T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayın Yetkili;
Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi, ihtiyacın zamanında temini, kaliteli malzemenin alınabilmesi ve güvenilir, eşit ve
rekabetçi bir alım sürecinin sağlanması için mevcut teknik şartnamenin/dokümanın iyi değerlendirilerek yaklaşık maliyete teklif verilmesi,
doğru bir yaklaşık maliyetin oluşturulmasına, alım yöntemi ve sürecinin doğru bir şekilde belirlenmesine katkı sağlayacaktır.
Bu hassasiyetle yaklaşık maliyetlere -gerçekçi- fiyat teklifi verilmesini önemle rica ederiz.
SATIN ALMA VE İDARİ İSLER
DAİRE BAŞKANLIĞI
î
i
YAKLAŞIK MALİYETE ESAS BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
9
NO
Birim fiyata esas iş kaleminin adı
1
Miktar
Birim
1
Grup
Toplam Fiyat
TS EN ISO/ IEC 17025 EĞİTİMİ HİZMET ALIMI
GENEL
TOPLAM
Yukarıda b elirtilen................... Kalem malzemeyi / Hizmet KDV h a riç ................................ TL' den
(Y a ln ız.............................................................................................................................) bedel ile
Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
FİRMA KAŞE VE İMZA
Not: 1- Firmalar teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini belirteceklerdir.
Not: 2- Firmalar Kit ve Kimyasal ürünlerde son kullanma tarihleri belirtileceklerdir.
İrtibat: Murat DOĞAN
TEL: 0312 565 50 65
FAKS: 0312 565 62 37
Adres : Sağlık Mah. A.Saygun Cad. No:55 Sıhhiye / ANKARA
TS EN ISO/IEC 17025 - DENEY VE K ALİBRASYO N LA BO R ATUA RLAR ININ
Y ETERLİLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR,
EĞİTİM İ TEKNİK ŞARTNAM ESİ
1.
KONU:
Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı Personeline verilmek üzere “TS EN
ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar”
Standardı Temel ve Dokümantasyon Eğitimi (2 gün), Ölçüm Belirsizliği ve M etotların
Geçerli Kılınması (3 gün) - Teorik ve Uygulamalı eğitim leri alınacaktır.
2.
GENEL ŞARTLAR:
Eğitimde TS EN ISO/IEC 17025 standardı teorik eğitimi yanı sıra Tüketici Güvenliği
Laboratuvarları Daire Başkanlığı Laboratuvarları hizm et kapsamındaki çalışm alara yönelik
(mikrobiyolojik ve kimyasal deney/anal izler) ölçüm belirsizliği teorik ve uygulamalı
eğitimleri verilecektir.
3.
TEKNİK ÖZELLİK LER:
3.1.
Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı Personeline verilm ek üzere
“TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel
Şartlar” Standardı Temel ve Dokümantasyon Eğitimi (2 gün) olmalıdır.
3.2.
TS EN ISO/IEC 17025 Standardına yönelik Ölçüm Belirsizliği ve M etotların
Geçerli Kılınması (3 gün) - Teorik ve Uygulamalı (Excell Uygulam alı) eğitimlerdir. M etod
validasyonu
verileri
kullanılarak
ve
Balık
Kılçığı
Diyagramı
ile
ölçüm
belirsizliği
uygulamalarını içermelidir.
3.3.
Eğitim Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı Personeline (25 Kişi)
verilecektir.
3.4.
Eğitim 8-12 Aralık 2014 tarihleri arsında, hafta içi ve 5 iş günü (aynı hafta
içerisinde) mesai saatleri içerisinde olacaktır.
*
3.5.
Eğitim yeri Türkiye Halk sağlığı Kurumu toplantı salonu ve Tüketici Güvenliği
Laboratuvarları Daire Başkanlığı laboratuvarlarıdır.
Sayfa: 1/2
3.6.
Eğitimci, kullanılan
eğitim
notları,
sunumlar ve ilgili standartları eğitim
başlangıcında her katılım cıya ayrı bir dosya halinde teslim edecektir.
3.7.
Eğitimci akredite laboratuvarda çalışmış olmalı ve en az beş yıl eğitim tecrübesi
olmalıdır.
3.8.
17025 Temel ve Dokümantasyon Eğitimi için eğitimci TÜRKAK Başdenetçisi,
Ölçüm Belirsizliği ve M etotların Geçerli Kılınması Eğitimi için eğitim ci Validasyon
Konusunda TÜRKAK Teknik Denetçisi olmalıdır.
3.9.
Eğitimci teklif aşam asında belirtilecektir.
3.10. Eğitimci eğitim süresince değiştirilmemelidir. Herhangi bir nedenle eğitim cide
değişiklik yapılması gerektiğinde; Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanı onayı
alınmalı ve yeni eğitimci değiştirilen eğitim cinin niteliklerine haiz olmalıdır.
3.11. Eğitim verecek personelin özgeçmişi ve verilecek hizmet ile ilgili Referans
Listesi teklif aşam asında sunulmalıdır.
4.
TEKLİFLERİN H AZIRLANM ASI
Firm alar şartname maddelerine Türkçe olarak, ayrı ayrı ve şartnam edeki sıraya göre
cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "......................... teklifim izin şartnameye uygunluk belgesi"
başlığı altında tek lif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından
im zalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir
farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.
Şartnameye uygunluk belgesi hazırlam ayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri
sağlam ayan firm aların teklifleri ret edilecektir.
Bu
şartnamede
belirtilmeyen
hüküm ler
konusunda
idari
şartnam e
geçerlidir.
İş bu şartname 4 (dört) ana başlık altında 2 (iki) sayfadan ibarettir.
hükümleri
İL
S IR A
NO
T A Ş IN IR K A Y IT
KODU*
1
2
^
S A T IN A L IN A C A K M A L Z E M E N İN C İN Sİ
T S E N I S O /I E C 1 7025 E ğ itim i
------------------- -
---
3
4
\
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.
F01/SİİDB-SÖH/00
/
L
M İK TA R I
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı