METKAL
TURKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
ö l ç ü ve t e s t s i s t e m l e r i
TÜRKÄX
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
0
,
tarafından akredıte edilmiş
.
KaUbmyon
I S E M SO lf t w o n
AB-0016-K
METKAL Ölçü ve Test Sistemleri
San. ve Tie. Ltd. Şti.
AB-0016-K
Çavuşoğlu Mah Barbaros Hayrettin Paşa Cad. No. 16 Kartal 34873 İSTANBUL
14-37364
K a lib r a s y o n S e r tifik a s ı
08-14
Calibration Certificate
S A N -E L M Ü H E N D İS L İK E L K .T A A H . S A N . T İC . A .Ş .
C ihazın Sahibi / Adresi
Customer / Adross
Ş E R İF A L İ M A H . B A Ş E R S K . N O :4 4
ÜMRANİYE / ISTANBUL
İstek Num arası
:
77027
:
İZ O L A S Y O N T E S T C İH A Z I
:
M ETREL
:
TERAO HM 5kV
:
08491383/ —
:
2 2 .0 8 .2 0 1 4
:
3
Order No
M akine/C ihaz
Instrument/Devıce
İm alatçı
Manufacturer
Tip
Type
Seri / En van ter Num arası
Serial / Inventory Number
K alibrasyon Tarihi
Date o f Calibration
S ertifikanın Sayfa Sayısı
Number o f pages o f the Certificate
B u k a lib r a s y o n s e r t ifik a s ı, U lu s la r a r a s ı B ir im le r S is te m in d e (S I) ta n ım la n m ış b ir im le r i re a liz e e d e n u lu s a l
ö lç ü m s ta n d a r d la n n a iz le n e b ilir liğ i b e lg e le r .
This calibration certificate documents the traceabılıty to national standards, which reah2e the unit o f measurement according to the
International Systems o f Units (SI).
T ü r k A k re d ita s y o n K u ru m u (T Ü R K A K ) k a lib r a s y o n s e r t ifik a la n n in ta n ın m a s ı k o n u s u n d a A v ru p a
A k re d ita s y o n B irliğ i (E A ) v e U lu s la r a r a s ı L a b o r a tu v a r A k r e d ita s y o n B irliğ i (IL A C ) ile k a r ş ılık lı ta n ın m a
a n tla ş m a s ın ı im z a la m ış tır.
The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements o f the European co-operation for the
Accredititation (EA) and o f the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of calibration certificates
Ö lç ü m s o n u ç la n , g e n iş le t ilm iş ö lç ü m b e lir s iz lik le r i v e k a lib r a s y o n m e to tla n b u s e r tifik a n ın ta m a m la y ıc ı k ıs m ı
o la n ta k ip e d e n s a y fa la rd a v e r ilm iş tir.
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which
are part o f this certificate.
M üh ü r
Tarih
K alibrasyonu Yapan
L ab o ratu var M üdürü
Seal
Date of issue
Calibrated by
Head of the Calibration Laboratory
25.08.2014
Halil N. SA'
Tam er M URSALOĞLU
Vi
.M E T K A L
FORM N O ? T o i REV:2
Bu sertifika, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp ç4£alW^maz İmzasız ve mühürsüz kalıb
sertifikalar geçersizdir
This certificate shall not be reproduced other than in full except wiih the permission o f the laboratory
Calibration certificates without signature and seal are not valid
METKAL Ölçü ve Tost Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
. . •*
-
Tel.: 0216 374 99 24 (pbx) Fax.: 0216 374 99 28
METKAL
METKAL Ölçü ve Test Sistemleri
San. ve Tie. Ltd. Şti.
ö l ç ü ve t e s t s i s t e m l e r i
A B -0 0 1 6 -K
14-37364
0 8 -1 4
Sayfa 2 / 3
Page 2 of 3
:
M akine/C ihaz
İZ O L A S Y O N T E S T C İH A Z I
Instrument/Devıce
B ulunduğu Yer
Place
C ihazın Lab. K abul Tarihi
Date of receipt of Device
S ıc a k lık
Ç evre Şartları
: (2 3 ± 3 ) °C . N e m
:
(5 0 ± 2 0 ) % R h
Environmental Conditions
Ö lçüm B elirsizliği
K alibrasyo nd aki b elirsizlikler E A -4 /0 2 d o k ü m a n ın a uygun o la ra k h e s a p lan m ış tır.
B e y a n ed ilen g en işletilm iş ö lçü m belirsizliği, s ta n d a rt belirsizliğin, k = 2 olarak
Measurement Uncertainty
a lın a n g e n iş le tm e k a ts a y ıs ı ile ç a rp ım ı s o n ucu nd a b u lu n a n d e ğ e rd ir ve % 9 5
o ra n ın d a güvenilirlik s a ğ la m a k ta d ır.
B elirsizlikler "ö lç ü m S o nu çları" s a y fa s ın d a verilm iştir.
The reported expanded uncertainty o f measurement is stated as the standard uncertainty
o f measurement multiplied by the coverage factor k=2. which for a normal distribution
corresponds to a coverage probability of approximately 95%
Uncertainties are expressed at Measurement Results page
F lu k e /5 5 0 0 A kalibratö rd en verilen D C -A C izlen eb ilir g erilim le r ile c ih a zın gerilim
k a d e m es in in kalibrasyo nu y a p ılır.K e ith le y /2 0 0 0 re fe ra n s m u ltim è tre ile ölçülen
d ire n ç d eğ e rle ri c ih a z a u yg ulan arak top rak v e izolasyon kad e m ele rin in
k alibrasyo nu y a p ılır. K alibrasyo n s ıra s ın d a c ih a zın v e kalibratörierin ısınm a
s üre lerin e d ikkat edilir. A C kalibrasyo nlar 5 0 H z 'd e yapılm ıştır.
Kalibrasyon Yöntem i
Calibration Method
U ygunluk Beyanı
:
Statement of Compliance
C ih a z. İm a la tçı to le ra n s lan içerisindedir
Uygunluk beyanında ölçme belirsizliği dikkate alınmıştır.
Measurement uncertainty is taken into consideration for the statement of compliance
N otlar
Notes
P ro s e d ü r:
Procedures
NO
T-1.1.01
ADI
DC-AC Genlım ölçer Kalibrasyon Talimatı
T -1 .3 03
Direnç ölçer-3 Kalibrasyon Talimatı
T -1 .3.01
Direnç ölçer-2 Kalibrasyon Talimatı
K alibrasyonda K ullanılan R eferan slar :
References used in calibration
CİHAZ
İMALATÇI
MULTIMETRE
KALİBRATÖR
KEITHLEY
FLUKE
T İP
2000 .
550QA-
METKAL Ölçü ve Test Sistemleri San. ve Tıc. Ltd. Şti.
SE R İ NO
0720017
9115022
SERTİFİKA N
G1LV-0167
G1LV-0100
KAL.TARİHİ G ELE.KALİB İZLENEBİLİR
01.10.2013
09 06.2014
0 1 .1 0 2 0 1 4
09 06 2015
UME
UME
Tel,: 0216 374 99 24 (pbx) Fax.: 0216 374 99 28
METKAL
AB-0016-K
METKAL Ölçü ve Test Sistemleri
San. ve Tie. Ltd. Şti.
ö l ç ü ve t e s t s i s t e m l e r i
14-37364
08-14
Ölçüm Sonuçları
Sayfa 3 / 3
Measurement Results
Page 3 o f 3
Envanter No
H 111091604001
Metkal No
Metkat Number
Inventory Number
Ölçm e Sahası/Çözünürlük
Sertifika Tipi
Range/Resolution
Certificate Type
Kadem e
U y g u la n a n D e ğ e r
Ö lç ü le n D e ğ e r
:
Sapm a
T11114
B e lirs iz lik
T o le ra n s
±
MOhm
MOhm
MOhm
MOhm
MOhm
1000 V -
100
100
0
±1
199
199
0
±2
V
299
301
2
±2
yj
399
398
-1
±2
V
498
498
0
±2
V
598
595
-3
±2
V
697
694
-3
±2
V
796
790
-6
±2
V
895
890
-5
±3
V
993
990
-3
±3
V
100
99,7
-0 ,3
±02
V
199
199
0
±2
V
299
297
-2
±2
yİ
399
392
-7
±2
yİ
498
498
0
±2
yj
598
593
-5
±2
'J
697
694
-3
±2
yİ
796
794
-2
±2
yj
895
892
-3
±3
yj
993
993
0
±3
100
98.7
-1 .3
±0.5
199
198
-1
±2
299
298
-1
±2
399
395
-4
±2
498
497
-1
±2
2500 V -
5000 V -
600 V -
6 00 V -
R ±5% ± 2 Dig
V
V
>»
V
V
V
598
599
1
±2
yİ
697
695
-2
±2
yİ
796
791
-5
±2
895
895
0
±3
993
988
-5
±3
V -
V-
yİ
V-
60
59
-1
±1
180
179
-1
±1
V -/~;±3% ±3D g
yİ
300
299
-1
±2
V
V
420
419
-1
±2
■1
540
539
-1
±2
V - 50 Hz
V - 50 Hz
60
59
-1
±1
180
179
-1
±1
300
299
-1
±2
420
419
-1
±2
540
539
-1
±2
Bu Ölçüm sonuçları H 11109160400V Metkal numaralı cihaza aittir.
KD : Kapsam Dışı / Out of Scope
METKAL Ölçü ve Test Sistemleri San. ve Tie. Ltd. Şti.
•
V ~ 50 Hz
Tolerans / Tolerance
V : İç in d e ///»
x
: Dışında / Out
'■
•
V
V
•
: Anzalı / Out O f O rd e r
-
: Test Edilemedi ıNot Tested
Tel.: 0216 374 99 24 (pbx) Fax.: 0216 374 99 28
Download

Kalibrasyon Izalasyon Test Cihazi - SAN