»e
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- /( j 8 3 - 3 ? 6 Ö
Konu: Konyaaltı 12767 ada 1 parsel NİP. İtiraz
/-v • ^
ı \ *!
V W 7
EXP0201G
OCy„/09/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-14A (19J) nolu imar paftasında yer
alan Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 1 parselin E=0.20 emsalli ” 0 ” Özel İbareli Fuar
Alanından E=0.10 emsalli Fuar Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere
Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Uygun görüşle arz ederim
. ...709/
Sekreter Yardımcısı
Uygun görüşle arz ederim.
Bire
Genel Sekreter
Büyükşehir Belediye Başkanı V.
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. fot.
-İtiraz fot.
O "ir. ./09/2014 Şehir Plancısı
^ V -/09/2014 Pln. Şb. Md. V.
: B.Y1LMAZHAN
: M.ALKAN ^
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.ALKAN
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
VVeb: www.antalva.bel.tr
E-posta: [email protected]
[email protected]
KONYAALTI BELEDİYESİ
G E R E K Ç E : 27 .0 5 .2 0 1 4 TA R İH VE 66 3 .9 9 -3 0 7 SAYILI YAZI İLE İLETİLEN 2014-1453/01
N O L U İÇ D E N E TİM RA PO R U D O Ğ R U L T U S U N D A H A ZIRLAN AN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM
İM AR PLANI D EĞ İŞİK LİĞ İ.
PARSEL NO: 12767 ADA 1 PARSEL
PAFTA N0:025A-14A (19J)
K
ÖLÇEK: 1/5000
ÖNERİ PLAN
MEVCUT PLAN
ftırVlv
t
'^ F^ R Â ^ N İ^ '-'
^ D N G ffö fe A L < ^ ^ A R I, T Î& T R O i^fclEM A . / ?
f e B G tŞ ^ L C E te ^ l, K O j Û P H ^ e , AÇIK HAVACI
o o o 'X 5 T \ i
.0 6 0 p m \
\ o o O OK k
,
\
H J p f5—
t
E
,
ggçy**
1
«j
’ Jü/'ıür*
Ş K I'V E
R K f’Y E
✓ r a L A N i '■':r'
(K O W G R £ g A t O t e /» R l ‘V İY A T U fi-1
•.SCRGtSÂLC&a^fet'
teftJMVg TtSlSlE^J >/
:OTUPKAf^.AÇ<K KAVA MÜ2FIRS
•■• , . f
,:
I % V,*A I ^-
>••
i>V
* . $
y > ... - L
1 1) lif i W
& W '%;■ • ; * ... ....
.. GÖSTERİR (LEJAtea;.:;, ■■
D O
O C ) PLAN GNa L a SINIRI
.0
,,
,.
• r a i A N I * rW
Ş
UOfa3R£ gAt Oİ*ARi ' tîVat^ ; ]
V-
/ .:
V
.
_
••■
y
; :■ M *
.!•'
!T u p « a w e a ç i k
S%
#
- Otopark ihtiyacı parselin sınırları içerisinde karşılanacaktır.
(K O N G R E SA LO N LA R I, T İY A T R O .SİNEM A
S E R G İ SA LO N LA R I, K Ü T Ü P H A N E, A Ç IK HAVA M Ü ZELER İ,
S P O R EĞİTİM V B . T E S İS L E R ) YA PILA B İL|R .E= 0.2D
1 . 0 , l i f i W V ,. '«•
.. GÖSTERİR (LEJA1
y
PLAN NOTU:
FUAR ALAN!
1« av a M » j r ı H a
D O O O PLAK c NAMA SINIRI
\SERSf£AlOsa^k'
gĞIÎI«SVl.TE${SL6Rî
ARAPSUYU KURS ve OKUL TALEBELERİNE YARDtM DERNEĞİ
07.002.184
23/07/2014
S A Y I: 07.002.184 / 2014-14
KONU: Meclis Kararına İtiraz Hak.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
MECLİS KARARINA
L ..
İTİRAZ EDEN : Arapsuyu Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği
Arapsuyu Mah. Atatürk Bulvarı No:5 Konyaaltı-Antalya
KONU
: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2014 tarihli toplantısında gündemin
19 maddesinde görüşülüp oy çokluğu ile kabul edilen karara karşı itirazlarımızın sunulmasıdır.
İZAH :
1- Derneğimize ait Konyaaltı ilçesinde kâin ve tapunun 12767 ada 1 parsel
numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu alan 1/25.000'lik nazım im ar planında, 'fuar alanı'
olarak belirlenmiştir.
2- Derneğin mülkiyetindeki taşınmazın bulunduğu alan, 1/25.000 ölçekli nazım imar
planında "Fuar Alanı " olarak tanımlanmıştır. 1/5000 ölçekli nazım im ar planında ise E- 0,10
Akdeniz Kültür Parkı ve Fuar Alanı (Kongre Salonları, Tiyatro, Sinema, Sergi Salonları,
Kütüphane, Açıkhava Müzeleri, Spor, Eğitim, vb Tesisler) olarak planlanmıştır. Bu plan
kararlarına göre, plan sınırları içerisinde kalan parselde, yukarıda sayılan kullanımlar arasında
yer alan eğitim tesisleri yapılaşma izni mevcuttur.
3- Durum bu iken, Konyaaltı Belediyesi'ne vaki müracaatımız üzerine başlayan süreç
sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.11.2012 tarih ve 587 Karar sayılı kararı ile
12767 ada 1 parsele 'özel' ibaresinin eklenmesi ve emsalin E=0.10'dan E=0.20'ye çıkarılmasına
Bu im ar plan değişikliğinin gerek 1/25.000'lik ölçekli plana ve plan notlarına, gerekse İmar
Kanunu ile Plan Yapımına A it Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu açıktır.
4-
1/5.000'lik plandaki değişiklikten sonra, buna uygun biçimde, Konyaaltı Belediye
Meclisi'nin 7.1.2013 tarih 11 no.lu kararı ile, 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılmış, bu plan
tadilatı da Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.3.2013 tarih ve 152 Karar sayılı kararı ile
onaylanmıştır.
1
5- Daha sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 27.6.2013 tarih 4036
sayılı yazısıyla; mülkiyeti derneğe ait olan 12767 ada 1 parselin SİT alanı içerisinde kalan
kısımlarında; 924 metrekarenin ifrazı yapılmış ve mülkiyeti, bedelsiz olarak Konyaaltı
Belediyesine
devredilmiştir.
Ayrıca,
aynı
işlem
sırasında,
yeni düzenleme
hükümleri
doğrultusunda, 1.994 metrekarelik kısım da yol olarak ve bedelsiz biçimde kamuya
devredilmiştir.
6- Bütün bu yasal işlemler tamamlandıktan sonra, Konyaaltı Belediyesi'hden 28.1.2014
tarihinde inşaat ruhsatlan alınmış ve inşaata başlanılmış iken, 23.5.2014 tarihli Büyükşehir
Belediye Başkanlığı talimatıyla, İç Denetçi Mehmet Karaduman tarafından hazırlanan
27.5.2014 tarih ve 2014-1453/01 sayılı rapor gerekçe gösterilerek, aynı gün, 27.05.2014
tarihinde inşaatlar mühürlenmiştir. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.6.2014 tarih ve
319 sayılı kararı ile 1/5.000'lik nazım imar planı değişikliği gerçekleştirilmiştir.
7- Bu plan değişikliği, aşağıda belirteceğimiz nedenlerle, usul ve yasa ile kamu yararına
aykırıdır ve itirazen düzeltilmesi gerekmektedir.
İTİRAZ NEDENLERİ:
Gerek inşaatın mühürlenmesine ve gerekse itiraza konu 1/5000'lik nazım im ar plan
değişikliğine gerekçe teşkil eden ve İç Denetçi Mehmet Karaduman tarafından hazırlanan
27.5.2014 tarih ve 2014-1453/01 sayılı rapor, kanuna aykırı ve yetki sınırları aşılarak
düzenlenmiş, hukuken geçersiz nitelikte bir belgedir.
Çünkü,
I- G EN E L B İLG İ:
1.1- H U K U K İ D A Y A N A K
5018 sayılı Kamu M ali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11, 63 ve 64. maddeleri ile İç
Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan
Antalya Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi 2014 Yılı İç Denetim Programında yer alan
program dışı denetim kapsamında Başkanlık Makamının 23.05.2014 tarih ve 30022649(903-07.02J-300 sayılı yazılan gereğince inceleme yapılmıştır.
1 .2 - A M A Ç
Antalya Konyaaltı Belediyesi tarafından 1/1000 Hk planda yer alan Arapsuyu
Mahallesi 12767 ada 01 nolu parsel üzerinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planlarda fuar alanı
olarak belirlenmiş alanda "Özel Eğitim v e Öğretim Tesisleri" tanımı getirilerde yapılan imar
değişikliği ve bu değişiklik üzerine bu alan üzerinde özel okul inşaatı için verilen inşaat
ruhsatının mevzuata uygunluğu yönünden incelenmesi incelemenin amacını oluşturmaktadır.
İlgili raporda da belirtildiği üzere, iç denetçilik kurumunun oluşturulmasının yasal
dayanağı olan 5018 sayılı Kamu M ali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 'Amaç' başlıklı 1.
maddesinde, bu kanunun amacı,63. ve 64. maddeleçyrtde, iç denetimin amacıyla iç deneticinin
görevleri açık b ir biçimde belirtilm iştir.
KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
K an u n N u m a rası
: 5018
K abul T a rih î
: 10/12/2003
Y ayım landığı R .G azete : T arih :24/l2/2003 Sayı :25326
Y ayım landığı D ü s tu r
: T ertip : 5 C i l t : Sayfa:
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
kaynaklanılın etkili. ekonomik ve verimli bir şekilde ehle edilm esi ve kullanılmasını- hesap verebiürliği ve m alî saydamlığı
sağlam ak özere, kam u malî yönetim inin « p ıs ııu ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanm asını, uygulanm asını, tüm mali
işlem lerin m uhasebe!estirilm esini, raporianm asını ve m alt kontrolü düzenlem ektir.
Kapsam
M a d d e 2 - Bu Kanun, m erkezi yönelim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurum lan ve mahallî
idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar.
İç dendim
Madde 63’ İç denetim, kiimıı idaresinin çalışmalarına değer kalmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik,
etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan
bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir, Bu faaliyetler, idarelerin yönelim ve kontrol yapıları ile mali
işlemlerinin risk yönetimi, yönelim ve kontrol kireçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve gelişi irmek yönünde sistematik,
sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla vc genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.
(Düzenleme ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/1fl md.) İç denetim, iç denetçiler tarafında» yapılır. (Ek cümle:
22/12/2005-5436/10 md.) Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle. İç Denetim Koordinasyon
Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğruda» üsl yöneticiye bağlı iç denetim bîrimi başkanlıkları kurulabilir.' ‘
İç denetçinin görevleri
Madde 64- Kamu idarelerinin vıllık iç denetim programı iist yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler
tarafından hazırlanır vc üst yönetici tarafından onaylanır.
İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri y erine getirir:
a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapıların» değerlendirmek.
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
e) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
d)
İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına,
programlara, .stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek/"
e! Malı yönelim ve konimi süreçlerinin sistem denetimini yapmak \e bu konularda önerilerde bulunmak,
1) Denetim sonuçlan çerçevesinde iy ilcşlirmdcrcyönelik önerilerde bulunmak.
g)
Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında,
ilgili idarenin en fıst amirine bildirmek,
fç denetçi bu görevlerini. İç Denetim Koordinasyon Kımıltı tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol
ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.
_______ İç denetçi, görev inde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görev i dışında hiçbir görev verileme/ ve yaptırılama/._________
İç denetçiler, raporlarım doğrudan üst yöncliciye sunar. Bu rapodar üst yönctici tarafından değerlendirmek suretiyle
gereği için ilgili birimler ile mali hizmetler birimine verilir. İç denelim raporları ile bunlar özerine yapılan işlemler, üst
yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir.
Yine 26.6.2006 tarih ve 2006/10654 sayılı İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğ'in 15. Maddesinde de iç deneticilerin görevleri sayılmıştır.
3
İç denetçinin görevleri
MADDE 15- ( I ) İç denetçi. aşağıda belinden görevleri yerine getirir:
a! Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
b) K:ı> naklanıı etkili, ekonomik 'e verimli kullanılmadı bakımından itıeeleıneler \apmak ve önerilenle bulunmak.
c) Harcanta sonrasında yasa! uygunluk denetimi vapmak
ç) İdarenin harcamalarının. mali işlenilen; ilişkin kat tır ve tasarruflarının. amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara,
stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
d) Mali yönelim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
e) Denetim sonuçları çerçevesinde iv ile^tirtnclere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.
f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili
idarenin en fıst amirine bildirmek.
g) Katım idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
S! Ost y öneıici tarafındım gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede \ardımeı olmak, belirlenen performans
göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini tisi yöneticiye bildimıelc.
Gerek Kanun ve gerekse Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında, iç denetim
kuruntunun görevlerinin sadece ve sadece, ilg ili kamu kuruntunun m a li düzeninin
denetlenmesine münhasır kılındığı; devletin yapılanmasında oluşturulan Sayıştay, İçişleri
Bakanlığı Mahalli İdareler Teftiş Kurulu ve daha da ilerisi İdari ve Adli Mahkemelerin
denetlemekle üstlendiği hukuka uygunluk denetleme görev ve yetkisinin, iç denetçiye ait
olmadığı açıktır.
Kaldı ki
27.5.2014 tarih ve 2014-1453/01 sayılı rapor ,
alanında uzman teknik
yeterliliği olan bir kişi tarafından hazırlanmamıştır.
İç denetçi raporunda belirtilen hususlar genel geçer tabirler olup, somut ve denetime
elverişli verilere dayanan tespitler değildir. Yani, meclis kararına gerekçe teşkil eden İç Denetici
raporu, durumdan vazife çıkarmak, minareye kılıf hazırlamak, haddini aşmak deyimlerini içinde
barındırır bir üslupla, yasaya aykırı biçimde tanzim edilmiş ve yok hükmünde b ir belgedir.
Hukuken yok hükmünde sayılan bir belge dayanak gösterilerek, oluşturulacak tüm işlemler de,
doğal olarak, yasaya aykırı olacaktır.
2-
Hukuki ve teknik bilgiden yoksun iç denetçinin beyanlarının aksine, gerek 13.11.2012
tarihli 1/5000'lik nazım imar planı, gerekse Konyaaltı Belediye Meclisinin 7.1.2013 tarihli
1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile bu planın onaylanmasına ilişkin 13.03.2013 tarihli
büyükşehir Belediye Meclis kararları, 1/25.000'lik plan ve plan notlarına, İmar Kanunu'na ve
Plan Yapımına A it Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine uygundur.
Çünkü,
İtiraza konu Büyükşehir Meclis kararına dayanak teşkil eden denetçi raporunda
aşağıdaki iddialarda bulunulmuştur.
4
1- Raporun 4.L bölümünde aynnüU olarak açıklandığı üzere; 1/5000 Hmm îmar
Pkm ve 1/1000 ölçekli îmsr Uygulama Planındaki değişiiiilderfn 3194 saydı trasr Kanunu
ile 1/ 25000 ölçekli Naztm İmar Planında belirlenen csaslcre uygun olmadığı,
2- Raporan 4.2. bölümünde ayrmttk o te k açıklandığı üzere; yepılaa pl£n
değişikliklerinde plan yapımına de esaslara dair yönetmeliğin 3, maddesinde kes® yaranma
gerekliğine ilişkin zorunluluğa. uyulmadığa
3- Raporun 4.3- bölümünde aynn&k olarak açıklandığı üzere ,-yspıten izaar değinildiği
ile plan bütünlüğü ve sosyal donsfe dengesinin bozulduğu,
4- Raporun 4.4- bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere ;PIan Değişikliği île Plan
Yapımızsa Ait Essslara Dair Yönetmeliğin 17. maddesindeki teknik ve so^ eI altyapı
aknlsnmn konuta ile büyüklükleri, toplam standartlarla atena düşülmemesi fartmm ihlal
edildiği,
5- Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 01 nolu parsel üzerinde yapdan imar
değişikliklerinin İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile 1/25000 ölçekli Nazım İmar
Planına aykın olduğu,
Denetçi raporunda belirtilenin aksine:
A-) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR
PLANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER; 31S4 SAYILI İMAR KANUNUNA VE YÜRÜRLÜKTEKİ
1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNE UYGUNDUR.
31S4 sayılı İm ar Kanunu B.madde:
Madde 8 - Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara
uyulur.
b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise
bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde
kalan yerlerin nazım ve uygulama im ar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır.
Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye
başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında b ir ay süreyle
eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye
başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi on beş gün
içinde inceleyerek kesin karara bağlar.
Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.
PLÂN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK 27.madde
İmar Plânı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar
Madde 2 7 - İmar plânlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması,
küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plân değişiklikleri zorunluluk olmadıkça
yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için;
1 - İmar plânındaki durumu değiştirecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi
gerçekleştirecek ilg ili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.
2 - İmar plânındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet
5
götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.
3 - İmar plânında yeni bir sosyal ve teknik altyapı alanı ayrılması durumunda 1. bentteki
esaslara uyulur.
1/25.000 ölçekli nazım imar planının, plan yapımıyla ilgili plan notlan:
2.5.1. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANLARI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR
PLANLARINDA,1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINA AYKIRI KARAR GETİRİLEMEZ.
KENT BÜTÜNÜNE HİZMET VERECEK SOSYAL VE TEKNİK DONATI ALANLARI İLE ALT MERKEZ
TOPLU VE ORGANİZE İŞYERİ, KENTSEL HİZMET ALANI VB. KULLANIM KARARI, 1/25000 PLAN
DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAKSIZIN,1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN KARARI İLE GETİRİLEMEZ.
YERLEŞME KARARI GETİRİLMİŞ OLAN BÖLGELERİN İMAR PLANLARININ YAPILMASINDA, "PLAN
YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK "HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK GEREKLİ
SOSYAL VE TEKNİK DONATI ALANLARI PLANLANACAKTIR.
Dilekçemizin başında belirttiğimiz süreç ve ilgili mevzuat birlikte değerlendirildiğinde;
-1/25000 ölçekli plan notlarında belirtildiği gibi 13.11.2012 tarihli 1/5.000 ve 13.3.2013
tarihli 1/1.000 ölçekli planlarda, anılan plan notlarına uygun kullanım ve yapılaşma koşulu
belirlenmiştir. 1/5000 ölçekli planla getirilen bu kullanım kararlarının, 1/25000 ölçekli plana
aykırı olduğundan söz edebilmenin imkanı bulunmamaktadır.
Derneğin mülkiyetindeki taşınmazın bulunduğu alan, 1/25.000 ölçekli nazım imar
planında "Fuar Alanı " olarak tanımlanmıştır. 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise E= 0,10
Akdeniz Kültür Parkı ve Fuar Alanı (Kongre Salonları, Tiyatro, Sinema, Sergi Salonları,
Kütüphane, Açıkhava Müzeleri, Spor, EĞ İTİL, vb. tesisler) olarak planlanmıştır. Bu plan
kararlarına göre, plan sınırları içerisinde kalan parselde, yukarıda sayılan kullanımlar arasında
yer alan eğitim tesisleri yapılaşma izni mevcuttur.
1/25000 ve 1/5000 ölçekli planlarda sayılan yapılaşma koşullan içinde eğitim alanı da
yer aldığından, özel mülkiyete; eğitim öğretim tesisi yapılması alan içinde bütünlüğü
bozmamaktadır. Çünkü özel alanın plan içinde sınırları belirlenmiş ayırma işlemleri yapılmıştır.
KISACASI DAHA ÖNCESİNDE YAPILAN 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLAN
DEĞİŞİKLİKLERİNİN İMAR KANUNU, İMAR
YÖNETMELİĞİ VE 1/25.000.ÖLÇEKLİ PLAN
NOTLARINA AYKIRI YAPILMADIĞI AÇIKTIR.
B- Devletin, Anayasal asli görevlerinden olan Eğitim öğretim için tesis yapma ve hele
hele bunun hayırsever insanların bağışları ile yapılmış olması işleminde Kamu yararı
bulunmadığını belirtmek akla ziyan bir gerekçedir.
Bölgedeki diğer konut ve işyerlerine verilen % 80 emsallerin 1/4 ü oranında % 20
emsalle eğitim tesisine yapılaşma izni verilmiş olmasın '
" vletimiz tarafından teşvik edilen
bir alan olması dolayısıyla Kamu yararının bulunduğu aç
6
Ayrıca bu alanın özel mülkiyete konu olduğu, kamulaştırılması için Belediyenin elinde
ekonomik imkan bulunmadığının beyan edilmiş olması karşısında bizzat Devlet tarafından
yapılması üstlenilen bir işin özel şahıslarca ve kendi arazilerine yapıyor olmalarında herhangi
bir işte olduğundan çok daha fazla bir miktarda Kamu yararı vardır.
Kamu yararını korumaya bu kadar hevesli olanların söz konusu alanın bir kısmında yani
Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 12767 ada 07 parselde, imar planlarına aykırı yapıldığı
İdare Mahkemesi kararı ile tespit edilen alışveriş merkezinin hayatiyetini devam edebilmesi
adına 09.10.2006 gün ve 633 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile kabul edilen plan
notlarına
"Fuar alanı içerisindeki mevcut yapılar, ekonomik ömürlerini dolduruncaya kadar
varlıklarını devam ettirecektir" ibaresi eklenirken nerede olduklarını da sormak gerekmektedir.
Sözde 1/25.000 lik Nazım im ar planında sehven yeşil alan olarak gösterildiği
belirtilerek turistik tesis alanına dönüştürmeye ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisinin 13.6.2014 tarih ve 298 karar nolu kararında Kamu yararı var;
t
c .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESE
F&ECİ-İS KARÂR!
K a r a r T a r ih i
-S 3 - 0 6 - 2 0 1 4
C e ls e
N o
1
K a ra r N o
Z S8
E k i
2
[ıSurEtpaşa İlçesi Gençlik fJîahs t leşin d e 1/25.000 ölçekti Nazım İmar
P iantnda se h v e n yeşil alan o larak g ö sterilm iş olan ve 1260 a d a 20,28,29
nolu parsellerin d e içerisin d e b u lu n d u ğ u atanın onaylı 1/5000 ölçekli
Ö z ü :
M . İ.P.’ rte uygun olarak “Merkez P o tansiy el Gelişm e ve D önüşüm
Alanları”, “Turistik T esis Alanı” ve "Kamu Kurum Alanları"na
d ö n ü ştü rü lm e sin e yönelik h azırlanan 1/25000 ölçekli Kazım İmar Ptanc
_________değişikliğinin k ab u lü n e oybirliği ite k a ra r verildi. (EKİ: 2 a d e t Rapor.)
fu a r alanı içerisinde özel şirkete a it alışveriş merkezinin işine devamında da kamu yaran var;
ama eğitim tesisi yapılmasında kamu yaran yoktur. Bu akla ziyan yanlıştan dönüleceğini
üm it ediyoruz.
C- ÖzeI mülk alanının sınırlarının belirlenmesi ile plan içeriğinde herhangi b ir değişiklik
yapılmadığından plan bütünlüğü bozulmamıştır. Bu nedenle de emsal bir yer ayrılması ise söz
konusu değildir. Kaldı ki kesinleşmiş bir karar ile ilgili böyle bir iddiada bulunup fiilen müdahale
etmek mümkün değildir, eğer plan değişikliği yapılacak ise yine usulüne uygun yapılır, buna
taraflar gerek görürse yasal süresi içinden itiraz eder, idari yargı karar verir.
Ama kesinleşmiş eski sürecin işlemesine kesinlikle müdahale mümkün değildir, bu gayri
yasaldır, insani değildir, tamamen belli b ir amaç için hukuk/aışı güç gösterisidir.
1/5000 ve 1/1.000 ölçekli im ar plan değişiklikleri, kanun ve ilg ili yönetm elik ile
1/25.000 ölçekli nazım im ar plan notlarında açıkça belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde
yapılmıştır.
Plan değişikliğinin amacı, kamu lehine, ihtiyacı karşılamaya yönelik yapılması yasa
gereği olup, emsal 0,10 dan 0,20 ye dönüştürülmesi plan alt yapısını ve ilkelerini bozmamıştır.
Çünkü planlamada birinci öncelik olan projeksiyon nüfusa uygun yapılan planı
etkilememektedir. Yani nüfus arttınmı getirmemiştir.
Zira bu bölgede yaşayanların okul ve yu rt ihtiyacını karşılamakta olup ayrıca nüfus
artışı getirmemektedir.
Plan değişikliği ile plan bütünlüğü ve sosyal donatı dengesi bozulmamıştır. Aksine
kamunun lehine planlama ilkelerine uygun değişiklik yapılmıştır. Çünkü planlama bölgesine ait
ve ilgili belediyelerde oy birliği ile hazırlanan planlar incelendiğinde, sosyal donatı alanı olarak
eğitim alanına ihtiyaç olduğu görülecektir.
D- Gerek denetçi raporunda, gerekse Büyükşehir Belediye Meclis kararında; yapılan plan
değişikliği ile teknik ve sosyal yapı alanlarının konum ile büyüklüklerinin toplam standartlarının
altına düşmemesi şartının ihlal edildiği iddiası gerçeklerle bağdaşmamaktadır.
Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985
Resmi Gazete Sayısı: 18916
PLAJ* YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
Madde 17- Nazım planlar üzerinde gösterilen teknik ve sosyal altyapt alanlarının konum
ile büyüklükleri, toplam standartların altına düşülmemek şartı ile uygulama planlarında
değiştirilebilir.
Çünkü yukarıda belirtilen yönetmelik ekinde birçok resmi kuruma uygulanacak
standartlar belirtilm iş iken hiç b ir yerinde fu a r alanlarının büyüklükleri ile standart
belirtilm em iştir.
-------09.04.2011 gün 27900 sayılrResmi Gazetede yayınlanan Plan Yapımına A it tsaslora dair
yönetmelikte değişiklik yapılarak
T eknik altyapı tablosu" değişmiş ve resmi okullar ile özel
okullar aynı konuma gelmiştir.
Oysa aynı yönetmelikte şu anda yapılmakta olan özel eğitim tesisi ile ilgili belirtilen
standartlara uygun olarak planlanmış ve inşaa edilmekte iken hukuksuz bir şekilde
mühürlenmiştir.
8
EK-la
Eğitim Tesisleri
AnaokuluAfan Büyüklüğü (m2}
İlköğretim Okulu
Lise, Anadolu Lisesi, Ticaret Lisesi,
3000 - 5000
8000 -15000
10000 -15000
(1) Bu okulların varsa atölyeleri ve uygulama birimleri için ilave alan ayrılır.
EK-lb
Sosyal ve K ültürel Tesisler
Y urt (200 yatak)
Asgari Alan Büyüklüğü ( m2 )2500
Yapılan işlemlerde standartlara aykırılık değil, aksine yukarıda kısaca açıklanan nedenler
ile uygunluk söz konusudur.
E- Mevcut kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğu iddiası ile yani hukuka aykırı bir
durumu hukuka uygun hale getirme iddiası ile yapılan 16.06.2014 tarihli Büyükşehir Belediye
Meclisinde maaselef 14.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
düzenlediği Mekensal Alanlar Yönetmeliği hükümleri nazara alınmamıştır.
MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
M ABBE 1 —(1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve
geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir düzeyinde
sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler
oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma kararlan getiren mekânsal planların
3'apnmna ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
revizyon, ilave, değişikliklerin sapılmasına ve incelenmesine, mekânsal planlar ile özel amaçlı
plan ve projelere yönelik usul ve esasları kapsar.
9
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte
geçen;
i)
Sosyal altyapı alanları: Birey ve toplumun kültürel, sosyal vc rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması vc sağlıklı
bir çevre ile yasam kalitelerinin artırılmasına yönelik kamu veya özel sektör tarafından yapılan eğitim, sağlık, dini,
kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri île park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi
açık ve yeşil alanlara verilen genci isimdir.
j i Sosyal tesis alanı: Sosyal yasamın niteliğini vc düzeyini artırmak amacı ile toplumun faydalanacağı kreş,
kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat
evleri gibi fonksiyonlarda hizmet vermek üzere ayrılan kamu veya özel mülkiyetteki akutlardır.
İLGİLİ YÖNETMELİK DİKKATLE İNCELENDİĞİNDE FUAR ALANI DÜZENLEMESİNİN
KALDIRILDIĞI,
ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN
YAPILACAK EĞİTİM ALANLARS İLE YURT
ALANLARININ SOSYAL ALT YAPI VE SOSYAL TESİS ALANI OLARAK BELİRLENDİĞİ AÇIKTIR.
Yani bu düzenleme ile birlikte artık özel sektör ya da Kamu ayırımı yapılmaksızın
eğitim
ve yu rt alanı düzenlemeleri sosyal a lt yapı ve sosyal tesis alanı olarak
belirlendiğinden itiraza konu alanda önceki Büyükşehir Belediye Meclis kararlan ile yapılan
plan tadilatında kamu yararına aykırı veya plan hükümlerine aykırı bir uygulamadan söz
etmek hukuken mümkün değildir.
Bilakis 16.06.2014 tarihinde kabul edilen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı
sözü edilen bu mevzuata aykırıdır.
12767 ada 1 parsele ilişkin itiraza konu karar iie iptaline karar verilen 1/5000 ve
1/1.000 ölçekli im ar plan değişiklikleri, Kanun ve ilg ili yönetmelik ile 1/25.000 ölçekli nazım
im ar plan notlarında açıkça belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde yapılmıştır.
NETİCE-İ TALEP______________ -.Yukarıda kısaca arz ve izah olunan nedenler ile;
1-
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince askı süresi içerisinde yapmış
olduğumuz iş bu itirazımızın kabulü ile kanunun yeniden meclis gündemine alınmasına,
2-
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin itiraza konu olan 16.06.2014 tarihli
toplantısında gündemin 19 maddesinde görüşülüp oy çokluğu ile kabul edilen 319 sayılı kararla
alınan plan değişikliğinin iptaline,
3-
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2012 gün ve 587 sayılı oy birliği ile
kabul edilen kararının geçerliliğinin sağlanmasına I
10
Download

Gündemin 95.Maddesi - Antalya Belediyesi