T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayın Yetkili;
Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi, ihtiyacın zamanında temini, kaliteli malzemenin
rekabetçi bir alım sürecinin sağlanması için mevcut teknik şartnamenin/dokümanın iyi değerlendirilerek
doğru bir yaklaşık maliyetin oluşturulmasına, alım yöntemi ve sürecinin doğru bir şekilde belirlenmesine
Bu hassasiyetle yaklaşık maliyetlere -gerçekçi- fiyat teklifi verilmesini önemle rica ederiz.
SATINALMA VE İDARİ İŞLER DAİRE
alınabilmesi ve güvenilir, eşit ve
yaklaşık maliyete teklif verilmesi,
katkı sağlayacaktır.
BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETE ESAS BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
NO
1
Birim fiyata esas iş kaleminin adı
Dış Kalibrasyon Hizmet Alımı
Miktar
Birim
1
ADET
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
GENEL TOPLAM
Yukarıda be lirtile n ....................Kalem malzemeyi / Hizmet KDV h a riç ................................. TL' den
(Y a ln ız............................................................................................................................ ) bedel ile
Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
FİRMA KAŞE VE İMZA
Not: 1- Firmalar teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini belirteceklerdir.
Not: 2- Firmalar Kit ve Kimyasal ürünlerde son kullanma tarihleri belirtileceklerdir.
İrtibat: Emre KIRLI
TEL: 0312 565 50 04 - 50 24
FAKS: 0312 565 62 37
Adres : Sağlık Mah. A.Saygun Cad. No:55 Sıhhiye / ANKARA
t
KALİBRASYON TALEBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
KONU:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Laboratuvarlarında kullanılan, civalı term om etre, elek seti, , biyogüvenlik kabini, otoklav,
iki imlendirme kabini gibi cihaz-ekipm anlar için belirlenm iş kriterler dahilinde kalibrasyon hizmeti
satın alınacaktır.
2.
KALİBRASYON İSTENEN CİHAZLAR ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
LABORATUVAR ADI
CİHAZ/
EKİPMAN
ADI
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI / Biyosidal
Ürünler Araştırma Laboratuvarları
M ARKASI/
M O D ELİ
Civalı Term om etre
Elek Seti
SERİ NO
-
A S200
İSTENİLEN K A LİBRA SYO N
N OK TA LARI
(25 - 100)°C
200 mm DİA x50 mm ISO
3310-1 Seri no: 07006082
800 p
200 mm DİA x 50 mm ISO
3310-1 Seri no: 07009588
500 p
200 mm DİA x50 mm ISO
3310-1 Seri no: 07008126
355 ¡i
200 mm DİA x50 mm ISO
3310-1 Seri no: 07009359
212 j j
200 mm DİA x50 mm ISO
3310-1 Seri no: 07008570
150 p
200 mm DİA x50 mm ISO
3310-1 Seri no: 07005253
75 p
200 mm DİA x50 mm ISO
3310-1 Seri no: 07009868
45 |j
200 mm DİA x50 mm ISO
3310-1 Seri no: 07009693
3,55 mm
200 mm DİA x50 mm ISO
3310-1 Seri no: 07008308
1,6 mm
Seri no: 030564
800 |j
Seri no: 030563
500 p
Seri no: 030567
355 fj
Seri no: 030561
212
Seri no: 030560
150 (j
Seri no: 030559
75 M
Seri no: 030558
45
Seri no: 030562
3,55 mm
Seri no: 030560
1 mm
Seri no: 030566
1,6 mm
m
Uslu 041
Nüve
m
30° C± 2 ° C
60RH ± 5 ° C
01-0113
25° C± 2 ° C
60RH ± 5 0 C
Nüve
30° C± 2 ° C
65RH ± 5 ° C
01-0114
İklim lendirm e
kabini
25° C± 2 ° C
60RH ± 5 ° C
Nüve
01-0116
40° C ± 2 ° C
75RH ± 5 ° C
Nüve
01-0117
30° C± 2 ° C
35RH ± 5 ° C
01-0081
20° C± 2 ° C
Nüve
50RH ± 5 ° C
01-0082
25° C± 2 ° C
Nüve
40RH ± 5 ° C
01-0083
35° C± 2 ° C
Nüve
45° C± 2 ° C
50° C± 2 0 C
08-46658
25° C± 2 ° C
Binder
60RH ± 5 ° C
LABORATUVAR AlDI
CİHAZ/
EKİPMAN
ADI
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI / Tüketici
Ürünler Mikrobiyolojik Araştırma Laboratuvarları
M A RK A / M O D E L
İSTENİLEN K A LİBR ASYO N
N O K TA L A RI
SERİ NO
Otoklav
Systec V-75
GB-253.03.06.03. 15.02.-7
(115-134)°C./ (121 ±3)°C
(3 Adet)
Systec V-75
GB-253.03.06.03. 15.02.-9
(115-134)°C./ (121 ±3)°C
Systec V-75
GB-253.03.05.03. 15.02.-8
(115-134)°C./ (121 ±3)°C
Civalı Termometre
(1 Adet)
-
Infrared
Termometre
CEM DT-811
11075005
50±5 °C
Extech/42270
DS-255.03.06.02. 15.02.12-35
22 ±5
Extech/42270
DS-253.03.06.02.15.02-12-34
22 ±5
Extech/42270
DS-253.03.06.02.15.02.12-53
22 ±5
Sıcaklık ve Nem
Ölçer
3.
50±5 °C
75±5 °C
GENEL ŞARTLAR
3.1
Kalibrasyon hizmeti alınacak laboratuvar tabloda yer alan kalibrasyon konuları ve kalibrasyon
noktalarında TÜ R K A K akreditasyon belgesine sahip olm alıdır.
3.2
Kalibrasyon hizmeti alınacak laboratuvarlar kalibrasyonunu yapacakları malzemeye göre en
düşük ölçüm belirsizliklerini teklifleriyle birlikte vermelidir.
3.3
Kalibrasyonu yapılacak olan gerekli cihazlar için
yapılm alıdır.
orijinal yeni pilleri takılarak kalibrasyonu
3.4
Kalibrasyon hizmeti verecek kuruluş TGLDB ile kalibrasyon hizm et sözleşm esini
im zaladıktan sonra en geç 15 (on beş) iş günü içinde cihazları kalibrasyon sertifikaları ile birlikte
teslim etm elidir.
İş bu şartname üç (3) ana başlık altında üç ( 3 ) sayfadan ibarettir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayın Yetkili;
Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi, ihtiyacın zamanında temini, kaliteli malzemenin
rekabetçi bir alım sürecinin sağlanması için mevcut teknik şartnamenin/dokümanın iyi değerlendirilerek
doğru bir yaklaşık maliyetin oluşturulmasına, alım yöntemi ve sürecinin doğru bir şekilde belirlenmesine
Bu hassasiyetle yaklaşık maliyetlere -gerçekçi- fiyat teklifi verilmesini önemle rica ederiz.
SATINALMA VE İDARİ İŞLER DAİRE
alınabilmesi ve güvenilir, eşit ve
yaklaşık maliyete teklif verilmesi,
katkı sağlayacaktır.
BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETE ESAS BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
NO
1
Birim fiyata esas iş kaleminin adı
Dış Kalibrasyon Hizmet Alımı
Miktar
Birim
1
ADET
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
GENEL TOPLAM
Yukarıda be lirtile n ....................Kalem malzemeyi / Hizmet KDV h a riç ................................. TL' den
(Y a ln ız............................................................................................................................ ) bedel ile
Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
FİRMA KAŞE VE İMZA
Not: 1- Firmalar teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini belirteceklerdir.
Not: 2- Firmalar Kit ve Kimyasal ürünlerde son kullanma tarihleri belirtileceklerdir.
İrtibat: Emre KIRLI
TEL: 0312 565 50 04 - 50 24
FAKS: 0312 565 62 37
Adres : Sağlık Mah. A.Saygun Cad. No:55 Sıhhiye / ANKARA
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı