SARF M ALZEM E TEK N İK ŞARTNAM ESİ
1.
KONU:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
M erkez Tüketici Ürünleri Kimyasal A raştırm a Laboratuvarlarında kullanılm ak üzere
aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen sarf malzem eler satın alınacaktır.
2.
G EN EL ŞARTLAR:
2.1
2.2
İstekliler ve isteklilerin tek lif ettiği ürünlerin TITUBB kayıt / bildirim işlemini
tam am lam ış olmalıdır. T eklif veren istekliler tek lif edilen ürünler / cihazların T:C. İlaç
ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün
numarasını ihale sıra numarası belirtilerek yazılı olarak teklifleriyle birlikte
vereceklerdir.TITUBB tarafından onaylanm ayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır.
Ancak, Tıbbi Cihaz Yönetm elikleri kapsam ında olm ayan ürünler veya cihazlar için
TÎTUBB kayıt veya bildirimi aranm ayacaktır.
Firm alar tekliflerini birim fiyat üzerinden kalem bazında vereceklerdir.
3.
M ALZEM E CİNSİ, Ö ZELLİK LERİ, M İKTARI:
No
M alzem e Adı
1.
12.
3.
4.
5.
SANTRİFÜJ TÜPÜ (10M L)
CRYOVIAL TUP
Cem X P-1500 plus Safety
M em brans
OTO M A TİK p i p e t
o t o m a t ik p ip e t
6.
N U M U N E TÜPÜ
7.
ELDİVEN VÎNtL
(M EDIUM ) PUDRASIZ
22
ELDİVEN V INIL (LARGE)
20
8.
Am balaj/Biri
m Değeri
M iktarı
2000
Adet
200
Adet
3000
Adet
4
9
Adet
Adet
6000
Adet
Paket
Teknik Ö zellikler
10 mİ
polipropilen,
ölçeklendirilnıiş
(0,5-2) ML
CEM M ars 5 cihazı ile
uyumlu olmalıdır.
10 ML
100-1000 p
50 mL
VİDALI KAPAKLI
ETEKLİ (polipropilen,
kapaklı,
ölçeklendirilnıiş)
- Pudrasız olm alıdır.
- Asiı. baz vb.
kim yasallara dayanıklı
olmaiıdır.
- Vinilden yapılmış
olmalıdır.
- eldiven boyutu M
(medium) olmalıdır.
-Pudrasız olmalıdır.
t
PUDRASIZ
Paket
9.
LA BO RATUV A R
ELDİVENİ(BEZ)
10
-Asit, baz vb.
kim yasallara dayanıklı
olmalıdır.
-V inilden yapılmış
olmalıdır.
-Eldiven boyutu L
(large) olmalıdır.
paket
10.
PolyVial
(Cihaz sarfı)
30 paket
1 Paket/250
adet
11.
PolyVial Filter Caps
(Cihaz sarfı)
30 paket
1 Paket/250
adet
12.
N um une kapları
(ICP-M S Cihazı için)
(S arf m alzem e)
10
paket
Paket
(1 P a k e t/50
adet)
13.
Süprasör (DION EX 3000IC-İyon Krom atografisi için)
(Cihaz sarfı)
1
Adet
14.
Süprasör (DION EX 5000IC -îyon K rom atografisi için)
(Cihaz sarfı)
1
Adet
15.
Kolon
(DIONEX 3000-IC-İyon
Kromatografisi için)
cihaz sarfı
4
Adet
16.
Ön Kolon
(DIONEX 3000-IC-İyon
Kromatografisi için) (Cihaz
saıfı)
4
Adet
17.
Shield plate
(A gilent 7700 ICP-MS
2
Adet
-Vial hacmi 5 mİ
olm alıdır
-Dionex 5000 IC marka
iyon kromataorafisi ile
uyum lu olmalıdır.
-Ürün kodu: P/N
038008
-5 m l’lik polyviallerle
uyum lu olmalıdır.
-Dionex 5000 IC m arka
iyon kromataorafisi ile
uyum lu olmalıdır.
-Ürün kodu: P/N
038008
-50 mî hacimli
polipropilen olmalıdır.
-Vida kapaklı olmalıdır.
ASR 4 mm (anyon) tipi
süprasör olmalıdır.
Dionex 3000 IC marka
iyon kromataorafisi ile
uyum lu olmalıdır.
DIONEX AERS 500
4m m süprasör olmalıdır.
Dionex 5000 IC marka
iyon krom ataorafisi ile
uyum lu olmalıdır.
AS19HC kolonu
olmalıdır.
Dionex 3000 IC ve
5000 IC m arka iyon
krom ataorafisi ile
uyum lu olmalıdır.
AG19HC kolonu
olmalıdır.
Dionex 3000 IC ve 5000
IC m arka iyon
krom ataorafisi ile
uvumlu olmalıdır.
Agilent 7700 ICP-MS
cihazı ile uyumlu
2
18.
cihazı için)
(Cihaz sarfı)
Reverse osm oz membranı
(Sartorius sa f su ve ultra saf
su cihazı için)
(Cihaz sarfı)
olmalıdır.
2
Adet
19.
Ön arıtm a kartuşu
(Sartorius sa f su ve ultra saf
su cihazı için)(Cihaz sarfı)
6
Adet
20.
U ltra saf su kartuş kiti
(Sartorius saf su ve ultra saf
su cihazı için) (Cihaz sarfı)
6
Adet
21.
UV lamba
(Sartorius saf su ve ultra saf
su cihazı için) (Cihaz sarfı)
4
Adet
22.
Su sistemi öncesi arıtım
kartuşları
(Sartorius saf su ve ultra saf
su cihazı için) (Cihaz sarfı)
50
A det
23.
Sanitasyon Şırıngası
(Sartorius saf su ve ultra saf
su cihazı için) (Cihaz sarfı)
50
Adet
24.
HPLC PAH kolonu
(DION EX HPLC cihazı
için)
(Cihaz Sarfı)
2
Adet
25.
26.
Peristaltic Pump ISTD
Tubing, tygon,
12/pk.Gl 833-65571 nolu
A gillent m arka ICP-M S
7500a cihazı ile uyumlu
Peristaltic pum p tubing for
ISTD (Flared end, 2 stopper
(Red/Orange), id 0.19mm,
Agilent 7700 ICP-MS
cihazı ile uyumlu
olmalıdır.
Sartorius saf su ve ultra
saf su cihazı ile uyumlu
olm alıdır.(K od no:
613CPF05)
Düşük organik
aplikasyonlarına uyumlu
olmalıdır.
Sartorius saf su ve ultra
saf su cihazı ile uyumlu
olm alıdır.(K od no: H20U-Pack)
Lam banın dual dalga
boyu 185-256 nm
olmalıdır.
Sartorius sa f su ve ultra
saf su cihazı ile uyumlu
olm alıdır.(K od no:
611CEL1)
10 pm veya 1 pm veya
aktif karbon olmalıdır.
Sartorius saf su ve ultra
saf su cihazı ile uyumlu
olmalıdır.
Sartorius saf su ve ultra
saf su cihazı ile uyumlu
olmalıdır. (15 adeti Kod
no: 612CDS6 olm alıdır
ve 10 adeti Kod no:
611CDS6 olm alıdır.)
EC250/4 nükleosil 100­
5 C 1 8 P A H kolon
olmalıdır.
Dionex HPLC cihazı ile
uyumlu olmalıdır.
(Katalog no: 720117­
40)
Adet
1
Adet
1
A
3
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
12/pk)G3280-67008 nolu
A gillent m arka ICP-MS
7500a cihazı ile uyumlu
Samle Tubing (Teflon, 0.5
m m I.D, 1.6 mm O.D, 3
m )G l 820-65009 parça nolu
A gillent m arka ICP-MS
7500a cihazı ile uyumlu
ISTD Tubing (Teflon, 0.3
mm I.D, 1.6 mm O.D, 3
m)G 1820-65478 parça nolu
A gillent m arka ICP-MS
7500a cihazı ile uyumlu
M icroM ist N ebulizerG 326665003 parça nolu A gillent
m arka ICP-M S 7500a
cihazı ile uyumlu
Spray Chamber,
quartzG 1820-65337 Agillent
m arka ICP-M S 7500a
cihazı ile uyumlu
Connector, quartzG183365426 parça nolu A gillent
m arka ICP-MS 7500a
cihazı ile uyumlu
Connector tube with
Dilution port
(Q uartz)G 3270-80024 parça
nolu A gillent m arka ICPMS 7500a cihazı ile uyumlu
Shield PîateG l 833-65419
parça nolu A gillent m arka
ICP-M S 7500a cihazı ile
uyumlu
Ni Skim m er Cone (7500a
iç in )G l820-65050 parça
nolu A gillent m arka ICPMS 7500a cihazı ile uyumlu
Vakum Pompası Yağı 1
L.6040-0834 parça nolu
A gillent m arka ICP-MS
7500a cihazı ile uyumlu
Oil M ist Filter
Elem ent 1535-4970 parça
nolu A gillent m arka ICPMS 7500a cihazı :le uyumlu
Ni Sampling Cone (7500a
iç in )G l820-65238 parça
nolu A gillent marka ICPMS 7500a cihazı ile uyumlu
Adet
1
Adet
1
Adet
1
Adet
1
Adet
1
Adet
1
Adet
1
Adet
2
Adet
2
Adet
1
Adet
2
4
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
5 M icron Filter 316 SS and
Teflon 5pk A G T -0100-2051
Big Universal Trap, 1/4"
fttgs,N itrogen A GT-RM SN4
Big Universal Trap, 1/8"
fttgs,Nitrogen A GT-RM SN 2
Canted coil spring AGT1460-2571
Capillary, FS, 0.6M M AGTG 1960-80060
Cartridge for active inlet
valve 600bar A G T -G 131260020
Cloth, lint free 15/pk AGT05980-60051
DH COM P SPARES KIT B
230V DOM -606272253
DH FILTER OVERHAUL
KIT DOM -606272251
Electron m ultiplier
replacem ent horn AGT05971-80103
ESI-L Low Concentration
Tuning M ix AGT-G196985000
Glass filter, solvent inlet
AGT-5041-2168
Seal Cap Assem bly AGT5067-4728
N ebulizer (Needle
Replacem ent) A GT-G195860137
OIL ELEM ENT FOR
EM F20 O UTLET M IST
FILTER A G T-1535-4970
Plunger seal for 1100/1200
and 1050 A GT-5063-6589
Q uickPick LC/MS PM Kit
A G T -5190-1443
R otor Seal,2 Grooves, M ax
600 Bar A G T-0101-1416
RRLC In-line
filter,4.6m m ,0.2um filter
AGT-5067-1553
Safety M em brans
V acuum pum p fluid AGT6040-0834
Adet
1
Adet
2
Adet
2
Adet
1
Adet
2
Adet
2
Adet
2
Adet
1
Adet
1
Adet
1
Adet
2
Adet
2
Adet
3
Adet
1
Adet
1
Adet
2
Adet
1
Adet
1
Adet
1
1
Adet
Adet
2
2
Adet
12 V 20 W (SP2057)
71
5
Oto analizör cihazında
kullanılm ak üzere.
H alogen Lamp
N um une şişelerinin
tabanı düz olmalı, kapak
ve gövde kısmı
polietilen veya
polipropilen
malzem eden üretilmiş
olmalıdır.
N um une şişeleri beyaz
ve opak renkte
olmalıdır.
N um une şişeleri 500 mL
hacimli, dikdörtgen ve
geniş ağızlı olmalıdır.
N um une şişeleri hava
geçirmeyen, açılm adığı
sürece sterilkesini
koruyan vidalı kilit
kapak sistem ine sahip
olmalıdır.
60.
M ikrobiyolojik N um une
Şişesi
3000
Adet
N um une şişeleri steril
ve sızdırm az olmalıdır.
Sterilizasyon gam a
radyasyonla TS EN ISO
19458’e uygun olarak
yapılm alı ve
belgelendirilm elidir.
Yapılan sızdırmazlık
testleri
belgelendirilm elidir.
N um une şişeleri
yaklaşık %90 doluluğa
getirilip çalkalandıktan
zam an sızdırma
m eydana gelmemelidir.
Her şişenin içerdiği Natiyosülfat miktarı en az
TS EN ISO 19458 de
belirtilen oranda
olmalıdır.
Her şişenin gövde
kısm ında ürün kodu,
üretim tarihi, son
A
6
kullanm a tarihi, steril
ibareleri ve varsa Natiyosülfal ibaresi (oranı
ile birlikte)
bulunm alıdır. Ayrıca
şişe üzerindeki etikette
numune alım tarih/saati
ve num une adının
yazılabileceği kısım lar
bulunmalıdır.
61.
M avi pipet ucu (lOOOpL'lik)
10000
Adet
62.
Disposable steril öze
16000
Adet
63.
D isposable steril öze
11000
Adet
64.
Mernbran filtre 0,45 pm
30000
Adet
1
Ürünlerle birlikte
uygun pipet tutucu
kaplardan 30 adet
verilmelidir.
Pipet ucu ve tutucular
O toklav sıcaklıklarına
davanıklı olmalıdır.
■ 1 m ikrolitte olmalıdır.
■ Paketler en az 20 adet
öze içermelidir.
Özelerin bir ucu iğne
şeklinde olmalıdır.
Paket her iki taraftan
da açılabilmelidir.
Her paket üzerinde lot
numarası
izlenebilmelidir.
■ 10 m ikrolitte
olmalıdır.
• Paketler en az 20 adet
öze içermelidir.
■ Özelerin bir ucu iğne
şeklinde olmalıdır.
Paket her iki taraftan
da açılabilmelidir.
■ Her paket üzerinde lot
numarası
izlenebilmelidir.
-M embran filtreler
selüloz ester veya
mudili m alzem eden
üretilm iş. 47-50 mm
çapında ve 0,45 pm por
çaplı olm alıdır
-Filtreler beyaz renkli,
tek tek ambalajlı steril
olm alı ve ekstra
koruyucu pet
içermemelidir.
X
7
65.
M em bran filtre 0,22 ¡am
1500
Adet
66.
Steril disposable tüp
(50m l’lik)
1000
Adet
67.
Steril pipet (50m L’lik)
1500
Adet
68.
Gıda H om ojenizasyon
Torbası
2000
Adet
M embran filtreler ISO
7704 standardına uygun
şartları sağlam alı ve
belgelendirilm elidir.
• Laboratuvarda
kullanılan sartorius
m arka otom atik filtre
açm a cihaz ile uyumlu
olmalıdır.
• M embran filtreler
selüloz ester veya
muadili malzem eden
üretilm iş, 47-50 mm
çapında ve 0,22 pm por
çaplı olmalıdır.
Filtreler beyaz renkli,
tek tek am balajlı steril
olmalı ve ekstra
koruyucu pet
içermemelidir.
M em bran filtreler ISO
7704 standardına uygun
şartları sağlam alı ve
belgelendirilm elidir.
Laboratuvarda
kullanılan sartorius
m arka otom atik filtre
açma cihaz ile uyumlu
olmalıdır.
-Tüpler tek tek ambalajlı
olmalı ve her ambalajın
üzerinde lot/seri
numarası bulunm alıdır.
- Pipetler polypropilen
m alzem eden üretilm iş
ve dereceli olm alıdır
- D isposable pipetler tek
tek am balajlanm ış
şekilde olm alı ve her
am balajın üzerinde
lot/seri numarası
bulunmalıdır.
- Pipetler polysytrene
malzem eden üretilmiş
ve 1/10 dereceli
olm alıdır
- 400 m l’lik Interscierıce
Bagpage + veya muadili
olmalıdır.
- Bagm ixer cihazına
/
8
69.
Cam yazar kalem
120
Adet
70.
60 m m çaplı disposable petri
20000
Adet
71.
90 m m çaplı disposable petri
35000
Adet
72.
Adi süzgeç kağıdı
700
Paket
73.
Otoklav poşeti (Büyük Boy)
5300
Adet
74.
Pil
20
Adet
75.
Tartım kabı
1500
Adet
uyumlu olmalıdır.
- Kalem ler mavi ve
kırm ızı renkli ve asetat
uçlu olmalıdır.
- Suya dayanıklı
olmalıdır.
- 50 adedi mavi renkli S
tipinde, 50 adedi M
tipinde olmalıdır.
- 20 adedi kırm ızı renkli
S tipinde olmalıdır.
- Petrilerin çapı (60±2)
mm çapında ve en az 8
mL besiyerini alabilecek
kapasitede olmalıdır.
- Petriler steril olarak
paketlenm iş olmalıdır.
- Petrilerin çapı (90±3)
mm çapında ve en az 15
mL besiyerini alabilecek
kapasitede olmalıdır.
- Petriler steril olarak
paketlenm iş olmalıdır.
- Süzgeç kağıtları 40x40
cm ebatında olmaldır.
- Her pakette en az 200
adet kağıt bulunmalıdır.
Poşetler Tıbbi
Atıkların Kontrolü
Yönetm eliğinde
belirtilen özellikleri tam
olarak karşılamalıdır.
Poşetler büyük boy
olmalıdır.
Örneğine göre
verilmelidir.
Piller orijinal
am balajında olm alıdır
Tartım
kapları
kayıkçık şeklinde beyaz
renkli olmalıdır.
Tartım
kapları
disposable ve polystren
malzem eden
üretilm iş
olmalıdır.
Taılım kaplam ın 250
adedi
(140xl40)±10
mm
ebatlarında 250
adedi ise (90x90)±5 mm
9
76.
Disposable Huni
1000
Adet
77.
K ağıt havlu
700
Poşet
78.
Galoş
200000
Adet
I
79.
Kapaklı otoklav kovası
30
Adet
ebatlarında
kare
şeklinde olmalıdır.
Huniler 60 mm çaplı
m em bran tutucuya sahip
memraıı fıltrasyon
sistem ine uygun olmalı
ve laboratuvarda
kullanılan sisteme
takıldığında
sızdırmazlık
sağlanmalıdır.
Huniler steril olmalıdır.
H uniler 250 mL
kapasiteli olmalı ve 50,
100 ve 250 mL olarak
derecelendirilm iş
olmalıdır.
Kağıt havlular Z
katlamalı ve tek çekimle
alınabilir olmalıdır.
Havlular yüksek
kalitede emici özellikte,
birinci kalite ve beyaz
renkli saf selüloz
malzem eden üretilmiş
olmalıdır.
Ebatları en az 22 x 23
cm olm alıdır
Her poşette en az 200
adet havlu olmalıdır.
G aloşlar laboratuvarda
kullanılan otomatik
galoş m akinasına uygun
olmalı ve örneğine göre
verilmelidir.
Kovalar Systec V75
m arka otoklav cihazına
uygun ölçülerde olmalı
ve örneğine uygun
verilmelidir. Çapı
32±2cm çapında
olmalıdır.
Kovaların gövde
kısmında ve kapak
kısm ında tutm a kolu
olmalıdır. Tutm a kolu
kapağın kapanm asını
engellem emelidir.
Kovalar sızdırmaz
10
özellikte olmalıdır.
Kovalar otoklav
sıcaklıklarına dayanıklı
ve paslanm az
m alzem eden üretilmiş
olmalıdır.
80.
81.
Otoklav sepeti
13
ELDIVEN(LATEX
P U D R A S IZ ) SM ALL
160
Adet
Sepetler Systec V75
m arka otoklav cihazına
uygun ölçülerde olmalı
ve örneğine uygun
verilmelidir. Çapı
32±2cm çapında
olmalıdır.
Sepetlerde tutm a kolu
bulunmalıdır.
Sepetler otoklav
sıcaklıklarına dayanıklı
ve paslanm az
malzem eden üretilm iş
olmalıdır.
Kutu
Eldivenler lateks,
pudrasız ve antialerjik
özellikte olmalıdır.
Eldivenler uygun
kalınlıkta, dayanıklı
olmalı ve giyilirken
kesinlikle
yırtılm amalıdır.
Her kutuda 100±2
eldiven olm alıdır
Small olmalıdır.
82.
ELDİV EN (LA TEX
P U D R A S IZ ) M EDIUM
320
Kutu
83.
ELDÎV EN (LA TEX
P U D R A S IZ ) LARGE
420
Kutu
Eldivenler lateks,
pudrasız ve antialerjik
özellikte olmalıdır.
Eldivenler uygun
kalınlıkta, dayanıklı
olmalı ve giyilirken
kesinlikle
yırtılm amalıdır. Her
kutuda 100±2 eldiven
olm alıdır. M edium
olmalıdır.
Eldivenler lateks,
/\
11
L
pudrasız ve antialerjik
özellikte olmalıdır.
Eldivenler uygun
kalınlıkta, dayanıklı
olmalı ve giyilirken
kesinlikle
yırtılm amalıdır.
Her kutuda 100±2
eldiven olm alıdır
Large olmalıdır.
84.
ELDİVEN N İTRİL
PUD RA SIZ SM ALL
320
Kutu
85.
ELDİVEN N İTRİL
PUDRASIZ M EDIUM
435
Kutu
86.
ELDİVEN N İTRİL
PUDRASIZ LARGE
640
Kutu
87.
Mavi pipet ucu (lOOOpL'lik)
5000
Adet
Eldivenler nitril,
pudrasız ve antialerjik
özellikte olmalıdır.
Eldivenler uygun
kalınlıkta, dayanıklı
olmalı ve giyilirken
kesinlikle
yırtılmamalıdır.
Her kutuda 100±2
eldiven olm alıdır
Small olmalıdır.
Eldivenler nitril,
pudrasız ve antialerjik
özellikte olmalıdır.
Eldivenler uygun
kalınlıkta, dayanıklı
olmalı ve giyilirken
kesinlikle
yırtılm amalıdır.
Her kutuda 100±2
eldiven olm alıdır
M edium olmalıdır.
Eldivenler nitril,
pudrasız ve antialerjik
özellikte olmalıdır.
Eldivenler uygun
kalınlıkta, dayanıklı
olmalı ve giyilirken
kesinlikle
yırt1İmama! ıdır.
Her kutuda 100±2
eldiven olm alıdır
Large olmalıdır.
-Ürünlerle birlikte
uygun pipet tutucu
kaplardan 50 adet
12
*
verilmelidir.
-Pipet ucu ve tutucular
Otoklav sıcaklıklarına
dayanıklı olmalıdır.
-Oxygen m arka veya
muadili olmalıdır.
-Steril olarak teslim
edilmelidir.
88.
89.
90.
Enjektör ucu filtre
Spektrofotom etre için mikro
küvet
HPLC Kolon
1500
Adet
2000
Adet
1
Kutu
HPLC Kolon
1
HPLC Kolon
1
Kutu
HPLC Kolon
1
Kutu
HPLC Kolon
3
Kutu
HPLC Kolon
3
Kutu
96.
Vial
15
Kutu
97.
Şarjlı Pipetleyici
4
A det
91.
92.
93.
94.
95.
Kutu
Filtreler 26-30 mm arası
çapta, tek tek
am balajlanm ış ve steril
olmalıdır.
Filtreler, 0,45 pırı por
çaplı olmalıdır.
godeler İm i. hacimli
olmalı
Luna 5 u Slica(2) 150x
4.6 mm 5 pm
Lichrosorp 250x4.0 mm
Si 60 7.0 pm
250X4.6 m m 5 pm
Hypersil BDS C18
NUCLEO SIL 100-5
CN
N UCLEO SIL C 18
Kısa
N U CLEO SIL C 18
Uzun
2 mİ cam vidalı,kapaklı
Şartname Tablonun
altındadır.
ŞARJLI PİPETLEYİCİ TEK N İK ŞARTNAM E
1.
KONU:
13
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
M erkez Kalibrasyon Laboratuvarlarında kullanılm aküzere 2(iki) adet şarjlı pipetleyici
satın alınacaktır.
2.
G ENEL ŞARTLAR:
İstekliler, tek lif ettikleri ürünlerin veya cihazların TITUBB kayıt / bildirim işlemini
tam am lam ış olm alıdır.T eklif edilen ürünlerin veya cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) tarafından onaylanm ış ürün numaraları, ihale sıra
numarası belirtilm ek kaydıyla teklifle birlikte yazılı olarak verilecektir. TITUBB
tarafından
onaylanm ayan
ürünlerin
alımı
yapılm ayacaktır.A ncak,
Tıbbi
Cihaz
Yönetm elikleri kapsam ında olm ayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya
bildirim i aranmayacaktır.
3.
TEK N İK ÖZELLİK LER:
Cihaz Teknik Özellikleri
3.1.
Cihaz Hacim Kalibrasyon Laboratuvarında kalibrasyonyapılm ak üzere gelen cam ve
plastik pipetlerde sıvı çekimi ve boşaltım ında kullanılacaktır.
3.2.
Cihazpolipropilenm alzem edenyapılm ışolacaktır.
3.3.
Pipetbağlantıkısm ında 0.2 m ikronlukm em branfıltrebulunacakve PP/PTFE’den
yapılmışolacaktır.
3.4.
Pipetbağlantıkısm ındageridöndürm evanasıolacakve PVDF m ateryalinden
m eydanagelm iş olacaktır.
3.5.
10 saniyede 50 mL sıvı çekebilm e özelliğine sahip olacaktır.
3.5.1. Cihazüzerindeboşaltm am odununayarlanabildiği, istenildiğinde serbest düşme
m odunun seçileceği butonbulunacaktır.
3.6.
Cihaz üzerinde çekm e ve boşaltm a hızı ayarlanabilir olacaktır.
3.7.
Cihazın üzerinde çekm e ve boşaltm a butonları olacaktır.
3.8.
Cihaz ile birlikte duvar desteği, 2. adet yedek m embran filtre verilecektir.
3.10. Cihazınveadaptörünçalışm asıcaklığı + 10 °C ile 35 °C arasındaolacaktır.
3.11.
3.12.
Cihaz 0,1 ile 200 mL arasındaki cam ve plástic pipetlerle kullanım a
uygunolacaktır.
Pipetbağlantıkısm ım em branfıltrede dahilolm akiizere 1-121 °C’de otoklavlanabilir
olacaktır.
14
3.13.
Cihazın LED ışıklışarjindikatörübulunacaktır.
3.14.
Cihaz şarj edilebilir özellikte olacak ve cihaz ile birlikte verilecek N iCd batarya
sayesinde 1 tam gün cihaz çalışabilir olacaktır.
3.15
Cihaza ait tek lif sunan firm anın TSE H izm etY eterlilik Belgesi, ISO 9001 Kalite
Belgesi, SanayiveTicaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizm et Yeterlilik Belgesi
bulunacaktır.
4.
YEDEK PARÇA VE AKSESUAR:
Cihaz tüm malzem e ve aksesuarları ile sağlam halde teslim edilecektir.
5.
EĞİTİM :
Cihazın kullanım ı, bakım ı ve temizliği ile ilgili eğitim firma tarafından Türkiye Halk
Sağlığı
Kurum u
Tüketici
Güvenliği
Laboratuvarları D aire
Başkanlığı
M erkez
K alibrasyon Laboratuvarları personeline cihaz teslim inden sonra 2 (iki) saat süresince
eğitim verilecektir.
6.
TEK N İK SERVİS VE GARANTİ:
Cihazlarda 2(iki) yıl tam garanti, 10(on) yıl yedek parça garantisi olacaktır. Garanti
belgeleri satıcı ve İmalatçı/İthalatçı tarafından ayrı ayrı cihazın teslim i esnasında
M uayene ve Kabul K om isyonuna teslim edilecektir.
Üretici firm a veya kanuni temsilcisi olan ithalatçı firm a veya mahalli (üçüncü el) satıcı
firma, cihazın her türlü arızasmda, arıza ihbarının yapılm asından itibaren azami 24
saat içerisinde cihaza müdahale edeceklerdir. Garanti süresi içerisinde arıza giderimi
idarenin belirleyeceği ve çalışm aların aksatılm ayacağı süre içinde bitirilecektir. A rıza
gideriminin 48 saati geçm esi durumunda, firm a geçici olarak idareye arıza giderimi
süresince kullanılm ak üzere cihaz bırakacaktır.
Firmalar; garanti sonrasında; bakım ve onarım hizm etlerinin hangi şartlarda (parça
dâhil, parça hariç, vb.) ve ihale fiyatına göre hangi oranda olacağı ile periyodik olarak
gerçekleştirilecek kalite kontrol testleri ve gerektiğinde yapılacak kalibrasyonların
fiyat tekliflerinin, ihale dosyasına giren evraklar içerisinde yazılı olarak
bulunduracaklardır.
15
/
TEK L İFLERİN HAZIRLANM ASI
Firm alar şartname m addelerine Türkçe olarak, ayrı ayrı ve şartnam edeki sıraya göre
cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "..........................m arka............... m odel
cihazı
teklifim izin şartnam eye uygunluk belgesi" başlığı altında tek lif veren firm anın başlıklı
kağıdına yazılm ış ve yetkili kişi tarafından im zalanm ış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal
doküm anları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firm a ihale dışı
bırakılacaktır.
Şartnam eye uygunluk belgesi hazırlam ayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri
sağlam ayan firm aların teklifleri red edilecektir.
Satın A lm a ve İhale Kom isyonu gerekli gördüğü hallerde dem onstrasyon isteyebilir.
Firm alar dem onstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir. Dem onstrasyon
yapm ayan veya dem onstrasyon sonucu cihazı uygun görülm eyen firm aların teklifleri
ret edilecektir.
Cihaz ile ilgili tüm teknik doküm anlar teklif ile birlikte verilecektir.
T eklif edilen cihaz için üretici veya distribütör firm a tarafından satıcı firm aya verilen
yetki belgesi olacaktır.
M UAYENE VE KABUL
Cihaz ve aksesuarları, idarenin göstereceği yere firm anın teknik elemanları tarafından
istenilen m üddet içerisinde tüm malzem e ve aksesuarları ile birlikte monte edilecek ve
tam fonksiyonel çalışır halde teslim edilecektir. Montaj sırasında m eydana gelebilecek
her türlü hasar ve zarardan yüklenici firma sorum ludur.Cihaz CE belgesine sahip
olmalıdır.
Tıbbi Cihaz Yönetm elikleri kapsam ındaki cihazların veya ürünlerin kullanm a kılavuzu
ve etiket bilgileri Yönetm eliklere uygun olarak Türkçe olacaktır. Türkçe kullanım
kılavuzu bulunm ayan tıbbi cihazların m uayene ve kabul işlemleri yapılmayacaktır.
Firm a yetkilileri, m uayene sırasında hazır bulunm adıkları takdirde m uayenenin yapılış
tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
M uayene sonucuna itiraz edilm esi halinde 3 (üç) gün içerisinde ikinci m uayene
Başkanlıkça (birinci m uayenede bulunm ayanlardan) oluşturulacak İtiraz Komisyonu
tarafından yapılacaktır. Bu muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunm ayan
özellikler değerlendirilecektir. İtiraz K om isyonunun kararı kesindir.
İSTENİLEN D O K Ü M A N LAR
T eklif edilen malzem elerin kullanıldığı yerler hakkında istenildiği durum da referans
verilecektir. Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirm e
yapılacaktır.
Tekliflerin değerlendirilm esi sırasında kaliteleri hakkında tereddüte düşülen
kalemlerin,
Satınalm a
K om isyonunca
laboratuvarlarım ızda
denenmesi
(dem onstrasyon) istenebileceğinden, firmalar; önerilen m arkalara ait ürünlerin
laboratuvarlarım ızda kullanılarak denenebileceğine dair yazılı beyan vereceklerdir.
D em onstrasyon yapm ayan veya dem onstrasyon sonucu ürünü uygun görülmeyen
firm aların teklifleri ret edilecektir.
5.
TESLİM A T VE M UAYENE
5.1.
M alzem elerin Başkanlığım ıza şevki, depom uza teslim i firm a tarafından yapılacaktır.
M alzemeler, sevkiyat esnasında hasar görmeleri önlenecek şekilde paketlenecek bu
esnada doğabilecek hasarlardan ve bunların giderilm esinden firm a sorumlu olacaktır.
M alzem elerin B aşkanlığım ızca oluşturulan M uayene ve Kabul Komisyonu tarafından
teknik şartnameye göre kontrol ve muayeneleri yapılacaktır. İmalat ve malzeme
hatalarından yoksun olması, kırık-çatlak-deform e olm am ış halde bulunması yönünden
fiziksel olarak kontrol edilecektir.
Test, kontrol ve m uayenelerde kullanılarak sarf edilecek m alzem eler firm a tarafından
ücretsiz sağlanacaktır.
Firma yetkilileri m uayene sırasında hazır bulunm adıkları takdirde m uayenenin yapılış
tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
M uayene sonucuna itiraz edilm esi halinde üç (3) gün içinde ikinci muayene,
Başkanlıkça (birinci muayenede bulunm ayanlardan) oluşturulacak itiraz Komisyonu
tarafından yapılacaktır. Bu m uayenede sadece birinci muayenede uygun bulunm ayan
özellikler değerlendirilecektir. İtiraz Komisyonunun kararı kesindir.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
Sarf m alzem eler teknik şartnam esi 5 (Beş) ana başlık altında 18 (onsekiz) sayfa olarak
düzenlenmiştir.
17
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
YAKLAŞIK MALİYETE ESAS BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
101 kalem laboratuvar sarf malzemesi
NO
Birim fiyata esas iş kaleminin adı
Miktar
Birim
1
S AN TR İFÜ J TÜPÜ (polipropilen,
kapaklı, ölçeklendirilm iş) (10M L)
2000
Adet
2
V İD ALI KAPAKLI ETEKLİ (50 ML)
N UM U NE TÜPÜ (polipropilen, kapaklı,
ölçeklendirilm iş)
6000
Adet
3
C R Y O V İA L TÜP (0,5-2) ML
200
Adet
4
PETRİ KABI D İS PO S AB LE (90 mm)
35000
Adet
5
E LD İV E N (LA TE X P UD RASIZ) LARGE
420
Paket
6
ELD İV EN (LA TEX P U D R A S IZ )
MEDIUM
320
Paket
7
E LD ÎVE N (LA TE X PU D R A S IZ) SM ALL
160
Paket
8
ELDİVEN N İTRİL P U D R A S IZ LARGE
640
PAKET
9
ELDİVEN N İTRİL P U D R A S IZ MEDIUM
435
PAKET
10
E LDİVEN N İTRİL P U D R A S IZ SM ALL
320
PAKET
11
ELDİVEN V İN İL P U D R A S IZ MEDIUM
22
PAKET
12
ELDİVEN V İN İLP U D R A S IZ LARGE
20
PAKET
13
LA BO R A TU V A R ELD İVE N İ(B E Z)
10
PAKET
14
D İS PO S AB LE S TE R İL ÖZE (l|aL)
16000
ADET
15
D İS PO S AB LE S TE R İL Ö ZE (10|TL)
11000
ADET
16
G ID A H O M O JEN İZA S YO N TO R BASI
(400 ML)
2000
ADET
17
PİL(KALEM PİL)
20
ADET
18
D İS PO S AB LE HUNİ (250 ML)
1000
ADET
19
V İA L
15
KUTU
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
20
PENS
10
ADET
21
M İK R O B İY O LO JİK N UM U NE ŞİŞESİ
(Polietilen veya Polipropilen, steril ve
sızdırm az, 500 ML)
3000
ADET
22
ŞARZLI PİPETLEYİC İ
4
ADET
23
KAPAKLI ŞİŞE (250 ML)
20
ADET
24
KAPAKLI O T O K LA V KOVASI
30
ADET
25
O T O K LA V SEPETİ
13
ADET
26
O T O K LA V POŞETİ (B üyük Boy)
5300
ADET
27
Cem X P -1500 plus safety m em branes
3000
ADET
28
P eristaltic Pum p ISTD Tubing, tygon,
12/pk. G 1833-65571 nolu A gillent
m arka ICP-MS 7500a cihazı ile uyumlu
1
ADET
29
P eristaltic pum p tubing for ISTD
(Flared end, 2 stopper (Red/O range),
id 0.19m m, 12/pk) G 3280-67008 nolu
A gillent m arka ICP-MS 7500a cihazı ile
uyumlu
1
ADET
30
S am ple Tubing (Teflon, 0.5 mm I.D,
1.6 mm O.D, 3 m) G 1820-65009 parça
nolu A gillent m arka ICP-M S 7500a
cihazı ile uyumlu
1
ADET
31
ISTD Tubing (Teflon, 0.3 mm I.D, 1.6
mm O.D, 3 m) G 1820-65478 parça
nolu A gillent m arka ICP-MS 7500a
cihazı ile uyumlu
1
ADET
32
M icroM ist N ebulizer G 3266-65003
parça nolu A gillent m arka ICP-MS
7500a cihazı ile uyumlu
1
ADET
33
S pray Chamber, quartz G 1820-65337
A gillent m arka ICP-MS 7500a cihazı ile
uyumlu
1
ADET
34
C onnector, quartz G 1833-65426 parça
nolu A gillent m arka ICP-M S 7500a
cihazı ile uyumlu
1
ADET
35
C onnector tube w ith Dilution port
(Q uartz) G 3270-80024 parça nolu
A gillent m arka ICP-MS 7500a cihazı ile
uyumlu
1
ADET
36
Shield Plate G 1833-65419 parça nolu
A gillent m arka ICP-MS 7500a cihazı ile
uyumlu
1
ADET
37
Ni S kim m er C one (7500a için) G 182065050 parça nolu A gillent m arka ICPMS 7500a cihazı ile uyumlu
2
ADET
38
Vakum Pom pası Yağı 1 L. 6040-0834
parça nolu A gillent m arka ICP-MS
7500a cihazı ile uyumlu
2
ADET
39
Oil Mist Filter Elem ent 1535-4970
parça nolu A gillent m arka ICP-MS
7500a cihazı ile uyumlu
1
ADET
40
Ni S am pling C one (7500a için) G182065238 parça nolu A gillent m arka ICPMS 7500a cihazı ile uyumlu
2
ADET
41
5 Micron Filter 316 SS and Teflon 5pk
AGT-0100-2051
1
ADET
42
Big U niversal Trap, 1/4" fttgs,N itrogen
A G T-R M S N -4
2
ADET
43
Big U niversal Trap, 1/8" fttgs,N itrogen
A G T-R M S N -2
2
ADET
44
C anted coil spring AGT-1460-2571
1
ADET
45
Capillary, FS, 0.6M M A G T -G 196080060
2
ADET
46
C artridge for active inlet valve 600bar
AG T-G 1312-60020
2
ADET
47
Cloth, lint free 15/pk A G T-0598060051
2
ADET
48
DH C O M P SPA R ES KIT B 230V DOM 606272253
1
ADET
49
DH FILTER O V E R H A U L KIT DOM 606272251
1
ADET
50
Electron m ultiplier replacem ent horn
A G T-05971-80103
1
ADET
51
E SI-L Low C oncentration Tuning Mix
A G T -G 1969-85000
2
ADET
52
G lass filter, solvent inlet AG T-50412168
2
ADET
53
Seal Cap A ssem bly A G T-5067-4728
3
ADET
54
Nebulizer (Needle Replacem ent) AG TG 1958-60137
1
ADET
55
O IL ELEM EN T FOR EM F20 O U TLET
MiST FILTER A G T -1535-4970
1
ADET
56
P lunger seal fo r 1100/1200 and 1050
A G T -5063-6589
2
ADET
57
Q uickP ick LC/M S PM Kit AG T-51901443
1
ADET
58
Rotor Seal,2 Grooves, Max 600 Bar
A G T -0101-1416
1
ADET
59
RRLC In-line filter,4.6m m ,0.2um filter
A G T -5067-1553
1
ADET
60
Safety Mem brans
1
ADET
61
Vacuum pum p fluid A G T-6040-0834
2
ADET
62
HPLC Kolon
1
ADET
63
HPLC Kolon
1
ADET
64
HPLC Kolon
1
ADET
65
HPLC Kolon
1
ADET
66
HPLC Kolon
3
ADET
67
HPLC Kolon
3
ADET
68
G ay-Lussac Piknom etre 100 mİ
1
ADET
69
Hubbard Piknom etre 50 mİ
1
ADET
70
S TE R İL EN JE K TÖ R UCU FİLTRE
(0.45 |im)
1500
ADET
71
M İKR O KÜ VET
2000
ADET
72
O T O M A TİK PİPET (10 mİ)
4
ADET
73
O T O M A TİK PİPET (100-1000 ¡.ıl)
9
ADET
74
S TE R İL D İS PO S AB LE PİPET (50 mİ)
1500
ADET
75
ADİ SÜ ZG EÇ KAĞIDI
700
PAKET
76
PETRİ KABI (60 MM)
20000
ADET
77
TAR TIM KABI (90x90 MM)
1500
ADET
78
CAM TÜP VİDALI KAPAKLI (16x160
MM)
200
ADET
79
OTO. PİPET UCU KUTULU (1000 |R)
10000
ADET
80
M EM BRAN FİLTRE (0.45 |am)
30000
ADET
81
M EM BRAN FİLTRE (0.22 fim)
1500
ADET
82
S TE R İL D İS PO S AB LE TÜP (50 mİ)
1000
ADET
83
PolyVial (C ihaz sarfı)
30
PAKET
84
P olyViaî Filter C aps (C ihaz sarfı)
30
PAKET
85
Num une kapları (ICP-M S Cihazı için)
(S arf m alzem e)
10
PAKET
86
S üprasör (D IO N E X 3000-IC-İyon
K rom atografısi için) (Cihaz sarfı)
1
ADET
87
Süprasör (D IO N E X 5000-IC-İyon
Krom atografısi için) (Cihaz sarfı)
1
ADET
88
Kolon (D IO N E X 3000-IC-İyon
Krom atografisi için) cihaz sarfı
4
ADET
89
Ön Kolon (D IO N E X 3000-IC-İyon
Krom atografisi için) (C ihaz sarfı)
4
ADET
90
Shield plate (Agilent 7700 ICP-MS
cihazı için) (C ihaz sarfı)
2
ADET
91
Reverse osm oz m em branı (Sartorius
sa f su ve ultra sa f su cihazı için) (C ihaz
sarfı)
2
ADET
92
On arıtm a kartuşu (S artorius s a f su ve
ultra sa f su cihazı için)(Cihaz sarfı)
6
ADET
93
Ultra sa f su kartuş kiti (S artorius s a f su
ve ultra sa f su cihazı için) (C ihaz sarfı)
6
ADET
94
UV lamba (S artorius s a f su ve ultra saf
su cihazı için) (C ihaz sarfı)
4
ADET
95
Su sistem i öncesi arıtım kartuşları
(S artorius sa f su ve ultra s a f su cihazı
için) (Cihaz sarfı)
50
ADET
96
S anitasyon Şırıngası (S artorius sa f su
ve ultra sa f su cihazı için) (C ihaz sarfı)
50
ADET
97
HPLC PAH kolonu (D IO N E X HPLC
cihazı için) (C ihaz Sarfı)
2
ADET
98
Halogen Lamp
2
ADET
99
M AKİNE GALO Ş
213000
ADET
100
G ALO Ş M AKİNESİ
3
ADET
101
C AM AY A ZA R
240
ADET
GENEL TOPLAM
Y ukarıda b e lirtile n ..................... Kalem m alzemeyi / Hizm et KDV h a r iç ................................... TL' den
(Y a ln ız ..................................................................................................................................... ) bedel ile
Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
FİRMA KAŞE VE İMZA
Not: 1- F irm alar te k lif ettikleri ürünlerin m arka ve m odellerini belirteceklerdir.
Not: 2- F irm alar Kit ve Kim yasal ürünlerde son kullanm a tarihleri belirtileceklerdir.
İrtibat: Murat DOĞAN
TEL: 0312 565 50 04
FAKS: 0312 565 62 37
A dres : S ağlık Mah. A.Saygun Cad. No:55 Sıhhiye / A N K A R A
Download

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk