T Ü R K İY E H A L K SA Ğ L IĞ I K U R U M U
D İJİT A L M A M O G R A F İ G Ö R Ü N T Ü L E M E SİST E M İ
T E K N İK ŞA R T N A M E S İ
1. K O N U vc G E N E L Ş A R T L A R :
Bu teknik şartname, Türkiye Halk Sağlığı Kurum u Kanser Daire B aşkanlığına bağlı olarak
Devlet Hastanelerine entegre kurulan Kanser Erken Teşhis, Taram a ve E ğitim Merkezleri
( K E T E M ’lcr) için ihale yolu ile temin edilecek T A M A L A N D İJİT A L M A M O G R A F İ
G Ö R Ü N T Ü L E M E S İ S T E M İ ’nin teknik özelliklerini, garanti şartlarını ve ilgili diğer
hususları konu alır.
T e k lif getiren firmalar tüm sistem konfigürasyonunun uyum undan ve perform ansından
bütünüyle (bakım, kalibrasyon ve garanti dahil) sorumlu olduklarını peşin olarak kabul
edecektir.
Firm aların teklif edecekleri tüm sistem halen üretimde olmalıdır.
2. V A Z G E Ç İL M E Z T E K N İK Ö Z E L L İK L E R :
Bu bölüm de yer alan maddeler, ihaleye katılan firmaların tek lif edecekleri sistem de kesinlikle
bulunm ası gereken teknik özellikleri tanımlamaktadır. Firmalar, tek lif ettikleri sistem de bu
bölüm de belirtilen özelliklerin tüm ünün var olduğunu üretici firmaların orijinal teknik
doküm anları ile belgelem ek zorundadır.
3.
SİS T E M İ M E Y D A N A G E T İR E N ÜNİTELER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.1.
•
•
3.2.
•
•
•
Dijital M am ografi Cihazı
Gantri
K om presyon Sistemi
Dijital detektör
X-Işın Tüpü
X-Işın Jeneratörü
En az 23x26 cm (standart) ve en az 12x23 cm (m edium ) kom presyon plakaları
Spot, aksiller (veya implant) m agnifıkasyon plakaları
2 boyutlu biyopsi-lokalizasyon kiti
Operatörü Koruyucu Kurşun Alaşımlı Cam
A yak pedalları (2 adet)
Veri T oplam a İş İstasyonu ve K um anda Konsolu
LCD veya T FT M onitörlü PC
K um anda Konsolu (ayrı ünite)
Diğer aksesuarlar
Kalite kontrol fantom ve kiti
UPS
C D /D V D robot yazıcı
3 .1 .D İJİT A L M A M O G R A F İ CİH AZI
3.1.1.
T e k lif edilen cihaz fılmsiz, kasetsiz ortam da tüm alan dijital görüntülem e yapabilm eli, bu
görüntüler üzerinde tanıya yardım cı değişiklikler ve incelemeler yapılabilm eli, görüntüler
dijital ortam da saklanabilmeli ve istendiğinde yazıcıda filme dönüştürülebilm elidir.
3.1.2.
Sistem D İC O M 3.0 uyumlu, RIS/HIS (modality worklist, storagc c om m itm ent, queryretrieve, basic grayscale print ve C D -R data interchange) bağlantılarına sahip olmalıdır.
3.1.3.
Jeneratörün gücü en az 4 kW olmalıdır.
3.1.4.
Cihazda m anuel ve otomatik ekspojur-doz kontrol özellikleri (AEC , A O P , A C O vb)
bulunmalı; m em e dokusunun kalınlık ve/veya yoğunluğuna göre otom atik olarak
seçilebilmelidir.
3.1.5.
Cihazın kum anda paneli üzerinde tüm çekim parametreleri sayısal olarak izlenebilmelidir.
3.1.6.
Cihazda m agnifıkasyon plakası ile ya da yazılımla sağlanan en az 1.7 değerinde görüntü
büyütm e özelliği bulunmalıdır.
3.1.7.
M em e koınpresyonu motorize yapılabilmeli, kontrol edilebilmeli ve optim al olarak
ayarlanabilmelidir.
3.1.8.
Sistem de otomatik kom pıesyon bırakma özelliği bulunacaktır.
3.1.9.
C kolun SID mesafesi en az 65 cm olacaktır.
3.1.10. Cihazın gantrisi girişimsel işlemlerin kolaylıkla yapılabilmesi için C veya U şeklinde
olacaktır.
3.1.11. Cihazın m em e tetkik tablası (C kol ) vertikal ve rotasyonel yönde m otorize olarak hareket
edecektir.
3.1.12. Gantrinin rotasyonel (sağa-sola) dönüş hareketi toplam en az 260 derece olmalıdır.
3.1.13. C-Kolun, dikey pozisyonda iken aşağı-yukarı hareketi en az 60 cm olmalıdır.
3.1.14. Cihaz kolonunun veya C kolun üzerinde; döner C kol açısı, kom presyon gücü, optim um
kom pıesyon kalınlığı vb. parametreleri gösteren teknisyenin görebileceği yerde dijital
gösterge bulunmalıdır.
3.1.15. Cihazın tüpü yüksek hızlı döner anoda sahip olacaktır. Anod ısı kapasitesi en az 160.000
HU olacaktır.
3.1.16. C ihaz tüpünde 0.1 m m ve en az 100 m A değere ulaşabilen 0.3 m m ’lik çift fokiis ya da 200
ıııA değere ulaşabilen 0.3 m m ’lik tek fokiis bulunmalıdır.
3.1.17. Cihazda 1 adet ya da varsa 2 adet filtre bulunmalı ve çekimin özelliğine göre otomatik
seçilebilmelidir.
3.1.18. Cihazın dijital dedektörü A m orphous Selenium, Crystalline Silicon veya Sezyum Iyodid
görüntülem e teknolojisine sahip olacaktır.
3.1.19. Cihazın dijital dedektöı ün a k tif görüntü alanının boyutları en az 24x26 cırı olacaktır
3.1.20. Dedektör piksel boyutu en çok 100 m ikrom etre olmalıdır.
3.1.21. Dedektöriin imaj matriks değeri en az 2394x3062 piksel olacaktır.
3.1.22. Dijital dedektöriin uzaysal çözünürlüğü (spatial rcsolution) en az 5 lpm /m m (cycle/mm)
olacaktır.
3.1.23. Firm alar m am ografı için özel ürettikleri, yüksek rezolusyon sağlayan en son teknolojiye
sahip grid sistemlerini veya çift kolimatörlii sistemlerini verecek ve detaylı özelliklerini
tekliflerde belirteceklerdir.
3.1.24. Cihazla 2 boyutlu lezyon biyopsi-lokalizasyon işlemi yapılabilecektir.
3.1.25. Sistem in k u m an d a paneli bağım sız ayrı bir ünite olacaktır.
3.1.26. M am ografı cihazı Türkiye genelindeki şebeke gerilimine 220/380 V, 50 H z ’de sorunsuz
olarak çalışabilm ek ve şebeke gerilimindeki değişimleri kom panse edebilecek düzeneğe
sahip olmalıdır.
3.1.27. Sistem le birlikte verilen tüm yazılımlar süresiz lisanslı olacaktır.
3.1.28. Firma garanti süresi içerisinde cihazla
cihaza eklem eyi taahhüd edecektir.
birlikte verilen tüm yazılımların yeni gelişmelerini
3.1.29. Sistem de aşağıdaki üstün teknolojik özelliklerden en az 3 ’ü bulunmalı ve ayrı ayrı
açıklanmalıdır.
a. Cihazda bal peteği şeklinde (HTC) grid
b. Hexagonal pixel dedektör yapısına sahip olması
c. 2 adet m em e form una göre farklı derecelerde açılanabilen kom presyon pedalı
d. C ihaz tüpünde en az 4 fokal spot bulunması
e. D edektörün imaj matriks değerinin en az 4800x5200 piksel olması
f. Cihazın Photon-Counting teknolojisine sahip olması
g. Tüp anodunun (target material) çift m ateryalden oluşması
h. D edektör bit değerinin en az 14 bit olması.
i. Dedektör piksel boyutunun en çok 50 m ikrom etre olması.
j. Cihazda en az 3 adet filtre bulunması
3.2.
VE Rİ T O P L A M A İŞ İS T A SY O N U VE K U M A N D A K O N SO L U
3.2.1.
Veri toplam a
bulunacaktır.
iş istasyonunda
LCD
veya
3.2.2.
Bu istasyonda görüntüleri saklamak ve görüntü işleme istasyonuna aktarabilm ek için en az
2500 m am ografı imajı veya 500 GB kapasiteli hard disk bulunacaktır.
3.2.3.
D IC O M 3.0 ( H B S-R B S -P A C S sistemlerine bağlanm ası için gerekli yazılım , donanım ve
lisans verilecektir) özelliği bulunacaktır.
3.2.4.
Veri toplam a iş istasyonunda
görüntülenebilm elidir:
ve/veya
T FT m onitöre
sahip bilgisayar
kum anda konsolunda
aşağıdaki
sistemi
bilgiler
• Flaşta adı ve İD / protokol numarası
• Tetkik günü ve saati
• kVp ve m A s veya m A değerleri
• Verilen doz miktarı
• Sıkıştırma değeri
vb.
3.3.
D İĞ E R A K S E S U A R L A R
3.3.1.
Sistem le birlikte 1 adet dijital mamografı kalite kontrol fantomu ve kiti verilecektir.
3.3.2.
Cihazla beraber sistemi en az 5 dakika çalıştıracak bir adet UPS verilecektir.
3.3.3.
Üretilen radyolojik görüntülerin elektronik ortam da verilmesini sağlayacak C D Robot ve
Kontrol sistemi verilecektir, m amografi cihazı ile uyum lu olarak çalışması ve kurulum u
sağlanacaktır.
3.3.3.1.Sistem de C D 'y e yazma ve etiketleme gerçekleştirilecektir. İş istasyonu üzerinde
istenilen tetkikleri kayıt edebilen ve C D 'y e D İC O M 3.0 form atında aktarımını
sağlayan yazılım ve donanım bulunacaktır. H azırlanan C D içerisine lisans
gerektirm eyen ücretsiz DICO M 3.0 izleme yazılımı konulacaktır.
3.3.3.2.Cihaz PC donanımı sayesinde m evcut olan network ile tam uyum lu çalışacaktır.
PC donanım konfigiirasyonu teklifte belirtilecektir. M evcut bulunan tüm
modalite, iş istasyonu ve PACS sistemine ikinci bir bilgisayara ve ikinci bir
işleme ihtiyaç duym adan bağlanabilm ek ve tek kom utla (norm al bir printere
gönderilen yazdırma evrakı gibi) C D /D V D kayıt ve etiketlem e işlemi
yapılabilmelidir.
3.3.3.3.Network'ten gelen görüntülerin kaydı gerçekleştikten sonra C D /D V D üzerine
hasta ismi, protokol numarası gibi veriler ile kurum un onayladığı/sağladığı
kurum bilgilerinin etiketlenmesini otomatik olarak yapacaktır.
3.3.3.4.C D baskı ve etiketleme sistemi PACS ile D ICO M 3.0 protokolü aracılığı ile
haberleşecektir.
3.3.3.5. C D robotu en az 100 adet boş C D alabilecek özellikte olmalıdır.
3.3.3.6. M edya yazm a hızı saatte en az 30 CD, 12 DV D olacaktır.
3.3.3.7.Oluşturulan CD /D V D 'ye yüklenecek olan view er program ı ile C D /D V D açıldığı
her PC'de sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. C D /D V D içerisinde bilgi saklam a
öm rü en az 10 yıl olacaktır.
4.
3.3.3.8.Cihaz 200 V, 50 Hz'de sorunsuz çalışmalıdır. Cihaz ile birlikte en az 3 KW A'lik
online UPS verilecektir.
3.3.3.9.CD robot ile uyumlu yazdırm a işleminde problem çıkarm ayacak, inkjet printable
özellikte, dış yüzeyi “tüm yüzeyi basılabilir” robot başına en az 1000 adet C D ve bu
C D 1er üzerine kurum ve hasta bilgilerini basacak kadar siyah kartuş verilecektir.
İSTE N İL EN D O K Ü M A N L A R :
4.1. Firm alar teklifi ile birlikte tüm sistemi oluşturan cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin
görülebileceği orijinal teknik dokümanları ile cihazın teslimi sırasında ayrıca bir adet Türkçe
kullanım kılavuzu verecektir.
4.2. T e k lif edilen m am ografi cihazı için T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası
( T İT U B B )'d a Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belge verilecektir.
5.
T E K N İK SE R V İS, G A R A N T İ VE Y E D E K PARÇA:
5.1. Sistem tüm üniteleriyle birlikte 2(iki) yıl garantili olacak ve bu garanti Türkiye temsilcisi ve
varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım , onarım ve yedek
parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
5.2. Sistem arızalandığında, arıza bildiriminden sonra mesai saatleri dahilinde 48 saat içinde cihaza
m üdahale edilecek ve yedek parça gerekm eyen durum larda m üdaheleden en geç 72 saat sonra,
yedek parça gerektiğinde en geç 10 günde, ithalatı kısıtlı yada özel izne tabi yedek parça
gereken durum larda en geç 30 günde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. Belirtilen sürelerin
aşılması halinde, aşılan süre garanti süresdritntave edilecektir.
5.3. T e k lif veren firmalar söz konusu cihaz için teknik servis imkanlarını ve teknik alt yapı
durum unu belgeleyecektir. Servis yeterlilik belgelerini teklif ile birlikte vereceklerdir.
5.4. Ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 8 yıl süreyle üretici, temsilci ve varsa yetki verilen satıcı
firma ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı taahhüt edecektir.
5.5. Firm alar garanti süresinin sonunda, idarenin onayı ile ara verilmeksizin kendiliğinden yürürlüğe
girecek olan parça dahil bakım -onarım anlaşması tekliflerini esas tekli İleri ile birlikte
vereceklerdir.
6.
K ABU L, M U A Y E N E VE EĞİTİM:
6.1. Cihazın kabul ve m uayenesi idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve
muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol
edilecektir.
6.2. M amografı cihazının montaj yerlerinin tadilatı, kurşunlanması, tefrişi (aksesuar dolabı, evrak
dolabı, masa, normal tekerlekli ve işaretleme işlemi için kilitlenebilir-yükseklik ayarlı
sandalyeler, perde vb.), en az 12.000 BTU klima (oda büyüklüğüne uygun, cihazın optimal
çalışmasını sağlayacak güçte) ve T A E K lisansı alınması firmaya aittir. Montaj odasına elektrik
hattının çekilmesi kurum a aittir.
6.3. T eklif edilen sistem için gerekli personele (doktor, teknisyen) aplikasyon eğitimi verilecektir.
Eğitim süresi en az 3 (üç) gün olup, zamanı yükleniciye bildirilecektir.
7.
T E K L İF L E R İN H A ZIR LA N M A SI:
7.1. T e k lif veren firm alar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak, şartnamedeki sıraya göre
cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “ .............................. m arka
model
........................ cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında te k lif veren
firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanm ış olacaktır. Firmalar
teknik şartnameye cevaplarını sırasıyla orijinal doküm anlar üzerinde işaretleyerek vereceklerdir;
bu cevaplar orijinal doküm anları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma
değerlendirm e dışı bırakılacaktır.
7.2. Şartnam eye U ygunluk Belgesi hazırlam ayan
sağlam ayan firma teklifleri reddedilecektir.
ve
şartnamede
istenilen
teknik
7.3. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.
İşbu teknik şartname 7 (yedi) ana başlık altında 7 (yedi) sayfadan ibarettir.
özellikleri
Download

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİJİTAL MAMOGRAFİ