SARF M ALZEM E TEK N İK ŞARTNAM ESİ
1.
KONU:
Türkiye Halk Sağlığı K urum u Tüketici Güvenliği Laboratııvarları Daire Başkanlığı
M erkez Tüketici Ü rünleri Kimyasal Araştırm a Laboratuvarlarında kullanılm ak üzere
aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen sarf m alzem eler satın alınacaktır.
2.
GENEL ŞARTLAR:
2.1
2.2
İstekliler ve isteklilerin tek lif ettiği ürünlerin TITUBB kayıt / bildirim işlemini
tam am lam ış olmalıdır. T eklif veren istekliler tek lif edilen ü rü n ler ! cihazların T:C. İlaç
ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün
num arasını ihale sıra numarası belirtilerek yazılı olarak teklifleriyle birlikte
vereceklerdir.TITUBB tarafından onaylanm ayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır.
Ancak, Tıbbi Cihaz Yönetm elikleri kapsam ında olm ayan ürünler veya cihazlar için
TİTUBB kayıt veya bildirim i aranm ayacaktır.
Firm alar tekliflerini birim fiyat üzerinden kalem bazında vereceklerdir.
3.
M ALZEM E CİNSİ, Ö ZELLİK LERİ, M İKTARI:
. . . .
M iktarı
Am balaj/Biri
m Değeri
SANTRİFÜJ TÜPÜ (10ML)
2000
Adet
200
Adet
3000
Adet
5.
CRYOVİAL TÜP
Cem X P-1500 plus Safety
M embrans
O TOM ATİK PİPET
O TO M A TİK PİPET
4
9
Adet
Adet
6.
N U M U N E TÜPÜ
6000
Adet
7.
ELDİVEN VİNİL
(M EDIIJM J PÜDRASIZ
No
M alzem e A dı
1.
I
19
w
k
3
-
8.
22
Paket
ELDİVEN VINIL (LARGE) [2 0
Teknik Özellikler
10 mİ
polıpropilen,
ölçeklendirilm iş
(0,5-2) ML
CEM Mars 5 cihazı ile
uyumlu olmalıdır.
10 ML
100-1000 p
50 mL
VİDALI KAPAKLI
ETEKLİ (poİipropilen,
kapaklı,
ölçeklendirilm iş)
- Pudrasız olmalıdır.
- Asit, baz vb.
kim yasallara dayanıklı
olmalıdır.
- Vimİden yapılm ış
olmalıdır.
- eldiven boyutu M
(medium) olmalıdır.
-Pudrasız olmalıdır.
/
1
18.
cihazı için)
(Cihaz sarfı)
Reverse osmoz membranı
(Sartorius saf su ve ultra saf
su cihazı için)
(Cihaz sarfı)
olmalıdır.
2
Adet
19.
Ön arıtma kartuşu
(Sartorius saf su ve ultra saf
su cihazı için)(Cihaz sarfı)
6
Adet
20.
Ultra saf su kartuş kiti
(Sartorius saf su ve ultra saf
su cihazı için) (Cihaz sarfı)
6
Adet
21.
UV lamba
(Sartorius saf su ve ultra saf
su cihazı için) (Cihaz sarfı)
4
Adet
22.
Su sistemi öncesi arıtım
kartuşları
(Sartorius saf su ve ultra saf
su cihazı için) (Cihaz sarfı)
50
Adet
23.
Sanitasyon Şırıngası
(Sartorius saf su ve ultra saf
su cihazı için) (Cihaz sarfı)
50
Adet
24.
HPLC PAH kolonu
(DIONEX HPLC cihazı
için)
(Cihaz Sarfı)
2
Adet
25.
26.
Peristaltic Pump ISTD
Tubing, tygon,
12/pk.G1833-65571 nolu
Agillent marka ICP-MS
7500a cihazı ile uyumlu
Peristaltic pump tubing for
ISTD(Flared end, 2 stopper
(Red/Orange), id 0.19mm,
Adet
1
Adet
1
Agilent 7700 ICP-MS
cihazı ile uyumlu
olmalıdır.
Sartorius saf su ve ultra
saf su cihazı ile uyumlu
olm alıdır.(Kod no:
613CPF05)
Düşük organik
aplikasyonlarına uyumlu
olmalıdır.
Sartorius saf su ve ultra
saf su cihazı ile uyumlu
olm alıdır.(Kod no: H20U-Pack)
Lam banın dual dalga
boyu 185-256 nm
olmalıdır.
Sartorius saf su ve ultra
saf su cihazı ile uyumlu
olm alıdır.(Kod no:
6 1 1CEL1)
10 pm veya 1 pm veya
aktif karbon olmalıdır.
Sartorius saf su ve ultra
saf su cihazı ile uyumlu
olmalıdır.
Sartorius saf su ve ultra
saf su cihazı ile uyumlu
olmalıdır. (15 adeti Kod
no: 612CDS6 olm alıdır
ve 10 adeti Kod no:
6 1 1CDS6 olm alıdır.)
EC250/4 Niicleosil 1005 C 18 PAH kolon
olmalıdır. (Dionex
HPLC cihazı ile uyumlu
olmalıdır.)
PUDRAS1Z
Paket
9.
LABORATUVAR
ELDÎVENİ(BEZ)
10
-Asit, baz vb.
kim yasallara dayanıklı
olmalıdır.
-Vinilden yapılmış
olmalıdır.
-Eldiven boyutu L
(large) olmalıdır.
paket
10.
PolyVial
(Cihaz sarfı)
30 paket
1 Paket/250
adet
11.
PolyVial Filter Caps
(Cihaz sarfı)
30 paket
1 Paket/250
adet
12.
Numune kapları
(ICP-MS Cihazı için)
(Sarf malzeme)
10
paket
Paket
(1 Paket/ 50
adet)
13.
Süprasör (DIONEX 3000IC-İyon Kromatografisi için)
(Cihaz sarfı)
1
Adet
14.
Süprasör (DION EX 5000IC-İyon Kromatografisi için)
(Cihaz sarfı)
1
Adet
15.
Kolon
(DIONEX 3000-IC-îyon
K romatografisi için)
cihaz sarfı
4
Adet
16.
Ö n Kolon
(DIONEX 3000-IC-İyon
Kromatografisi için) (Cihaz
sarfı)
4
Adet
17.
Shield plate
(Agilent 7700 ICP-MS
2
Adet
-Vial hacmi 5 mİ
olm alıdır
-Dionex 5000 IC marka
iyon kromataorafisi ile
uyumlu olmalıdır.
-Ürün kodu: P/N
038008
-5 m Plik polyviallerle
uyumlu olmalıdır.
-Dionex 5000 IC marka
iyon kromataorafisi ile
uyumlu olmalıdır.
-Ürün kodu: P/N
038008
-50 mİ hacimli
polipropilen olmalıdır.
-Vida kapaklı olmalıdır.
ASR 4 mm (anyon) tipi
süprasör olmalıdır.
Dionex 3000 IC marka
iyon krom ataorafisi ile
uyumlu olmalıdır.
DIONEX AERS 500
4m m süprasör olmalıdır.
Dionex 5000 IC marka
iyon kromataorafisi ile
uyumlu olmalıdır.
AS-19-HC (4x250 mm)
(Dionex 3000 IC ve
5000 IC marka iyon
kromatografisi ile
uyumlu olmalıdır.)
AS-19-HC (4x50 mm)
(Dionex 3000 IC ve
5000 IC marka iyon
kromatografisi ile
uyumlu olmalıdır.)
Agilent 7700 ICP-MS
cihazı ile uyumlu
2
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
12/pk)G3280-67008 nolu
A gillent m arka 1CP-MS
7500a cihazı ile uyum lu
Samle Tubing (Teflon, 0.5
mm I.D, 1.6 mm O.D, 3
m )G l 820-65009 parça nolu
A gillent m arka ICP-M S
7500a cihazı ile uyumlu
ISTD Tubing (Teflon, 0.3
mm l.D, 1.6 mm O.D, 3
m)G 1820-65478 parça nolu
A gillent m arka ICP-MS
7500a cihazı ile uyumlu
M icroM ist N ebulizerG 326665003 parça nolu Agillent
marka ICP-M S 7500a
cihazı ile uyum lu
Spray Chamber,
q u a rtz G l820-65337 Agillent
m arka ICP-M S 7500a
cihazı ile uyum lu
Connector, quartzG l 83 365426 parça nolu Agillent
marka ICP-M S 7500a
cihazı ile uyumlu
Connector tube with
D ilution port
(Quartz)G 3270-80024 parça
nolu Agillent m arka ICPMS 7500a cihazı ile uyumlu
Shield PlateG l 833-65419
parça nolu A gillent m arka
ICP-M S 7500a cihazı ile
uyumlu
Ni Skim m er Cone (7500a
iç in )G l820-65050 parça
nolu A gillent m arka ICPMS 7500a cihazı ile uyumlu
Vakum Pompası Yağı 1
L.6040-0834 parça nolu
Agillent m arka ICP-M S
7500a cihazı ile uyumlu
Oil M ist Filter
E lem en ti535-4970 parça
nolu Agillent m arka ICPMS 7500a cihazı ile uyum lu
Ni Sampling Cone (7500a
iç in )G l820-65238 parça
no 1u Agi 1leııt m arka ICPMS 7500a cihazı ile uyumlu
Adet
1
Adet
1
Adet
1
Adet
1
Adet
1
Adet
1
Adet
1
Adet
2
Adet
2
Adet
1
............ ~ -.........
I
Adet
2
/■!
4
i
5 M icron Filter 316 SS and
Teflon 5pk A G T -0100-2051
Big Universal Trap, 1/4"
fttgs,Nitrogen A GT-RM SN4
Big Universal Trap, 1/8"
fttgs,Nitrogen A GT-RM SN 0
38.
39.
40.
Canted coil spring AGT1460-2571
Capillary, FS, 0.6M M AGTG 1960-80060
Cartridge for active inlet
valve 600bar A GT-G131260020
Cloth, lint free 15/pk AGT05980-60051
DH COMP SPARES KIT B
230V DOM -606272253
DH FILTER OVERHAUL
K IT DOM -606272251
Electron m ultiplier
replacem ent horn AGT05971-80103
ESI-L Low Concentration
Tuning M ix AGT-G196985000
Glass filter, solvent inlet
AGT-5041-2168
Seal Cap A ssem bly AGT5067-4728
N ebulizer (Needle
Replacem ent) AGT-G195860137
OIL ELEM ENT FOR
EM F20 OUTLET M IST
FILTER A G T -1535-4970
Plunger seal for 1100/1200
and 1050 A GT-5063-6589
Q uickPick LC/MS PM Kit
A G T -5190-1443
Rotor Seal,2 Grooves, Max
600 Bar A GT-0101-1416
RRLC In-line
filter,4.6m m ,0.2um filter
AGT-5067-1553
Safety M em brans
Vacuum pump fluid AGT6040-0834
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
j
Adet
1
Adet
2
Adet
2
Adet
1
Adet
2
Adet
2
Adet
2
Adet
1
Adet
1
Adet
1
Adet
2
Adet
2
Adet
3
Adet
1
Adet
1
Adet
o
Adet
1
Adet
1
Adet
1
1
Adet
Adet
2
2
Adet
12 V 20 W (SP2057)
/*
5
Oto analizör cihazında
kullanılmak üzere.
Halogen Lamp
Num une şişelerinin
tabanı düz olmalı, kapak
ve gövde kısmı
polietilen veya
polipropilen
malzem eden üretilmiş
olmalıdır.
N um une şişeleri beyaz
ve opak renkte
olmalıdır.
Num une şişeleri 500 mL
hacimli, dikdörtgen ve
geniş ağızlı olmalıdır.
Num une şişeleri hava
geçirmeyen, açılmadığı
sürece sterilitesini
koruyan vidalı kilit
kapak sistem ine sahip
olmalıdır.
60.
M ikrobiyolojik N um une
Şişesi
3000
Adet
N um une şişeleri steril
ve sızdırmaz olmalıdır.
Sterilizasyon gam a
radyasyonla TS EN ISO
19458’e uygun olarak
yapılmalı ve
belgelendirilm elidir.
Yapılan sızdırmazlık
testleri
belgelendirilmelidir.
N um une şişeleri
yaklaşık %90 doluluğa
getirilip çalkalandıkları
zam an sızdırma
m eydana gelmemelidir.
Her şişenin içerdiği Natiyosülfat miktarı en az
TS EN ISO 19458 de
belirtilen oranda
olmalıdır.
Her şişenin gövde
kısm ında ürün kodu,
üretim tarihi, son
A
6
kullanm a tarihi, steril
ibareleri ve varsa Natiyosülfat ibaresi (oranı
ile birlikte)
bulunmalıdır. Ayrıca
şişe üzerindeki etikette
numune alım tarih/saati
ve num une adının
yazılabileceği kısım lar
bulunmalıdır.
61.
M avi pipet ucu (lOOOpL'lik)
10000
Adet
62.
Disposable steril öze
16000
Adet
¡
■
. . . . .
63.
Disposable steril öze
11000
Adet
64.
M embran filtre 0,45 pm
30000
Adet
Ürünlerle birlikte
uygun pipet tutucu
kaplardan 30 adet
verilmelidir.
Pipet ucu ve tutucular
Otoklav sıcaklıklarına
davanıklı olmalıdır.
■ 1 m ikrolitre olmalıdır.
• Paketler en az 20 adet
öze içermelidir.
• Özelerin bir ucu iğne
şeklinde olmalıdır.
• Paket her iki taraftan
da açılabilme!idir.
Her paket üzerinde lot
num arası
izienebilmelidir.
10 mikrolitre
olmalıdır.
Paketler en az 20 adet
öze içermelidir.
Özelerin bir ucu iğne
şeklinde olmalıdır.
Paket her iki taraftan
da açılabilmelidir.
Her paket üzerinde lot
num arası
izienebilmelidir.
-M embraıı filtreler
selüloz ester veya
mudili malzem eden
üretilm iş, 47-50 mm
çapında ve 0,45 pııı por
çaplı olm alıdır
-Filtreler beyaz renkli,
tek tek ambalajlı steril
olm alı ve ekstra
koruyucu pet
içermemelidir.
7
65.
M embran filtre 0,22 jam
1500
Adet
66.
Steril disposable tiip
(SQmFlik)
1000
Adet
67.
Steril pipet (50mLTik)
1500
Adet
68.
Gıda H om ojenizasyon
Torbası
2000
Adet
69.
Cam yazar kalem
120
Adet
A
M embran filtreler ISO
7704 standardına uygun
şartları sağlam alı ve
belgelendirilm elidir.
Laboratuvarda
kullanılan sartorius
marka otom atik filtre
açma cihaz ile uyumlu
olmalıdır.
M embran filtreler
selüloz ester veya
muadili malzemeden
üretilmiş, 47-50 mm
çapında ve 0,22 pm por
çaplı olmalıdır.
• Filtreler beyaz renkli,
tek tek ambalajlı steril
olmalı ve ekstra
koruyucu pet
içermemelidir.
M embran filtreler ISO
7704 standardına uygun
şartları sağlamalı ve
belgelendirilmelidir.
Laboratuvarda
kullanılan sartorius
marka otom atik filtre
açma cihaz ile uyumlu
olmalıdır.
-Tüpler tek tek ambalajlı
olmalı ve her ambalajın
üzerinde lot/seri
numarası bulunmalıdır.
- Disposable pipetler tek
tek ambalajlanmış
şekilde olmalı ve her
ambalajın üzerinde
lot/seri numarası
bulunmalıdır.
- Pipetler polysytrene
m alzemeden üretilmiş
ve 1/2 dereceli
olmalıdır
- 400 m lTik İnterscience
Bagpage + veya muadili
olmalıdır.
- Bagmixer cihazına
uyumlu olmalıdır.
- Kalemler mavi ve
kırm ızı renkli ve asetat
69.
Cam yazar kalem
120
Adet
70.
60 mm çaplı disposable petri
20000
Adet
71.
90 mm çaplı disposable petri
35000
Adet
72..
Adi süzgeç kağıdı
700
Paket
73.
Otoklav poşeti (Büyük Boy)
5300
Adet
74.
Pil
20
Adet
75.
Tartım kabı
1500
Adet
uyum lu olmalıdır.
- Kalem ler mavi ve
kırmızı renkli ve asetat
uçlu olmalıdır.
- Suya dayanıklı
olmalıdır.
- 50 adedi mavi renkli S
tipinde, 50 adedi M
tipinde olmalıdır.
- 20 adedi kırmızı renkli
S tipinde olmalıdır.
- Petrilerin çapı (60±2)
mm çapında ve en az 8
mL besiyerini alabilecek
kapasitede olmalıdır.
- Petriler steril olarak
paketlenm iş olmalıdır.
- Petrilerin çapı (90±3)
mm çapında ve en az 15
mL besiyerini alabilecek
kapasitede olmalıdır.
- Petriler steril olarak
paketlenm iş olmalıdır.
- Süzgeç kağıtları 40x40
cm ebatında oîmaldır.
- Her pakette en az 200
adet kağıt bulunm alıdır.
Poşetler Tıbbi
Atıkların Kontrolü
Yönetm eliğinde
belirtilen özellikleri tam
olarak karşılamalıdır.
Poşetler büyük boy
olmalıdır.
Örneğine göre
verilmelidir.
Piller orijinal
ambalajında olm alıdır
Tartım
kapları
kayıkçık şeklinde beyaz
renkli olmalıdır.
Tartım
kapları
disposable ve polystren
m alzem eden
üretilm iş
olmalıdır.
T anım kaplam ın 250
adedi
(140xl40)±10
mm
ebatlarında
250
adedi ise (90x90)±5 mm
76.
Disposable Huni
1000
Adet
77.
Kağıt havlu
700
Poşet
200000
Adet
V.
78.
79.
Galoş
Kapaklı otoklav kovası
30
Adet
ebatlarında
kare
şeklinde olmalıdır.
H uniler 60 mm çaplı
m embran tutucuya sahip
m em ran fıltrasyon
sistem ine uygun olmalı
ve İaboratu varda
kullanılan sisteme
takıldığında
sızdırmazlık
sağlanmalıdır.
Huniler steril olmalıdır.
Huniler 250 ml>
kapasiteli olmalı ve 50,
100 ve 250 mL olarak
derecelendirilm iş
olmalıdır.
Kağıt havlular Z
katlam alı ve tek çekimle
alınabilir olmalıdır.
Havlular yüksek
kalitede em ici özellikte,
birinci kalite ve beyaz
renkli saf selüloz
m alzem eden üretilm iş
olmalıdır.
Ebatları en az 22 x 23
cm olm alıdır
H er poşette en az 200
adet havlu olmalıdır.
G aloşlar laboratuvarda
kullanılan otomatik
galoş m akinasına uygun
olmalı ve örneğine göre
verilmelidir.
Kovalar Systec V75
m arka otoklav cihazına
uygun ölçülerde olmalı
ve örneğine uygun
verilmelidir. Çapı
32±2cm çapında
olmalıdır.
Kovaların gövde
kısmında ve kapak
kısm ında tutm a kolu
olmalıdır. Tutm a kolu
kapağın kapanm asını
engellem emelidir.
K ovalar sızdırmaz
10
özellikte olmalıdır.
Kovalar otoklav
sıcaklıklarına dayanıklı
ve paslanm az
m alzem eden üretilmiş
olmalıdır.
80.
81.
Otoklav sepeti
ELDİVEN (L ATEX
P U D R A S IZ ) SM ALL
13
160
Adet
Sepetler Systec V75
m arka otoklav cihazına
uygun ölçülerde olmalı
ve örneğine uygun
verilmelidir. Çapı
32±2cm çapında
olmalıdır.
Sepetlerde tutm a kolu
bulunm alıdır.
Sepetler otoklav
sıcaklıklarına dayanıklı
ve paslanm az
m alzem eden üretilm iş
olmalıdır.
Kutu
Eldivenler lateks,
pudrasız ve antialerjik
özellikte olmalıdır.
Eldivenler uygun
kalınlıkta, dayanıklı
olmalı ve giyilirken
kesinlikle
yırtılm amalıdır.
Her kutuda 100±2
eldiven olm alıdır
Small olmalıdır.
82.
ELDİV EN (L A TEX
P U D R A S IZ ) M ED IU M
320
Kutu
83.
ELDİV EN (LA TEX
P U D R A S IZ ) LARGE
420
Kutu
Eldivenler lateks,
pudrasız ve antialerjik
özellikte olmalıdır.
Eldivenler uygun
kalınlıkta, dayanıklı
olmalı ve giyilirken
kesinlikle
yırtılm amalıdır. Her
kutuda 100±2 eldiven
olmalıdır. M edium
olmalıdır.
Eldivenler lateks,
1!
pudrasız ve antialerjik
özellikte olmalıdır.
Eldivenler uygun
kalınlıkta, dayanıklı
olmalı ve giyilirken
kesinlikle
yırtılm amalıdır.
H er kutuda 100±2
eldiven olm alıdır
Large olmalıdır.
84.
ELDİVEN NİTRİL
PU D RA SIZ SM ALL
320
Kııtu
Eldivenler nitril,
pudrasız ve antialerjik
özellikte olmalıdır.
Eldivenler uygun
kalınlıkta, dayanıklı
olmalı ve giyilirken
kesinlikle
yırtılm amalıdır.
Her kutuda 100±2
eldiven olm alıdır
Small olmalıdır.
!
85.
ELDİVEN NİTRİL
PUDRASIZ M ED IU M
435
Kutu
86.
ELDİVEN NİTRİL
PU D R A SIZ LARGE
640
Kutu
Eldivenler nitril,
pudrasız ve antialerjik
özellikte olmalıdır.
Eldivenler uygun
kalınlıkta, dayanıklı
olmalı ve giyilirken
kesinlikle
yırtılm amalıdır.
Her kutuda 100±2
eldiven olm alıdır
M edium olmalıdır.
Eldivenler nitril,
pudrasız ve antialerjik
özellikte olmalıdır.
Eldivenler uygun
kalınlıkta, dayanıklı
olmaiı ve giyilirken
kesinlikle
yırtılm am alıdır.
Her kutuda 100±2
eldiven olm alıdır
Large olmalıdır.
i
„
87.
M avi pipet ucu (lOOOpL'lik)
5000
s
Adet
“Ü rünlerle birlikte
uygun pipet tutucu
kaplardan 50 adet
r\
verilmelidir.
-Pipet ucu ve tutucular
Otoklav sıcaklıklarına
dayanıklı olmalıdır.
-Oxygen marka veya
muadili olmalıdır.
-Steril olarak teslim
edilmelidir.
Enjektör ucu filtre
88.
89.
90.
Spektrofotom etre için mikro
küvet
HPLC Kolon
1500
Adet
2000
Adet
1
Kutu
HPLC Kolon
1
HPLC Kolon
1
Kutu
HPLC Kolon
1
Kutu
HPLC Kolon
3
Kutu
HPLC Kolon
3
Kutu
96.
Vial
15
Kutu
97.
Şarjlı Pipetleyici
4
Adet
91.
92.
93.
94.
95.
Kutu
Filtreler 26-30 m m arası
çapta, tek tek
am balajlanm ış ve steril
olmalıdır.
Filtreler, 0,45 pm por
çaplı olmalıdır.
godeler İmi. hacimli
olmalı
Luna 5 p S lika (2)
150x 4.6 mm
Lichrosorb S lika 60 A
7.0pm 250x4.0 mm
Hypersil BDS C18 130
A 5pm 250x4.6 mm
EC 250/4 Nucleosil
100 -5 CN
Nucleosil 100 A C 1 8
5pm 250x4.6 mm
Nucleosil 100 A C18
5pm 150x4.6 mm
2 mİ cam vidalı,kapaklı
Şartname Tablonun
altındadır.
ŞARJLI PİPETLEYİCİ TEKNİK ŞARTNAM E
1.
KONU:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
M erkez K alibrasyon Laboratuvarlarında kullanılm aküzere 2(iki) adet şarjlı pipetleyici
satın alınacaktır.
2.
G EN EL ŞARTLAR:
İstekliler, tek lif ettikleri ürünlerin veya cihazların TITUBB kayıt / bildirim işlemini
tam am lam ış olm alıdır.T eklif edilen ürünlerin veya cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) tarafından onaylanm ış ürün numaraları, ihale sıra
num arası belirtilm ek kaydıyla teklifle birlikte yazılı olarak verilecektir. TITUBB
tarafından
onaylanm ayan
ürünlerin
alımı
yapılm ayacaktır.A ncak,
Tıbbi
Cihaz
Yönetm elikleri kapsam ında olm ayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya
bildirim i aranmayacaktır.
3.
TEK N İK ÖZELLİK LER:
Cihaz T eknik Ö zellikleri
3.1.
Cihaz Hacim Kalibrasyon Laboratuvarında kalibrasyonyapılm ak üzere gelen cam ve
plastik pipetlerde sıvı çekimi ve boşaltım ında kullanılacaktır.
3.2.
Cilıazpolipropilenm alzem edenyapılm ışolacaktır.
3.3.
Pipetbağlantıkısm m da 0.2 m ikronlukm em branfıltrebulunacakve PP/PTFE'den
yapılm ışolacaktır.
3.4.
Pipetbağlantıkısm m dageridöndürm evanasıolacakve PVDF m ateryalinden
m eydanagelm iş olacaktır.
3.5.
10 saniyede 50 mL sıvı çekebilm e özelliğine sahip olacaktır.
3.5.1. Cihazüzerindeboşaltm am odununayarlanabildiğL
istenildiğinde serbest düşme
m odunun seçileceği butonbul una çaktır.
3.6.
Cihaz üzerinde çekme ve boşaltm a hızı ayarlanabilir olacaktır.
3.7.
Cihazın üzerinde çekme ve boşaltm a butonları olacaktır.
3.8.
Cihaz ile birlikte duvar desteği, 2 adet yedek m em bran filtre verilecektir.
3.10. Cihazınveadaptörünçalışm asicaklığı + 10 °C ile 35 °C arasmdaolacaktır.
3.11.
3.12.
Cihaz 0,1 ile 200 mL arasındaki cam ve plastic pipetlerle kullanım a
uygunolacaktır.
Pipetbağlantıkısnum em branfıltrede dahilolm aküzere+121 °C’de otoklavlanabilir
olacaktır.
3.13.
Cihazın LED ışıkhşarjindikatörübulıınacaktır.
3.14.
Cihaz şarj edilebilir özellikte olacak ve cihaz ile birlikte verilecek N iCd batarya
sayesinde 1 tam gün cihaz çalışabilir olacaktır.
3.15
Cihaza ait teklif sunan firm anın TSE EhzmetYeterlilik Belgesi, ISO 9001 Kalite
Belgesi, SanayiveTicaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizm et Yeterlilik Belgesi
bulunacaktır.
C
4.
YEDEK PARÇA VE AKSESUAR:
Cihaz tüm malzem e ve aksesuarları ile sağlam halde teslim edilecektir.
5.
EĞİTİM :
\
Cihazın kullanımı, bakımı ve tem izliği ile ilgili eğitim firma tarafından Türkiye Halk
Sağlığı
K urum u
Tüketici
Güvenliği
Laboratuvarları Daire
Başkanlığı
M erkez
K alibrasyon Laboratuvarları personeline cihaz teslim inden sonra 2 (iki) saat süresince
eğitim verilecektir.
6.
TEK N İK SERVİS VE GARANTİ:
Cihazlarda 2(iki) yıl tam garanti, 10(on) yıl yedek parça garantisi olacaktır. Garanti
belgeleri satıcı ve İm alatçı/İthalatçı tarafından ayrı ayrı cihazın teslim i esnasında
M uayene ve Kabul Kom isyonuna teslim edilecektir.
Üretici firm a veya kanuni temsilcisi olan ithalatçı fın n a veya m ahalli (üçüncü el) satıcı
firma, cihazın her türlü arızasında, arıza ihbarının yapılm asından itibaren azami 24
saat içerisinde cihaza m üdahale edeceklerdir. Garanti süresi içerisinde arıza giderimi
idarenin belirleyeceği ve çalışm aların aksatılm ayacağı süre içinde bitirilecektir. A rıza
gideriminin 48 saati geçm esi durumunda, firm a geçici olarak idareye arıza giderimi
süresince kullanılm ak üzere cihaz bırakacaktır.
Firmalar; garanti sonrasında; bakım ve onarım hizm etlerinin hangi şartlarda (parça
dâhil, parça hariç, vb.) ve ihale fiyatına göre hangi oranda olacağı ile periyodik olarak
gerçekleştirilecek kalite kontrol testleri ve gerektiğinde yapılacak kalibrasyonlann
fiyat tekliflerinin, ihale dosyasına giren evraklar içerisinde yazılı olarak
bulunduracaklardır.
15
7.
TEK LİFLERİN H AZIRLANM ASI
Firmalar şartnam e m addelerine Türkçe olarak, ayrı ayrı ve şartnam edeki sıraya göre
cevap vereceklerdir. Bıı cevaplar
....................... m arka................m odel
cihazı
teklifim izin şartnam eye uygunluk belgesi" başlığı altında tek lif veren firm anın başlıklı
kağıdına yazılm ış ve yetkili kişi tarafından im zalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal
dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firm a ihale dışı
bırakılacaktır.
Şartnam eye uygunluk belgesi hazırlam ayan ve şartnam ede istenilen teknik özellikleri
sağlam ayan firm aların teklifleri red edilecektir.
Satın A lm a ve İhale K om isyonu gerekli gördüğü hallerde dem onstrasyon isteyebilir.
Firm alar dem onstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir. Demonstrasyon
yapm ayan veya dem onstrasyon sonucu cihazı uygun görülmeyen firm aların teklifleri
ret edilecektir.
Cihaz ile ilgili tüm teknik doküm anlar teklif ile birlikte verilecektir.
T eklif edilen cihaz için üretici veya distribütör firm a tarafından satıcı firm aya verilen
yetki belgesi olacaktır.
8.
M UAYENE VE KABUL
Cihaz ve aksesuarları, idarenin göstereceği yere firm anın teknik elemanları tarafından
istenilen m üddet içerisinde tüm malzem e ve aksesuarları ile birlikte monte edilecek ve
tam fonksiyonel çalışır halde teslim edilecektir. Montaj sırasında m eydana gelebilecek
her türlü hasar ve zarardan yüklenici firma sorum ludur.Cihaz CE belgesine sahip
olmalıdır.
Tıbbi Cihaz Yönetm elikleri kapsamındaki cihazların veya ürünlerin kullanm a kılavuzu
ve etiket bilgileri Yönetm eliklere uygun olarak Türkçe olacaktır. Türkçe kullanım
kılavuzu bulunm ayan tıbbi cihazların muayene ve kabul işlemleri yapılmayacaktır.
Firm a yetkilileri, m uayene sırasında hazır bulunm adıkları takdirde m uayenenin yapılış
tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
M uayene sonucuna itiraz edilmesi halinde 3 (üç) gün içerisinde İkinci muayene
Başkanlıkça (birinci m uayenede bulunm ayanlardan) oluşturulacak İtiraz Kom isyonu
tarafından yapılacaktır. Bu m uayenede sadece birinci m uayenede uygun bulunmayan
özellikler değerlendirilecektir. İtiraz K om isyonunun kararı kesindir.
4.
İSTENİLEN D O K Ü M A N LAR
4.1
T eklif edilen m alzem elerin kullanıldığı yerler hakkında istenildiği durum da referans
verilecektir. Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirm e
yapılacaktır.
Tekliflerin değerlendirilm esi sırasında kaliteleri hakkında tereddüte düşülen
4.2
16
kalem lerin,
Satınalm a
K om isyonunca
laboratuvarlarım ızda
denenmesi
(dem onstrasyon) istenebileceğinden, firmalar; önerilen m arkalara ait ürünlerin
laboratuvarlarım ızda kullanılarak denenebileceğine dair yazılı beyan vereceklerdir.
Dem onstrasyon yapm ayan veya dem onstrasyon sonucu ürünü uygun görülm eyen
firm aların teklifleri ret edilecektir.
5.
TESLİM A T VE M UAYENE
5.1.
M alzem elerin B aşkanlığım ıza şevki, depom uza teslimi firm a tarafından yapılacaktır.
M alzem eler, sevkiyat esnasında hasar görmeleri önlenecek şekilde paketlenecek bu
esnada doğabilecek hasarlardan ve bunların giderilm esinden firma sorumlu olacaktır.
M alzem elerin B aşkanlığım ızca oluşturulan M uayene ve Kabul Kom isyonu tarafından
teknik şartnam eye göre kontrol ve muayeneleri yapılacaktır. İmalat ve m alzem e
hatalarından yoksun olması, kırık-çatlak-deform e olm am ış halde bulunması yönünden
fiziksel olarak kontrol edilecektir.
Test, kontrol ve m uayenelerde kullanılarak sarf edilecek m alzem eler firm a tarafından
ücretsiz sağlanacaktır.
Firm a yetkilileri muayene sırasında hazır bulunm adıkları takdirde m uayenenin yapılış
tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
M uayene sonucuna itiraz edilmesi halinde üç (3) gün içinde ikinci muayene,
Başkanlıkça (birinci m uayenede bulunm ayanlardan) oluşturulacak itiraz Komisyonu
tarafından yapılacaktır. Bu m uayenede sadece birinci m uayenede uygun bulunm ayan
özellikler değerlendirilecektir. İtiraz K om isyonunun kararı kesindir.
5.2.
5.3.
5.4.
>n ın
.5.
.6.
S arf m alzem eler teknik şartnamesi 5 (Beş) ana başlık altında 18 (onsekiz) sayfa olarak
düzenlenm iştir.
17
Download

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk