TÜRKKIZILAYI
)868
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI CADDESİ, N 0:1 ADRESİNDE
KAYITLI TÜRK KIZILAYI ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEM ESİ
YAPILMASI İLE B AÇIK GARAJI TADİLAT VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
1- Ankara İli. Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No;l Adresinde Kayıtlı Türk Kızıiayı
Etimesgut Yerleşkesmde Çevre Düzenlemesi Yapılması ile B Açık Garajı Tadilat ve
Onanını anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle
yaptırılacaktır.
2- Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.
3~ İhaleye ait şartnameler ” Ataç İ Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA " adresindeki Genel
Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18
Fatüı/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 300,00 TL karşılığında temin
edilebilir.
İdari Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.
4- Firmaların tekliflerini en geç 22 Temmuz 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5~ 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 23.07.2014 saat 15:30’da Genel Müdürlüğümüz
Toplantı Salonunda açılacaktır,
6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8- Kurumu muz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir.
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ ŞARTNAME
/i
1
\ \$
\
/ «,J
\ V ‘;' ^ 7 ,':^
Î:Â- l7J i:
İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ
;'^ s s a a > ^
M adde 1 - Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Ttirk Kızılayı Caddesi, No:l Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı Etimesgut
Yerleşkesnıde Çevre Düzenlemesi Yapılması ile B Açık Garajı Tadilat ve Onarımı İşinin KIZILAY
tarafından venlen projeler ve detayları uyarınca, sözleşirse ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili
vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü
bedelle yapılması işidir.
İSTEKLİLER, ihale dosyalarını, “Ataç-1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresinde bulunan Türk
_ .Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönejtimi Müdürlüğünde, “Balabanağa Mahallesi Büyük
Reşıtpaşa Caddesi No: 18 Fatılı/İSTANBUL” adresinde bulunan Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğünde
inceleyebileceklerdir.
İSTEKLİLER, ihale konusu işle ilgili sorularını, ilândja belirtilen süre ve şartlarda Türk Kızılayı Genel
Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetin}! Müdürlüğü (|Ataç-l Sokak No 32 Yenişehir/ANKARA) adresine
veya 0 312 430 23 00 / 1432-1437-1444 nölu telefonlara! iletebileceklerdir.
İH A LEY E GİREBİLME ŞARTLARI
M adde 2 İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar araıjır.
A. Türkiye’deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.)
B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2014 yılı içinde alınmış!)
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıplı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makâmdan 2014 yılı içinde alınmış tescil belgesi,
C. İmza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, ,
I)) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli inıiza sirküleri,
D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile
vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi,
E. Diğer Belgeler
a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin son durumunu gösterir)
b) İd a ri, Tektıik Şartnam elerin ve eklerinin okunup incelendiği, biitün hüküm lerinin kabul edildiği
anlam ını taşım ak Üzere kaşeli ve imzalı İd ari Şartnam e ve İh^le D oküm anları,
o) V ergi Levhası fotokopisi
d)
Firm anın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütnam e (F irm a yetkilisi
tarafından kaşeienerek imzalanmış olarak)
F. Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici tçminat vermesi,
G. İhale Teknik Şartnamesi Madde-3’te yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi,
H. İhale Teknik Şartnamesi Madde-4'de istenen belgeler,
İ. İhale Mali Şartnamede istenilen belgeler,
•
İhaleye katılan F irm a temsilcisi, yetki belgesi, niifus ciizdanı (kimlik belgesi) ve firm a kaşesini yanında
bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse fırnia yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ibraz
edilecektir.------------- —
•
İHA LEYE KATILAN YETKİLİ K İŞİ NOTER OLAYLI İM ZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA
SİRKÜLERİ.DEJBERABER G ETİRECEK TİR _____ _ _ _ _________________________ ____________________
İHA LEYE
KATILIM
İÇİN
İSTENEN
BELGELERİN
ŞARTNAMEDEKİ
SIRAYA
GÖRE
DÜZENLENM ELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMASI G EREKM EKTEDİR.
ORTAK G İRİŞİM İS ORTAKLIĞI KABUL EDİLMEYECEKTİR.
1
v ,-?.T - ;> \\
( &
İH A LELERE KATILAMAYACAK OLANLAR
r ; tj
M adde 3 - Aşağıda a, b, c ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına b y jtıîn î^ sız in j^ te l
kişilerin ortakları, kendi adına, vekaleten veya temsılen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranhU^SkrjîP^fi'izın
ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık süresi sonuna kadar
katılamazlar. (Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sorumludur)
a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyarı organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve
kardeşleri,
b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşlen,
c) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı
ihalelerine katılımı yasaklananlar,
__d)__ İş te .şarlnamenm .13. ve 14. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı
mensuplan ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafuı neticelenmesini beklemeye gerek görülraeksizin)
üç yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler,
e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılamazlar.
1) Genel Merkez ile Şubelernı zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların
bakmakla yiikümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı fnın gayr ımenk u11erin den kiracı olarak yararlanamaz, bunları
satın alamaz.
g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların
bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide bulunamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale
yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekm eye ve hüküm
almaya gerek kalmaksızın kesm teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
'•
■
{? *
:
İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI
M adde 4- İhale dosyalan, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
4.1. “ 1” Numaralı zarfın içerisine idari şartname Madde 2/ A-E bentlerinde (E dahil) ve M adde 2/Pda (Mali
Şartnam e S-C’dc istenilen belge hariç) istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine
“İhale İd ari Belgeleri” ibaresi yazılacaktır.
FİRM A ADI VE ADRESİ
1 N O LU ZARF
ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
YAPILMASI İLE B AÇIK GARAJI TADİLAT VE ONARIM
İŞİ İHA LESİ
“İHALE İDARİ VE MALİ B ELG ELERİ” ZARFI
TÜRK K IZ IL A Y I
GENEL M ÜDÜRL ÜĞÜ
İhale K urulu B aşkanlığına
ANKARA
4.2. “2” Numaralı zarfin içerisine; İDARİ ŞARTNAME MADDE 2/F’DE İSTEN EN TEM İNAT
-------- “MEKTUBU AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP‘ ÜZERİNE “ TEMİNAT "MEKTUBU' ZARFI”
İBARESİ YAZILACAK, MADDE 2/ G’de İSTENEN TEK LİF MEKTUBU AYRI B İR ZARFIN İÇİNE
----------KOKİULUR-ÜZERİNE-^ÎEK-LİF-MEKTUBU ZARFI—İBARESİ-YAZILACAK,_MALİ-ŞARTNAME.3^.
C ’DE İSTENİLEN BELGE AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE " MALİ ŞARTNAME 3C ’DE İSTENEN BELGE “ İBARESİ YAZILACAK VE TEKLİF MEKTUBU ZARFI, TEMİNAT
MEKTUBU ZARFI VE MALİ ŞARTNAME 3-C’DE İSTENEN BELGE ZARFI T E K BÜYÜK BİR
ZARFIN İÇİNE KONULARAK ZARFIN ÜZERİNE " TEK LİF VE TEM İNAT M EKTUBU °
İBARESİ YAZILACAKTIR.
2
FİRM A ADI VE ADRESİ
ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
YAPILMASI İL E B AÇIK GARAJI TADİLAT VE ONARIM
İŞİ İHALESİ
“ TEK LİF ve TEM İNAT MEKTUBU ” ZARFI
TÜRK K IZ IL A Y I
GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ
İhale K urulu B aşkanlığına
ANKARA
4.3. “3” Numaralı zarfın içerisine idari şartname m adde 2/H’de istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak
ve kapalı zarfın üzerine “İlıale Teknik Belgeleri” ibaresi yazılacaktır.
FİRM A ADI VE ADRESİ
3 N O L U ZARF
ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMEDİ
YAPILM ASI İLE B A ÇIK GARAJI TADİLAT VE ONARIM
İŞİ İHA LESİ
‘’İHALE T EK N İK BELG ELERİ” ZARFI
TÜRK K IZ IL A Y I
GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ
İhale K urulu B aşkanlığına
ANKARA
4.1, 4.2 ve 4.3 maddelerine göre hazırlanan 3 zarf, 22.07.İ014 günü saat 10:30’a kadar Ataç-1 Sokak No;32
Yenişehir/Ankara adresindeki Türk Kızılayı İdari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde
verilecek/gönderilecek ve 3 ayrı evrak num arası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin
sorumluluğu firmaya aittir. Son teklif verme saatinden sojıra (22.07.2014 saat: 10:30), ayrı* gün mesai saati
içerisinde gelen ihale dosyalarını değerlendirmeye alıp Almamaya İhale K urulu yetkilidir.
4.4. Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ilk son teklif verme tarihini (22.07.2014 saat:10:30)
ilen bir tanhe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı vg teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme
tarihine kadarki tijm hak ve yükümlülükleri yeni belirleneni başvuru tarihine kadar geçerli kalır.
4.5 İD A Rİ ŞARTNAMENİN 4.1., 4.2. ve 4.3. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞE K L İ AÇIKLANAN
ÜÇ ADET ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE FİRM A
İH A L E DIŞI
BIRAKILACAKTIR._______________________________ ____________________________________________
4.6 Teklif mektubunda idari şartnamelerin ve eklerinin tafoamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve
teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır!
• T E K LİFLE R , İHALE TEK NİK ŞARTNAMESİ EKİNDE YER ALAN T E K L İF MEKTUBU
ÖRNEĞİNE GÖRE KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN TÜRK LİR A SI (TL) OLARAK
VERİLECEK TİR.
• T E K LİFLE R İN DEĞERLENDİRİLM ESİ TOPLAM M İK TA R ÜZERİNDEN Y A PIL A C A K OLUP
.............
KISM İ T EK LİFLER KABUL EDİLME Y E C E K T İR T
"
• ALTERNATİF TEK LİFLER KABUL EDİLEM EYECEKTİR.
• ŞA RTLI TEK LİF KA BUtrED İLM EY ECEKTİRr— — -- ------------------------------------------------------------4.7. İhale Kurulu, rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen
teklif lutarım dikkate ahr. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak
teklif değerlendirmeye alınır.
T EK LİFLER İN G EÇERLİLİK SÜRESİ
M adde 5 - Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 120 takvim günü geçerli olacaktır.
İhaleyi kazanan istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi o lara k sözleşme
süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda filik Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik
süresini belirli bir süre için uzatmalarını isteyebilir. TürkjKızılayı’nın uzatma isteği ve teklif sahibinin buna
yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk Kizılayı tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul
3
É
, ,
•k,KızıU»yı^a
âr^feşttjtakfı
0 ..ö/ /
'v> *, *»i 1v-* •,,
- -
-
*li!>
TEM İNATA İLİŞKİN ESASLAR
V ^ : 5r i #
M adde -6
A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk parası
b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye’de kurulan mevduat bankalar veya katılım bankalarının
geçici temmat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. GEÇİCİ TEM İNAT M EK T U PLA R IN IN
” 1 2 0 " T A K V İM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU T E K L İF L E R
D EĞERLEN DİRİLM EY ECEKTİR. KESİN TEM İNATIN TEM İNAT MEKTURTI ŞEKLİNDE
VERİLM ESİ HALİNDE TEM İNAT MEKTUBU MİNUMUM 12 YIL SÜRELİ O L A C A K T IR . (Yurtdışı
bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.)
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
d) Konvertible yabancı paralar (Amerikan Dolan, Euro)
B. T em inatların Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar
Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar / Ankara Kamu Girişimci Şubesi T R 54 0001 0025 3239
0090 2689 69 ÏBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar i
Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR27 0001 0025 3239 0090 2689 70 ffiAN numaralı USD hesabına veya TR97
0001 0025 3239 0090 2689 7 1 IBAN numaralı EURO hesabına yatırılır
C. Geçici Teminat: Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyalm en az % 3 ’ti nispetindeki
teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, T ü rk Kızılayı Kam u İh a le .K anunlarına
tabii olmadığından EKTE YER ALAN G ECİCİ TEM İNAT MEKTUBU Ö R N EĞ İN E GÖRE
V ER İLEC EK TİR . Teminatların % 3’ten az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat bakımından ıik 3
sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar) T ürk Kızılayı’ııca
muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki isteklilerin teminatları
ihaleden sonra iade edilir.
D. Kesin Tem inat: İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olarak bildirilmesini
müteakip 5 iş günü içinde ihale bedelinin % 6’sına tekabül eden miktarda temmat alınır.
İstekli tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı protesto
keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir.
Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına
da el koyar.
Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra kesin
teminat gen verilir. Türk Kızılayı’ııa verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine
ihtiyatı tedbir konulamaz.
TEK LİFLE R İN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRME
M adde 7- 22.07.2014 günü saat 10:30’a kadar firmalarca İdari İşler Birimi/Evrak Servisine teslim edilen 3
________ adet-zarftan No’Iu-zarflar Lojistik- D irektörlüğü tarafmdan,3 No’h r zarflar "Yapı T ek n ik ve Proje
Yönetimi M üdürlüğü tarafından açılacak ve incelenecektir. 1 ve 3 No’Ju zarfların açılm ası ve incelenmesi
aşamasına firmalar iştirak etmeyecektir. ___ __________________ ___________________________________
İîıaTe giriş evrakları uygun bulunmayan firmaların 2 Nolu zarfları iade edilecek olup, ihaleye giriş
evrakları tam olan firmaların fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No’lu Z arfları ise, 23.07.2014 ta rih saat
15.30’da firm a temsilcilerinin huzurunda açılacak, EN UCUZ FİY ATI VERMİŞ O L A N İL K BEŞ
İSTEKLİNİN KATILIM IYLA AYNI GÜN VE SAATTE ('23.07.2014 Saat: 15:30) A C IK PA ZA R LIK
YAPILACAKTIR.
Açık eksiltmeden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler.
Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk
Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya faks ile
olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin
verilmeyecektir.
İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı
son ve kesm teklif olarak kabiîl eder.
4
it <; ¡: - X \ ", u
(1 ve 3 ııo’lıı zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olm a m a sı; Üıı rjıiıı ıı nu a j eksi|c .
evraklar tam amlanabilecek nitelikte ise isteklinin eksik evrakını tam amlam ayı talep:-¿triıp'sİ h|flıridçJ2
No’lu zarfın açılmasına k a d ar geçen süre zarfında! eksikliklerin tam am lattırılıı^a$ipa‘‘ve ' te k jim
açılm asına İhale Kurulu k a ra r verecektir. İlıale K urulunun k a rarı doğrultusunda, ihsile^e\'i;aİh:;eteik,
usul üne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve tem inatlarının bulunduğu kapalı z a rfla r ihale
sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.)
İH A LEY İ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
M adde 8- Tilrk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce,
değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği faksla
tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir.
------- İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara gör£ tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ.
tarihinden itibaren S işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra imzalar. İsteklinin, sözleşm enin imza
aşam asında ihale tarihi itibariyle kamu ihalelerinden yasaklı olmaması gerekm ekte olup, istekli sözleşme
aşam asında bu hususla ilgili taahhütnam e verecektir.ı Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı Türk
Kızılayı’ııca irat kaydedilir.
Ancak, bir garanti süresini içermeyen mal ve hizmet alımlarmda, sözleşmeye davet yazısının tebliğ
tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eliııe ulaştığı |tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname
vererek, söz konusu malzemeyi, müteakip 10 işgünü içindi istenilen miktar ve evsafta sözleşme yapmaksızın
Şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir. Bu durumda İdari Şartname ve ekleri sözleşm e yerine kabul
edilecektir.
Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, Türk
Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatını ırat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı şekilde
sözleşmeye davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibi de kati teminatı vermemesi veya sözleşme
imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aynı şekilde
sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de katı teminatı vermemesi veya sözleşme
imzalamaması dıırumunda btt isteklinin de geçici teminatı ıratlkaydedilecektir.
İŞİN SÜRESİ
M adde 9 - Söz konusu işin siiresı ihale teknik şartnamesinde belirtilmiştir.
FİYAT FA RKI
M adde 10- İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taalıhüt süresji içinde, gerekse mücbir sebeplerden ;dolayı uzatılan
süre içinde ‘Taahhüdün tamamen ifasına kadar” vergilere zarjn yapılması veya yem vergiler ve resimler konması,
fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kurı farkı gibi sebeplere istinat ederek fiyat farkı ve sair
taleplerde bulunamaz.
TÜ RK KIZILAYININ YETKİSİ
M adde 11 - Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp
yapmamakta ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, pazarlıkta uygun bedeli saptamakta tamamen
serbesttir.
M Ü TEFERRİK HÜKÜM LER
M adde 12 a) T ü rk K ızıla)i’n<ra gerek göriildüğiİnde ihale larihiiıden eiı geç 4 iş ğiiniiö ncesine k a d a r tiim isteklilere
yazılı bildirim de bulunmak kaydıyla şartnam e esaslarında değişiklik yapılabilir.
b) İsteklinin gösterdiği adrese-yapılaGak-her-türlü tebligat ın'utebetaddedilecekte-----------------------------------------c) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve eklerine uygun olriıayan teklif verilemeyecektir.
d) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve ekleri bir bütün c^lup, bunların arasındaki farklılıklarda Türk Kızılayı
lehine olan hüküm esas alınacaktır.
e) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müştereki muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir.
f) Verilen teklifler hiçbir suretle gen alınamaz.
g) TÜ RK KIZILAYPNCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İH A LEY E KA TILAN
İSTEK LİLERD EN
VEYA YÜKLENİCİLERDEN
AYNİ VEYA NAKDÎ B A Ğ IŞ
TALEP
E D İLM EY EC EK TİR.
lı) İstekliler, varsa ihaleye ait Teknik ve İd ari Şartnam elere ait değişiklik taleplerini! en geç ihale
tarihinden 7 İS GÜNÜ öncesine k a d ar yazılı olarak T ürk Kızılayı’na bildirecek olup, bu tarihten
som a yapılacak olan başvurular dikkate alınm ayacaktır.
5
i)
İstekliler tarafından satın alman şartnamelerin bedeli,, hiçbir suretle iade edilmez. İhal
tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi sa
ücretsiz olarak .verilir.
İHA LEDEN MEN EDİLME DURUMLARI
M adde —13
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, iıtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye
ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek veya
teşvik etmek,
c) Rekabeti ve ihale kararım etkileyecek davranışlarda bulunmak,
-------d)..—Sahte.hel ge yeya sahte teminat düzenlemek, kullanmak yeya bunlara teşebbüs etmek,
e) Alternatif teklif verebilme hallen dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnamelerinde belirtilen
şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale Kum lunun söz konusu
şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini kabul etmemek,
i) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden yetkilinin,
başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği temsil
etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi,
g) İşbu şartnamenin 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen ihaleye katılmak,
lı) Kuruluşun tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak,
i)
İsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan sonra, sözlü veya yazılı olarak daha düşük fiyat vereceğini iddia
ederek ihalenin sürecini sekteye uğratmaya çalışmak,
İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili Cumhuriyet
Savcılığı’na 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI
M adde -14
a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimini Kuruluşun zararına kullanmak,
b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine
getirmemek,
c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak,
d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve mesnetsiz
olarak yanıltıcı bilgi vermek,
e) Türk Kızılay’ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak,
1) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat
kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,
g) Sözleşme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya
başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılımları yasaklanır.
Edimin ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda
bulunulur.
_
DEVİR VE TEM LİK
M adde İS - Firm alar işbu şartnam eden doğan sorum luluklarını T ü rk Kızılayı’nın yazılı m uvaffakatı
öl{nakSizm_ tamanıeıı>eya kısmen bir başkasına devir," alacalUarıuı-temlik-ve ciro edem ezler.
İHTİLAFLARIN HALLİ
M adde 16 - İş bu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü
ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal m erci Taşınmazın
Bulunduğu İl Mahkemeleri Ve İcra Daireleridir.
6
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumunuzea ihaleye çıkarılan
........................................................................................(ihale konusu) işine
istekli sıfatıyla katılacak olan.......................................................... ,................ (istekli adı) ııııı ihale hükümlerini yerme
getirmek
üzere
vermek
zorunda
olduğa
geçici
teminat
tutarı
olan
........ — --------------------------------------------- .......................— ........................... —
..
(Yala
m
...................................... CBanka adı) garanti ettiğinden, ilıalje hükümleri çerçevesinde; geçici tem inatın gelir
kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenm iznini almaya gerek
kalmaksızın ve adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacakj herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni
sonuçları dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutan ilk yazılı talebiniz Üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza
veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte
ödeyeceğimizi ........................ (Banka adı) ’nm imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve
................................(Banka adî) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu ......................... tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde
tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
Banka Adı/Şubesi
Yetkili İsim/İmza
NOT:
1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların koiıtrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda,
kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu
belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat
mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.
2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para girimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda;
istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimli Üzerinden düzenleyecektir.
3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para Ibirimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat
mektubunun sonuna “İşbu teminat mektubunun tazmini [halinde; mektup tutarı tazmin tarihindeki T.C.M.B.
Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.
7
TÜKK KIZILA YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHA LE KURULU BAŞKANLIĞINA
VV*' , *1 ;:ıî. *■
¿ w
Türk Kızılayi tarafından yapılacak olan ................................................................................................................
alım ihalesi tarihi o la n ..... / ..... /2014 tarihi öncesi itibariyle Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığımızı beyan eder,
kamu ihalelerinden yasaklı olduğumuz anlaşılması durumunda firmamız tarafından verilen teminat bedelinin
Kurumunuz adına ırat kaydedilmesini kabul ve taahhîit ederiz.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
TüRKKIZILAYl
1868
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI
CADDESİ, NO:l ADRESİNDE KAYITLI TÜRK
KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKKSİNDE ÇEVRE
DÜZENLEMESİ YAPILMASII İLE B AÇIK GARAJI
TADİLAT VE ON^RIMI İŞİ
İHALE DOSYASI
İÇİNDEKİLER:
i.
1
İDARİ ŞARTNAME VE EKLERİ'
•ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ"
Sa y f a
7
SAYFA
3
ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE MALİ ŞARTNAMESİ
1
SAYFA .
4
SÖZLEŞME TASLAĞI
İ6
SAYFA
5
YAPIM ŞARTNAMESİ
3
SAYFA
¡5
GENEL. PURSANTÂî LİSTESİ
.1
SAYFA
7
POZ LİSTELERİ (İNŞAAT-MEKANİK TESİSAT-ELEKTRİK)
9
SAYFA
8
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ (İNŞAAT-MEKANİK TESİSAT-ELEKTRİK)
10
SAYFA
9
TEKNİK ŞATRNAMELER (İNŞAAT-MEKANİK TESİSAT-ELEKTRİK)
27
ŞAYİA
10
PROJELER (CD ORTAMINDA)
1
CD ORTAMINDA
'
ANAHTAR TESLİM İ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE T EK N İK ŞA R TN A M E Sİ
T A K IM LA R VE KISALTM ALAR:
KIZILAY
- TÜRK KIZILAYI GENEL M Ü PÜ RLÜ Ğ t|; .
İSTEKLÎ(LER) ^ İhaleye katılan gerçekkişi veya tüzel kişi.i
YÜİÎLENİGİ:
Üzerine ihale yapılan. İSTEKLİ-
•
İH A L E N İN KONUSU:.
'
'■
M ad d e 1- Ankara . İli, Etimesgut İlçesi* -Türk Kızılayı Ctaddesi, No:l- Adresinde Kayıtlı T ürk Kızılayı Etim esgut Yerlçşkesiode Çevre Düzenlemesi Yapılm ası•¡ileB Açık Garajı.-Tadilat, ve. O nanım İşiıûrı
KIZILAY tarafından verilen projeler ve detayları uyarınca, [sözleşme ve.eki şartnameler doğrultusunda,, tüm
“ îŞİerle'ilgiîi vergiiTesım, harç-ve benzerrgıderler; Y Ü l^E^G H arafindan-karşilanm aküzere -anahtar teslimi
götürü bedelle yapılması işidir.
A N A H T A R TESLİM İ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme ye eklerj ile P ro je kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değşrcle olmak üzere her şey dahil (m alzem e, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey faşıma, elektrik, su; vergi, resini, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik karı v.b) tüm giderler dahil olmak Iüzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
K İZILA Y ’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
İŞİN SÜRESİ:
M ad d e 2- İnşaat yapım süresi ise yer teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim g ü n ü d ü r.
T E K L İF L E R D E UYULACAK ESASLAR:
M ad d e 3- T ek lif hazırlarken, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
A.
Sözleşme konusu inşaat işi Ankara İli, Etimesgut İlçemi, Türk Kızılayı Caddesi, N o:l adresinde kayıtlı
T ürk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde yapılacaktır.
B.
Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel olarak verilecektir, (örnek 1).
C.
Tüm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, foıi, elektrik, su, sigorta, İnşaat im alat1giderleri ve
kurumlara ödenecek katkı payları ve benzeri giderler YÜKLENİCİ’ye aittir.
D.
Geçici hakediş raporları, yer teslimiyle işe başlama tarihinden itibaren 30(otuz)ar gün ara ile
YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafından düzenlenir. Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan
varsa KIZILAY’m alacakları kesilerek ödenir. Hakedîşler her ayın -belirli günleri Ödenecektir, ödem e,
hakediş tutarına göre kesilecek fatura üzerinden KDV Eklenerek TL (türklirası) olarak ödenecektir.
E. Gerektiğinde kuramlardan alınacak onaylar izinler veı ruhsatlar YÜKLENİCİ tarafından alınacak olup,
onaylar izinler v e . ruhsatların alınması için ■ gerfckü her türlü harcama Yüklenici tarafından
karşılanacaktır.
F. Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mıman proje üzerindeki revizyonlara göre
uygulanacaktır. Gerektiğinde proje, revizyonları YÜKLENİCİ tarafından bila bedel hesaplamaları
yapılarak projelendiriiecektir. İşin bitiminde YÜKLENİCİ tüm projelerin son uygulama halini gösteren
projelerden 1 ad CD, 1 ad ozalit proje takımı KIZILAY'a verecektir.
G. Proje detaylarındaki bazı alt (yardım a) ımajatlar; ıfoalat tanfmları veya pnrsantaj cetveli ile diğer
cetvelde gös’tenlmemış olabilir. Bu tür imalatlarını ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik
şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır.
B u gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark ta3ep| edemeyeceği gibi proje ve detayları ile teknik
şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü) bedel fiyata dahil olup fiyat değişmeyecektir.
B u nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proj^ ve detaylarını incelemeleri inşaat sahasını ziyaret
ederek saha şartlarım önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir.
H . Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafından tendin edilecektir. İş süresince elektrik ve su bedelleri
YÜKLENİCİ tarafından Ödenecektir.
İ.
İ ş ın y a p ım ın a ait işin y ılla ra sark m ası, m a lz em e fıy k tlarm ın işçiliklerinin zam laı
g ü n tin ek o n o m ik şartların ın z o rlu ğ u b a h an e ed ilerek hiçbir nam ve ad
v e rılm e y e c e k n r.
J.
T ek lif hazırlanırken;
1
fesi g e re k ç e le riy le ,
|r p d a fiy a t farkı
* Sözleşme Ve İhale Şartnam eleri elderiyle birlikte proje, detay ve teknik şa rtn am ele rin
dikkate alınması gerekm ektedir.
* Sözleşmede belirtilen işin yapım ına ait ek işler veya eksilen işler sözleşmenin 19. M addesine
göre değerlendirilir.
* Teklif m ektuplarına KDV H A R İÇ T O PL A M TUTAR yazılacaktır.
İH A LE Y E GİREBİLM EK İÇ İN GKREKLİ T E ] ^ İ K BELG ELER; .
'
M adde 4- İhaleye ortak girişim ler kabul edilmeyecektir.
İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A. Asgari'olarak sözleşme taslağı 10. madde’de belirtilen teknik personelin çalıştırılması hususunda,
taahhütname verilecektir, (örnek 2) =
.
B. İSTEKLİLER;; Sön onbeş (15) yılda tek bir sözleşme kapsamında, benzer iş olarak;
Kaiîiuda.yapıiah işler için, teklif edilen bedelin %7(TÎ örânîndâ^ T.'C. Çevi'e ve ŞeKircHik B ^ â n llğ ı
Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan; .sınıfı 1B ve üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarını
belgelemeleri gerekir.
Özel sektörde yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’i .oranında, T-C. Ç evre ve Şehircilik
Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine, esas olan sınıfı İB ve üstü sınıfta yapı inşaatı
yaptıklarını belgelemeleri gerekir.
İş bitirme belgesinin özel sektörden alınması, halinde, belgenin kabul edilebilmesi için o işe ait yapı ve
iskan ruhsatı veya noter onaylı sözleşme ile hak edişler, faturalar vs. ödeme belgelerinin: de eklenmesi
•gerekmektedir.
İş bitirme belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde; tüzel kişinin
yarıdan fazla hissesine sahip olması, teminat süresınce( kesin kabule kadar) bu oran ın muhafaza
edilmesi zorunludur.
Benzer iş bitirme belgelerinin; ihale tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilip
gerçekleştirilemediği hususu iş bitirme belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş bitirme
belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda (sözleşmesi 15 yıldan önceye ait Ve 15 y ıl içerisine kısmı
giren işlerde) o işe ait düzenlenmiş hak ediş raporları (15 yıla kısmı giren işlerin m iktarlarını gösterir
hak ediş raporları) ve/veya idarece onaylı hak ediş ödeme cetveli esas alınarak 15 y ıl içerisine giren
fiili iş oranları benzer iş olarak hesaplanacaktır.
İş yönetme belgesi, iş durum belgesi ve diplomalar benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. İş bitirme, ış
denetleme belgelerinin güncellenmesi 2013 yılı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı K arne Katsayıları
cetveline göre yapılacaktır.
C. Y er Görme Belgesi (Örnek 3)
D. Proje taahhütnamesi (Örnek 4).
E . İhale dosyası satın alındığına dair belge.
İŞİN Y A PILACAĞ I YER VE ZEM İN DURUMUNUN T E T K İK İ:
M adde 5- İSTEKLİLER, teklif öncesi işin yapılacağı yeri görecek ve gerekli incelemelerde bulunacaklardır.
İSTEKLİ, işin yapılacağı yeri görmekle, işin yapılacaği yen ve işle ilgili bütün hususları, malzeme
_kaynak larım ve arazinin, zeminin durumunu, işi yapmak için gerekli mahalli şartları öğrenm iş sayılır. Bu
konularda ihale dokümanında belirtilenler dışında hak talebi doğuracak bir istekte bulunamaz.
------— İŞ
Ş Y ERİN İN SİG O RT ALANM A S I i ------------- --------------------------------------------------------------- -M adde 6- İş ve işyerinin sigortalanması hususundaki şartlar Sözleşme madde 30’da belirtilmiştir.
D İĞ E R HUSUSLAR
M ad d e 7a) • İ h z a ra t için ayrıca bir ödeme yapılm ayacaktır.
b) A vans ödemesi yapılm ayacaktır.
c) F iy a t farkı ödemesi ve erken bitirm e prim i vb. ad altında herhangi bir ödeme s
d) Ş a rtlı teklifler kabul edilmeyecektir.
e) N akliyel er ıçin ayrıca ödem e y a p ıİm ay ae aktı r .
1) A ksi belirtilmediği sürece gün takvim günü sayılacaktır.
—
g) O rta k girişimler kabtıl edilmeyecektir.
—
nusu değildir.
İH A L E D O K Ü M A N LA R I:
M adde 8- Bu işin ihale dokümanları aşağıda sıralanmıştır,
1.- İdari Şartname ve Ekleri,
2. Anahtar Teslimi (Götürü Bedel) İhale Teknik Şartnamesi,
3. İhale Mali-Belgeler Şartnamesi
;■
4. Sözleşme Taslağı
■, . • :.
■: ı
5. Yapım Şartnamesi ve Jiklen
6. Projeler
•
;
7. Pursantaj Listesi
8.. Yapıîaçak İşler Listesi (İnşaat, mekanik, tesisatı ve elektrik tesisatı)
9. Teknik Şartnameler. (îıişaat, mekanik tesisatı ve elektrik-tesisatı)
\
EKLER
Ö rnek-1
Örnek~2
Ö n ıek -3
Ö rnek-4
Mali Teklif Mektubu
Teknik Personel Taahhütnamesi ■
Yer Görme Belgesi
Proje Taahhütnamesi
. ,
1
{
3
Ö rnek-1
ANAHTAR TESLİM İ ( G ()TÜRÜ BEDEL j İŞLER
TEK Lp'M EİC T Ü B U .
TÜRK K IZILAY!
G ENEL M ÜDÜRLÜK M ERK EZ
İH A LE KURUL BAŞKANLIĞINA
ANKARA
72014
Türk Kızılayı tarafından .../.../2014 günü ihalesi yapılacak olan Ankara İli, Etim esgut İlçesi, Tüık
Kızılayı Caddesi, ,No:l Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde Çevre Düzenlemesi
Yapılması, ile B Açık Garajı Tadilat ve Onarımı İşinin anahtar teslim götürü bedel île yapılm ası işine ait İhale
dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. îşin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük,
mahallin Özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılm adan bütün
şartlan kabul ediyoruz.
1- Söz konusu işi, ihale evrakları, sözleşme ve ekleri kapsamında tanımlanan bütün işler ve imalatların
istenilen kalite ve değerde olmak üzere herşey dahil (malzeme, işçilik,alet, edevat, sigorta, nakliye,-su
zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel giderler, m üteahhitlik kan v.b)
tüm giderler dahil olmak üzere işin tamamlanarak kullanılır şekilde Kızılay’a teslim edilm esini kapsayan,
toplam fiyat üzerinden KDV hariç to p la m ............,....................................... ( para birimi belirtilerek rakam ve
yazıyla) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Anahtar teslimine (Götürü bedele) ait ihale şartnameleri, sözleşme ve eklerinde yer alan her bir iş
kalem inin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye uygun olduğunu kabul
ediyoruz.
3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü geçerlidir.
4- İhale konusu iş için kendimiz veya başkası adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya
vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
5 - En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul
ediyoruz.
6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin
çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
7- İhale konusu işle ilgili vermiş olduğumuz teklifimizde olabilecek herhangi bir işlem hatasının
(toplam a, çarpma vb.) Kızılay lehine değerlendirilmesini kabul ve taahhüt ediyoruz.
Saygılarımızla,
FİRMA
^d_S Q Y A H /_ünvan.(Ka.şel
İmza
4
Örnelt-2
TEKNİK PERSONELE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
Îîiale K um lu Başkanlığı’na
KIZILAY’ca .../.../201.4' günü ihalesi yapılacak olan Ankara ÎIL, Etimesgut İlçesi» Türk Kızılayı
Caddesi, No: 1 Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesmde Çevre Düzenlemesi Y apılm ası ıieB
Açık Garajı Tadilat ve Onarımı İşinin anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işi için istenen Teknik
Personeli Sözleşme Taslağının 10. maddesindeki hükümle^ çerçevesinde bulundurmayı kabul ve taahhüt
ediyoruz.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
5
Örnek-3
YER GÖRME BEİLGEŞİ
İv İŞİN ADİ: Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk İÇmiayt Caddesi, No: l _A3resinele 'K âyîfirT ürk
Kızılayı Etimesgut Yerleşkesınde Çevre Düzenlemesi .Yapılması ile B Açık G arajı Tadilat ve
O narım İşinin anahtar teslim götürü bedel ile yapılması, işi.
2; YER: Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No: 1 adresinde kayıtlı Türk Kızılayı
Etimesgut Yerleşkesı.
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, N o:l Adresinde Kayıtlı Türk K ızılayı Etimesgut
Yerleşkesınde Çevre Düzenlemesi Yapılması ile'B Açık Garajı Tadilat ve Onarımı İşinin inşaatının anahtar
teslim götürü bedel ile yapılması işi ile ilgili inşaat sahasını .... /...../2014 tarihinde gezerek gerekli
incelemelerde bulunduk. İşin yapılacağı yeri görerek işle ilgili tüm hususları, malzeme kaynaklarını, zemin
durumunu ve işi yapmak için gerekli mahalli şartları öğrendik.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
(
Ö rrie k -4
P R O JE T A A H H Ü T N A M E S İ
îhale JCuruîu Başkanlığına
. ./...7İ2.014
^
KIZILAY’ca .../..../2014 tarihinde ihalesi yapılacak olan Ankara İli, Etimesgut İlçesi, T ürk Kızılayı
Caddesi, No: T Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı Etimesgut Yierleşkesınde Çevre Düzenlemesi Y apılm ası ile B
Açık Garajı Tadilat ve Onarımı İşinin anahtâr teslim götüri} bedel ile yapılması işine ait şartnam enin ekinde
CD ortamında verilen mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin tamamım gördüm v e tüm projeleri
eksiksiz olarak inceledim.
FİRMA
Ad SOY A D ! Unvan (K aşe).
İmza
ANAHTAR TESLİM İ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHA LE MALİ BELG ELER ŞA R T N A M E Sİ
T A N IM LA R VE KISALTMALARI:
KIZILAY. .. . TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEKLİÇLER)': İhaleye, katılan gerçek kişi veya tüzel kişi
YÜKLENİCİ
Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ '
-
.
İH A L E N İN KONUSU;
M adde 1- Ankara İli, Etimesgut İlçesi,. Türk Kızılayı Caddesi, N o:l Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı
Etimesgut Yerleşkesınde Çevre Düzenlemesi Yapılması ile B Açık Garajı Tadilat ve O nanm ı işinin
KIZILAY’m 'yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve elci şartnameler
doğrultusunda, tüm işlerle ilgiİi vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak
üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
i
A N AHTAR TESLİM İ (GÖTÜRÜ. BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile P roje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olniak üzere her şey dahil (m alzem e, işçilik,
alet,' edevat, sigorta, nakliye, su zaınmı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik kan v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILA Y ’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
-
1
İŞ İN SÜ RESİ:
M adde 2- İnşaat yapım süresi yer teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim glinüdür.
İH A LE Y E GİREBİLM EK İÇ İN G EREK Lİ M A Lİ BELGELER:
M adde 3- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
(
1
a.
Yergi dairelerinden alınmış vergi borcu olmadığına dair veya taksitlendirilmış borcu olduğunu gösteren
son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya ınternet çıktısı.
b.
M evzuat hükümleri uyarınca Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair veya taksitlendirilmış borcu
olduğunu gösteren son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya
ınternet barkothı belge.
c.
T eklif edilen bedelin %10 (yüzde on) undan az olmamak, üzere, İSTEKLİ tarafından belirlenecek
tutarda bankalar nezdindeki kullaııilmâmış nakit kredisini veya kullanılmamış tem inat mektubu
kredisini ya da serbest mevduatım gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak belge.
T Ü R K K IZ IL A Y I
1868
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI
CADDESİ, N0:1 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK KIZILAYI
ETİMESGUT YERLEŞMESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
YAPILMASI İLE B AÇIK GARAJI TADİLAT VE ONARIMI İŞİ
SÖZLEŞME TASLAĞI
SÖZLEŞM E TASLAĞI
M adde 1- TARAFLAR:
B u sözleşme^ bir taraftan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü-(bundan böyle KIZILAY o larak anılacaktır.)'
ile
diğertaraftan
............ ............................... ......... ........ ................. ........... ................ . '
....................... .............. ... i . .. .. .. . ....................... ... i ... i ........................... .¡. (büridan böyle YÜKLENİCİ'.
olarak anılacaktır) arasında sözleşme konusunu teşkil eden İş ile ilgili haklar, yüküm lülükler ve diğer, her
türlü münasebetleridüzenlemek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ye imza edilm iştir.
M adde 2 - TANIMLAR: .
K IZ IL A Y >
: TÜRK: KIZILAY'I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Y Ü K L E N İC İ
: Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
AN A H TA R TESLİM İ (GÖTÜRÜ) BEDEL: İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile P roje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere.her şey dahil (malzeme", işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik kan v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILA Y’a teslim edilmesini kapsayan-toplam gider.
M adtle 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
KIZILAY’m verdiği projelere ve mahai listesine uygun, sözleşme ve ekli şartnameler doğrultusunda,
gerektiğinde yasal izinlerin (izin, onay, ruhsat v.b. gibi) alınması, tüm işlerle ilgili vergi, resim , harç ve
benzen giderler dalıil her türlü gider YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak tlzere Ankara İli, E tim esgut İlçesi,
Türk Kızılayı Caddesi, No:l Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde Çevre Düzenlemesi
Yapılması ile B Açık Garajı Tadilat ve Onanmı İşi’nin anahtar teslim götürü bedel ile yapılm ası işidir.
Taahhüt konusu işin devamında ihtiyaç duyulması halinde mevcut imalatların revizyonlarına ait
projeler veya yeni imalatların projeleri YÜKLENİCİ tarafından bila bedel olarak yapılacaktır.
Madde 4- SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ:
B u Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan şartlara dayalı
olarak, işin tamamı için KIZILAY’ca hazırlanmış ihale şartnameleri, sözleşme ve ekleri ile projelerde yer
alan işlerin YÜKLENİCİ tarafından anahtar teslimi götürü bedele göre toplamı K D V H A R İÇ
....................................................... .
T L bedel üzerinden akdedilmiştir.
İhale bedeline KDV dahil olmayıp ayrıca eklenecektir.
Hakedişler ekli Pursantaj Üstesi ve sözleşme bede.line göre aylık periyotlar halinde düzenlenecektir.
Ödeme, hakediş tutarına göre YÜKLENİCİ tarafından.düzenlenecek olaıı faturaya KDV de eklenerek
yapılacaktır.
Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımları veya pursantaj cetveli ile diğer
cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik
şartnam eler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır. Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark tâlep
... edemeyeceği gibi' proje ve-~detâyları ile teknik şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslim i (götürü-)
bedel fiyata dahil olup fiyat değişmeyecektir.
--------------İşin^ür-ütülmesı-aşamasında sözleşme eki proje, detaylan-ve-şartnamesınde-olmayıp-KIZILAY’x a £ k ..
olarak yaptırılacak, ya da sözleşme eki proje, detayları ve şartnamelerde olup da KIZILAY’ca
yaptırılmasından vazgeçilen ış kalemleriyle ilgili birim fiyatlar tespit edilirken; Sözleşmenin 19. Maddesi
hükümleri uygulanacaktır.
KIZILAY sözleşme konusu işin dilediği orandaki azı veya çoğunu aynı sözleşme şartlan dâhilinde'
YÜKLENİCİ’ye- yaptırmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ bu dutum da' hiçbir itiraz, hak ve tazmin iddia
edemeyeceği gibi, sözleşme şartları dâhilinde yapacaktır.
Madde 5- KESİN TEMİNAT:
B u işin kesin teminat miktarı madde 4’teki sözleşme
................................................ T L ’dir.
2/16
Teminat nakit olarak verilebileceği gibi banka teminat mektubu şeklinde de verilebilir. Teminatın,
teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, teminat mektubu m inum um 12 yıl süreli olacaktır. Her ne
suretle olursa olsun KIZILAY1a verilen teminatlar haczedilemez veya üzerlerine ihtiyatı tedbir konulamaz.
İhale bedeli miktarından fazla ış yaptırılması halinde YÜKLENİCİ’den ek kesin teminat alımr,.
M adde (h AVANS:
Bu iş için avans verilmeyecektir.
M adde 7- İSİN SÜRESİ VE İSE BAŞLAMA:
YÜKLENİCİ,, yükümlülüğünde bulunan inşaat işlenni yer teslim tanhinden itibaren 9 0 (doksan) .
takvim günü’içinde bitirmekle yükümlüdür.
Süre takvim günü-esasına göre verilmiş olup her türiü-iklim şartlan ve sair çalışmaya engel olabilecek-sebepler - göz önünde tutulmuştur. Sözleşmenin 29, Maddesinde belirtilen zorlayıcı sebepler dışında hiçbir nedenle süre
uzatılmayacaktır.
M adde 8- İSLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR:
Bu sözleşme konusu işlerin yapılmasında YÜKLENİCİ^
- Sözleşme ve eklerindeki esaslara,
- Mimarı proj eye ve mahal listesine,
- Yürürlükteki Belediye İmar Yönetmeliğine,
- Türk Standartlan Enstitüsü Normlarına,
- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkmdaki Yönetmeliğe,
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşlen Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İnşaat, Makine, Elektrik Genel
Teknik Şartnamelerine,
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşlen Genel Müdürlüğü Vapı İşleri Birim Fiyat Tariflerine,
- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkmdaki Yönetmelice,
uygun birinci sınıf işçilikle inşaat yapmak zorundadır.
Madde 9- YER TESLİMİ:
YÜKLENİCİ sözleşmeye konu ış yerini sözleşmenin! imzalanmasıyla birlikte görerek, bilerek kabul
etmiş sayılacak, yer teslimine ve ış yerine ait herhangi jbir mazeret ileri sürmeyecektir. Sözleşmeyle
birlikte yer teslimi yapılmış kabul edilen arsa, bina, yapılar vb. yerlerin korunması, güvenliği vb. gibi
sözleşmeden kaynaklı bütün sorumluluklar bedelleri kendisi tarafından karşılanm ak üzere
YÜ KLEN İCİ’ye aittir.
Madde 1 0 -YÜKLENİCİ PERSONELİ:
YÜ KLEN İCİ ihalede bildirdiği (anahtar veya taahhüt ettiği teknik personelin, işin süresince
çalışma program ına bağlı periyotlar dahilinde işyerinde bulunduracağı mimar, İnşaat mühendisi,
elektrik mühendisi ve m akine mühendisi veya teknikerleri) teknik elemanların ve K IZ IL A Y ’m
m uhatabı olacak yetkili imza sahibi veya sahiplerinin taahhütnam eleri ile birlikte, isimlerini,
Özgeçmişlerini, belgeleri ile birlikte yer teslim tarihind(en itibaren 15 (Oııbeş) takvim günü içinde
K IZ IL A Y ’» bildirecektir. KIZILAY bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra,'kabul edip
etmediğini var ise değişiklik talebini 10 (On) takvim günü içiiıde YÜKLENİCİ'ye tebliğ edecektir.
YÜKLENİCİ"Bü tebliğe uymaya mecburdur. KIB1^Y^a~buTeblİğyap?lmadığı takdirde/teklif kaba]edilmiş sayılacaktır.
YtİKLENİCİ' nın anahtar veya taahhüt ettiği teknik; personelinden, işin çalışma periyotları dahilinde
şantiyede bulundurmak zorunda olduğu;
T ek n ik Personel Listesi:
1 Şantiye Şefi (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
1 İnşaat Mühendisi veya Teknikeri
1 Makine Mühendisi veya Teknikeri
1 Elektrik Mühendisi veya Teknikeri.
YÜKLENİCİ; yukarıdaki vecibelerini yenne getirmez ise:
3/16
1,
Teknik eleman bildirisini süresinde vermediği takdirde, her gecikme günü için M adde
28’de belirtilen genel gecikme cezasının 1/4’i (dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilir.
2.
İşyerinde., (devamlı .veya sözleşmede-tespit edilen şartlara göre) çalışma periyotları dahilinde
bulundurulması gereken teknik elemanı (bu, elemanlardan birini, birkaçım veya hepsini) .bulundümiadığı
takdirde;- inşaat kontrollüğü tarafından tespit edilecek günler için her bir elemanın aşağıda, karşılarında-yazılı
günlük ceza nıiktarır.a.göre-tahakkıık eUİnlecek ceza toplamı kesilir.
:
G ünlük Ceza M ik tan :
;•••
İşin devamı süresince Sözleşmeye göre işbaşında bulundurulm ası gereken m ühendisler*
m im a rla r ve teknikerlerden her biri için, günlük Madde 28’de belirtilen genel gecikme cezasının 1/4’i
(dörttebiri) kadar gecikmiş cezası kesilir.
YÜKLENİCİ, KJZİLAY’ıh yerdiği sürede ve önayladığı elemanlarla; şantiye şefi dahil K IZILA Y ’ih
değiştirilmesine gerek gördüğü teknik elemarıkin değiştirmek zorundadır. Yapılacak elem an ve işçi _
değiştırmelerinden.dolayı, YÜKLENİCİ, KIZILAY’dan hiçbir bedel, tazminat ve süre isteyemez.
M a d d e 11- İS P R O G R A M I;
_
Sözleşme imza tarihinden başlayarak 15 (onbeş) takvim günü içinde Y Ü K L E N İC İ, işlerin
m ik ta r, tarih , süre ve sırasını gösterm ek üzere ayrıntılı iş program ını hazırlayarak K IZ IL A Y ’a
v e rm e k zorundadır.
B u programlan KIZILAY düzeltme ve değiştirmeye yetkili olup, programlar K IZILA Y’ca
onaylandıktan sonra geçerli olacaktır. YÜKLENİCİ onaylı iş programlarını iş süresince K IZ ILA Y ’-m gerek
duyduğu zamanlarda'güncelleştirecektir.
Y Ü K L E N İC İ bu vecibeyi y erine getirm ediği ta k tird e gecikilen her gün için M a d d e 28’de
belirtilen genel gecikme cezasının 1/4’i (dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilecektir.
M a d d e 12- İSİN K O N TRO LÜ :
Sözleşme kapsamında tüm işleri denetlemek üzere, KIZILAY isterse işyerinde bir veya birden fazla
sayıda kendi personel kadrosundan kontrol bulundurabilir veya KIZILAY ‘dışından kuruluş ve kişilere
denetlettirebilir. Kontroller, işin sözleşme, şartnameler ve projelere göre yapılması ile faaliyetin İş
programına göre yürütülmesini KIZILAY adına denetler.
YÜKLENİCİ kontrol teşkilatının çalışması- için gerekli zaman, mekân ve gerekli araç gereçleri
kontrol teşkilatına bila bedel tahsis edecektir.
B u Kontrollerin şartnameler, sözleşme ve ekleri- İle diğer belgelere uygun olarak verecekleri
talim atlara YÜKLENİCİ uymak zorundadır.
Kontrollerin yapılan işi uygun bulması, şartnameler, sözleşme ve eklen ile diğer belgelerde yazılı
hüküm leri bozmuş otaıası YÜKLENİCİ’yi KIZILAY ve Kamuya karşı sorumluluktan kurtarm az; tüm
sorum luluk YÜKLENİCİ’ye aittir,
KIZILAY tarafından onaylanmış proje ve imalatlarda yapılacak her türlü değişikliğin K IZ ILA Y ’m
yazılı müsaadesiyle olması şarttır. YÜKLENİCİ, vekili veya temsilcisi, bu esasa uymadığı takdirde, her
türlü gider kendisine ait olmak üzere değişiklİklertKlZILAY’m isteyeceği şekle getirmek zorundadır.
Madde 13- ÖDEME SEKLİ VE ŞARTLARI:
Geçici hakediş raporları, İşe başlama tarihinden itibaren ekli pursantaj listesine göre 30(otuz)ar günlük
aralar ile YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafından düzenlenir. Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan
varsa-KTZILAT’m a 1acaklari kesilerek ödenir. YÜKLENİCİ İşin bitini tarihmdeiTÖnce, 30 günlükhakediş arasüresi dolmamış olsa bile, son bir ara hakediş daha talep edebilir.
Herhangi bir geçici İıakedİşin KIZILAY’câ kabul edilmesi veya onaylanması ya da hakediş tutaniıın
YÜKLENİCİ’ye ödenmiş-olması, söz konusu hakedişin KIZILAY tarafından kesin olarak kabul edildiği
biçiminde yorumlanamaz, KIZILAY geçici kabulden sonra kesm hesaba kadar, söz konusu geçici hakedişlen
her zaman yemden değerlendirebilir, ve reddedebilir. ■
Madde 14- FİYATLARIN DEĞİŞMEZLİĞİ;
B u işle ilgili hiçbir şekilde ve hiçbir isim altında (işin yıllara san olması durumum
verilmeyecektir. Herhangi bir malzemenin fiyatının artması, akaryakıt fiyatlarındaki artış, ı
harç ve fonlardaki değişiklik, su zammı, nakliye v.b. nedeniyle birim fiyatla
YÜKLENİCİ; inşaatın maliyetine tesir eden sebepler, vergi, ¡resim, harç, fon vb. türdeki artışları, Sosyal
Sigortalar primleri, taşıma ve işçilik ücretlerinin aıtması vb. gibi)sebeplerle teklifinde değişiklik ve süre uzatımı
isteğinde bulunamaz.
M adde 15- KAZALAR:
YÜKLENİCİ 6331 sayılı İş Sağlığı ve'Güvenliği Kanunu ve Yapı İşlerinde İş S ağlığı ve İş
Güvenliği Yönetmelik Hüküm leri: ile ek ve değişîklM eim i yerihe ^çfl^düe.'--y^küiiıitt.dür.v Yapım
esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kâzalann sebep olacağı zararlardan doğrudan • doğruya
YÜKLETSİİCİ sorumlu olacaktır.
Madde 1 6 -İSÇİLERİN HAKLARI ve M A İLEM E BEDELLERİ:
•
YÜKLENİCİ, işçi alacaklan, taşeron hakedişlerı ile inşaatta kullanılacak malzeme bedellerini
zamaıiında Ödemekle ilgili doğrudan ve tek sorumludur.
M adde 17- KULLANILACAK MALZEME:
:
Sözleşme kapsamında tüm işlerde en az TSE veya ISO Belgesine havı malzemeler, m adem aksam,
cihazlar vb. kullanılacak olup bütün malzemeler Kontrollük ^ilgisi dahilinde kullanılacaktır.
KIZILAY söz konusu malzemelerin fenni Özelliklerini tespit amacıyla, her türlü giden
YÜKLENİCİ'ye ait olmak üzere uygun göreceği kuruluşlardan test raporu, isteyebilir. Tüm iş kalem len ile
ilgili malzemelerin seçiminde sözleşme ekindeki teknikI -şartname, mahal listesi ve p o z tariflerinde
belirtilen özelliklerdeki malzemeler kullanılacaktır.
Yukarıda belirtilen şartlara uymayan malzemenin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk
YÜKLENİCİ'ye aittir. YÜKLENİCİ bu nevi kullanımlarda] ilgili malzemeyi şartlara uygun hale getirmek
zorundadır.
YÜKLENİCİ, şantiyeden uzaklaştırılması Kontrol tarafından istenilen malzemeleri bütün gıderlen
kendisine ait olmak üzere, şantiye dışına çıkaracaktır. Çıkarmadığı takdirde, Kontrol tarafından şantiye dışına
çıkarılacak ve yapılan masraf YÜKLENİCİ'den tazmin edilecektir.
Uygun olmayan malzeme kullanıldığının fark edilmemesi sonucu YÜKLENİCİ’y e KIZILA Y
tarafından yazılı uyan yapılmamış olması; malzemenin fenni nitelik ve şartlara haiz bulunduğu ve Türk
standartlarına uyduğu anlamına gelmeyeceği gibi, bu hâl YÜKLENİCİ'nin sorumluluğunu da ortadan
kaldırmaz.
M adde 18- YÜKLENİCİMİN SORUMLULUKLARI:
Gerektiğinde ilgili kurumlardan onay alınması ve tüm işlerle ilgili vergi, resmi harç ve benzen
giderler dahil tüm giderler YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.
YÜKLENİCİ malzeme seçimi, kalite ve benzer^ konularda KIZILAY’m onayı doğrultusunda*
hareket edecektir.
Statik, mekanik ve elektrik projelen uygulanırken mimari proje esas alınacaktır. Gerektiğinde mimarı,
statik,- mekanik ve elektrik projelerinde istenilen veya oluşa# revizyonların projelerini YÜKLENİCİ bila bedel
yapacak-veya tiim gıderlen kendisine ait olmak üzere yaptıracaktır.
Projelerin KIZILAY tarafından Y Ü K L ^ C İ ’ye. verilmesi, YÜKLENİCİ’yi sorumluluktan
kurtarmayacağı gibi projeİer ve tatbikinden YlİKLENİCr sorumludur. Dolayısıyla YÜKLENİCİ projelerin
yapılabilirliğini inceleyerek varsa gerekli düzeltmeleri bil# bedel yaparak veya tüm gıderlen kendisine ait
olmak üzere yaptırarak, projelerın iâtb'ikindMsö^ffilu^tffcaktır:
-... - - --- --------------YÜKLENİCİ sözleşme kapsamındaki işleri söyleşmesine uygun olarak eksiksiz yapacak ve
KIZILAY" a teslim edecektir.
Yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazalann-sebep olacağı zararlardan dolayı 3: şahıslara
karşı doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sonımlu olacaktır.
YÜKLENİCİ sözleşme konusu işleri; bir. bütün iolarak., değerlendirerek, şartnameler, sözleşme ve
eklen İle diğer belgelerdeki yazılı bükümler çerçevesinde yapmakla yükümlüdür. Aksı takdirde KIZILAY
sözleşmenin 26. Maddesine göre sözleşmeyi feshedebilir. ı
/e r alan ış
K IZ IL A Y ’ca istendiği taktirde, Y Ü K LEN İCİ Sözleşmenin 11. M addesini
R aporlarını
p ro g ra m ın a göre her ay gerçekleştirdiği iş ilerleme rap o rların ı ve günlük şan tr
İ4>^L
K IZ İL A Y ’a verm ekle Yükümlüdür.
5/16
Bu sözleşme kapsamındaki işlerin, sözleşmenin imzalanmasından kesin kabulün sonuçlanm asına
kadar geçen süre- içindeki sözleşmenin düzenlenmesi, uygulanması, yürütülmesi, h iz m e te . girmesi,
kabulünün yapılm ası vb. ile ilgili;
• Toprak, moloz-döküm yerleri bedel-ve harçları,
Devlfet ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve hizmet karşılığı vb; .bedöllef,
•• N oter masrafları,
• >'
'• İşçi ücretleri've Sosyal Sigortalar,primleri,
• Sözleşmenin imzalanmasından sonra yeniden konacak vergi ve resimle r
♦- Sözleşme ](on-asu 'işin tamamlanması içiiı gerekli tüm vergi,.resim, harç, fon ve' benzeri giderler.
Y Ü K L E N İC İ’ye aittir.
M adde 19- EK İSLER;
İşin yürütülmesi aşamasında Sözleşme eki proje ve detayları, yapılacak işler listesi, im alat tanım lan
ve teknik şartnamelerde olmayıp. KIZILAY’ca ek olarak yaptırılacak, yada sözleşme eki proje, ve detayları,
yapılacak işler listesi, imalat' tanımlan ve teknik şartnamelerde olup da KIZILAY’ca yaptırılm asından
vazgeçilen iş kalemlerinin bedelleri aşağıdaki usuller çerçevesinde tespit edilen yem birim fiyatlara göre
düzenlenen yem birim fiyat tutanakları üzerinden YÜKLENİCİ !ye Ödenir veya YÜ KLEN İCİ’den kesilir.
Yem birim fiyatlarin belirlenmesinde KIZILAY've YÜKLENİCİ olarak yem birim fiyat tutanağı düzenlenir.
Düzenlenen yeni birim fiyat tutanağı KIZILAY’m onayına sunulur ve onayından sonra geçerlilik kazanır. KIZILAY’ea proje ve detay lan, yapılacak'işler, listesi, imalat tanımlan ve teknik şartnameler
haricinde yaptırılacak ilave veya eksiltilecek işler için;
1. a)Resmi kuramların birim fiyatları (uygulamanın yapıldığı yıla ait) incelenerek, yapılacak
imalatların birim fiyatı varsa o fiyata, KIZILAY’ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre
düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ’ mn son teklif bedeli arasındaki
farkın tenzilat oranı olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla,
b)Resmı kurumlann birim fiyatlarında yapılacak imalatların birim fiyatları olm ayıp benzer
İmalatlar ve rayiç bedeller varsa; benzer imalatların analiz ve rayiçlerinden (uygulamanın yapıldığı yıla ait
fiyatlardan) faydalanılarak (yeni fiyat analizleri yapılarak) yem fiyat oluşturulacak, bu fiyata % 25 müteahhit
kari eklenecek ve bulunan fiyata, KIZELAY’ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre
düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ’nin teklif bedeli arasındaki farkın
tenzilat oranı olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla,
2. Resmi kuramların birim fiyatlannda bulunmayan işler için; KIZILAY’ca piyasa şartlan
araştm larak toplanacak en az üç tekliften en uygun bedelli teklifin seçilmesiyle ya da piyasa araştırması
değerinin KIZILAY’ca ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odasına göııdenlerek onaylatılmasıyla bulunan bedele
%25 müteahhit kan eklenerek ve bulunan fiyata, KIZILAY’ca Çevre ve Şehircilik B akanlığı birim
fiyatlarına göre düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ’nm teklif bedeli
arasındaki farkın tenzilat oranı olarak uygulainmasıyla bulunacak birim fiyatlarla yaptırılacaktır.
KIZILAY yakandaki yöntemlerden uygun gördüğünü uygulamakta serbesttir. Y Ü KLEN İCİ bunu
peşinen kabul etmiş sayılır, Aynı şekilde proje ve detaylar, yapılacak işler listesi, imalat tanım lan ve teknik
- -şartnamelerde bulunup da KIZILAY’ın yaptırmaktan vazgeçtiği imalatların bedellerinin anahtar teslimi,
götürü bedelden çıkarılmasında da yukandaki yöntemler uygulanacaktır. Ticaret ve/veya Sânayi 'Odasına
gönderilen birim fiyatlann onay safhasında ortaya çıkacak her türlü vergi, harç, resim vb. giderler
..........
..... ....................... J-----YÜKLENİCİ’ye aittir.
" '
Madde 20- İSLERİN ARTMASI' VEYA AZALMASI
KIZILAY sözleşme kapsamındaki işleri dilediği miktarda aıtırıp azaltmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ
bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır ve artan veya azalan bölümü sözleşme şartları dahilinde uygulamak
mecburiyetindedir.
M adde 21-. İSLERİN İLK MUAYENESİ:
\
İşin bitirildiği YÜKLENİCİ tarafından yazı ile KIZILAY’a bildirilecektir. KJZIL/İY
günü içinde işin ilk muayenesini yaparak kabule hazır bir şekilde tamamlanıp tam am lanın;ıdığ
İşin geçici kabule hazır olabilmesi içiıı, yapılan işlesin kusurlu ve noksan kısımlarınızı işin toplam
bedelinin %5 (Yüzde beş)'inden fazla olmaması ve aynı zamanda bu kusur ve noksanların y ap m m rşgal ve
kullanılmasına manı olmayacak nıtelikte'olmaşi şarttır.
|
Madde 22- GECİCİ KABUL:
■''''-I.;.
•
Sözleşme konusu iş tamamlandığında, •YÜKLENİCİ! KIZILAY’a .vereceği dilekçe, ile geçici kabul
isteğinde bulunur. Yapılan işler, KIZILAY'kontrol teşkilatınca •ön. incelemeden geçirilir. Ö h inceleme
sonucunda işin sözleşme ve eklenne uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılm asında bir engel
bulunmadığı anlaşılırsa muayene ve kabul işlemlerine iiişkin KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre geçici
kabul heyeti oluşturulur.
i
Kabul heyeti- tarafından, YÜKLENİCİ veya-vekıltile birlikte,,KIZILAY yönetmelik hüküm lerine göre
yapılacak inceleme ve yoklamadan sonra işin durumu faygun görüldüğü takdirde bir k a b u l tutanağı
düzenlenir ve bunu YÜKLENİCİ veya yekili de imzalar;
:
YÜKLENİCİ veya vekili; yazı ile yapılacak çağrıya)' rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul
tutanağım imzalamak istemezse tutanakta bu husus aynca belirtilir.
Kabul heyetinin söz konusiı işin geçici kabule .h^zır olmadığım belirterek işin geçici kabulünü
yapmaması halinde kabul heyetinin tüm masraflan YÜKLENİCİ’den tahsil edilir.
Kab.ul heyeti varsa keşif artışı ile yaptırılan işleri de dahil olmak üzere gerçekleştirilen işlerin
KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre kabule hazlr olup almadığım inceler. Bu inceleme sonucunda heyet,
nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin varîığıjnı tespit ederse, hazırlanacak tutanakla gördüğü
kusur ve eksikliklerin dökümünü göstenr bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi
belirler.
Kabul heyetinin tespit ettiği eksiklikler, belirlenen pürede YÜKLENİCİ tarafından giderilm ezse İşin
kabulü yapılmayarak heyet tarafından eksikliklerin tamamlanması için belirlenen tarih ile eksikliklerin
giderilmesine kadar geçecek her gün için, sözleşmenin 28i ¡maddesinde belirtilen gecikme cezasının 1/2’si
uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak b u :gecikme 30
(otuz) günü geçtiği takdirde KIZILAY, YÜKLENİCİ’niri namı hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi
yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kac&r ceza uygulaması devam eder v e kabul tarihi
.ertelenir.
Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin gfeçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih
olup bunu geçici kabuî heyeti tespit ederek tutanağa geçiriri
Ancak YÜKLENİCİ tavafından tamamlanması ve di^zeltilmesı gereken eksiklik ve kusurlardan, teknik
önemleri bakımından tamamlandıktan sonra bir deneme ısüresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve
eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi d e kabul heyeti
belirleyerek tutanağa yazar.
_ Geçici kabul tutanağa,- muayene ve kabul işlemlerine ilişkin yönetmelik gereğince, KIZILAY’ca
onaylandıktan sonra geçerli olur.
Aynı sözleşme çerçevesinde bulunan yapım ve hiim et işlennin kısım kısım ve değişik zamanlarda
tamamlanacağı sözleşmede gösterilmişse tamamlanan her|kısım için,,sözleşmede başkaca bir kayıt olmadığı
takdirde aym şekilde işlem yapılır.
■
Sözleşmenin belirlediği tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin
yapılabilmesi için YÜKLENİCİ’nin KIZILAY'â zamanında başvurması gereklidir.
YÜKLENİCİ başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi-süresinde kabule elvenşli -durumagetırememışse sözleşmeye göre işin bilmesi gereken tarihte kontrol teşkilatı veya KIZILAY’ca
görevlendirilecek eleman veya elemanlar tarafından ış, yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla
tespit edilir. Bu inceleme sırasında YÜKLENİCİ'nini veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir.
YÜKLENİCPye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya [vekili gelmezse kontrol teşkilatı veya KIZILAY bu
incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanaktâ bu husus belirtilir;
İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunlânn giderilmesi için belirlenen süı] ıftn sonunda,
YÜKLENİCİ bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum kontrol teşkilatı tarafından dü ^le n ec ek bir
tutanakla tespit edilir.
YÜKLENİCİ’nin yaptığı işin süresinde tamamlandığı kontrol teşkilatı tarafından tespit edilm iş, ancak
kabul heyetinin ış yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin
gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu, işin geçici kabul tarihi olur;
. Sözleşmeye-göre gerekli görülen-yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik deneyler,- istek'
halinde YÜl^ENÎSÎTdrafmdan yapılır veya yaptırılır.
.
•.
; Kabul heyeti;. YÜKLlvNİCÎ’nin yaptığı işte tereddüt doğuran dürümlar görürse güven sağlam ak içinisözleşmede;, yazık olmasa bile, her türlü giderleri YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere, yüklenrie ve/ benzeri '
deneylerin yapılmasını isteyebilir,
Geçici kabul için-yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen. Ye giderilmesi d e .....
mümkün olmayan v.eya-fazla, harcama ve. zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek'oİürsa
YÜKLENİCİ’nin. hakediş.veya- teminatın en uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı- ile, iş KIZILAY .
tarafından b u hali- ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabül '
tutanağında gösterilmesi' gereklidir, YÜKLENİCİ bu işleme razı olmazsa, her türlü giden kendisine ait olmak
üzere; kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.
Yapım veya hizmet işlerine ilişkin kabul işlemlerinde, varsa sözleşmelerindeki Özel hüküm ler de göz
önünde bulundurulur.
M adde 23- İS SAHASININ TEMİZLENMESİ:
a) Yer tesliminde ış sahasında var ise;
• İşin yapılmasını engelleyici tüm obje ve şartlann ortadan kaldırılması,
b) İnşaat esnasmda: Kontrolün lüzum görmesi halinde inşaat sahasındaki;
• Çukurların doldurulması,
• Moloz ve toprak yığınlarının temizlenmesi,
• Sahanın tesviye edilmesi,
c) İşin tamamlanmasından sonra: İş sahasında YÜKLENİCİ'ye ait var ise;
• Fazla malzeme ile inşaat kalıntılarının kaldırılması,
• Baraka depo gibi geçici tesislerin sökülmesi,
• İş ve İş sahasının temizlenmesi, molozların atılması vb. ile ilgili tüm işlerin yapılması v e bunlarla ilgili
tüm masraflar YÜKLENİCİ'ye aittir.
Verilen süre içinde istenilen işler yapılmazsa KIZILAY bu işlen yaptırmaya ve masrafları %50 (Yüzde
Elli) ceza ilavesi ile YÜKLENİCÎ'nin hak edişinden veya teminatından kesmeye yetkilidir.
M adde 24-DEVİR:
KT7.Ti.AY-m yazılı izni olmadan taahhüt konusu ış başkalanna devir edilemez. Sözleşme konusu ış,
Türk Kızılay1 Genel Merkez Yönetim Kurulu onayı ile üçüncü şahıslara devredilebilir. Ancak, devralacaklarda
bu ihaledeki şartların aranması zorunludur, sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya devralınması durumunda,
aynca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
M adde 2S-TEMLİK:
~
YÜKLENİCİ' nın bu sözleşmede öngörülen her türlü hak ve menfaatleri KIZILAY’in yazılı izni
— elmadan-üçüneü-kişİlere-dev-ir ve-temlik edilemez. Aksı halde herhangi bir protesto keşidesine veya hüküm
istihsaline hacet olmaksızın K3ZILAY sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir.
M adde 26- SÖZLEŞMENİN FESHİ VEYA TASFİYESİ:
Sözleşme yapıldıktan sonra YÜKLENİCİ' nın taahhüdünden vazgeçtiğini yazıh olarak bildirmesi veya
iflası halinde, aynca protesto çekmeye ve. hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat Ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ye sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilin
Sözleşmenin feshine İlişkin olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen özel hükümler
saklı kalmak kaydıyla;
a)
YÜKLENİCÎ'nin; Sözleşme yapıldıktan soma taahhüdünden vazgeçmesi veya MA sözleşme ve
eklerinde tayın ve tespit edilen vecibeleri yme sözleşmede yazılı zorlayıcı sebepler olmjakiızm|kısnıen
8/16
veya tamamen yerine getirmemesi halinde; bu durumu YÜKLENİCİ’mn KIZILAY’a verm iş olduğu ış
programının gerisinde kalmasını kanıtlar nitelikte olup, KIZILAY’ın en az 30 (Otuz) g ü n süreli ve
nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumu; devarri ettiği takdirde, ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın, KIZILÂY sözleşmeyi] feshedebilir ve feshettiğini Y Ü K L EN İC İ’ye
tebliğ eder. Sözleşme bu surette feshedildiği;tâk;dirde> keşin tem inat've varsa-, ek k e sin teminatlar
K lZ ILA Y ’ca gelir kaydedilir.
b) Hile, vaat, tehdit,: nüfuz kullanma, çıkar "sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka
yollarla, sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak, sahte belge düzenlemek* kullanmak veya bunlara
teşebbüs etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, KIZILAY
sözleşmeyi fesli ettiğini YÜKLENİÇİ'ye.tebliğ eder. Sözleşme’ bu surette fesh edildiği takdirde, kesin;
tem inat ve varsa ek kesin teminâtlar KIZILAY'ca gelir kaydedilir
c) Sözleşmenin feshinden dolayı, işin KIZILAY tarafından ikmali sonucu çıkabilecek zararlara
karşılık olmak üzere, YÜKLENİCİ'nin sözleşmenin feshi ¡tarihindeki tüm haklan bloke edilir. KIZILAY
işin ikmali için zarun görüldüğü takdirde, YÜKLENİCİ'nin şantiyede mevcut malzeme, alet, makine ve
diğer tesislerine veya bunların bir kısmına, KlZILAY’ca takdiri' mukabilinde kira veya bedelini ödemek
suretiyle vazıyet edebilir. YÜKLENİCİ buna şimdiden muyafakatirii beyan eder.
d) Sözleşmenin feshedilmesi halinde; KIZILAY kejıdi teknik elemanları vasıtasıyla YÜKLENİCİ
veya vekili (bulunmazsa, bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte bi.tmiş imalatların b ed ellen aşağıda,
belirtilen yöntemle tespit edilip kesin hesap YÜKLENICİ’ye ödenir.
Sözleşme ve eki ihale dokümanları olan uygulama projeleri, mabat listesi, teknik şartnam eler, varsa
zeyıinameler ve açıklamalar ve imalat iş kalemleri veya! İŞ gruplarının teknik tarif ve Özellikten, ihale
dokümanlarında öngörülen hükümler ile işe ait özel şartlar İve nitelikleri esas alınarak;
Sözleşmenin tarailannca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme kapsamında yapılacak tüm ış
kalemlerinin metrajları çıkartılmalı ve buna dayalı olarak tjim ış kalemlerinin miktarları belirlenmelidir.
Ayrıca, yapılan ış kısımlarına ait iş kalemlennin niıetraj ve miktarları da (yukarıda belirtilen ihale
dokümanlarının yanı sıra yerinde yapılan uygulama da esas alınarak) aynı esaslara dayandırılarak aynı
yöntem le tespit edilmelidir.
Böylelikle, yapılan ve yapılmayan işlere ait fiziki c}urum ış kalemi ve metraj bazında ortaya çıkmış
olacaktır.
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoliıyla, sözleşme ve eki ihale dokümanlarında
öngörülen hükümler gözetilerek;
Sözleşmenin 19. Maddesine göre her bir ış kalemine ait en uygun fiyatın belirlenmesi, "belirlenen bu
fiyatların yukarıda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm
imalatlara ait ış kalemi miktarlarıyla çarpılarak bulunacak bedel ile, yapılan ış kısımlarının da: aynı esaslar
ve aynı bazda tespit edilecek bedeli arasındaki oralıdan, yapılan işlere ait gerçekleşme oranının
belirlenmesi gerekmektedir.
Bulunan bu gerçekleşme oranının anahtar teslimi götürü- sözleşme bedeli İle çarpılm ası suretiyle
yapılan işlerin götürü bedel karşılığının belirlenerek, bu bedel-hesap kesme hak edişine yansıtılmak
suretiyle sözleşme kapsamındaki işlerin kesin hesabı yapılmış olmaktadır.
Bu kesm hesap YÜKLENİCİ veya vekili (bulunmazsa bü husus tutanakla belirtilir) ile birlikte
yapılacaktır.
■"
;
Genye kalan işler, KIZILAY tarafından dilediği ¡gibi yaptınlır. YÜKLENİCİ buna itiraz edemez.
Böyle bir işlemden "dölayi7İCIZlLAY'm_fcir“zaran“doğduğu takdirde!'"bu bedel-YÜKLENÎGİiden-hükınenaynca tahsil edilir ve YÜKLENİCİ'nin kesm teminatı veivarsa ek kdsın teminatlar ayııca gelir kaydedilir.
KIZILAY tarafından gelir kaydedilen teminatlar YÜKLENİCİ’nin borcuna sayılma?,.
Sözleşmenin tasfiyesine ilişkin olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen öze!
hükümler saklı kalmak kaydıyla KIZILAY;
a)D.oğal afet, kanum grev, genel salgın hastalık, seferberlik veya harp.halinin bir ^ n e d e n fazla
sürmesi; (sürecin başlamasından itibaren mezkûr süre içinde, bu sürenin hitamını beklemeltozm'KIZILAY
işi tasfiye edebilir.)
\ \
b)Her ne sebeple olursa olsun, taahhüdün yerine getirilmesine KIZILAY’ca lüzum kalm am ası veya
KIZILAY’in yapılacak işi maksada yeterli görmemesi veyahut zaruri bir sebebe dayanarak, KIZILAY’ın
sözleşme v.e şartname ile kendisine düşen vazifeleri yerme getirmemesi,
c)İşiıv yapılmasını imkânsız kılacak ve KIZILAY’ca- kâbiıl edilecek, olağanüstü zorluğun husule..
gelmesi ^durumunda sözleşmeyi tasfiye edebilir.
..
■
d)YUKLEWİCİ’riih ölümü, ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı .bir ceza mahkumiyeti •
haliiıde, sözleşmçnın-devanünm YÜKLENİCİ varislerince yerine getirilmek isteıiilmesi dururriuiıda,sözleşmeyi aynı şartlarda YÜKLENİCİ varislerine devir edebilir. YÜKLENİCİ 'varislerinin sözleşmenin
deyamıriı yerine getirmek istememeleri halinde ise, sözleşmeyi tasfiye edebilir.-.
Ölümü’ hariç, üst paragrafla belirtilen diğer durumların oluşması durumunda YÜKCENİCİ:.kendi - .
'î r M ^ t t le vekilTtâyîn ederek taahhüdüne devam" edebilir, ancak vekil tayin edilememesi durum unda fesih •
işlemleri uygulanır.YÜKLENİCİ’iıin ortak girişim olması, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölüm ü, iflası,- ağır
hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıei bir ceza mahkumiyeti halinde sözleşmenirt devam ını, diğer
ortaklan yürütür.
'
Sözleşmenin tasfiyesi halinde; KIZILAY kendi teknik elemanları vasıtasıyla Y Ü K LEN İCİ veya
vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte bitmiş imalatların bedelleri aşağıda belirtilen
yöntem le tespit edilip tasfiye kesin hesabı. YÜKLENİCİ’ye ödenir.
Sözleşme ve eki ihale dokümanları olan uygulama projelen, mahal listesi, teknik şartnam eler, varsa
zeyılnameler ve açıklamalar ve imalat iş-kalemlen veya ış gruplarının teknik tarif ve özellikleri, ihale
dokümanlarında öngörülen hükümler ile işe ait özel şartlar ve nitelikleri esas alınarak;
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme kapsamında yapılacak tüm ış
kalemlerinin metrajları çıkartılmalı ve buna dayalı olarak tüm ış kalemlerinin miktarları belirlenmelidir.
Ayrıca, yapılan iş kısımlarına ait iş kalemlerinin metraj ve miktarları da (yukarıda belirtilen ihale
dokümanlarının yanı sıra yerinde yapılan uygulama da esas alınarak) aynı esaslara dayandırılarak aynı
yöntem le tespit edilmelidir..
Böylelikle, yapılan ve yapılmayan işlere ait fiziki durum ış kalemi ve metraj bazında ortaya çıkmış
olacaktır.
Sözleşmenin taraflarınca ■karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme ve eki ihale doküm anlarında
öngörülen hükümler gözetilerek;
Sözleşmenin 19. Maddesine göre her bir iş kalemine ait en uygun fiyatın belirlenmesi, belirlenen bu
fiyatların yukarıda İzah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm
imalatlara ait iş kalemi miktarlarıyla çarpılarak bulunacak bedel ile, yapılan iş kısımlarının da aynı esaslar
ve aynı bazda tespit edilecek bedeli arasındaki orandan, tasfiye edilen işe ait gerçekleşme oranının
belirlenmesi gerekmektedir.
Bulunan bu gerçekleşme oranının anahtar teslimi götürü sözleşme bedeli ile çarpılması suretiyle
yapılan işlerin götürü bedel karşılığının belirlenerek, bu bedel hesap kesme hak edişine yansıtılmak ■
suretiyle sözleşme kapsamındaki işlenn tasfiye kesin hesabı yapılmış olmaktadır.
Tasfiye nedeniyle' KIZILAY dilerse YÜKLENİCİ’nin şantiye malzemelerine, ekipmanlarına,
araçlarına takdir bedeli,karşılığında el koyabilir, Bu dtınımda YÜKLENİCİ hiçbir .hak m ahrum iyeti talep
edem ez ve itirazda bulunamaz.
YÜKLENİCİ1ilin bu durumda kesin teminat ve ek kesin teminatlarının, Y Ü K LEN İCİ’nin
taahhüdündeki tamamlamış olduğu ış bölümü kadarki kısmı tutularak artanı serbest bırakılabilir.
Tem inatlar veya tutulan kısmı geçici kabul ve kesin kabul İşlemleri ile sözleşmeye göre diğer bağlayıcı
yükümlülüklerin tamamlanmasından sonra serbest bırakılır.
M adde 27- KIZILAY’IN GÖREVLERİ:
YÜKLENİCİ-tarafından, KIZILAY5a onay için teslim edilen rapör, ış programı vb. dokümanlar
üzerinde yapılan teknik kontroller en fazla 15 (onbeş) işgünü içinde tamamlanır. Ancak teslim edilecek bu tıp
belgelerde eksiklik bulunması halinde, eksik belgenin tamamlanması talebi tarihi ile bu belgenııtjîamamlandığı
tarih arasında geçecek süre 15 iş günü olarak genel süre değişmemek kaydıyla, dokümanla "jn| teslim tanlı
sürelerine ilave edilir. Bundan dolayı YÜKLENİCİ herhangi bir süre uzatımı talebinde buluna!]]
10 116
M adde 28- GENEL GECİKME CEZASI ve GECİKME SÜRESİ:
Kabili edilen zorlayıcı sebepler dışında, işlerin bu sözleşme üe tespit olunan tarihte bitirihnem esi
halinde sözleşme bedelinin 5/10000- (Onbindeb.eş)’i oralımda gecikme cezası, gecikilen, hergiin için
Y Ü K LEN İCİ’ııin alacaklarından veya KESİN. T EM İN A lT ndaıı kesilir. Bu cezanın KESİN TEMİNAT •
MEKTUPLARTridan kesilmesi durumunda, 15 giin-içinde Kesin Teminat Mektubu YÜKLENİCİ- tarafından
tama iblâğ edilir. Bü gecikme 30 .(Otuz) günügeçerşfe KIZILAY her gün-için bu cezayı alarak 30 (Otuz).gün
dahâ beklemek ve bü süre sonunda da iş bitmediği takdirde, :jsözleşmeyi fesih edip kesin teminatı ve -varsa ek
kesin teminatlar gelir kayıt etmek veya cezalı sürenin devamıha müsaade edip etmemek yetkisine.sahiptir.
Fesih târihinden itibaren, YÜKLENİCİ’den ceza kesilıjnez. YÜKLENİCİ’ye yukarıda belirtilen cezanın
uygulanması, YtlKLENİCÎ’yi uygulanan diğer gecikme cezalarından kurtarmaz.
M adde 29- SÜRE UZATIMI ve ZORLAYICI SEBEPLER:
Sözleşmenin 7. Maddesinde belirtilen ış süresi aşağıda-yazılı zorlayıcı hallerde uzatılabilir.
- • KJZILAY’m onayladiğıiş miktarındaki artmalar,
• YÜKLENİCİ kusuru dışında olan; ancak K IZlIA Y ’m kabul edeceği gecikme sebepleri,
• Olağanüstü doğal afetlerden doğan Kasar neticesinde işte gerileme olması,
• KIZILAY’ın yapacağı gümrük işlemlerinden dolayı gümrük bölgesinde olabilecek gecikmeler,
• Sosyal sebepler dolayısıyla vaki haller;;
a) Kanuni grev vuku bulması,
b) Genel veya kısmı seferberlik ilan edilmesi, j
c) Bulaşıcı ve salgın hastalık çıkması ve bu yüzden işçi çalıştınlamaması dolayısıyla imalatların
önemli derecede aksaması söz konusu ise;
Zorlayıcı sebeplere dayanılarak venlecek süre uzatımları, bu sebeplerin ış üzerindeki tesir; derecesine,
YÜKLENİCÎ'nin bunlara sebebiyet vermemiş olması ve tyınlann önlenmesine veya ortadan kaildmlmasına
gücü yetmemiş bulunmasına ve bunların oluş tarihlerinden başlayıp, 15 (Onbeş) gün içinde yazılı olarak
KIZILAY’a onaylı belgelen ile birlikte bildirilmesine ve YÜKLENİCİ'nin talebine bağlıdır.
Bu hususların takdiri ile süre uzatımı verilmesi yetkisi tamamen KIZELAY’a aittir. YÜKLENİCİ’nin
süre uzatımına hak kazanması kendisine zarar ve tazminat v.b. gibi başkaca herhangi bir h ak tanınmasına,
fiyat farkı verilmesine yönelik bir talebe sebep teşkil etmez. ı
Çalışılmayan kış süreleri, verilen ış süresinde göz önüne alınmış olup kışın sert ve yağışlı geçmesi gibi
nedenle süre uzatımı ven! m ez.
M adde 30- İS VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI:
YÜKLENİCİ, işyennde kullandığı her türlü araç, njıaîzeme, ihzarat, ış ve hizmet makineleri, taşıtlar,
tesisler ve benzen ile işin biten kısımlarını, özellik ve^ niteliklerine göre, işe başlama tarihinden kesin kabul
itibar tarihine kadar geçecek süre içinde meydana gelebilecek-tehlikelere karşı, sigorta pnmmi kendisi ödemek
suretiyle, İnşaat ALL Risk sigortası dalında, mutabakatlı'(kıymet poliçeleri ile ve enflasyona endeksli olarak
sigorta ettirmek ve poliçelerin birer nüshasını KIZILAY)’a vermek zorundadır. Aksı halde YÜKLENİCİ
-halcedişi ödenmez.-YÜKLENİCİ1mn-Sigorta yükümlülüğüme ılişkinözel.şartlar ve hükümler:____________ ....
30.1.
Sigortaların Genel Ş a r tla r ı:
_____ 30.1.1;..YÜKLENİCİ. Sözleşmenin bu maddesinde öngörülen Sigorta yükümlülüğü kapsamında,
sigortalanıl yapılması öncesinde, Sigorta Genel Şartlan Hükümleri gereği "Sigorta Ettirenin Beyan
Yükümlülüğü'1 nü taşır. YÜKLENİCİ, rizikoların hakiki durumunu bildirmek üzere teklifname, soru formu
veya talep formu gibi belgelerde, poliçe ve eklerinde yazılıIbey anda bulunacaktır.
30.1.2- YÜKLENİCİ, düzenletmekle yükümlü oldüğu poliçelerde aşağıdaki hususları kaydettırecekdr:
a) Bu poliçede lehdar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü olup onun yazılı izni ve onayı olmaksızın poliçe
değiştirilemez ve/veya fesih edilemez ve/veya hasar bedeülödenemez.
b) Sigortacı, bu poliçenin sigorta süresini Sigortalıhın talebi üzerine
uzatmak zorundadır.
c) Sigortacı bu poliçenin sigorta teminatını, sigortalının talebi üzerine
arttırmak zorundadır.
11 / 16i
d) Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğlerinin birer kopyası KIZILAY’un kanımı adresine yapılacaktır.
Yalnızca sigorta ettiren’olarak YÜKLENİCİ'ye yapılacak ihbar Ve tebliğler geçersizdir.e)S.igortacı, kendisine ait sigorta sorumluluğunun başladığına dair belgeyi, KIZILAY’ai ulaştırmakla
yükümlü ölüp,.sigorta sorumluluğu başladıktan sonra herhangi bir neden öiıe sürerek:başvuruda, kesinlikle. ■
bulunamaz ye. bu sigortayı fesih edemez.
f) Sigorta. Genel Şartlan ve/veya plasmanların yapılacağı, reasürans,şirketlerine ait standart-hükümler
ve/veya özel şartlar bu poliçede yer alan özel şartlara aykırı olamaz. Bu Özel, şartlan poliçede belirttiği-takdirde, •
hukuki öl arak .sigortacı sorumludur.
g) Bu ppliçede aşağıda belirtilen istisnalar dışında zeyılnaıiıe düzenlenemez ve/veya ö z d şart ilave
•edilemez. ■ - ■
—'7'"
'Sigorta süresi ve/veya sigorta teminatının değiştırilmes.i İle ilgili olarak . -KIZIJiAY’ın
YÜKLENİCİ1den yazılı talepte bulunması.
(ii) KIZILAY’ca yazılı onay verilmesi.
h) YÜKLENİCİ ile KIZILAY arasında akdolunan Sözleşme ve ekleri ve/veya. daha soiıra
düzenlenecek' Ek Protokoller bu sigorta poliçesinin ayrılmaz parçasıdır.
i) Sigortacı bir hasar veya ziyan durumunda, hasar bedelini ödemekten imtina ettiği takdirde,
YÜKLENİCİ'nin başvuru tarihini takiben en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapmamasındaki gerekçelen
KIZILAY’a yazılı olarak bildirmek zorundadır.
j) YÜKLENİCİ biı poliçenin Genel Şartlan Madde 6 "Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü"
hükümlen altında Soru Formu veya Teklifnameyı tam ve kusursuz bir şekilde düzenleyerek sigortacıya ibraz
edecektir. Bahse konu teklif name bu poliçenin ekidir.
k) Sigorta Konusu İşler: Sözleşme Madde 3'de sayılan hizmetlenn inşaat işlendir.
1) Sigortalı: Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü
m) Sigorta Ettiren: YÜKLENİCİ ve adresi
n) Sigortalı Adresi: Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir/Ankara
(Not: YÜKLENİCİ
adresi
yazılmayacaktır).
30.1.3- YÜKLENİCİ, Sigorta poliçelerini düzenleyen ve kendisinden prim tahsili yapan kişi ya da
kuruluşun sigorta şirketi tarafından yetkilendirildiği hususunda belgelen temin ederek KIZILA Y’a
poliçelerinin ekinde ibraz edecektir. Primlenn ödendiğine dair tanhli, imzalı ve kaşeli m akbuzun aslım
KIZELAY’a poliçeler ile birlikte İbraz edecektir. T.T.K.'nın 1295. Ve 1297. Maddeleri kapsamında sigorta
primlennİn taksitle ödenmesi kararlaştmlmış ise YÜKLENİCİ, Sigorta Şirketi tarafından onaylı "Sigorta
Primi ödeme Planı” nın bir örneğini, peşinatının ödendiğine dair makbuzun aslı ile birlikte poliçe ekinde
KIZILAY1a ibraz edecektir. Sigorta primi taksitlerinin "Sigorta Primi Ödeme Planı" nda öngörülen vadelerde
ödendiğine dair tarihli, imzalı ve kaşeli makbuz asıllarını, Ödeme tanhinden itibaren 30 gün içinde ibraz
edecektir.
30.1.4- Mailde 30.1.1'e göre verdiği- beyaıılann, poliçelerin ve eklerinin düzenlenmesinde veya
güncelleştirilme, nedeniyle düzenlenecek zeyılnamelerde hakikate ayları veya eksik olduğu gerekçesiyle,
KİZILAY’muğrayacağı maddi ve/veya manevi kayıplar KIZILAY’a maliyeti ne olursa olsun % 10'(yü2de on)
fazlası ile'YÜKLENİCİalacaklanndân, alacağı yoksa teminatından kesilecektir.
30.1.5- Sigorta kapsamında herhangi bir hasar, nsk veya kaza sonucu oluşacak tazmin Veya risk bedeli
K1ZILAYA ödenecek olup, YÜKLENİCİ’nin meydana gelen hasarı eski haline getirmesine bağlı olarak
yapacağı imalatlara karşılık KIZILAY, YÜKLENİCİ’ye tazmin bedelini peyder pey ödeyecektir.
3Ö.2- Sigorta Sffreii:
..
Bu madde kapsamında bulunan ALL Risk İnşaat Sigortalan sözleşme konusu işin başlangıç
tanhinden başlayarak geçici kabul İtibar tarihine kadar devam edecek; geçici kabul itibar tarihinden kesin
kabul itibar tarihine kadar da (12 ay) balom klozu kapsama aynca ilave edilecektir. Sigortanın süresi
dolduktan sonra YÜKLENİCİ sigoıta şirketinden prim borcu olmadığına dair temiz belgesini KIZILAY’a
ibraz edecektir. Aksı takdirde kesin kabul onay işlemi ve teminatın iade edilmesi işlemi KIZILAY’ca
yapılmayacaktır.
30.3.
Sigortanın Y aptırıl m am ası D urum unda :
YÜKLENİCİ, madde 3 0.1' d e tanımlanan sigorta işlemlerini yaptırmak ve
>ili belge ve
poliçeleri ekler: ile beraber KIZILAY’a ibraz ederek onay almak yükümlülüğündedir.
¡a y j^ n d ık ta n
sonra poliçeler yürürlüğe girecektir.
12/ 16
Sigorta Poliçelerinin tüm ü yukarıdaki hükümler uyarınca K IZ IL A Y ’a ibraz edilmedikçe, ve prim
ödemeleri bu maddede öngörülen şekilde yapılmadıkça YÜKLENİCÎ'ye hakediş ödemesi
yapılmayacaktır.
Ayrıca poliçelerin zsyılnameleri güncelleştirilmesi Aşamasına gelindiğinde, K IZILA Y ’ca talep
edileiı miktar ve. şşrtlârda. zeyılnajr.C; düzenlenip KIZILAY tarafından onay v e rilm e d ik ç e
Y Ü K L E N lC İ'ye hakediş ödeniçsı yapılm ayacaktır.
Zeyilnamelerın göcikmesı. durumunda:. K IZ IL A Y Y Ü K L E N İC İ alacağından keserek- veya
YÜKLENİCİ alacağı yoksa -teminatından kesilerek, zfcyilname. düzenlettirerek gereken prim len
sigortacıya YÜKLENİCİ nam.ve.hesabınaödeyebilir.
Ancak; KIZJLAY’iıı gerek poliçeler • gerekse- düzenlenecek zeyılnamelere v e rec eğ i onay,
Y t^K LEN İCPnim ş bu sözleşme gereği sigorta yükümlülüğünü hiçbir şekilde £tkilerneyecektır. Şöyle ki;
KIZILAY tarafından onaylanmış sigorta poliçeleri, ilgili.belgeleri ve zeytlnameler bu maddede: belirtilen.
YÜKLBNİCÎ'nin sigorta yükümlülüğüne göre; YÜKLENÎCİ’nin ve/veya Sigortacının e k sik v e kusurlu
sigorta işlemi yapmış olmasının KIZILAY onayından sonra ¡tespit edilmesi halinde dahi Y Ü K L E N İC İ maii
ve hukuki olarak tüm sonuçlarıyla birlikte sorumludur.
M adde 31- KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI:
YÜKLENİCİ sözleşme konusu . işlerin iş sahasında bulunacak fosil, para, değerli veya antika
buluntular ile jeolojik ve arkeolojik değeri olan objelerden hak iddia edemez. YÜKLENİCİ b u tür objeler
bulunduğunda kültür varlıkları hakkında 21.07.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve T abiat Varlıklarını
Korum a Kanunu uyarınca işlem yapar ve derhal durumu KİZILAY’a bildirir.
M adde 32- KESİN HESAP VE HAKEDÎS RAPORU:
Yüklenilen işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapıldığı anlaşılıp bütün evrak, belge, dosya
ve orijinaller şartnameleri gereğince KIZILAY’a teslihı edildikten sonra, kesm h esap düzenlenir.
K esin hesabın yapılmasında, Türk Kızılayı Alım - Satım - Kiraya Yerme Yönetm eliği uygulanır.
K esin hesap dosyalan, KIZILA Y’ca talep edilecek adette hazırlanacaktır. Kesm h e sa b ın devamı
süresince, hesapların yapıldığı yerde YÜKLENİCİ veya|yetkili vekilinin ha2ir bulunması gerekir.
YÜKLENÎCÎ’ye yapılan bildiriye rağmen hazıf. bulunmadığı takdirde, kesm heisap işlemi
K IZ ILA Y tarafından YÜKLENİCİ’nin gıyabında yapılıh
Kesin hesaba ait bütün cetvellerde kesin hesapli ilgili her türlü evrak kayıt ve k e şin hakediş
raporu tamamlandıktan sonra, durum yazı ile YÜKLENÎCÎ’ye bildirilerek kesm h a k e d iş evrakı
K IZ IL A Y ’da YÜKLENİCİ’nın incelemesi ve imzası içijn hazır bulundurulur.
Kesm hesap evrakı YÜKLENİCİ tarafından ıriızalandığı takdirde Kesm H esap kayıtsız ve
şartsız olarak kabul edilmiş sayılır; .bundan sonra kesin hakediş raporu işleme konulur ve
Y Ü K LEN İCİ’nin hiçbir itirazı dikkate alınmaz.
Söz konusu ış için hakedişler Ödemelerinde*) varSa tem inat kesintisi, sözleşmeye g ö re kesilmesi
gereken cezalar, yasalar gereğince hakedişlerden. kesilmesi gereken vergiler ve Y Ü K L E N İC İ’nın
K IZ IL A Y ’a olan borçları kesilmek süretıyle yapılır.
Kesm hesaj) sonucu, YÜKLENİCİ KIZILAY5^ borçlu çıkarsa, KIZILAY’m k en d isin e yazılı
olarak yapacağı, bildiriden "itibaren 30 gün içinde, ayrıca ihtar ve hükme hacet kalm aksızın, bu borcu
K î Z İL AY’a ödemeye mecburdur. Bu yükümlülüğü^ yerm e getirilmemesi durum unda, sözleşme
hüküm leri ih lare dilm if s¥7ıMâk;iJöi^OekâbÜîl5denlnİkt^r7temin-attan-ve^arsa-diğer-ahcakjarından--
kesilir.
Kesin hesaptan sonra dahi YÜKLENÎCİ’nin her ne sebepten olursa olsun bir borcu bulunduğu
anlaşıldığında, YÜKLENİCİ iş bu miktarı KIZILAY'a ödemeye mecburdur.
Kesm hesap ve kesin hakediş, KIZILAY’m onayından sonra geçerlilik kazanacaktır.
İşin gerekli kurul ve makamlardan onay almaması veya türlü sebeplerden dolaV/ı tasfiyesine.
K JZIL A Y ’ca karar verilmesi veya feshedilmesi halinde de, söz konusu aşamada ış d u /M \ıilu p tasfiye
edilerek yukarıda açıklanan esaslar içerisinde kesin hesap yapılır. .
'
M adde 33- TEMİNAT SÜRESİ VE TEMİNAT SÜRESİNDEKİ BAKIM VE GİDERLER:
Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süreye, teminat süresi denir. Bu iş .iç in öngörülen :
teminat, süresi 12. aydır.
. YÜKLENİCİ işlerin, teminat süresi içindeki bakımım yapmak, ve tümünü- iyi bir .şekilde
korum ak ye çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek'zorundadır, Ancakbitirilinış iın a İa tla n n veya
yapıların-K IZILA Y tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya Y Ü K JJ iN ÎC İ’nifv
kusurları dışındaki nedenlerin: gerektirdiği onaranlar bakım yükümlülüğünün dışındadır. K-Uİlanma v e .
işletme- sonucu olmaksızın ortaya- çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve' tem inat.süresince işlerin
Ijakım giderleri YÜKLENİCİ’ye aittir.
M adde 34- KESİN KABUL:.
Kesin kabul için belirlenen tarihte, YÜKLENÎCl’nm başvurusu üzerine, kesin k a b u l heyeti
oluşturularak geçici kabulde olduğu gibi aynı usul ve yöntemle kesin kabul işlemleri yap ılır.
Geçici ve kesin kabuller arasında, YÜKLENİCİ tarafından yapılması gereken, s ü re k li bakım
niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul heyeti tarafından in celen erek tespit
olunur.
Sürekli bakim hususunda YÛKLENÎCİ'nin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin k a b u l heyeti,
geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule- elverişli olduğu tespit edilmiş olan işle rd e tem inat
süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden d o ğ a n durum lar
dışında, işin ancak kötü yapılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici
kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.
Tem inat süresi içinde YÛKLENÎCİ’nin, bütün yükümlülüklerini yerine g etirm iş olduğu
kendisine yüklenebilecek ve kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülm ediği takdirde
K IZ IL A Y yönetmelik hükümlerine göre kesin kabul tutanağı düzenlenir. Eğer b u sü re içinde,
sorum luluğu YÜKLENİCİ’hin yöneltilemeyecek bir aksaklık veya eksiklik tespit e d ilm işse bu da
tutanakta ayrıca belirtilir.
YÜKLENİCİ veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır b u lu n m a z sa veya
kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.
İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve
eksiklikler kabul heyetiyle YÜKLENİCİ tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi
yapılm aksızın kusur ve eksikliklerin ■giderilmesi için kabul heyetince uygun bir s ü re belirlenir.
K IZ IL A Y bıı kusur ve eksikliklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilm esi hususunu
Y Ü K LEN ÎC İ’ye tebliğ eder. Kusur ve eksikliklerin YÜKLENİCİ tarafından giderildiği K IZ IL A Y ’ca
. tespit edildiğinde kabul İşlemi sonuçlandırılır.
YÜKLENİCİ teminat süresi veya -yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen şifre sonunda,
KIZILA Y5m kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine g ö re işi kesin
kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, KIZILAY Y Ü K L E N İC İ’ye
sözleşm enin 28. m addesinde belirtilen gecikme cezasının 1/2’sini uygulayarak eksiklik ve kusurların
giderilmesini bekler. Ancak eksik ve kusurların giderilmesi 30 (otuz) günü geçerse K IZ IL A Y ceza
...uygulam asm a devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri YÜKLENİCİ hesabına -kendisi giderir.
K IZ IL A Y ,. gerek kusur ve eksikliklerin YÜKLENİCİ hesabına giderilmesi bedellerim , gerekse
“ yukarda T jeliftiîeîPbeklem e cezalaııru^ YTîKIjENİGİ'mn:—hakedişindenr -hakedişi— kalm am ışsa
tem inatından kesmeye yetkilidir.
Kesin Kabul Tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi
tam am lanm ış olur.
M adde 3S- KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLM ESİ:
Taahhüdün, Sözleşme ve Şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ■ve
YÛKLENÎCİ’nin bu işten dolayı KIZILAY’a herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra,
geçici ve kesin kabulde tespit edilen eksik ve kusurların giderilmesinden, geçici v \ \kesm kabul
tutanağının onaylanmasından ve kesin hesaplar onaylandıktan sonra, Sosyal Güvenlik p u ru m u ’ndaıı
soğuk damgalı ilişiksiz belgesi getirmesi halinde kesin teminatın tamamı YÜKLENİCİ’)
14/16
c r ^
\- k
‘
M adde 36- ■ GEREKLİ İZİN. VE ONAYLARIN ALINMASI•:
Sözleşme konusu ış ile ilgili olarak; gerekli izin ye onay 1ar 'YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır. İzin .
ve onayların ahnm asıilş. ilgili tüm işlemler ve türn-ma$raf, vergim harçlar Y Ü KLEN İCİ tarafından
karşılanacaktır.,
' •. ...
;•
M adde 37- HÜKÜMLER ARASINDA GELİŞME;
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, .Sözleşme ve eklen ile diğer belgelerdeki hükümler
arasında çelişme olması halinde,-KIZILAY lehine olan hükümler, geçerlidir.
•
■=;.
M adde 38- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM SEKLİ VE- YERİ: ; ,
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, ¡, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki
hükümlerin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafların çözümünde taşınm azların bulunduğu
illerdeki Mahkemeler-ve İcra Daireleri yetkilidir. Sözleşmeden-doğan ihtilaflarda yasal v e k a le t Ücreti
YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 39- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
İhale Şartnameleri' ve ekleri,. Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerin
hüküm lerinde değişiklik yapılması veya sözleşmede hüküm bulunmaması sebebi ile y e n i bir hüküm
eklenmesi gerektiği takdirde tarafların karşılıklı mutabakatı ile mutabakat metni düzenlenerek değişiklik
yapılabilir.
M adde 40- TEBLİGAT APRESİ:
KIZILA Y: Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü
Tebligat Adresi: Ataç 1 Sok; No:32 Yenışehir/ANKARA
Y Ü K L E N İC İ: ..................
Tebligat A dresi: ..................
YÜKLENİCİ, yukarıda yazılı adresi, kanuni ikametgâh olarak bildirir ve kabul eder.
YÜKLENİCİ ile KIZILAY arasındaki ilişki kesılinceye kadar yukandaki tebligat adresine
yapılacak bildiriler aynı günde YÜKLENİCİ’nin şahsına bildirilmiş sayılacaktır. Bu adreste yapılacak
değişiklikler derhal KIZILAY’a noter kanalıyla bildiri hnediği takdirde veya v e rilen adreste
YÜKLENİCİ'nin bulunmaması hallerinde doğacak sorumluluk YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.
M adde 4) - SÖZLEŞMENİN EKLERİ :
Aşağıdaki belgeler sözleşmenin eklendir;
....... Bil sözleşme kapsamındaki işler için KIZILAY’ıh verdiği proje ve mahal listeleri, YÜKLENİCİ
tarafından hazırlanan KIZILAY ve ilgili kurumlar tarafından onaylanan projeler YÜKLENİCİ’nin
hazırlayacağı ve KIZILA Y’m onaylayacağı bütün ış programları ve benzerlerinin yanı sıra;
~Â)
İha! e Şartnahıeieiı^v^ekleriy
~
"
ö)
Yapım Şartnamesi ve ekleri.
C)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İnşaat, M akine,
Elektrik Genel Teknik Şartnamesi.
D)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşlen Gisnel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri,
E)
Pursantaj Listesi
F)
Proje
G)
Teknik Şartnameler (inşaat, mekanik ve elejktrik).
M)
Yapılacak İşler Listesi
Bu maddenin (C,D) şıkları sözleşmenin ekinde olmasalar dahi S02
15 / 16
M adde 42- 42 Maddeden ibaret olan bu sözleşme; KIZILAY ve YÜKLENİCİ tarafından tam olarak
okunup anlaşıldıktan so n ra ................... taııhinde 1 (bir) nüsha, olarak imza altına alınmıştır.
- .
i
(
İ
YÜKLENİCİ
. •
.
... IÜ R K & Z 1L A Y I
1868
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ] TÜRK KIZILAYI CADDESİ,
NQ:1 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT
YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE
B AÇIK GARAJI TADİLAİT VE ONARIMI İŞİ
(
YAPIM ŞARTNAMESİ
Y A PIM ŞA RTN AM ESİ
M A D D E 1- İS İN Y E R İ:
Ankara ili; .Etimesgut ' ilçesi,: Türk Kızılayı Caddesi',■■No: 1 adresinde' kayıtlı Türk Kızılayv-Etim esgut '
. YcrleşkeSıi
.
..
’ ■ M A D ftE 2 - İS İN K O M j STT:
KİZILAY’ui verdiği ■projelere ye yapılacak işler listesine, uygrn, sözleşme, ve ekli'-şartnam eler-.■ doğrûltusmdâ,-gerektiğinde yasal .izinlerin alınması, tüm işlerle ilgili: vergi, resim; -harç;ye benzeri giderler .dahil.
_ her türlü gider Yüklenici tarafından karşılanmak-özere Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Tiİrk/Kmlayl Gâddesı; N o : l "
Adresinde Kayıtlı Türk Kjzılâyı^ımesgutTCTİ^keslMe Ç ew B üzerfim esr¥apılm asril^D -A çık G araj ı Tadilat- ve Onanmı İşinin anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işidir.
M A D D E 3 - Ç E ŞİT Lİ H Ü KÜM LER:
a) YÜKLENİCİ, İhale Şartnamesi, Sözleşme ve Özel . Teknik Şartname1 uın hükümlerini, bu ihale
dokümanlarının eki olan projelen dikkate alarak teklifini vermiştir.
b) . İşbu sözleşmenin maddeleri ve eklen (proje, şartname, yapılacak işler listesi v.s.) arasında çelişki olduğu
takdirde KIZILAY lehine olan tercih edilecektir.
c) Bütün kontrollük hizmetlerini KIZILAY elemanları ve/veya KIZILAY’m görevlendirdiği TEK NİK
MÜŞAVİR kuruluş KURUM adma yürütecektir.
d) İhale dokümanlarında "gün" olarak belirtilen bütün süreler, aksı belirtilmediği sürece takvim günüdür.
e) Yıkım, söküm ve inşaat sırasında mevcut tesislerde, çevre yapılarda, su, kanalizasyon, elektrik, gaz ve
belediyeye ait yol ve alt yapı tesıslennde ve dolaylı olarak üçüncü şahıslara ait yapılarda m eydana gelebilecek
zarar, ziyan ve kayıplardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
f) İnşaat işleri sırasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve ış güvenliği kurallarının uygulanm ası
YÜKLENİCİ yükümlülüğündedir. YÜKLENİCİ firma, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacaktır.
g) KIZILAY Projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek hatalardan yapımcı
firma sorumludur.
h) YÜKLENİCİ yükümlülüğünde bulunan yapım işlerini gerçekleştirmesi için-gereken teknik kadro ve
teçhizatları ış yenne getirecektir.
i) Yapım süresince gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede yapılması ve/veya KURUM’u n onaylayacağı
laboratuarlarda yaptınlması YÜKLENİCİ’ mn yükümlülüğündedir. Testler YtİKLENİCİ ve K U RU M elemanları
ile müştereken yapılacaktır.
j) Tüm imalatlar İmalat poz listelerinde belirtilmiş olan ilgili resmi kurumların .(Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, M.S.B, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı vs.) imalat poz tanımlarına uygun m alzeme ve
işçilikle yapılacaktır.
k) KIZILAY’m kabulü yanı sıra; Belediye, BEDAŞ ve TEDAŞ vb. gibi diğer ilgili kuruluşlarca yapılması
gereken kabul işlemlerinin de yaptırılması ve bununla ilgili lıer türlü masraf YÜKLENİCİ1ye aittir,
1) K a lıp iskelesi ve iş iskelesi im alatları a n ah tar teslim götürü bedel fiyatına d a h il e d ile ce k olup
..--a y rıc a -b ir—bedel ödenm eyecektir. B u .im alatlarla...ilgili m aliyetler ilgili im alatla rın te k lif birim
fiy atların ın içinde k abul edilecektir, (Ö rnek; iş İskelesi boya, sıva v.b. im alatlar içinde d ü şünülecektir).
______m) Jfn şaa t. peyzaj , m ekanik tesisat veya elektrik tesisatı vs. imalatları İçin herhangi b ir n a m veya isim
altında nakliye bedeli veya nakliye fiyat farkı ödenmeyecektir.
n) Söküm den çıkan malzeme YÜKLENİCÎ’ye ait olup bu husus teklifler hazırlan ırk en dikkate
alınacaktır,
o) İm alat yapım larından artan malzeme ve İnşaat artıkları ile molozlar, hafriyat — m oloz -k ırım inşaat a rtık la n v.s.ler şantiyeden ve inşaat sahasından uzaklaştırılacak ve bunlar için a y rıc a yüklem e
boşaltm a nakliye bedeli ödenmeyeceği gibi, herhangi bir ad altında da ödeme yapılm ayacaktır.
p) Hafriyat için zeminde çıkabilecek kaya vs. için kazı klas faikı,- su çıkrnası halinde su zammı gibi hiçbir ad
altında fiyat farkı ödenmeyecektir.
q) K IZILA Y yardım amaçlı Dernek olduğundan bağış malzeme alabilecektir. Bu d u ru m d a
Şehircilik Bakanlığının 2013 vılı Birim Fiyat analizinde bağış malzemeye esas olabilecek fiyat analfcjfhjdel
malzeme ve işçilik oranları esas alınarak, yüklenicinin yapırtı İmalatı teklif birim fiyatına İhale tenzilat
o ranı uygulanarak yapmış olduğu işçilik ve sarf malzemelerine ait bedel, malzeme fiyatının d ü şürülm esiyle
ödeme yapılacaktır. .
■
1
r) A iîi depo bedeli ödenmeyecektir. "
s) •Mevcutta bulunan molozlar. Yüklenici tarafından ^tüaoak elup, Bunun içi:ı ayrıca ödeme, yapılmayacaktır;
Mevcutta bulunan molozlar ve şantiyeden, çıkan molozlar Belediyenin göstereceği yere dökülecektir.
: -";
t) Gerektiğinde kürumlardan alınacak onaylar-ve' izinlerde ait tüm-masraflar YÜKLENİCİ tarafından
karşılanacaktır.
.
ü) İşih-süresı‘içinde -yapım aşamasında- ortaya-çıkabilecek proje ve proje revızyonlaiı inşaatın yapımım
geciktirmeyecek şekilde, - uygulamaya -..yansıtılacaktır. T üni projeler YÜKLENİCİ tarafından bila bedel
hazırlanaGâlcürrYâpılari proj eler ’ve fevizyonlavmm son halini gösterir -As-Buifr-pr-ojeler YÜKLEN İÇİ tarafından..
bila bedel yaptırılarak KIZILAY*a teslim edilecektir.
v)' YÜKLENİCİ, işlerin şantiyede yürütülmesi sırasında,] yapıldı (as-built) projelenil hazırlanm ası için
gerekli olan tüm bilgileri kaydedecektir! Düzeltilen çizim, ve projeler, diğer dokümanlarla beraber yapım sırasında
her an idare, için hazır bulundurulacaktır.
w) Binaya ait su, kanalizasyon, elektrik, doğaigaz (dcjğalgaz uygulama projesi onayı alınarak) vs.
bağlantılarının yaptırılması ve ilgili resmi idarelerden ışlenn tajdbi YÜKLENİCİ’ye aittir. Bunlara ait her türlü
giderler YÜKLENİCİ’ye ait olup abonelik ücretleri.KIZILAY tarafından karşılanacaktır.
x) İşin yapımı esnasında işe engel olacak her türlü hususa YÜKLENİCİ tarafından çözüm getirilecektir.
Ortaya bir bedel çıkarsa YÜKLENİCİ tarafından ödenecek ve KIZILAY’dan herhangi bir hak talep
edilmeyecektir.
y) Projede veya imalat poz listelerinde belirtilmemiş ı olsa dahi tüm kapı ve pencere ve dolaplar
aksesuarlarıyla bir bütün olarak düşünülecektir. Aksesuarlar ıçiı) ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. K urum un seçip
onayladığı aksesuarlar (kol, kilit, menteşe, ispanyolet v.s.) kullanılacaktır.
z) İdare projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek hatalardan yapım cı firma
sorumludur.
aa) Kullanılacak tüm malzemelere ait numuneler, TSE belgeli ve idarenin belirlediği niteliklerde olacak,
idarenin onayına sunularak onaylatıldıktan sonra imalatta kullanılacaktır.
bb) YÜKLENİCİ, kampüs alanındaki- çalışma kurallarına uyacaktır ve gerekli önlem ve tedbirleri alarak
yerine getirecektir.
cc) Gürültü ve çevreye verilecek rahatsızlıklar en az ve makul seviyede tutulacaktır,
dd) İnşaatların yapımı esnasında yerleşke alanı içinde ve yerleşke alanı dışında kaldırılan, bozulan, hasar
gören yol, kaldırım, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alan, çevire düzenleme, tabela, trafik ışığı vb. eski haline
getirilecek şekilde onanlacaktır. Onanmlar (altyapı vb.) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek
şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, jusıtlamadan ve engel olmadan, değişiklik gerekli
olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır.
ee) H er imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılmalı, uygunluğunun idarece onayına müteakip
imalata devam edilmelidir.
ff) Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. İş süresince binaya ait elektrik ve su
-tüketim-- bedelleri^Yüklemei tarafından ödenecektir. JCullanılan elektrik ve su tüketim bedellerinin tespiti için
binaya Yüklenici tarafından süzme sayaç konulacak ve bununla ıîgilİ her türlü gider Yükleniciye ait olacaktır.
madde
4- e k l e r
1-Projeler
2-Teknık Şartnameler
3- Diğer Birim Fiyat Tarifleri
4- Yapılacak İşler Listesi
T Ü R K K IZ IL A Y ! .
.
A N K A R A İ L İ , E T İM E S G U T İL Ç E S İ, T Ü R K K IZ 1 L A Y I C A D D E S İ, N O : i A D R E S İ N D E .
K A Y I T L I T Ü R K K IZ IL A Y ! E T Î M E S G I Î T Y E R L K Ş K E S .İN D E Ç E V R |: D Ü Z E I ^ E M E S İ
.
Y A P I L A S I İ L E B A Ç IK G A R A J I T A D İL A T V E Ü N A R 1 M I İŞ İ N E A İT
G E N E L P U R S A N T A J L İST JÜ Sİ
SIRA
'
İNŞAAT İ Ş L E R İ / \ *
01 01.A
ÇEVRE DUVARI İŞLERİ
01.B
SU DEPOSU YAPILMASI İŞLERİ
o ı.c
ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞLERİ
01,D
B AÇIK GARAJI İŞLERİ
02
2-B
YANGIN DOLABI VE HİDRANT
GALERİ HATTI
2 -n
ARŞİV ISITMA
49,40%
"
'
30,18%'
, . '
7,61% •
«,59%
3,02%
2-A .
2 -C
Ö DEM E P U R SA N T A J I
..
' ; '-
MEKANİK TESİSA T
SU DEPOSU POMPA GRUBU
03
.
YAPILACAK İ$ GURUPLARI
22,50%
3,65%
15,97%
2,68%
0,20%
ELEK TRİK TESİSA TI
7,28%
03. A
03.B
ÇEVRE AYDINLATMA VE ALT YAPI GALERİ ELEKTRİK TESİSATI
6,58%
SU DEPOSU BİNASI ELEKTRİK TESİSATI
0,41%
03.C
AÇIK GARAJ B ELEKTRİK TESİSATI
04
05
KAMERA SİSTEM İ YAPILMASI
GEÇİCİ KABUL
GENEL PURSANTAJ TO PLA M I
0,29%
15,82%
5,00%
100,00%
-TÜRKK1ZILA.YI
ANKJÜIAİLİ,ETİMESGUTİLÇESİ,tÜRJECKİZİLAYICADDÎSİ, NOılADftESİNDEKAYITLI
TİMİKlZOvVYIETİMESGUTYERLEŞKESİNDE,ÇEVREDÜZENLEMESİYAPILMASIİLEBAÇIKGARAJI •
TADİLATVEOMÂBIMlİŞİNEAÜ.ÇEVKEYEŞEHİRCİLİKBAI^KNUGi2013VIlİfeİBİMFİYATLA»!■
•
' '
ÜZFJBİIflOENİNŞÂATPOZ,LİSTESİ
- i "■
ÇEVREDUVAKIİŞLKRÎ.
.
İmfllatuıÇiiısi
Birim
PokN» I
mt
Q100BiibsİMn'yatayd»vedüşeydeitftara-ile
; 'i- 04.769/02
m5
2"' ‘15.001/İA.Y ’ ViakinaileVumupkve.serttoprakkaîılfjiası(serbestkazı)f
BStönsantrd1inderüreliîearı~veyasatınalınanverbfctoapeHip^s^la-basılaniC20/2S4j8smçdayanımsınıfında'
m3
3 16:050/04.Y betondökülmesi(betonnaklidahil)
m3■
Makineile.demirlivedemirsizbeton.inşaatınyıkilması
4 18.185/1‘
m2
Hertürlüdıssıvasökülmesi
...
5 18.195
m*
Dökmemozayiktendenizlik,paiiıpctveharpuştasökülmesi
.6 18.198/22
Herttlrlüdemir(kapı,penoere,camefcaiıJcorkuhıklpîmnakjık,sackapıvb.)imalatlarınsökülmesi
• 7 18.198/29
.JESl.
iri1
Play\
voodileyalpılandüzyüzeyliçıplakbetonvebetonanrjekalıbı
8 21.017/1'
ni2
9 21.005/TK TekslûruyRulamalısacdanbetonkalıbı
Toıi.
08-012mmnervtlrlttbetonçelikçubuğununbükülmesi!yerinekonulması ,
12 23.014.Y
Ton
0 M-028mmneiYÜrliibetonçelikçubuğununbükülmeii,verinekonulması
13 23.015,Y
kg
Çesitlidemirişleriyapılması •
,,
14 23.176.Y
m2
Demirimalatınbirkataniipasikikatsentetikboyaileboyanması
is. 25.015/1
m2
Demirimalatınikikatantipasikikatsentetikboyaileboyanması
16 25.016/1
m1
17 27.508/MK. 350kRçimentodozluharçlatekkatserpmedüzsıvayapıjması
m2
18 27.578mak HergenişliktekarfcirduvarüzerinemozayikkaplıbetonKarpuştayapılması
m1
İPanelçityapılmasıveyerinetakılması
:
19 İNS-Ol
SuraNo
i
Sayfa i / i
SU DEPOSU YAPILMASI İŞLERİ'
Sıra No •
lal idamı Cinsi
PozN o ,
.15.001/2B ..
• i iakine ile her derinlik ve gfcnişlikte yumuşak Ve. sert toprak kazılması
IMrim
",
.
m*
X -
5.140/4/TK
İS.lakine ile (toprak dolgunun),serme, 5U)ama, sıkıştırma yapılması :
3.
5.140/te4_-
Cîranülometrik kuın ve çakılın çl i)e sıkıştırılarak boru tabanı yatakjaması yapılması .
m3
a
s . m ö /?-
<'akıl jledrenajyapılmasr.
Jeton santralinde üretilen veya satın alınan ye betörı pompasıyla basılan, C8/10 basınç dayanını,sınıfında
V
7
m* * -
" l^OTilöiainÎM îib'etöîîMakliti^ıil);'
■
--------.■.... ,— ~ ----------------- İT.3
Jeton santralinde üretilen veya satın ölmari ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basın? dayanım sınıfında
m3
jeton dökülmesi (beton nakli dahil)
3 200 mm çapında spiral sanmlı PV C esaslı borularının temini ve yerine döşenmesi (drenaj, yağmur suyu v e
m
kanalizasyon için) Tip 4
. 3 .' " I6.05C/01.Y
. 6 ■
.
6.050/Û5.Y.
8.4 6 0 /2
8
18:461/042.Y
Seotekstil keçe serilmesi (250 fy/m5)
3 mm kalınlıkta elastomer esaslı cam tülü taşıyıcılt ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü Örtülerle iki katlı su yalıtımı yapılması
m
1
m
9
18.461/003.Y
10
19.056/TK
ioruyucu Drenaj Levhası Serilmesi
m*
U
18.500/İB-11
m
12
19.08S/Û04.Y
B (25/5)Tij}i 1 kalite PVC su lunıcu bandı ile siMİırmazlık ve inşaat derzi yapılm ası'
Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak 3 kat-holinde toplam 1,5 m m
alınlıkta su yal ılımı yapılması
13
21.017/1
Plywood (film kaplı) ile yapılan düz yüzeyli çıplk beton ve betonarme kalıbı
m1
14
23.014. Y
0 8 - 0 1 2 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması
Ton
15
23.015.Y
0 14- 0 28 mın nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması
Ton
16
23.17Ğ.Y
Çeşitli demir işleri yapılması
kg
17
23.244/A
NatureUmat eloksallı profillerle ısı ycılıiıımız alüminyum doftrama imalatı yapılması ve yerine konulması
&
İS
23,244/F
19
25.016/1
20
25.034/2
21
25.048/9
22
m3
Nattırel-mat v e e lo k sa llı ısı yalıtımlı alüminyum do firsm a im alatı Y apılm ası v e y e rin e k o n u lm a sı
k»
Demir İmalatın iki kat anti pus iki kat sentetik boya ile boyanması
Çıplak beton veya ince sıva üzerine astar çekilerek silikon esaslı grenli cephe malzesi ile istenilen renkte
kaplama yapılması
n ıJ
Yeni sıvalı yüteylere astar uygulanarak iki kat su ba2İı (mat) anlibakteriyc) boya yapılması
30x30 cm ebadında rölyef yüzeyli, lıer renk ve desende, sırlı porselen (granit) karolar ile fugalı döşeme
kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile)
m1
26,007/083 A
23
26.601
Mozayik merdiven basamaftı kaplaması yapılması
m
24
26.702/Ğ l
3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile dıs denizlik yapılması (3x30xSerbestboy)
m1
25
26.752/C1
3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile parapet yapılması (3x30xSerbeslboy)
m2
26
27.507/M K
500 kg çimento dozlu harçla tek kat düz sıva yapılması (Beton duvarlı su depoları için)
m2
27
27.528/3
İnce sıva alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması
'
.
m*
m2
m2
--------28— 27-5ĞS------------- ¡Düz ıilozayik-döşemekaplaiiiıisi.yânjiraası
29
27.581/M K
200 kp, s’imemo dozlu Tesviye Tabakası Yapılması
m2
30
27.S83/M K
2.5 cm kalınlığında 400 kR çimento dozlu şap yapılması
m*
31
28.042/TK
Madeni kostrüks iyonlara silikon ile 4,00 mm kalınlıkta renksiz düz cam takılması
Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 5+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere
m2
32
28.645/C 03.Y
ünitesi takılması
33
A 02
Gömme ıç kapı kilidinin verine takılması
K
34
B01
İspanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve ıcferuath)
1
35
B 05
Srtreünün venne takılması
36
B I6
| Menteşenin \ erine takılması
-
s^ fa2/4
A del
A det
1 / A deı
...
\
. \
2
Ui
X
-A -
u
. Ç E V R E D Ü Z E N L E M E S İ Y A P 1L M A S İ İŞ L E R İ
S ıra-N o
• .’ .
P o z Ño
İm a la tın C insi'.
v
v
.
) ir iia : .v
.
[= 0 .1 5 -0 .6 0 m td = Î .Û 0 M T lÇ Ç A P İN D A B U H .K O R .E H T .Ç O N T . M U A .B A C A .G Ö V D E Y O K S E K lİ Ğ t
i
0 8 .J S 8 0 /5 '
2
>12 .2 İ 9 1 / 1
¿ Y A R B ÎL E Z ÎĞ Î
.
¡'
'
ade’t
/
> I=O .60M , 1 .0 M T lÇ a ,B U l-I.K O R L Ü .lA S T .C Q N T A L Î,5 0 0 D Z .P R E F .M U A Y E N E B A C A S I
.
. CİÖ V .B tU S Z İĞ lİL E B A .C A T E Ş K İL İ
-
i- .
A d e t; ;
..
e 2 0 0 M M .LÖ C 5 0 0 D Z :B W î A R K 0 E I :Ü )M Ü A Y E N E B A C A S I T A B A N E L E M A N I İL E B A C A Î E Ş K Î L t ■' 3
.
2 .2 1 9 5 /1 -1 ,-
4
A d e t- :
( 1 G JR JŞ .Î CnCSŞLT)'
;. ÍU H A R K Ü E L Ü .E N T É G fe E C O N T A L I, S O O p z.'P R E F A B .M U A Y E N E B A C A K .O N K . E L E M A N I{H = Ö .< 55 •
A d e t'
nt, 1 .0 0 m t ÎÇ Ç A P )
. .
2 .2 1 9 6 (7
5
4 .0 0 2 .
il ile sert to p ra k k a z ılm a sı ■
m5
6
5 .Ó 0 1 /2 B
viak in e ile h e r d e rin lik Vç g e n işlik te y u m u îa k |v e s e r t to p rak k azılm ası
m *.
7
5 .0 0 } / l A .Y
b a k in e ile y u m u şa k v e s e rt to p ra k k a zılm ası fse rb e st kazı)
m*
8
S .1 4 0 /İB 4 .
jra n ü lo m e trik k u m v e ç a k ılın e l ile s ık ış tın la ia k b o ru tıb a n ı y ata k la m a sı yap ılm ası
mJ
1 5 .1 4 0 /tB S
M ak ine ile tu v e n a n k u m ç a k ıl te m in edilerekL m ak in a ile se rm e , s u la m a v e sık ıştırm a y ap ılm ası
J e to n sa n tra lin d e ü retilen v e y a s a tın a lın a n vp b e to n p o m p a sıy la b a sıla n , C 8 /1 0 b a sm ç d ay a n ım sın ıfın d a
m3
1 6 .0 5 0 /0 1 .Y
b eto n d ö k ü lm e si (b e tó n n a k li d a h il)
ic to ri sa n tra lin d e ü r e tile n v e y a sa tu ı a lın a n vte b eto n po m p asıy la b a sılan , C 2 0 /2 5 b a sın ç d a y a n ım s ım f in d a
m3
b e to n d ö k ü lm e si (b e to n n a k li d a h il)
i c m y ü k se k liğ in d e bey a z ç im e n to lu b u h a r k(lrlü b e to n p a rk e ta şı ile d ö şe m e k a p lam ası y a p ılm a sı ( h e r r e n k v e
m3
9
. 10
•
6 .0 5 0 /0 4 . Y
n
12
1 7 .J S 0 M A K
d e se n d e)
7 5 x 3 0 x 1 5 cm b o y u tla rın d a n o rm a l ç im en to lıi b u h a r k ü rlü b e to n b o rd ü r d ö şe n m e si (p a h lı, h e r re n k )
m1
13
1 7 .1 7 6 m a k
(K a re k te ristik eS ilm e d ay a n ım ı 3,5 M P a )
m1
14
I 8 .0 0 I / F 0 4 Y
15
1 8 .1 8 3 /1
1 9 0 m m k a lın lığ ın d a D Ü Ş E Y D E L İK L İ TU<¡}l a ( 2 9 0 x 1 9 0 x 2 3 5 m m )ile d ııv a r yap ılm a sı
m
M a k in e ile ç im e n to h a rç lı k a rg ır v e h o ro sa n |inşaatın y ıkıüiıası
m’
m*
m5
16
1 8 .1 8 5 /1
M a k in e ile d e m irli ve d e m irs iz b e to n inçaatıjn y ıkılm ası
17
1 8 .1 9 0 /T K
M a k in e ile K ırm a ta ş , şaso v e a sfa lt sökülme,Si
18
1 8 .1 9 1
B o rd ü r sö k ü lm e si
m
ın*
Î 8 .2 3 3 / 5 B
0 ,7 0 m m T ra p e z o id a l A lflm . L e v h a .(E tia l 0 )|Ç a lı ö r tü s ü Y a p ılm a sı
20
1 2 .2 2 0 2 -Î B
2 0 0 m m ç a p ın d a k o ru g e k a n a liz a sy o n boıu&u te m in i v e y e rin e d ö şe n m e si ( S N 4 )
m
21
2 1 .0 1 7 /1
P lay w ood ile y ap ıla n d ü z yü z e y li çıp la k b eton v e b e to n a rm e k alıb ı
m1
22
2 3 . 0 10/Y
N e rv ü rlü Ç e lik H a sırın Y e r in e K o n u lm a sı |
. 23
2 3 .0 1 4 .Y
0 8 - 0 1 2 m m ııe rv ü rlü b e to n ç e lik ç u b u frln u n b ü k ü lm e si, y e rin e k o n ulm ası
Ton '
2 3 . 1 5 5 .Y
2 ,0 0 m m k a lın lığ ın d a s ıc a k h a d d e le n m iş sd e d an bü k m e kapı k a sa sı y a p ılm a sı v e y e rin e k o n u lm ası
. k*
2 3 . J 7 6 .Y
Ç e fitli d e m ir işle ri y ap ılm ası
kR
2 3 .2 5 5 /Ü 3 » ! ~—
K A N A L İZ A S Y O N lN Ş A A -T IN D A K IttD ^ K Ü M .B A C A .K A İÎA ijL Y A H l.M A Ş J Y E ÎÜ N E K O N U L M A S I
kg
19
24
25
-2 6
Ton
27
2 3 .2 5 5 /İB -7
K an alizasy o n v e Y aftm u r S u y u İn şa a tla rın d a S fero D ö k ü m İz g ara Y ap ılm ası v e Y e rin e K o n u lm ası
kft
28
2 5 .0 1 6 /1
D e m ir im a la tın ik i k a t a n ti p a s iki k a t se n te tik bo y a ile bo y an m ası
Ç ıp lak b e to n v e y a in c e sıv a ü z e rin e a s ta r pek îîere k ak rilik esa slı iııce ın alz esi ile iste n ilen h e r re n k te b o y a
ra 1
29
2 5 .0 3 6 /1
yap ılm ası
mi
30
2 5 :0 4 S/7A
Y e n i sıvalı y ü z e y le re a s ta r u y g u la n a ra k iljâ k a t su baz!) (m a l) a n lib a k te riy e l b o y a yap ılm ası
m2
31
2 6 . 0 4 l/T K . .
W a sh b e to n ile dijişeıne v e d u v a r kap lam ac ı yap ılm ası (D ış m e k an la r iç in )
m2
32
2 7 .5 0 1 m a k
2 5 0 /3 0 0 Ç im e n to d o z lu h a r ç la D Ü Z SIV|A y ap ılm asıfD tş d u v a r yü zey leri ile b o d ru m iç d u v a rla rın d a )
m2
33
2 7 ..5 2 S /1 A
A lç ı astar (p e rd a h ) y a p ılm a sı
3‘1
2 7 .5 S 1 /M K
2 0 0 k i ç im e n to d o z lu T e sv iy e T ab ak a sıjY a p ılraa sı
35
T N Ş-02
R av iı s iır°ü lu eara ı k a p ısı y a p ılm a sı v e -fenne takılm ası
— c~
■* - ....................................................... ..
36
V N Ş-03
J
C am bölm e d u v a r v a p ıim a sı
j
C
• ÎF ,/
\
w p
^
m2
j
A Ç IK G A R A JI İŞ L E R İ
Sıra No
fg z N o '
'..
I
İ8.19S/I"
Her türlü sac! Pvc, çinko yb, yafSmüt bl'uftu sök ü lm esi.
2
18.198/2 .'
Her türlü sac, Pvc, çinko vb. yaftmur bûnısu sökülmesi'.
18.198/10
Galvanizli sac. alüminyum; cam elyaf takviyeli vb. çatj örtüsü sökülmesi' .'
3 \
jirfm
İmalatm' Cinsi , .
■
— 4---- 18.198/14............. Çatı örtüsü altindaki-ahşâp.kiplamâjahtel sökülm esi,
•
S
.
6.
.7
S
18.198/30
Dımir çatı makası, profil veya sac koion.kıriş, aşık gibi imalatın sökülmesi (M SB 133/A)
m.
m •
■m ■ .
m2
Ton
m2-
18.241/T1C ■
Ahşap çatı üzerine 0,50mm kalınlıkta oluklu galvanizli sac ile çatı örtüsü yapjlması(Catı örtüsü Bedeli H a n ç )
211220
Çatı örtüsü altına rendesiz uhta ile kaplama yapılması (mevcut mertekler üzerine')
23.011 Y
Her türlü profil demirlerin münferit veya bileşik olarak hazırlanması ve-yerine tespiti
T on
Her türlü profilde mirlerin münferit veya bileşik olarak yerine konulması işçiliği
T on
9 • 2 3 081/TK
• m*
m
ıo -
24.061'
100 mm çapında bir ııcu muflu sert pve (plastik) yaftnıur borusu temini v e verine tespiti
11
24.064
e 150 mm çapında sert pvc yaftmur oltıftu temini ve yerine teshili
m
12
25.016/1
Demir imalatm iki kat anti pas iki kat sentetik boya ile boyanması
m1
Şayia 4 / 4
'
TÜ RK KIZILAYI
ANKARA İL İ, E TİM ESG U T İLÇESİ, TÜ RK K IZ IL ^Y I CADDESİ, NO:,l ADRESİNDE K A Y IT L I T Ü R K .
KIZILA YI .ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE} DÜZENLEM ESİ YAPILMASI İLE.B A Ç I K G A R A JI
TADİLAT VE ONARINII İŞİN E AİT.
ÇEV RE VE ŞE H İR C İL İK BAKANLIĞI 2013 Y IL I BİRİM FİYATLARI Ü Z E R İN D E N
M EKANİK TESİSAT BOZ LİSTESİ
4 n
1
2
’3
l Dİ
"İŞ ?
097.203 ■ YER SÜZGECİ 10*10 cm.
30,60 m3/h 30-60 mSS İKİ POMP AlLl DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI
107.635
PAKET TİP HİDROFOR
.
109.201- KOLLEKTÖR AĞZI 0 15 mm. Fianşİı
AD
AD
AD
KOLLEKTÖR AĞZI 0 50 mm. Flaıışjı
5
109.206
109.208
KOLLEKTÖR AĞ ZI a 80 mm. Fian^ı
AD
6
173.107
KOLLEKTÖR BORUSU 273/5,0 DİKİŞLİ BORU
7
8
201.208
201.400
DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU 50 mm
BORU MONTAJ BEDELİ
MT
MT-'
9
219.1104
PN 25-40 DIŞTAN BASINÇLI KONDANSATÖR 30 mm UZAMA 50 0 mm.
AD
4
AD
%
10
219.1106
PN 25-40 DIŞTAN BASINÇLI KOÎ\;fPANSATÖR 30 mm UZAMA 80 0 mm.
AD
11
1013.102
DN 50 İZLENEBİLİR. FLANŞ ARAjSI SIKIŞTIRMALI KELEBEK VANA
AD
12
1013.104
DN 80 İZLENEBİLİR FLANŞ ARASI SIKIŞTIRMALI KELEBEK VANA
AD
13
1013.106
DN 15ü İZLENEBİLİR FLANŞ ARASI SIKIŞTIRMALI KELEBEK VANA
AD
14
1016.004
DN 50 YANGIN ÇEK VANA
AD
15
16
1016.006
DN 80 YANGIN ÇEK VANA ■
AD
1016.008
DN 150 YANGIN ÇEK VANA
AD
.17
. 1020.141
DEBİ=120-126 m3/h H=80 mSS YATAY ARKADAN EMİŞLİ YANGIN POM PASI
AD
18
1020.317
DEBİ=4.0 m3/h H=100 mSS'ELEKTRİK MOTORLU KAÇAK GİDERME-POMPA
GRUBU
AD
i
-i
Çavfa 1/4
TÜRK KIZIL AYI
ANKARA İLİ, ETİM ESGUT İL Ç E S İ, T Ü R K KIZILAYI CADDESİ, N 0 :1 ADRESİNDE K A Y IT L I T Ü R K
K IZILA Y I ETİM ESGUT YERlİEŞKESİNPE ÇEVRE DÜZENLEM ESİ YAPILMASI İLE B A Ç IK G A R A JI
TADİLAT VE 0NAR1M I İŞİNE AİT
ÇEVRE VE ŞEH İRCİLİK BAKANLIĞI 2013 Y IL I BİRİM FİY ATLA RI Ü Z E R İ N İ N
_____________ __________
M EKA NİK TESİSAT PO Z LİSTESİ_______ _____
%B
\M
mtâ&n
1
1001.002
DN100.YER ÜSTÜ YANGIN MUSLUĞU (HİDRANT)
AD
2
1002.300
ARAZİ-TİPr YANGIN DOLABI 2" 20 MT ÇİFT HORTUM VE MAKARALI
AD
3
204.402
70 MMPVC PLASTİK PİS SU BORUSU
MT ■
A-
204.501
PLASTİK PİS SU BORUSU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ-
~5
(,
IX IX)
ÖZEL.YT1 YÜKSELMEYEN MİLLİ NRS250PSI SÜRGÜLÜ VANA DN 100
%
AD
TÜRK KIZILA YI
ANKARA İL İ, ETİM ESG U T İLÇESİ, TÜRK K IZ IL ^ Y I CADDESİ; N Û :İ ADRESİNDE K A Y IT L I.T Ü R K
K IZILA Y I E TİM ESG U T YERLEŞKESİNDŞ ÇEVRE DÜZENLEM ESİ YAPILMASI İL E B A Ç I K G A R A JI
TADİLAT V lvO N A lttM I İŞİN E AİT,
Ç EVRİ: VE ŞEHİRCİLİK: BAKANLIĞI 2013 Y IL I BİRİM FİYATLARI Ü Z E R İN D E N
MEKANİK TESİSAT PO Z LİSTESİ
I I
1
2
3
4
5
6
7
8.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
I
s V ÎS r''
20 MM KÜRESEL VANA
r
AD
25 MM KÜRESEL VANA
AD
AD
32 MM KÜRESEL VANA
• AD
40 MM KÜRESEL VANA
AD
DN İ 00 İZLENEBİLİR FLANŞ A R ^Sİ SIKlŞTiRMAl.l KELEBEK VANA
MT
DİKİŞLİ GALVANİZLİ BORÜ 3/4"!
MT
DİKİŞLİ GALVANİZLİ BORU 1"
MT
DİKİŞLİ GALVANİZLİ BORU 11/4"
BİNA DIŞINDA KANALLAR İÇİNDE DÖŞENMESİ BORU MONTAJ M A LZEM E %
201.800-a
BEDELİ
MT
204.801
ÇAP=20MM PE 63 SINIFI SDR 11 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORU
204.802 ÇAP=25MM PE 63 SINIFI SDR 1 1 feERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORU
MT
MT
204.803
ÇAP-32M M PE 63 SINIFI SDR 11 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORU
MT
ÇAP-40MM PE 63 SINIFI SDR 11 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORU
204.804
MT
204.805
ÇAP=50MM PE 63 SINIFI SDR 11 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORU
MT
204.806
ÇAP=63MM PE 63 SINIFI SDR 11 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORU
MT
ÇAP=32MM PE 100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORU
204.811
MT
204.812 ÇAP=40MM PE 100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORU -'
MT
ÇAP=110MM PE 100 SINIFI SDR 17 SERİSİ PN 10 POLİETİLEN BORU
204.817
BİNA DIŞINDA KANALLAR İÇfrjÎDE DÖŞENMESİ BORU MONTAJ M A LZEM E
%
204.902
BEDELİ
'2 1 0 .6 2 4
2 Î 0.625
210.626
210.627
• 1013.105
201.204
201,205
261.206
TÜ R K K IZILA Y I
ANKARA İL İ; ETİıMES GÜ-JT.İLÇEİSİ, TÜRK KIZILAYI CADDESİ, N 0 :1 ADRKSİND.E IC A .y iT L I T pR ;K ..
KIZILA YI ETfeîESGI;T'VERLEŞK^SİiNDE ÇEVRE DÜ ZENLEM ESİ YAPILMASI İLE..B A Ç I K G Â R A J I
:• .TADİLAT VE ONARUVH İŞİN E AİT
••
\ ■
Ç E V I ^ VE ŞE IİİR C ÎL İK BAKANLIĞI 2013.YILI BİRİM FİYATLARI Ü Z E R İN ljE N . ••
MEKANİK TESj&AT P O Z LİSTESİ
ip
‘
{
’
__________________
1 ' 165-708 • PanelRadyatÖr:PKKP-600.
i
Köşe TipiRadyator Musluğu.1/2" .
170-201
3
201-104 ■ Dikişli giyah borular 1/2 ■.
■4
201-105 •Dikişli siyah borular- ■ 3/4 "
5
201-106 ■ "
"■ "
1"
6
201-500 Bina içi kaynaklı boru montaj bedeli %25
7
21-6-810 Çok hızlı sirkülasyon pompası 4-6 m3/h
8
241-406 Kauçuk Esaslı Pref İzole 1/2"-9 ınm ■
241-411 Kauçuk Esaslı Pref İzole 3/4M
-9 ıtıra
9
10
241-416 Kauçuk Esaslı Pref İzole 1"'9 mın
231-101 Boru Boyanması Sülyen İle 15-50 mm Arası
11
12
231-301 Boru Boyanması Alüminyum Boya İle 15-50 mm Arası
V Mt..
•Ad.' '
. M t.
' Mt..Mt.
%
Ad
•' M t :
M t.
M t.
M t.
M t.
T Ü R K K IZİILAYİ
A N K A R A İL İ, E T İM E S G U T .İL Ç E Ş Î, T Ü R K K lZ I îlA Y I C A D D E S İ, N 0 : 1 A D R E S İN D E K A Y IT L I
T Ü R K K I Z I L A Y ! E T İM E S G U T Y E R L E Ş K E ŞİN D E Ç E V Î^jE .D Ü ZE N L E M E Sİ Y A P IL M A S I İL E B A Ç IK G A R A J I : .
• T A D İL A T V E O N A R IM I İŞ İN E A İ T Ç E V R E V E Ş E H İR C İL İK İB A K A N L IĞ I ÎÖ IJ Y l L l B İR İM F İY A T L A R I .Ü ZE1RİİVDEN
E T İM E S G U T Ç E V R E İ Ş I N L A T M A E L # K T : & ' X ş j ş i Ş A ^
S ir a N o
.
.
.
' 1- ■ 7185-310
2 ■ . 7 1 5 -3 2 7 , ■
3 "
3*25.0 A K A D A R T .M .Ş
—
‘1 * 6 N Y Y 'K A B L O
7 8 2 -1 0 2
.
-
1
. B ir im i-
-
A£>
... AD
:s
;
'
-i-
.
-
/.’ •
••
'
-- .v '
4*4 N Y Y K ABLO
•
4*2,5 NY.Y K ABLO
'
' .
....
..
’
.
MT
;"
-■
.
,
1
MT
' MT - •
•
MT
AD
AD
2M M K A D L O T A V A SİSTEM İ(G'AIJERİ1ÇİK^BL0İLAM ALAR.İÇÎNDÜZENLEM E'I .
7 2 7 -5 2 1
3 * 5 0 >-25 N Y Y K A B LO
0 5 C fiD İ'K B O R U
12
türk
KG
.
.
-K i z i l a
:
AD
A D T -6 0 /8 TÎPİ, 63 K G .TEK K O N SO LLU GALVANİZLİ S A C A Y D Ö ^ T M A lS t R E Ğ Î
150 W SİMETRİK REFLEKTÖRLÜ YÜKSVVK B A S IN Ç L I SÖDYTİM B U H A R L Ü PRJ. ’
7 4 2 -5 1 0 ■
n
•'
4*1 o n y y k a b l o
7 2 7 İ5 2 S -5.5.3.1
•■ 9 ;
10
- "...
' . V.
3 *40 A K A D A R T.M .Ş ’ '
7 2 7 -5 2 6 1.
7 2 7 -5 2 7 :
r
- ■'
A Y D IN L A T M A K O NTR O LÜN DE K U L L A N IİA N ZAM AN-RÖLESF. ’•
7V S -307-.
• 7 2 7 r525.
• •5
. 6
K E Ş İF Ö Z E T İ ■
.
;• P o z N ö
MT
yi
A N K A R A İL İ, E T İM E S G U T İL Ç E S İ,T Ü R K K I Ş L A Y I C A D D E S İ,: N O ; l A D R E S İN D E K A Y IT L I
T Ü R K K IZ IL A Y İ E T İM E S G U T Y E R L E ŞK E SİN D E Ç E V R E D Ü Z E N L E M E S İ Y A P IL M A S I İL E B AÇIÎC G A R A J I
T A D İ L A T V E O N A R IM I İŞ İN E A İT Ç E V R E V E Ş E H İR C İL İK B A K A N L IĞ I 2 013 Y I L I B İR İM F İY A T L A R I Ü Z E R İ N D E N
-
E T İ M E S G U T Y E R L E Ş K E S İ SU D E P O S U B İN A S I E L E K T R İK T E S İS A T I 2 013 B .B .B F İL E Y A K L A Ş IK K E Ş İ F Ö Z E T İ
S ır a N o
T an ım ı
P o z N ı>
1
2
7 2 7 -5 2 1
9 8 2 -1 0 2
3 * 5 0 + 2 5 N Y Y K A B LO
3 0 * 3 ,5 M M G ALVANİZLİ ÇELİK LAMA
3
4
724.-401
7 2 4 -4 0 2
1 * 16 A A NA H T AR LI OTOM ATİK SİGORTAİ
1*16 A ANA H TAR LI OTOMATİK SİGORTA
5
6
7 3 4 -1 0 2
7 3 5 -1 0 2
K O M İTATÖ R SORTİ
G ÜVE NL İK HATTI PRİZ SORTİSİ
7
8
9 8 3 -1 0 2
TO P R A K E LEK TRO DU
9
10
7 4 2 -4 3 2
U 2 2 X 4 0 W (36W ) ARM ATÜR
704404
7 1 5 -3 0 8
S IV A Ü S T Ü S A C PAN O
11
12
7 1 8 -5 2 2
4 *63 A K AÇAK AK IM RÖLESİ
9 8 1 -1 0 2
-
"Birim i
MT
MT
1
AD
AD
,
MT
AD
AD
,
AD
AD
T O P R A K LA M A H A T Ü
3 *63 A T M Ş
AD
AD
AD
TO r H K IZ IL A Y I
A N K A R A İL İ, E T İM E S G U T İL Ç E Sİ, T Ü R K İÜ Z IL A Y I C A D D E S İ, N O Ü A D R E S İN D E K A Y IT L I
T Ü R K K IZ IL A Y I E T İM E S G U T Y E R L E ŞK E SİN D E ÖEVRJE D Ü Z E N L E M E S İ Y A P IL M A S I İL E B A Ç IK G A R A J I
T A D İ L A T V E O N A R IM ) İŞ İN E A İT Ç E V R E V E Ş E H İR C İL İK B A K A N L IĞ I 201 3 Y IL I B İR İM F İY A T L A R I Ü Z E R İ N D E N
E T M E S G U T K A M P Ü S Ü A Ç IK G A R A J 8 2 013 B .B .B .F İL E E L E K T R İK T E S İS A T I Y A K L A Ş IK K E Ş İ F Ö Z E T İ
B ir im i
T a n ım ı ■
Sıra N b
' 1
P02N0
7 0 4 -1 0 5
SIVA Ü S T Ü SAC T AB LO 0.50 m*
2
3
4
71 3 -3 0 1
7 2 4 -4 0 1
7 2 4 -4 0 7
P A K O ŞALTER 2 x 1 6 A '
1♦
A fi B T A K L I OTOMATİK. SİGORTA
3*40 ANA HTAR LI OTOMATİK SİGORTA
5
6
7 9 4 -2 0 )
7 9 4 -2 0 4
N O R M A l, SORTİ
PA R A L E L SORTİ
7
7 1 5 -3 0 ?
7 2 7 -5 2 6
3*63 T M Ş
8
9
7 4 2 -3 3 3
4*5 İn Y Y
FL Ü O R JîSA N ARM A T Ü R .U 1 2 x40 W
AD
j
_
.
AD
........ - A D ............
AD
AD
'
~
.
---------- A B --------AD
MT
AD
T U R K K IZ IL A Y I
1868
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK iaZ IL A Y I
CADDESİ, NO:l ADRESİNDE KAYITLI TÜRK KIZILAYI
ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
YAPILMASI İLE B AÇIK GARAJI TADİLAT Y E
ONARJMI İŞİ
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
Savfa 1 / 5
3 A Ç IK G A R A J L A R Y A P İIL A Ç A K İŞ L E R L İS T E S İ
Îi .‘;M0yçüt çatr .örtüsünü?}
. /.,kaplabûia.l^taİBnndaix
;• 'çatı- ö ı^sü'söküm ündeıv
4 u Î ^ ^ r9 ^ ‘- ^ - ö r t î İ î ^ i : a r k a
.. cepheye ;bakanvalandaki deforme- olırmş; delinm iş; çâtı ..örtülerinin d e ğ iştirilm e şijıd .e •
kullanılacaktır.
■•■
=.';■.
’T ; . . -
:"
..
/' / v
\ •
' *'
:2 ; 'l-:'Çati’ytik’s çIdiği S aksta değiştirildikten ıVe kaplam a t a İ ^
K ü rü m
■ '' tarafından verilecek O^Omm galvanizli oluklu £&ti ö.rtiisü i te çaü.kapatılâcaktır;
3 ^^V İev cijry ağ m u r olukları ve yağm ur inİş-boTOİan-şöküleeek5Tprojed©^bşliriiferL d e ta y v e
ebatlara uygun y ağm ur oluğu veyağm îur borusu- yapılacaktır.
4;. S undurm a çatı m akası ve kolonlar iki', kat am ıpas iki k a t yağlı 'böya ile ,b o y a n a c a k tır.İm alat yapılırken pozuna uygun olarak her katta farklı renk: aiıtipas y a p ıla c a k tır.
5. T IR dorselerinin sundurm a altına ıfahatça girm esini sağlam ak için, 8 a k s t a çatı
yüksekliği, garajın ön tarafında projede belirtilen kota göre değiştirilecektir-. B u n u n iç in •
ö n taraftaki 2N PU 160 profil kolonlara ek yapılarak çatı yüksekliği a rttırıla c a k tır. Ç a tı
eğim inin değiştirilebilm esi için kolejnlar ile çatı m akası arasındaki N P U 1 0 0 p ro fil
bağlantıları sökülecektir. K olon eklerinden yapıldıktan sonra yeni eğim e g ö r e b a ğ la n tı
profilleri tekrar m onte edilecek, gerekirse yem profil m ontajı y a p ıla c a k tır. İm a la t
yapılırken tır dorselenniıı boş durumıjiaki yükseklikleri dikkate alınacaktır.
Ç E V R E D Ü Z E N L E M E S İ Y A P IL A C A K İŞ L E R L İS T E S İ
1.
Y erleşke içerisinde bulunan m evcut şu deposu yıkılacak ve projesine uygun o l a r a k y e n i
- y e r altı su deposu yapılacaktır.
2.
Y erleşke içerisindeki yollara düşen yağm ur sulannı toplam ak am acıyla v a z iy e t p la n ın d a
belirtilen yerlerde yol ızgaraları yapılacaktır. Y ol ızgaralanm n yapılm ası a m a c ıy la ;
gerekli kazı yapılacak, uygun ölçülende kalıp hazırlandıktan sonra çelik h a s ır lı C 2 0 /2 5
h azır beton dökülecektir. Kanal üzejrine detay projesine ve pozuna uygun o l a r a k sfe ro
döküm ızgara konulacaktır. İm alat (yapılırken detay projedeki ölçüler e sa s a lın m a k la
beraber uygulam a esnasında ortaya çıkabilecek.zorunluluklarda, (kazı d e r in liğ i, b a c a
kotu vb.) kanal ölçülerinde değişiklik yapılacaktır.
3. Y ol • ızgaralarının yağm ur suyu bâcaîanna bağlanm ası için gerekli k a zı y a p ıla c a k ,
koruger borular ile bağlantı sağlanacaktır. İm alat esnasında k e sitd e ta y ın a n y g u n o la ra k
boru yatakiam ası ve hendek dolgulu yapılacaktır.-Y erleşke içerisinde b u lu n a n g aleri
hattı nedeniyle yo) ızgaralarının altyapı bağlantılarının yapılam adığı d u ru m la rd a , g a le n
hattını kurtaracak şekilde ara bağlantı bacaları yapılarak ızgaraiann suyu to p la n a c a k ve
m evcut altyapı bacalarına koruge boru ile bağlanacaktır. K oruge b a ğ la n tıla rın d a p ro je
detayına uygun olarak yataklam a vje göm îeklem e yapılacaktır. Ara bağlantı b a c a la r ın ın
4.
üst kotlan yol kotuna göre ayarlanacaktır.
Projede belirtilen yerlerdeki bordürler sökülerek pozunda belirtilen e b a tla rd a yem
bordür im alatı yapılacaktır. İm alat yapılırken, yerleşkede asfalt yol k o tu d ik k a te
alınacak, bordürler aynı kotta ve ipinde olacak şekilde im alat yapılacaktır
5.
\
Y e r l e ş k e a n a g ir iş k a p ı s ı n a a h e r r j a t ı f o l u ş t u r m a k i ç i n v a z ı y e t p l a n ı n d a V\ n o l u
çevre
d u v a r ı ü z e r i n d e b e i i m i e n \ e r e (An|a T a m i r h a n e b i n a s ı t a r a f ı ) t e k n i k - ş a n n a m e s i n e \ u y g u n
o lara k raylı sürgülü kapı-yap.ılacaktır. M e v c u t arazinin-. araç giriş ç ık ış la r ın a . u y g u n
olacak. şe}dlde':;t^ ^ y e -e d ilih e si';am acıyÎa gerekli- k ırun , kazı Ve dftlgultur y p pılaçalçtır.'.;. •>•
k a i ı ^ '|^ i l İ M : m ^ p r a e iİe doldımüacak,-.rampa
gerek-. •
Jvieyput gadeid' ¿şıtfââ^ yerlörde çevre' aydmİatması, yangın hidrântları ve çevire sulaüüa'.' •''
Îmalatiarı^n/yApıîabilıiıesi'-için' projesinde.' belirtilen- hatta 'gerekli.' kâzı yapılacak^.. ıl^ajÎ^ûj: 4% T > î Ö n w d e / - d e t a y m â • uygun . olarak' .boru, yatâldaîinşsı•. yö--..’'
■g^m leH e)îiesi;- { « ^ i l ^ :
kuûı. .vb;) 1 i le , geri .-dolgu yapılacaktır,
y o lla rd a ,
yap ılacak geri dolgularda .. stabilize-.ıdalzem e-. kullanılarak . sulam a v e •- s ı k ı ş t ı r m a
.."
yapılacaktır.- .yçşil' âlâinl'gircîa yapılacak kazılarda* boru yataklâm âsT ^^v^gö^eM erne'Si-T “
yapıldıktan sonra toprak dolgu.yapıîaeaktir.:
Yangın' hidrandan v e yangın, dolaplarının sabitlenm esi için, m ekanik proj e d e k i d e ta y ın a
göre k â zı yapılacak ve C 8/10 sınıfı hazır beton dökülecektir.
Ç E V R E D U Y A R I Y A P IL A C A K İŞ L E R L İS T E S İ
V aziy et planında belirtilen 3-4-5 ve 7 n olu çevre duvarlarının demir çitleri s ö k ü le c e k tir .
3 ve 7 nolu çevre duvarları m akine ile yıkılacak, yıkım dan çıkan m olozlar in ş a a t a rtık la rı
kaldırılacaktır.
V a ziy e t planında belirtilen 2-3 ve 7 . nolu yeni betonarm e çevre d u v a r la r ın ın
yapılabilm esi İçin proje detayına uygun olarak kazı yapılacak, tem el ta b a n ın a s ta b iliz e
m alzem e serilerek sıkıştırılacak, betonarm e projesine göre dem ir donatısı b a ğ la n a c a k , 3
ve 7 nolu duvarlarda proje detayına göre ön yüzüne (sokak cephesi) teksttir u y g u la n a r a k
C20/25 hazır beton dökülecektir. 3 nolu çevre duvarı arazinin eğim ine g ö r e z e m in
kotundan 1,4 m .yükseklikte olacak şekilde kadem eli im alat yapılacaktır.
V azıyet planında belirtilen 4-5 ve 6 'nolu çevre duvarlarında güçlendirm e y a p ıla b ilm e s i
için m evcut duvarın kabarm ış, ayrılm ış yüzeyleri tam am en sö k ü le ce k tir. D u v a r
tem elinin açılm ası için gerekli kırım yapıldıktan sonra proje detayına u y g u n o la ra k
duvar tem eline ve duvar.gövdesine 0 8 nervürlü dem ir ile filiz ekilerek, k a n c a y a p ıla n
dem irler ile bağlantılı ızgara'yapılarak, duvarın ön yüzüne çelik kalıp kurul a ç a k , p ro je
detayına göre teksttir uygulanarak C20/25 hazır bürüt beton dökülecektir,
4-5 ve 6 nolu çe.vre duvarlarının m evcut kotlan, yeni uygulanacak g ü ç le n d irm e
çalışm ası ile . birlikte aynı • kota getirilecek, gerekm esi halinde k a d e m e li
im a lat,
yapılacaktır.
T ekstür uygulam ası yapılacak duvarlarda (3-4-5-6-7 nolu duvarlar) b r ü t
b e to n
dökülecektir. D uvar yüzeylerine başka bir kaplam a yapılm ayacağı için b e to n p rizin i
aldıktan sonra söküm yapılacak, beton içerisinde hava boşluğu kalm ay acak şe k ild e
vibrasyon uygulanacaktır. B eton içerisinde eksik vibrasyon yapılm ası n e d e n iy le
oluşabilecek boşlukların sıva veya yam a betonu ile doldurulm asına izin v e rilm e y e c e k ,'
bu şekilde yapılan im alatlar kabul edilm eyerek yıkılacaktır.
. Ç evre duvarlarında yapılacak- dem ir imalatı kontrollük tarafından teslimi a lın m a d a n
beton dökülm eyecektir.
V
. V a 2 iy et p l â n ı n a g ö ı e 3 - 4 - 5 v e 7. n o l u ç e v r e d u v a r l a r ı n d a p ro je d e t a y c a
m o z a ik h a rp u ş ta ve d e m ir k o rk u lu k im alatları v a p ıia c s k ü r. ^
g u n o larak
9. V aziyet planına göre 6 nolu .çevre- duvarında (cam i duVan): dem ir k o rk u lu k la ra zarary e rilm ed en m ozaik harpuşta imlılatı. yapılacaktır.-
'
,
10. V azıy et planına göre T nolu Çevre ' cHıvfirlahnm- ön ye 'ar^a cephelerinde. lf a h a rm ış ,
ayrilm ış yüzeyleri sökülerek tem ızlenedek ve' düz bir yîfeey pluştıiraeak' şe k ild e p o z u n a
uygun-yeııi serpm e sıva yapılacaktır. •
•
•
"
İ L V a ziy e t planına göre 1 nolu çevre duvto-üzerindeki-.eski giriş kapısı y e ri-y ığ m a 1tu ğ la
örülefekkapatıldıktanS onraserprne sıV&.y&ptlacaktırV - . ■
1 2 . V a ziy e t p la n ın û -g ö re l nolu çevre d u ^an n in kırılan; bozulan: v€ Özelliğini k a y b e tm iş
b e ton harpuştası sökülecek, yerine' yeni beton harpuşta-im alatı yapılacaktır. M e v c u t'
Ç itle r
.pozuna uygun olarak kum lanıp zım paralandıktan sonra aniipas boya y a p ıla c a k tır.
13. V aziyet planına göre 2 nolu çevre duvarına proje, detayına uygun.olarak'beton h a rp u ş ta
ve teknik şartnam esine uygun olarak 11,5 m yükseklikte panel .çıt yapılacaktır. P a n e l çit
rengi K urum tarafından belirlenecektir!.
14. V azıyet planına göre 8 nolu çevre davarının.(askeriye tarafı) m evcut ç itle ri p o z u n a
uygun o larak kum lanıp zım paralandıktan sonra tek kat a n tİp a sik ik a t boya y a p ıla c a k tır.
15. Ç evfe duvarı im alatları için yapılacak Ijcazı esnasında zarar verilen k a ld ırım lard a k i k ilitli
parke taşı im alatı yenilenecektir.
T E S İS A T G A L E R İS İ Y A P IL A C A K İŞ L E R L İS T E S İ
1. V azıyet planında belirtilen yere pı)oje ve detayına uygun olarak te s is a t g a le risi
yapılacaktır.
2.
G erekli kazı yapıldıktan sonra stabilize m alzem e serilerek sıkıştırılacak y e 10 cm
kalınlığında grobeton (C 8/10) dökülecektir.
3. T esisat galerisi, tem elinde; alt ve üst donatı olarak çift y önlü ızgara şeklinde 2 0 c m ara
ile 0 12 ’lik dem ir kullanılacak, ait veltist donatı arasına sehpa yapılacak, k a lıp k u ru la ra k
C 20/25 basınç dayanım sınıfında tenfıel betonu dökülecektir.
4. Proje ve detayına uygun olarak im alatlar sırasıyla yapılacaktır.
5. T esisat g a le n s i. dem ir kapısı detajyma uygun olarak im al edilecek, 3
m e n te şe
k ullanılarak takılacaktır. Dem ir kap} 2 kat antipas 2 k a t yağlı boya ile b o y a n a c a k tır.
A ntıpas im alatı yapılırken pozuna üygun olarak her katta, fârkh renk a n tip a s b o y ası
kullanılacaktır.
6 . Y apılan duvarların üstiine yerinde dökm e kalıplı lento betonu dökülüp çatı İn ia la tı iç in
düz bir yüzey elde edilecektir.
7. L ento üzerine kutu profillerden teşkil sac altı karkas yapılacaktır. Kutu p ro fille r iki kat
antıpas ile boyanacaktır.
8. Çatı örtüsü, proje detayında
belirtilen
profiller
ile
yapılacak
çatı
k a rk a sın a
sabitlenecektir. Çatı örtüsü m ontajı y a p ılırk e n . yanlış delinm eden d o lay ı
boşlukların
kapatılm asında sılikop kullanılm ayacak olup ç a tı. örtüsü
o lu şa n
y e n isi
ile
değiştirilecektir.
\ \
9. T uğla du v ar yüzeylerine 250/300 dq?Ju harç ile düz sıva yapıldıktan sonra a k rılik esaslı
boya ile boyanacaktır.
, 14r No LU DEPO' (AFİŞİV) YAPILACAK İŞLER LİSTESİ •;
1; --İ4._nö'l;u depoda'ı'sıtoM esisâtınm çekilm esi için; m ekanik tesisafprojesm e göre-dfep.o-'
etrafında kazı yapılacaktır.
2 . ' .İsıtm a;.tesisatı i..m ekanik prdj esine, uygun olarak ; bina -.içerişine. verilecektir»; - P u v â r
geçişleri. karo t.ile. delinerek sağlanacaktır. K ar otla, delinm esi sırasında, z â ra r. gören..'
(kınlaıı-çatlâyan) ..d u v a r seram ikleri yem leri ile değiştirilecek, depo d u v arların d a;;
m eydana gelebilecek tüm. çatlam a, kabarm a vb. ş e y İ e r i n ^ l ^ t ^ ı H ü ) ^ I i r â l c ‘d ^ ^ i r ■
satılr elde -edildikten sonra iki- kat su bazlı yarım at antıbakterıyeî boya yapılacaktır.;.
K ullanılacak boyanın rengi m ahallerde kullanılan boya ile aynı olacaktır.
3.
14 nolu depo içerisindeki personel ofislerinin ısıtılabilm esi için, m evcut a lü m in y u m
cam bölm e duvar ile bütünlük oluşturacak şekilde projede belirtilen y e rd e k i b ö lm e
duvar asm a tavan seviyesine kadar yükseltilecek ve m evcut kapılar ile aynı o la r a k cam
kap ı takılacaktır.
4 .. Isıtm a tesisatı çekildikten ve kontrolleri yapıldıktan sonra kazı detayına u y g u n olarak
dolgu yapılacak, çelik hasırlı tretuvar betonu dökülecek, m evcut tretuvar k a p la m a s ı ile
aynı olacak şekilde (w ashbeton) kaplam a yapılacaktır.
5. İm alat esnasında depo bahçe duvarları ve depo dış cephesindeki d e k o r a tif tu ğ la
kaplam alarından kırılan, çatlayanlar aynı cins tuğla ile değiştirilecektir.
6. D epo çevresinde söküm ve kırım dan çıkan m alzem eler kullanılm ayacak o lu p yerin e
aynı özellik ve ölçülerde ki m alzem eler projesine ve pozuna uygun tem in e d ile c e k tir.
T Ü R # K IZ ILA YI
ETİİVİESGÜT DEPO ÇEVRE D Ü ZE N LE M E VE ŞU. DEPOSU İNŞAAT. İŞ L E T Ü :
MEKANİK RJ^Şİİ'YAPILACAKİŞLER IİSTESİ
; •
Yangın Hijttı:
: Sistem debi=120’İ26 sin3/ft ti“$Q mss; yatay; ardadan emişlt.yangın "pompası ve buna b a ğ ti izlenebilir'flanşlı kelebek vana, yangın • çekvana • ve kolleklör . bağlantıları yapılarak yangın - h id ran tlan n a su
basılabilecekthv Sistem süyubetonerme su deposundan sağlanacaktır.
Mevcut, galeri hattında bulunan- eski yangın tösisatı boruları sökülerek yerme yeni, m ek a n ik tesisat
projesinde belirtilen çap ve .uzunlukta HDPEI borular .temini ve montajı İşleri yapılacaktır. Tesisat
projesinde belirtilen gösterilen yerlerde çapta kesme vanaları temini ve montajı yapılacaktır.
M evcut yangın hattında bulunan hidrantlar sökülerek yerine mekanik tesisat projesinde belirtilen yerlerde
DN.100 mm yer üstü yangın hidrantlannm,temini ve montajı yapılacaktır. Hidrantlarlarda b u lu n a n su hattı:
izleyebilmek için yükselmeyen milli sürgülü yana temini montajı yapılacaktır .(Yangın H a ttı Altyapı
Projesi)
H idrantlann arkasında sahra tipi 20mt çift hortum ve makaralı yangın dolabı temini m ontajı yapılacaktır,
(Yangın Hattı Alt Yapı Projesi)
Ç evre Sulam a H attı:
Sistem 30-60 m3/h 30-60 mSS iki pompalı düşby milli santrifüj pompalı paket tip hidrofor v e buna bağlı
vana ve kollektör bağlantıları yapılarak galeri hattına su basılabilecektir. Sistem suyu betonerm e su
deposundan sağlanacaktır.
Mevcut galeri hattı içerisinde çevre sulama iç^n mekanik tesisat projesinde belirtilen çap v e uzunlukta
HDPE borular temini ve montajı işleri yapılacaktır. Tesisat projesinde belirtilen çapta galv an iz borusu
çekilecek ve küresel vanaların temini ve montaj} yapslacaktır.( Bahçe Sulama Alt Yapı P rojesi)
Şebeke Suyu H attı:
Mevcut şebeke hatti Afom Binasi girişinden alınarak yeni yapılacak mekanik tesisat projesinde belirtilen
yere su sayacı, çekvalf, pislik tutucu ve vana gıjubu ile birlikte tesisat hattı taşınarak imalatların tem ini ve
montajı yapılacaktır.(Şebeke Hattı Altyapı Projesi)
Mevcut galeri hattı içerisinde buluna eski Şebeke hattı boruları .sökülerek yerme m ekanik tesisat
projesinde belirtilen çap ve uzunlukta HDPJjî borular temmi ve montajı işlen yapılacaktır. Tesisat
projesinde belirtilen gösterilen yerlerde çapta küresel vanaları temini ve montajı yapılacaktır.
A rşiv (14 Nohı Depo) Isıtma Tesisat İşleri:
E tim e s g u t y e rle ş k e içerisinde b u lu n an y e m e k h a n e k a za n d a ire sin d e bu lu n an m evcut k a z a n d a ire s in d e n
g a le n h a ltı iç e risin d en geçen ısıtm a h altı 261 n o lu d ep o Önüne k a d a r gelen hattın d e v a m ın a y e n i hat
e k le n e re k 14 n o lu arşiv b in asın a g iriş y a p ıla c a k tır. M e v c u t k azan d a ire sin e pro jed e b e lirtile n k a p a s ite ve
ö z e llik te sirk ü la sy o n p o m p ası tem m i v e m o n ta jı y a p ıla ca k tır. P o m p a n ın e le k tn k gücü m e v c u t„ ş ıs tp tp d e k i
p a n o d a n a lın a ra k y a p ılacak tır.
■
\
Isıtm a hattı dikişli siyah borularından ve- mekanik tesisat arşiv ısıtma tesisat projesinde belirtileli çap ve
Ölçülerde, temini ve montajı yapılacaktır.
.
"
,v-Arşiv ısıtüjası pıekanik tesisat proj esinde belirtileh ölçü/y.e'PÎ^KP. 6.00 ' peteklerle tenıuıi vp "rnontajı,
; yapılacaktır. Sistem ‘çalışır;vazıyette teslmi edilecektir. .
..
' Genel Notlar: -
v;
Şebeke hattı altyapı pfûjesme-göre yapılacak tesisatlar galeri içerisinde detay projesinde v e rile n demir
......... ................ ........ --..............■ - ^sneÎleT Ü zifflneteM nı vTiW ntajryapılacalmrr
Şebeke altyapı, yangın hattı altyapı ve çevre sulama altyapı projelerinde galeri içerisinde olmayan
yerlerde detay projesinde gösterilen şekilde yapılacaktır.
Tesisatlar yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat tesisat tanım ve tariflerine uygun
yapılacaktır.
E L E K T R İK T E S İS A T I Y A P IL A C A K İŞ L E R L İS T E S İ,
1 -Ç E V R E A Y D IN İiA T ^ lA V E G A L E R İ •
- '; , .
! | 1 1 !S |
8b w > ' ■
7 1 8 -3 3 0 - A Y D IN L A T M A KO NTROLÜNDE. K L İ M ^ L A N ZAM AN R Ö L E S İ ' . . AD'
715-315 -. 3 * 4 0 0 A K A D A R T .M .Ş
'
715-307
3*40 A K A D A R :T .M ;Ş . " .
'
'727-525.
•4* 10 N YY K A B LO •
•727-526
4*6 NYY- K A B L O •.
727-527
4*4 N Y Y KABLO- •
' MT.
727-528
4*2,5 N Y Y K A BLO
MT
5.5.3.1
742-510
782-102
727-521
-
k
:
AD
'A D -';"
- ,v
MT
......- - .......L : 1.....................
. 1 ....
„.M T . .
A D T-60/8 T İPİ, 63 K G .TEK K O N SO LL U •CrALV AN İZLİ SAÇ
A Y D IN LA TM A D İR EĞ İ
150 W SİM ETRİK REFLEK TÖ RLÜ Y Ü K SW K B ASINÇLI S O D Y U M
BU H A K LU 'PRJ.
2M M K A BLO T A V A ' SİSTEM ¡¡(GALERİ İÇİ KAJiI .O LA M A LA R İ Ç İ N
D Ü ZEN LEM E)
3*50+25 N Y Y K A B LO
AD
AD
KG
MT
0 5 0 H D PE B O RU
A -Y U K A R ID A B ELİR TİLEN M A LZ E M E LE R
ÇEV RE V E ŞEHİRCİK B A K A N L IĞ I
B İR İF FİY A T PO Z TA R İFL E R İN E GÖ RE Y A PILA CA K TIR.
B -K U L L A N IL A C A K ŞA LT M A LZEM EL|ER(AN AHTARLI OTM. S İG O R T A -T E R M İK
M A N Y E T İK ŞA LT E R -K A Ç A K AK IM RıÖLESİ V .B.
SIEM ENS, L E G R A N T , A B B ,
SH C İN E D E R M A R K A R L A R D A N H ERH A N G İ BİRÎ OLACA KTIR.
C- K A M PÜ S A LA N IN D A BU LU N A N ÇEV RE A Y DINLATM A -SİSTEM İ Ç A L IŞ IR H A L E
G E T İL E R E K SA HAD A K IR IK V E EKSİK IOLAN D İR E K L E R A D T-60/8 TİPİ, 63 K G .TEK
K O N SO L L U GA LV ANİZLİ SA Ç A Y D IN L A T M A D İR EĞ İ İLE Y İN E S A H A D A
Y A N M A Y A N .150 W SİM ET R İK R E FL EK TÖ R LÜ Y Ü K SW K BASINÇLI S Ö D Y U M
BUHARLU
PR O JE K T Ö R
İLE
Y EN İLEN ECEK .K A M PÜ S
A L A N IN D A
Y A N M A Y A N .K O PU K Ç A LIŞM A Y A N ÇtEVRE A Y D IN L A T M A SİS TE M İN İN E N E R Jİ
B E SL E M E
TO PRA K
HA TLARI
A LTIN A
Y E N İL EN EC E K !V E
H D PE BORU
A LIN A CA K TIR.A M RICA
EN ERJİ
İÇERİSİNE
BESLEM E
A L IN A R A K
HATTI
GEÇEN
Y E R L E R E E M N İY ET ŞERİDİ ÇEK İLECEK TİR.
D G A LE R İ İÇ! T EM İZL EN ER E K -G A L ER İ İÇ E R İSİN D E BU LU N A N EN E R Jİ B E S L E M E
H A T L A R I-D A T A HA TLAR1-ZAYIF AK İM H A TLA RI İÇİN
Y A PIL A R A K D Ü ZEN LEN ECEK TİR.
KA BLO T A V A SİSTE M İ
2-SU DEPOSU BİNASI ELEKTRİK TESİSATI
727-521
3*50+25 NY Y K A B LO
MT
982-102
30*3,5 M M GA LV A N İZLİ ÇELİK L A M A
MT
724-401
1*16 A AN AHTARLI OTO M A TİK SİG O RTA
AD
'724-402
1*16 A ANAHTARLI O T O M A TİK SİG ORTA
AD
734-102
K O M İTA TÖ R SORTİ
AD
735-102
GÜ VENLİK H A TTI PR İZ SORTİSİ
AD
983-102
T O PR A K ELEK TRO D U
AD
981-102
TO PRA K LA M A H A TTI
MT
742-432
U2 2X40 W (3 6W ) A R M A T Ü R
AD
704-104
SIVA-ÜSTÜ SAÇ PA N O
AD
715-308
3*6-3 A TMŞ -
AD
718-522
4*63 A K A Ç A K A K İM RÖLESİ
AD
A -K A M P Ü S A LAN INDA Y A PILA CA K OLAN SU D EPO SU N A AİT E L E K T R İK T E S İS A T
İŞL E R Î(T 0P R A K L A M A -A Y D IN L A T M A -K U V V E T L İ
AK IM
D A Ğ IT IM )
EK L İ
P R O IE S İN E GÖ RE Y A PILACAK TIR.
B -PR O JE SİN D E BELİRTİLEN M A LZEM ELER , ÇEV RE VE ŞEH İRCİK B A K A N L IĞ I
B İR İF FİY A T PO Z TA RİFLERİN E GÖRE Y A PILACAK TIR.
C-K U LLA N 1LA CA K
BÜ TÜ N
H A L O JE N FR E E OLACAKTIR.
A Y DINLATM A ,
PRİZ
VE
BESLEM E
S O ^ T ÎL ^
ETMESĞUT KAMPÜSÜ AÇIK GARAJ B ELEKTRİK TESİSATI
704-105 s rV A Ü s M SAÇ T A B L O 0^50 n ? 7-13-301 P A K O Ş-ÂÎTER 2x16 A • ' • , ) ; v’
•
AD
.724-401- .1 * 16 AN A H TA R LI O T O M A T İK SİG O RTA - '
;
794-204 PA RALEL-SO RTİ
'
'
AD
'
715-308. 3*63 TM-Ş •
..............................
AD
. M T'
FL Ü O R ESA N A R M A T Ü R U1 2x40 W ■ .
A -K U L LA N 1LA C A K
'
AD
727-526 4*6 N Y Y
742-333
•
.. AD- •
• /&■>
724-407- .3*40 AN A H TA RLI OTOM ATİK: SİG O RTA
794-20L N O R M A L S O k T İ '
AD '
B Ü TÜ N
H A L O JE N FR E E OLACAKTIR.
A Y D IN LA TM A ,
" AL>
PR İZ
VE
BESLEM E
S O R T İL E R İ
İ N Ş A A T TJ&JUN 11 V ^ A K A l v ı i L J U ü r e ı
İN>S-Oİ: P A ^ E L Ç İ T Y A P IL M A S I (M2) .
M e y c ü t bfeion/içeB^v.tK enrıegüvenlik- am acı ile yatay -ve.,düşe;yde'; 0=5.. imm' kalm lığıiadâ-' d eh iir,
çubuklardan oluşan. 5.0*150 ıran 'g ö zen ek aralığında l'50cm x LSOcm ebatlârmcİa, y a ta y d a --.4: â d et '
üçgen ha'dve işlem i yapılıp mukavemet- kazandırılarak dik. duruş .-elde edilm iş ve .s ıc a k d ald ırm a
galvaniz, teld en yapılmış, elektrostatik fınri boya (istenilen renkte) ile böyanm ış'çelik'panel-'çit hasın-'.
60*60*2m m k utu profilden 200.cm yüksekliğinde-üretilen, tabanlarına 5nun .kalın lık ta -10*-12' cm
gem şli|^e..aıılff3j ; pV ^feı gazâltı kaynağı ile kaynatılan ve önee elektro galvanizlenme.işlemi::-sonra
elektrostatik- fırın .(istenilen renk) boya yapılan, bağlantı klipsleri için 4 'a d e td e lik a ç ıİa n -v p -b e to n
duvar ü z ç n n e çelik .düböller. ile m onte edilen direklere- polyem it bağlantı -klipsleri ile b a ğ la n m a s ı,
direklerin ü st kısım larının-pvc direk kapakları ile kapatılm ası için H er türlü' m alzem e v e k a y ıp la n ,- nakliyesi, atölye -masrafları, araç gereç- gı deri eri,işçilik,işyerm de • -yükleme y a ta y v e d ü şey
taşim a,böşaltm a, araç gereç giderleri,yüklenici karı v e genel giderler dahil K D V hariç l j n 2 - fiyatı.
Ö LÇÜ ; P anel çit em ve boyu çarpılarak alanı hesaplanır. Panel ayak yüksekliği dikkate a lın m a z .
İNS-02: R A Y L I S Ü R G Ü L Ü G A R A J K A P IS I Y A P IL M A S I V E Y E R İN E T A K I L M A S I
P roje detaym a uygun o la ra k ‘hazırlanm ış iki yana açılabilen araç kapısının y a p ılm a s ı, 80N P U
üzerine 2 2 m m dolu dem ir üzerine ray yapılm ası ve yerme m ontajı, ray betonu d ö k ü lm e d e n önce
fotosel v e gerilim kablolarının raym altm a döşenm esi, ray betonu dökülm esi, raylı k a p m ın m anuel
olarak çalışır hale gelm esinden sonra (ray betonunun donm asına m üteakip) a ş a ğ ıd a b e lirtile n
Özelliklerde fotoselli m otorun m ontajı yapılarak ve işletm eye alınm ası. B ütün dem ir a k ş a m la r 2 kat
antıpas+2 k a t yağlı boya ile boyanacaktır.
M O T O R T E K N İK ŞA RTN AM ESİ
• K ayar K apı M otorunun C E deklarasyonu olmalıdır.
•
Ü retici firm a ISO-9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.
• K ayar K apı M otoru, üretim hatalarına karşı en az iki yıl garantili olm alıdır.
• M otor çalışm a gerilimi 230 VA C / 50 Hz. olm alıdır.
• M aksim um güç 750 W olm alıdır.
Ç alışm a sıklığı bir gün için 1 00 kez açm a/kapam a olmalıdır.
•
• A çılm a Ve kapanm a, süresi 9 m /dk olm alıdır.
•
Ç alışm a sıcaklığı - 15° / + 60°C olmalıdır.
► E m niyet fotoselleıi sayesinde, görüş alanı içine herhangi bir engel .girdiğinde k a p ın ın k ap an m ası
engellenm elidir. Kapanm a esnasında em niyet fotoseli bir -engel algılarsa, kapı d u ru p engel
- - ortadan kalkana kadar beklem eli, sonra otom atik olarak açılm alıdır.
• K apı açıldıktan sonra kapı otom atik kapanm ası için ayarlanabilir olm alıdır.
~ • M ekanizm aya âçm a-kapam a buton bağlantısı yapılabilm elidir.
•
M otor devri 1400 rpm olmalıdır.
• K apının anı kalkış ve duruşlarda oluşan aşın yüklerden zarar görm em esi iç in ,
sıfırdan
m aksim um hıza.belli bir sürede ve belli bir ram payı takip ederek ulaşm alı ve yine a y n ı şekilde
yavaşlayarak durmalıdır.
•
E l e k tr ik k e s il m e s i h a lin d e (v e y a is te n ild iğ i zam an) s ü rg ü lü -kapı b o ş a a lın a r a k m ^ ı
h a r e k e t e ttır ile b ilm e lid ir .
Ö L Ç Ü : A d e t o la ra k h e s a p la n ır
İN S -0 3 : C A M B Ö L M E D U V A R Y A P IL M A S I (¡M2)
M evcutta b u lm a n bölm e duvarların d e v a m olaqak şekilde, galvaniz çelik ta.şıyıcı iç -d ik m e le r ile
sabitlenen sistem e cam .ve dol.u monoblok. ünitelerin takılarak bölm e duvar o lu ştu ru lm a sı,-p ro jed e ■'
belirtilen .ölçülerde, cam kaim ini takılm ası, • inşaat y erindeki: yüklerne,- yatay . ye d ü ş e y taşım a ?--:
hoşâltrna, h e r ;-t^iü; m al^
ar&ç gereç giderleri, yüklenici k a n ve genel gid erler.jd ah iİ •
K D V h ariç 1 m 2 rlyatı. . • •• •
..
■•••: -’"-'y Ö L Ç Ü : Projesindeki boyutlar ü z erin d en hesaplanır..
S İS T E M KA LIN LIĞI.;7 0 m m : '
..
}': [
"
V
»•
- ^
P R O F İL K A LIN LIK L A R I: 1,2 m m - 1,5 jnm -A lüm inyum
P R O F İL K A P L A M A : Elektrostatik Toz B oya ~ j ::.............
^
“ .... ..
P A N E L M A LZ E M E SİN E ! sınıfı 8 m m lam m atk k p lam â
C A M LI ÜNİTELER:. Elektrostatik T oz Boyalı alüm inyum profiller ve 4 m m cam k u lla n ıla ra k
oluşturulan çift, cam lı m onoblok üniteler.
K A PI K A SA Ü N İTESİ: Alüm inyum -K asa
-
K A N A T : 8 m m v eya 10 m m tem perli cam kanat I
K Ö ŞE D Ö N Ü Ş L E R İ: 900 alüm inyum köşe profili
23.081/TK: H E R T Ü R L Ü P R O F İL D E M İR L E R İN M Ü N F E R İT V E Y A B İ L E Ş İ K O L A R A K
Y E R İN E K O N U L M A S I İŞ Ç İ L İ Ğ İ (TON)
M alzem esi İdarece verilen tek (münfjerit) olarak kullanılan ( ......... ) k g /m p ro fille rin
hazırlanm ası, yerine tespiti için her türlü m alzem e Ve kayıpları, perçin, kaynak d a h il in şaat
yerindeki yüklem e yatay ve düşey taşım a, taşıjyıcı' iskele ve kaldırm a tertibatı, b o ş a ltm a , işçilik,
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 ton fıyatıl
Ö L Ç Ü : K ullanılan profil demiri tespit m alzem esi ile birlikte boynm adan Önce tartılır. A n c a k İdare
lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzen deh bütün profillerin ve düğüm n o k tala n lev h a la rın ın
tablodaki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tajhkik edebilir. Bu tartı neticesinde ta b lo la ra n aza ran
% 7 ağırlık fazlasına ödem e yapılır, % 7’den faz}a ağırlık: dikkate alınm az H esap ta h k ik in d e n perçin
v e cıvata delik len dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın tablodakinden az o lm a s ı h alinde
yapılan im alatın idarece kabul edilm esi şartıyla tartı esas almır.
K G M -1 8 ,1 9 0 /T K : M A K İN E İ L E K IRM A TA İŞ Ş O S E V E A S F A L T S Ö K Ü L M E S İ (M 3 )
•Kırmataş, şose, „asfalt z em in kaplam acının ekskavatör ile sökülm esi, çıkan m alz e m e n in
kam yonlara yüklenm esi, için her türlü m akine,| araç ve gereç m asraftan ile yüklenici k a rı v e genel
giderler dahil 1 m3 fiyatı.
Ö L Ç Ü : Sökülen yerm hacmi ölçülerek hesapladır.
1 8.241/T K : A H Ş A P Ç A T I Ü Z E R İN E 0,50 M M K A L IN L IK T A G A L V A N İZ L İ O L U K L U
SA C İ L E Ç A T I Ö R T Ü SÜ Y A P IL M A S I
M evcut ahşap çatı üzerine 5x5 cm lik ikinci sın ıf çam kerestesinden kadronlarm galvanizli
çıvı ile yeterli aralıklarla tespiti, kadronlanjı üzenne idare tarafından tem in e d ile n 0,50 m m
kalınlığında sıcak daldırm a galvanizli oluklu 3ac levhaların döşeme işlem ine hâkim r ü z g â r yönüne
ters yönden başlam ak ve birbiri üzen n e şartna)ne-sm e uygun olarak en az, enden
ve boydan
15 cm bindirilerek, oluklu levhaların matkajpla delindikten sonra, madem pul vb \a s tık conta
kullanılarak en az 6 :5 cm 'lik keplı m fo n vidalarla, tespit edilmesi, baca dibi^vejdiğer
d iplerinin
2/3
ÛU
|İ>İ4JV İİİİ1X CA ^' O U C iJV
^ U iU U V
J
OJUUk.LA.i-itAOlj
1JUU-J.AJ u>
^ iV iıım u ıv .*
* j,v
ü iv u a ^
, *-y~—. —.j
______ „ __________________
yüklem e yatay ve düşey taşıma, boşaltm a, her türlü m alze-m e ve zayiatı,- araç ve g e r e ç g iderleri,
m üteahhit' genel, giderleri .ve kârı-d âh il, ahşap çatı üzerine 0,50. ram kalınlıkta s ı c a k d a ld ırm a ,
galvanizli oluklu sac levhalar ile çatı örtüsü yapılm asının 1 m 2 fiyatı: Ö L Ç Ü :.M eyilli satıhÜ 2erindm liesaphm ır.:-
19.Ö56/TK: K O R U Y U C U D R E N A J L E V H A S I S E R İL M E S İ (M2>
-
-
İdarece onaylanm ış proje v e detaylarına göre bodrum perdeiervn.de., detayına u y g u n .ş e k iid e
y a p ılm ış 'su yalıtım ı üzerine m 2 y e ;6 adet s a rf ,edilecek-;§ekilde izolaşyon pim lerinin' b a ş tara fın d a n ••
yapıştırılm ası-,. drenaj r levhalarının. (400 gr/m2) bıı. p m ile n n çivili' kısuMarma.- ş a ş ırtm a k o la ra k ;.
aralarında b oşluk „kalmayacak şekilde ek-yerlerinden İûcim bindirilerek sıkıca y e rİe ştiriira esi, levha
fırkasına, geçen izolasyon pim inin pulunun takılm ası,, in şaat yerindeki yükleme^ ..y atay v e düşey
taşım a,, boşaltm a, her türlü m alzem e ve kayıplan, araç gereç giderleri, y ü k le n ic i'k a n v e genel
g iderler dahil K D V hariç 1 m2 fiyatı.
Ö L Ç Ü : projedeki alan üzerinden k aplam a yapılan bütün yüzeyler ölçülür.
2 8 .0 4 2 /T K : M A D E N İ K O S T R Ü K S İY O N L A R A S İL İK O N İ L E 4,00 M M K A L I N L I K T A
R E N K S İZ D Ü Z CA M T A K IL M A S I (M2)
-4 m m kalınlığında renksiz düz cam ın takılacağı yere göre kesilm esi, cam y u v a s ın a silikon
çekilm esi, cam ın yerleştirilmesi, sılikonlanm ası, cam , silikon ve kayıpları-, işyerinde y ü k le m e , yatay
v e düşey taşım a, işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m 2 fiyatı.
Ö L Ç Ü : Y erm e takılm ış cam ın alanı ölçülür.
15.1 4 0 /4 /T K : M A K İN E İL E (T O P R A K D O L G U N U N ) S E R M E , SU L A M A , S I K I Ş T I R M A
Y A P IL M A S I (M 3)
G eri dolgu m alzem esinin sahaya dökülm esi, m otor greyderle serilm esi, su la n m a sı, titre şim li
silin d ir İle tabaka tabaka sıkıştırılm ası için her türlü işçilik, m alzem e ve k a y ıp la n , işyerinde
y üklem e, yatay ve düşey taşım a, boşaltm a, yüklenici k a n ve genel giderler dahil K D V h a riç 1 m 3
fiyatı.
Ö L Ç Ü : G eri dolgu yapılan saha ve kalınlık projesi Üzerinden ölçülür v e hacm i bulunur.
2 6 .0 4 1 /T K : W A S H B E T O N İ L E D Ö Ş E M E V E D U V A R K A P L A M A S I Y A P I L M A S I (D IŞ
M E K A N L A R İÇ İN ) (M 2)
Şartnam esine uygun olarak yapılm ış tesviye betonu yüzünün, tem izlenip ısla tıld ık ta n sonra
2,5 cm kalınlığında 400 dozlu çim ento harcı ile Terrazo Karo Plakların (W ashbeton) (V ib rasy o n P resiem e-Y ıkam a yöntemi ile üretilen) m astarında ve tesviyesinde en fazla 2 m m lik aralıkla
döşenm esi, derzlerin m il kum u 500 k g çimento, dozlu şerbetle doldurulm ası, yüzeyin tem izlen m e si
için h e r türlü m alzem e ve zayiatı, işçilik alet, edavat giderleri,işyerinde' yapılacak y ü k le m e , yatay
v e düşey taşım a, boşaltm a m üteahhit k an ve genel giderler dahil 1 m 2 fiyatı.
Ö L Ç Ü : G örünen yüzeylerin dıştan dışa em ve boyu çarpılarak alan hesaplanır.
2 1 .0 0 5 /T K : T E K S T ÜR U Y G U L A M A L I SA C D A N B E T O N K A L IB I (M 2)
Projesine göre, en az 5 m m kalınlıkta sacdan beton blok kalıbı yapılm ası, kalıp iç m e gerekli
destek ve kuşaklar, idare tarafından seçilm iş tekstür desenm kalıba işlenm esi, k alıp y ü z e y le rinin
tem izlenm esi, inşaat yerindeki yüklem e, yatay ve düşey taşıma, boşaltm a, her ttirİü m a lz e m e ve
kayıpları, araç gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil K D V h a n ç 1 m 2 fiy atı.
Ö L Ç Ü : K alıp gören yüzler projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır.
TÜRK KIZILAYI
ETİMESGUT DEPO ÇEVRE. DÜZENLEME VE SU. DEPOSU İNŞAAT İŞLEBİ
... '
’
M E K A N İK K E Ş ÎF T E K N İK Ş A R T N A M E S İ .
SAHRA T İP İ YANGIN DOLABI 2" 20 MT Ç İ F f HO RTU M VE MAKARALI:
O naylanacak' projesine • göre yangın hidrantlan arkasına m onte edilm ek ü z e r e
B ayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat (1002-100) pozundaki özelliklere ek olarak 1,5 m m
D K P saçtan itidal edilecek 4 kutu profil a y âk l^ y e re bağlanabilir olacaktır. D olap iç in e
2 ” çapında 15 atüye dayanıklı topİaiiı 2 0 -İh üzMlufmıdâ^ZTiörfümu d â M l'ö n ^ ç e k ile b ilir ~
tam buru olacaktır. H ortum ların b irin d e ;. b ir ^cu n a yangın lansı, diğer ucuna h o rtu m
kenedi (kavram ası) çift olarak bağlanm ış olacjaktır. İkinci tam bur hortum unun iki u c u ,
hidrant çıkış ağzına uygun, âym zam anda iki| hortum un birbirine bağlanm asına u y g u n
sızdırm az kenet (kavrama) olacaktır. D olap üsjtü dolabın yağm urdan korunm ası için 4 5 °
saç saçaklı yapılacak, kapak yüzeyinde 3 sıjra şişme; sac hava panjuru bulun acak tır.
D olap koyu kırm ızı yağlı boya ile boyanacak, ¡üzerine bir yazı yazılm ayacaktır.
Y Ü K S E L M E Y E N M İL L İ N R S 2 5 0P S I SÜ N G Ü L Ü VA NA D N 100:
V analar N R S gate tip olacaktır. G övdesi kır döküm A STM A126 C las B , m ili k u rşu n lu
m anganezi! bronz ASTM B 584 A laşım 867J sit ve dük ringleri bronz döküm A S T M
B 62 A laşım 836’dan m am ul olacaktır. V anaların çalışm a basıncı 20C su için 12 b a r
olacaktır. V analar toprak altında kalacak olıjp, yer üstünden kum anda etm ek için p o s t
indikatörü bulunacaktır. P o st ındikatör uzunluğu, göm m e derinliğine uygun o la ra k
seçilecektir. V ana üzerinde post indikatö^ün bağlanabilm esi için uygun d ü z e n e k
bulunacaktır. A yrıca açık kapalı pozisyonlarım izlem ek için post ındikatör ü z e rin d e
göstergesi bulunacaktır. Y ukarıda tanım ı verilen m alzem enin işyerinde tem ini, m o n ta jı,
testi
ve
işletm eye
almmasıj,
çalışır
vaziyette
te s lim i
O n a y l a r : U L, FM
■"
T.G;:
^ÜRK KJZlt
. ..
;;
TÜRK KIZILAYI
İP KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1
Konu.
2
Tanım lar
3
Genel Hususlar
4
İstenilen Cihaz ve Ekipmanlar
5
A ltyapı
6
İhale Kom isyonuna Verilecek Evraklar
7
Eğitim Garanti Bakım OnQnm
8
Yüklenicinin Sorumlulukları
9
M alzem e Listesi
•
..
____
_______
;
ı. ...
konu
¿.i;'-
Bu 'şa rtn a m e , T Ü R K K lZlL A Y İ -'R elileri/ tşkp 'ojöjiyev'iıygu jfi„.oÎâ.ra.K .'-flbei:. a ltya p ı v e
.
.
yü kse k
ç ö z ü n ü rlü ğ e ; sa h ip İP k a m e r a la r Ia d b n a t 11m a s t .iç i r l :- ger.eke n‘ h ü s u s!a rı n b e lir le n m e s i- iç in
h a zırla n m iştir.
2,
TA N IM LA R
'B TT fa Ttn a ffie d e T
V " "OV
------------------ — - ...*---------
^
- ------------------------------------ -------- -----
İd a re
T Ü R K K i21 LAVI
Firm a .
İh a le yi k a za n a ra k b u ş a rtn a m e d e ta n ım lı işle ri y a p m a y a h a k k a za n a n -firm a y ı,
İfa d e e tm e k t e d ir .
3.
3.iv
' G E N E L HU SU SLAR
Bu ş a rtn a m e g ü v e n lik a m a çtı u yg u la n a c a k o la n k a p a lı d e v r e t e le v iz y o n s is te m in in g e n e i t e k n ik
ö z e llik le rin i v e k a m e ra y e r le ş im p ro je s in i b e lirle m e k için h a z ırla n m ış tır. S ö z k o n u s u s i s t e m le r d e
C C T V te k n o lo jile rin in u la şm ış o ld u ğ u e n İleri s e v iy e le ri te m s il e d e n v e d e n e n m iş ü r ü n le r in
k u lla n ılm a sı is te n m e k te d ir. Ş a rtn a m e n in g e n e lin d e te rc ih e d ile n asgari ö ze llik le r b e lir t ilm iş t ir ,
b u ö ze llik le ri b u lu n m a y a n d e ğ işik ü rü n le r, p r o je y e u y g u n o la ra k te sis e d ilm e y e n s i s t e m le r t e k lif
e d ilm e y e c e k tir.
3.2.
T Ü R K KIZI LAYI k u ru la c a k s is te m ile gece v e g ü n d ü z ş a rtla rın d a n e t g ö rü n tü a lın a r a k t ü m
a la n la rın g ü v e n liğ in in sa ğ la n m a sı a m a ç la n m a k ta d ır.
3.3.
Ş a rtn a m e d e b e lirtile n ö ze llik le r asga ri ö ze llik le rd ir. F irm a e n a z ş a rtn a m e d e b e lirtile n ö z e llik le r i
sa ğ la ya c a k tır. S is te m a n a h ta r te slim i o la c a ğ ın d a n firm a s is te m in sağlıklı ç a lış a b ilm e s i için
g e re k li o ld u ğ u n u d ü ş ü n d ü ğ ü d o n a n ım v e c ih a zla rı te k lifin d e v e r e c e k tir . F irm a iş in y a p ılm a s ı
e s n a s ın d a e k b ir c ih a z ve/ vfeya d o n a n ım ih tiya c ı o lm a s ı d u r u m u n d a k e n d isi k a r ş ıla y a c a k v e
s o r u m lu o la ca k tır. O d a m ız d a n ek ü c re t ta le p e t m e y e c e k tir.
3.4....... Ş a rtn a m e d e v e p r o je d e b e lirtile n : y e r le r e firm a ta ra fın d a n alt y a p ıs ı h a z ırla n a ra k k a m e r a
............... siste m i m o n ta jı ya pj la ça ktır. S is te m ş a rtn a m e d e is te n ile n şe k ild e çalışır o la ra k T Ü R K Kl 21 LAVI
te s lim e d ile c e k tir.
3.5.
S is te m in alt y a p ıs ı T Ü R K KIZI LAYI n e tw o rk ' ü n d e n a y rı b ir n e t w o r k o İâ c â k tlr.T fu T ü la c â k n e t w o r k
g ü v e n lik a m a ç lı sa d e c e k a m e ra siste m i İç.İn o lu ş tu ru la n ö ze l b ir n e t w o r k o la c a k tır.
3 .6 .
■ O lu ş tu ru la c a k N e tvvo rk 'ü n ya p ıs ı sa h a d a k u ru la n L A N (Local A re a
a ltya p ıs ı ile te k b ir m e rk e z d e to p la n m a lıd ır.
3.7. •- K a m e ra s is te m in in ta s a rım ın d a , e n so n t e k n o lo jin in u y g u la n m a s ı; .yüksek k a lite d e m a lz e m e n in .
■ ' ’ kuli a h ılrria şı, b a sit İş le tm e v e kolay, ba kı m o i n a k la r ın ın sağlanm ası,- ile ride s iste m i rf k o la y l ık la '•
g e n iş le tilm e s in in e k o n o m ik o im a s i p re n sip le r) g ö z ö n ü n d e b u lu n d u ru la c a k tır,
:;
..
'7
..
3.8.. S is te m in d a h a .-son ra b ü y ü y e c e ğ i g ö z ö n ü n d ü b u lu n d u ru la ra k .s a h a d a k u ru la c a k sS etw or.k en' az-' .'
IG b p ş .o Ia c a k tır:.
" 3-9- . S is te m ta m a m ıy la m o d ü le r olacaktır-, İs te n d iğ i şe k ild e b ü y ü y e b ilir b ir s is te m -o la c a k , v e uz.un ..
y ılla r iii^ m e t v e re b ile c e k tip t e o lm a lı, g e ce V 0 g ü n d ü z günde. 24 sa a t ç a lışa b ilir y a p ıd a o l a c a k t ı r .- ' ’
3.ıo.
S is te m H.264 v e M J P İG / JP E Ğ io rm a tla rın ı d ^ ste k Te ye çe R yapiaâ_o îâ câ k :tir."" "
3.1i;
K u lla n ıla c a k k a m e ra la rın g ö rü n tü le ri k a yıt c ih a zla rın a ; k a yd e d ilirk e n -a y n ı arıda e n ş z 8 k u lla n ıc ı
t a ra fın d a n izle n e c e k tir.
3 .12 .
S is te m i o lu ş tu ra c a k k a m e ra , k a yıt cih a zı, ıfn erkez a n a h ta rla r, k e n a r a n a h ta rla r v e y a z ı l ı m l a r
h n u ltıca st y a y ın la r ı a la b ile ce k v e g ö n d e re b ile c e k y a p ıd a olacak tır.
3.13.
T e k lif e d ile n t ü m k a m e ra la r siste m in uyurVılıfı ç a lışm a sı için a yn ı m a rk a o la c a k tır.
3.14.
Te k lif edilecek kameralar "Açık Networ)< V id e o A rayüzü Forumu" (ONVIF) ü y e s i FULL
M EM BER seviyesindeki üreticilerden biıfinin teknik şartnam eye uyum lu m o d e lle rin d e n
seçilmiş olacaktır. Bakmız: http://wwW .onvif.org/M em bership/iVlem berList.aspx (O N V IF
arayüzü, n e tw o rk vid eo ürünlerinin, üretifci ayrım ı yapm aksızın Iç içe çalışabilm esine olan ak
sağlayacaktır.
Böylelikle
netvvork
tabanlı
videonun
sağladığı
olanakların
getirdiği
avantajlardan üreticiler, danışman firmal'ar, uygulam acılar ve son kullanıcılar daha çok v e
kolay bir-şekilde faydalanabileceklerdir.) |
3,ıs .
İz le n ile n t ü m g ö rü n t ü le r k a yd e d ile c e k v e 01ası b ir o la y karşısında b u g ö rü n t ü le r t e s p it v e k a n ıt
için k u lla n ıla c a k tır.
S is te m e b a ğ lı S a b it K a m e ra la r 1280x72(j) ç ö z ü n ü rlü k te , H a re k e tti K a m e ra la r 1 9 2 0 .x 1080
3.15.
Ç ö z ü n ü r lü k t e , .Yü ksek g ö rü n t ü k a lite s in d e s ü re k li k a yıt y a p a c a k .ş e k ild e s a n iy e d e 12 re s im ,
k a y d e d e c e k tir. S is te m t ü m
k a yıtla rın ı
tu ta b ile c e k tir,
k a m e ra la rın ı b e lirtile n s ta n d a rtla rd a e n a z 20 g ü n lü k g ö r ü n t ü ‘ .
G ö rü n tü
k a n ıtla n
k a m e ra la rın
bağ lı
b u lu n d u k la rı
m e rk e z d e
■ d e p o la n a c a k tır. T e k lif e d ile n ya zılım / y a zıltm la r t ü m k a m e ra la r için b u işle m i y a p a b ilir ö z e llik t e
o la c a k tır. Bü iş le v için g e re k li ö lçektekil h a rd d isk k a p a site leri ş a rtn a m e d e t a h m in i o la ra k
b e lirtilm iş tir. F irm a te k lifin d e e n az şartna|m ede b e lirtile n h ard disk k a p a site sin i t e k lif e d e c e k t ir.
3 . 17 .
F irm a ş a r t n a m e d e b e lirtile n s ta n d a rtla ra M yg u n o la ra k 20 g ü n lü k k a yd ın tu t u la b ilm e s i iç in t e k lif
e ttiğ i s is te m in h a rd d isk k a p a site sin i h e sa jp la ya ra k y e t e r li h a rd disk k a p a site sin i t e k lif e d e c e k t ir.
H a rd d is k k a p a s ite s in in 'a rtm a s ı d u ru m u jn d a e k cih a z, e k ip m a n ih tiya c ı d o ğ m a s ın d a b ı m \ j a
te k lifin d e v e r e c e k t ir .
__
- ı.
•348;
T e k lif edifeç.ek. K a m e ra la r U lu s la r a ra sı k a b u l.g ö rm ü ş , b ir.m a rk a n ın ü rü n le ri o lacak , ü r e t ic i s iy le
a y ru m a r k a y ı•.ta ş ıy a c a k ,'. t e k -b ö lg e d e ' k u lla n ıla n - Y u r t . iç i. e tik e tle m e -y o lu y la o l u ş t u r u l m u ş
m a rk a la n rı ü r ü n le n k a b u l ed ilm eyecektir..-'
3.19.
T e k lif e d ile c e k K a m e ra la rı Ç E V e U L 'S ta n ç ia rd !-o la c a k , R e sm i Ü L W e b S it e s in d e -ih a le s u re s i',
b o yu n c a , te k lif e d ile n k a m e ra m a r k â v e m o d e lle r i g ö rü le b ile c e k tir.' '
~T.
İSTEN İtE lTC İlTA rV FE K İP M ANLAR"..... - - 1-------
...------------------------------ -------------------------- - ....
Ş a rtn a m e d e is te n ile n cihaz v e e k ip m a n la rın a sg a ri ta ş ım a s ı g e re k e n ö ze llik le r a şa ğ ıd a .b e lir t ilm iş tir .
K AM ERALAR
4 .i:
HARİCİ MEKAN İR LEDLİ 2.0 M EGAPIXEL VA N D A LP R O O F M O TO R ZO O M B U LLET K A M E R A
T İP İ K A M E R A
4.1.1. K a m e ra v e n e t w o r k a ra b irim i tü m le ş ik te k b ir c ih a zd a n olu şa c a ktır.
4.1.2. D a h ilî w e b su n u c u su n a sa h ip v e İP a d re s le n e b lllr o la c a k tır.
4.1.3. lO ß a s e T / lO O B a s e T X RJ45 E th e rn e t p o rtu o lm a lı, E t h e r n e t Y e re l A la n A ğ ı'n a b a ğ la n a b îlm e iid ir .
4.1.4. K a m e ra d u v a ra , ta va n a m o n te e d ile b ilir V a n d a lp r o o f b u lle t tip in d e o la ca k tır.
4.1.5. P ro g re s if ta ra m a lı, 1/2.8" T y p e P ro g re s s ive Sca n C M O S g ö rü n tü s e n s ö rü o la c a k tır.
4.1.6. K a m e ra ü z e rin d e tü m le ş ik o la ra k 3 x M o t o r Z o o m
a u to fo c u s
3-9 m m m e g a p ik s e l le n s
o la c a k tır.M e rk e z y a zılım v e m o b ii c iih a zla rd a n z o o m ö ze lliğ i k o n tro l e d ilm e lid ir..
4.1.7. O t o m a t ik geçiş sa ğ la ya n ICR clay/night Ö ze lliğ i o la c a k tır. In fra re d ışığı g ö re b ilm e lid ir.
4.1.8. F1.2 501 RE d e 0,05 Lu x a y d ın la tm a d a re n k li,IR LE D O n k o n u m u n d a ik e n 0 L u x a y d ın la t m a d a
s iy a h / b e y a z g ö rü n tü v e re b ilm e lid ir.
4.1.9. S m a r t İR ö ze lliiğ i ile JR şid d e tin i o b je m e s a fe s in e g ö re a ya rla y a b iîm e lid ir.E n a z 3 0 m t m e s a f e y e
k a d a r a y d ın la n m a sa ğ la m a lıd ır.
4.1.10. H .2 6 4 ,H.264 H ig h Pro file , K/IJPEG v e y a JP E G sık ıştırm a fo rm a tla rın ı d e s t e k le y e c e k t ir . T r ip le
e o d e e o la ca k tır.
4.1.11. £n a z 1 9 2 û xlû 8 Q (2 .0 M P } ç ö z ü n ü rlü k te 60 fp s g ö r ü n t ü a k ta rım ı sa ğ la m a lıd ır.
4.1.12. K a m e ra da ROI ö ze lliğ i o lm a lı, e n a z 2 b ö lg e o lu ş tu ru la b ilm e k , o lu ş tu ru la n
bu
b ö lg e le r
s a y e s in d e fa ce d é te c tio n a la rm ı g e ld iğ in d e 5 s e v iy e g ö rü n tü k a lite s in d e re s im a iın a b ilm e lid ir.
4.1.13. Y ü k s e k
ç ö z ü n ü rlü k te
Fps
ve
bant
g e n işliğ i
m ik ta rla rı,- V8 R / C B R
H .2 6 4
fo yp a tta
a y a rla n a b iim e lid ir .l9 2 0 x l0 8 0 ç ö z ü n ü r lü k te ® 30 fp s (fflsahne h a re k e tliliğ i % 1 0 0 ik e n @ ^ ü n f y ü z
ra o d u n d a b a n t genişliği 4 m b it sın ırın ı g e ç m e m e lid ir'.
4.1.14. N e t w o r k p ro b le m le rin e .k a rş ı m ic ro S D s lo t y u v a s ın a s a h îp o lıtıa iid ır. .16 G B ŞD c a r t v e r il e c ö k t l r
h e t y v o rk .p ro b le m le rin d e S D ka rt, ü z e rin d e k a yıt d e p o la n a ca k , b a ğ la n tı k u ru ld u ğ u n d a , o t o m a t i k - .. v .;- s u o u c g y a g ö n d e rile c e k tir.
4.1.15., A y n ı a n d a e n a z '20 k ullanıcı b a ğ la n tısın ı d e s te k le ye c e k tir:.
•
: .
4.1.15; G ö r ü n t ü -ü z e r in d e 4'b ö lg e y e -g izle in e a m a ç lı Im aske k o n u labil m e lid ir.
'
'
:;-
4-.1.İ7. A rk a plan. ışık derçğ e je m e ö z e lliğ i,o lm a lı, d|işük ışık k o şu lla rın d a iftce.’g ö fü fttÖ g y a n , ' .p a r la k lik ,. ’
• re n k a y a rı/ g ö rü n tü .k e s k in lİğ i, k o n tra s t, b ^ y a z d e n g e s i, ekspoze. k o n tro l/ g ö r ü n t t i d ö n d ü r m e ,
t e j^st e Jennie k a m e ra ö z e rin d e d e s te k le n e c e k tir.
-
-
....... ..
4.1.18. K a m e ra e n az 108 dB g e rç e k W D R ö zelliğim e sa h ip ola ca k tır.B u ö z e llik o t o m a t ik o l a r a k t e s p it
e d ile n in s a n y ü z ü n e F A C E W D R u y g u la n m a lıd ır.H e m s a h n e le rin h e m d e kişile rin e ş g a lle r in in
d a h a n e t g ö rü n tü le n m e s i sa ğ la n a c a ktır.
4.1.19. K a m e ra y a k u llanıcı.adı v e şifre ile e riş im sa ğ la n m a lı, |P a d re s filtre le m e , H T T P S -ş ifr e ! e m e ( S S L v e .
T L S ), e n a z 3 s e viy e k ulla n ıcı y e tk ile n d irm e s i ile ilave; g ü ve n lik Ö zellik le ri o la ca k tır.
4.1.20. K a m e ra , TC P/ IP , IP v4 , IP v6 , H T T P , H T T P S , İ*TP, R TSP , U D P , D H C P , F TP , M U L T IC A S T , S M T P , N T P ,
A R P , IC M P , S N M P , D D N S ,Q o S ,8 0 2 .1 x ,lP a d re s filtre le m e , O N V IF 2.2 , PSIA 1.1 p r o t o k o ll e r in i
d e s te k le y e c e k tir.
4.1.21. Ç ift
y ö n iü
ses
d e s te ğ in e
sa h ip
olm & lı,
G .7 2 6 ,
G .7 1 1
se s
sık ıştırm a
s t a n d a r t la r ın ı
d e s te k le y e c e k tir.
4.1.22. K a m e r a d a m ik ro fo n girişi v e y a lin e in (hat girişi) ile line o u t {h a t çıkışı) o la ca k tır.
4.1.23. K a m e ra k e n d i ü z e rin d e a n a iiz Ö ze lliğ in e sajhip o lm a lıd ır.Y ü z te s p it,S a b o ta j te s p it .v e N o r m a l dışı
s e s t e s p it a n a lizle rin i y a p a b ilm e li v e k e n d i a la rm çıkışını a k tif e d e b ilm e li,m e r k e z d e o p e a t ö r ü
u y a rm a lıd ır .Y ü z te sp it d u r u m u n d a , b e lirle n e n F TP a d re sin e re s im v e / v e y a a y a r la n a b ilir s ü re li
v id e o a t a b ilm e lid ir.N o rm a l d ışı ses seviyejsi d ß o la ra k s e ç iJe b iim e lİ v e b e lirle n e n s e s s e v iy e s in i
g e ç tiğ i d u ru m la rd a a la rm o lu ş m a s ı g e re k tiğ i o p e r a t ö r ta ra fın d a n b e lirîe n e b iîm e lid ir.
4.1.24. A la r m k o şu lla rın a bağlı o la ra k u y a rı a lm a k v e y a h e rh a n g i bir h a rici cihazı t e t ik le m e k iç in (kapı
a ç m a , ışık y a k m a ,.s ire n ç a ld ırm a gibi) karrjera ü z e rin d e en az 1 a d e t alarm '-girişi v e 1 â d e t a la rm
çıkışı için t o p la m 2 a d e t I/O p o r t u o la c a k tır. A la rm ; ö n ce si v e s o n ra s ın ı k a y d e t m e k iç in e n a z 5
s a n iy e k e n d i ü z e rin d e o n b o a r d h a fıza ya ı sa h ip o lm a lıd ır.1 a d e t c o m p o s it s e rvis m o n i t ö r çıkış
o la c a k tır.A la rm a k tif o ld u ğ u n d a ftp y e ^ la rm k a yıtla rın ı g ö n d e re b ilm e li, S M T P y e d e a la rm
r e s im le rin i m a il a ta b ile c e k tir.
4 .1 .25 . K a m e ra e n a z a şağıdaki İş le v le ri y e r in e g e tire b ilm e lid ir:
❖
1 0 8 d B W D R . (K a tn e ra n m k a rşıt ışık d u ru im u n d a iy i g ö rü n tü e ld e e d e b ilm e k için G e r ç e k G e n iş
D in a m ik A ra lık ta (T ru e W id e D y n a m ic R £ nge ) çift p o zla m a ö ze lliğ i o lm a lıd ır. F a c e det&c^i^
a n a lizi ile o to m a tik İnsan y ü z le r in e u y g u lö n a b ilm e li net eşgal te s p iti ya p a b iİm e lıd ir.(D ijit^
b aşka is im le r altın d a d in a m ik aralık ö ze llik le ri k a b ü i e d ilm e y e c e k tir.)
❖
A d a p tic e C o n tra s t E n h a n c e m e t ,A d a p tiv e .Black S tre tc h ,v b . G ö r ü n t ü le n e n s a h n e d e
b u lu n a n -,
k a ra n lık b ö lg e le rin d e g o rü h tu le n e b ilm e p z'e lliğ î.
♦>
Sis v e - d u m a n gibi g ö rü ş ü o lu m s u z e tk ile y e n d u r u m la rd a D E F Û G ö ze lliğ i .ile a n la ş ılır g ö rü n t ü
e ld e e t m e ozeiliğî,
"
\
❖
İs te n m e y e n g ü rü ltü le ri ba stı rrna k a d ına .-2 D + 3 D b o yu tlu .:g ü rü ltü b a s tır m a ö z e lJiğ i. .
❖■
T it r e ş im le r d e a n laşılır g ö rp n t ü a lm a s ın ı s a ğ la m a k a m a c ı ile e le k tro n ik re s im s a b it le m e ö z e l l i ğ i . ,
4.1.26. A ğ g e zg in i ü ze rin d e n iz le m e am a cıyla ; W i n d o w s :7 -işle tim siste m i v e W in d o w s 1n t e M e t E x p lo r e r
t x ^ e y a - da h a ü s t's ü rü T rra ğ -g e zg in le rin i d e s t e k le y e c e k t ir :-B u -u y g u la m a la r-d ış ın d a -k a m e r a -iç in g e liş tirilm iş ip h o n e v e a n d ro id . U yg u la m á la r dá. b u lu n m a lı v e b u p la tfo rm la rı k u lla n a n akıllı
t e le f o n la r ta ra fın d a n k a m e ra y a e r ış m e k m ü m k ü n o lm a lıd ır.
4.1.27. C ih a z f irm w a re g ü n c e lle m e le ri m e rk e z i y a z ılım
ü z e rin d e n v e in t e r n e t e x p lo r e r ü z e r in d e n
u z a k ta n y a p ıla b ilm e lid ir.
4.1.28. K a m e ra D C 1 2 V b e s le m e g e rilim i v e . P o w e r o v e r E t h e r n e t (PoE) d e s te ğ i o la c a k tır.E n f a z la 1 0 .6
w a t t a k ım çek m e lidir.
4 .1 . 29 . K a m e ra ü z e rin d e tü m le ş ik o la ra k v a n d a l p r o o f d a rb e y e IP66 k o ru m a s ta n d a rtla rın d a m u h a fa z a
o la c a k tır.U y g u n m o n ta j a p a ra tla rı İle b irlik te v e rile c e k tir.
4.1.30. K a m e ra -1 0'C -5 Ö “C sıcaklık a ra lığ ın d a v e 0 % - 8 0 % bağıl n e m o r t a m ın d a çalışa ca k tır.
4.1.31. K a m e ra 'n ın E M C D ire k tifle rin e u y g u n o ld u ğ u n u g ö s te rir CE b e lg e s i b u lu n m a lı v e k a m e r a m o d e li
U L listesi data base'in d e g ö rü le b ilm e lid ir.
4.1.32. LCD EKRAN
4.1.32.1. E k ra n b o y u t u en a z 21,5 inch o lm a lıd ır,
4.1.32.2. C ih a zın g ö rü n tü te k n o lo jis i LC D LE D p re n s ip le rin e d a y a n m a lıd ır.
4.1.32.3. E k ra n ç ö z ü n ü rlü ğ ü e n a z 1920 x 1080 p ik se l o lm a lıd ır.
4.1.32.4. P a n e lin re n k d e rin liğ i e n az 16 .7 M ily o n o lm a lıd ır.
4.1.32.5. P a n é iin g ö rü n tü c e v â p sü re si e n fa zla 5 m s o lm a lıd ır.
4.1.32.6. E k ra n -p a rla k lığ ı en a z 2 0 0 cd / m 2 o lm a lıd ır.
4 .1 .32 .7 . E k ra n
yan
c e p h e le rd e n
iz le n m e
d u r u m la r ın d a
cih a za g ö re
178 d e re c e d e
k o n u m d a n b a k ıld ığ ın d a d a h i g ö r ü n t ü y ü s o r u n s u z ve re b ile c e k Ö ze llik te o lm a lıd ır.
4.1.32.8. E k ra n ın g ö rü n tü fo rm a tı 16:9 o lm a lıd ır.
b u lu n a n
b ir
4.1.33. N E TW O R K KAYIT CİHAZI
4 ;i.3 3 .ı, K a yıt'C ih a zı 64 a d e t M e g a p ix e l k a m e ra y ı g e rç e k zam a'rılr.kayıt'ede b ile c e k t a b i i y e t t e o la c a k ; . •
• ' k a yıt k a p a s it e s i bu m a d d e y e g ö re b ö lirle n m e y e c e k tir.
•'
' . ’’
v
•
4.1.33.2. H a rd jsklfer .de o lu ş a b ile c e k a rıza la n m a la rd a g ö r ü n t ü k a yb ı y a ş a n m a m a s ı için, d a h i l i ; o la r a k '
R A İD . O / l f i S j l Q .d e s te k le m e lid ir.
'
••
4.İ-33.3. S a d e t 3 .5 'V o lç ü lerin d e , h o t -s w o p sabit't^isk y u v a la r ı o lm a lıd ır.
, V..
' ;
"Tr.i733"4. “Ç İh a t öze rjnd e e lr a r,24' T B -k a p a s ite IhN 4a rl r n e -S a s iıo t-s w a p :d rskle H le ^ b ifiik te -v e r - ile e e k -o lu p -----------------RA1D5 ya p ıla n d ırılm ış o lm a lıd ır.
4.1.33.5. 2 a d e t G iğ a b it E t h e r n e t p o rtu o lm a lid ır. E t h e r n e t b a ğ la n tı’ n o k ta la rı y ü k d e n g e le m e s i
y a p a b ilm e lid ir .
4.1.33.6. C ih a z .64 a d e t 2 .0 M P k a m e ra y ı ü z e rin e ı k a yd e d e b ile c e k tir. Ü z e rin d e k i 2 e t h e r n e t k a rt, t e a m
e d ile re k l.G b ' in ü z e r in d e v e r i girişi {k a yıt y a p ılm a s ı} s a ğ la n a c a k ' ve s ö zle ş m e ö n c e s i . d e m o
a ş a m a s ın d a te s t e d ile c e k tir.
4.1.33.7. C ih a z ü z e rin d e u za k ta n y ö n e t im v e siste m k a yn a k la rın ı iz le m e s in i sa ğ la ya c a k t e k n o lo j iy e
s a h ip d o n a n ım s a l m o d ü l o lm a lıd ır. Bu nrjodül l a d e t E th e rn e t çıkışı ile İP ta b a n lı ( L A N v e y a
W A N ) y ö n e t ile b ilir o lm a lı, u za k ta n açi|j), k a p a m a , k o n s o lu n a e riş m e y e t e n e k le r in e s a h ip
o lm a lıd ır. Bu Ö ze llik le r için lisans g e re k iy o f ise b e ra b e rin d e v e r ilm e lid ir .
4.1.33.s. D a h ili D V D -y a zıc j ü n ite si o lm a lıd ır.
4.1.33.9. C ih a z ü z e rin d e en a z 4 a d e t USB p o r t u , ¡L a d e t S e ri p o rt v e 2 a d e t V G A p o r t u o lm a lıd ır .
4.1.33.10.
C ih a z ile b irlik te 19” ra f ya p ısın ^ u y g u n rack kabin m o n ta j k itle ri g e lm e lid ir.
4.1.33.11.
S u n u c u U lu sla r ara sı k a b ul g ö rm jü ş D E LL, HP; I BM v .b . b ir m a rk a n ın ü rü n ü o la c a k t ır .
4.1.33.12.
S u n u c u ü z e rin d e 2 a d e t yedekli) (re d u n d a n t) çalışır d u r u m d a s ö k ü lü p t a k ıla b ilir { H o t-
P lu g ) g ü ç k a yn a ğ ı o lm a lıd ır.
4 .1 .33 .13 .
K a yıt siste m i N + l y e d e k li y a p ı t>Jmalı, b u siste m g e re ğ in c e -s u n u c u d a a rız a y a ş a n d ığ ı
ta k d ird e , S ta n d b y k o n u m d a b e k le y e n , aŞıl su n u c u ; ile a y n ı k o n fig ü ra s y o n a sa h ip 1 a d e t y e d e k
s u n u c u o p e r a t ö r m ü d a h a le s in e g e re k ^ a lm a k sızın d e v r e y e - g ir e b ile c e k v e k a y ıtt a
aksam a
o lm a d a n d e v a m e d e c e k tir.
4.1.33.14.
S is te m in
u y u m lu
ç a lışm a sı ajçıstndan
k a m e ra la r ile
aynı
m a rk a .k a y ıt
y a z ılım ı
ç a lış m a lıd ır, k u lla n ıla ca k k a yıt y a zılım ın ^ u y g u n işletim s is te m le ri lisa n sla rı ile b ir lik t e te k lif
e d ilm e lid ir.
4 .2 .
K A M E R A İZ L E M E V E Y Ö N E T İ M Y A Z IL IM I
4 . 2 . ı. ı, . Y a zılım te k lif e d i Ie n, t ü m ka rn e ra] arı n i z Ie m e,- k a y ıt a lm a ,-k a y ıt iz le m e işlem lerinin., t a m a h ı m ı •
'
.■
• g e rç e k le ş tire b ilir y a p ıd a : 0 N V I p .o l a c a k tır.' ¡ z le m e .v e k a y ıt y a z ılım ı s is t e m i n d a h a ; ; v-
.
sö rtfa b ü yu h rie s in i'g q z .;Ö n O n d e -b u lu n d u ra ra k en a z -300 a d e t İP k a m e ra / .N V .R v e •
D V R m k ö rttro l ü n ü v e : k a yd ın ( y a p a b ile c e k k a b iliye tte o lm a lıd ır,
4 .2 .1.2 .: Y a zılım H .264 v e M JPÇG/iPEG ' fo n T iâ tîa rji’iı d e s te k le y e c e k tir.
4.2.1.3. Y a zılım t ü m v e r ile r i k rip to a n a fıta rla n k u lla n a ra k g ü v e n li ö la ra k g ö n d e re c e k tir.
" 4 X 3 3 7 ' ^!sienry'Ö'R5ti€î5i?i5'W ' ağ Ü z e rim i ey k p rıu rrila n d ı n lm ışM ü ır r is te m c ile re k a yıt-e d il m i ş - v i d e o - v e ~
ses g ö rü n t ü le m e s in e şifreli s ın ırla m a g e tir m e k s u re tiyle izin v e rm e lid ir.
4.2 . 1 .5. K a yıt e d ilm iş g ö rü n tü le rin
a rş iv v e y a
adli a m a ç lı farklı fo r m a tla rd a
d ö n ü ş t ü r ü lm e s in i
d e s te k le y e c e k tir.
4.2.ı.6. A c t iv e d ir e c t o r y d e ste ğ i o lm a lıd ır. .
4.2 .1.7 . İz le m e y a z ılım ı k a yıtta n b a ğ ım s ız çalışacak, K a yıt ya zılım ı iz le m e y a zılım ın d a o lu ş a c a k o la s ı
p r o b le m le r d e n e tk ile n m e y e c e k v e
k a yd ı d u rm a ya c a k y a p ıd a o la c a k t ır .K a m e r a
b a ğ la n tısı k o p tu ğ u n d a m a il ile d u r u m bilgisi v e re c e k tir.
4.2 .ı.s . İz le m e y a z ılım ı İŞ L E T M E fa rk lı n o k ta la rın d a İz le m e ye tk is in e sa h ip ye tk ilile rin k a m e r a la r ın
ca n lı iz ie m e v e k a yıt İzle m e y a p a b ilm e le r i için kulla n ıla ca k tır.
4.2 . 1.9 . Bu y a z ılım F irm a ta ra fın d a n k u ru la c a k o la n n e t w o r k h a ttın a bağ lı o lacak , y e t k is i o ld u ğ u
k a m e ra y a canlı iz le m e ya p a b ile c e k tir. A y n ı z a m a n d a ye tk is i o la n k a m e r a la r ın k a y ıt
iz le m e s in i y a p a b ilm e k için n e t w o r k h a ttın a bağlı o la n ilgili s u n u c u ü z e r in d e n k a y ıt
iz le m e y a p a b ile c e k tir.
4 .2 .1 . 10 . İz le m e y a zılım ı k u ru la c a k o ia n b ilg is a ya rın
İŞ L E T M E m e v c u t k u lla n ıla n b ilg is a y a r o lm a s ı
d u ru m u n d a " n e tv v o rk e b a ğ la n a b ilm e s i için g e re k li o la n n e t w o r k k a rt ı İŞ L E T M E
ta ra fın d a n t e m in v e tesis .ed ilecektir.
4.2.1.11. Y a zılım canlı iz le m e v e k a yıt iz le m e ö ze llik le rin i a yn ı an da k o n tro l e d e b ilm e lid ir.
4.2.1.12. Y a zıtım ü z e rin d e n k a m e ra la rın O S D (O n S c re e n D is p la y - E k ra n Ü stü K u m a n d a ) m e n ü l e r in e
u lâ şıla b ilm e li, a y a rla r d e ğ iş tirile b ilm e li v e h a re k e tli k a m e ra la rın P T Z (P a n tü t'
z o o m ) fo n k s iy o n la rı k o n tro l e d ile b ilm e lid ir.
4.2.1 .12 . Yazılım üzerinden, tü m k am e raların aşağıd a belirtilen ayarları yapacaktır.
I\
■■ ı
, ıt.:
C ih a zı y e n id e n b a şla tm a 4 ;
'
in..
C İh a zı.fa b rik a .a ya rla n n a ç e v irm e
tv.
G ü n c e lle m e
V.
A y a rla rın .Y e d e k ie m e s i
'
•”
■ ‘ .;.
:
.
•'
v[. . C iha z İfe ilgili t u m TSMgiiefift ra p o rla rı m a sı
vil.
C ih a z ile ilgili L O G bilgileril
vil!. R e sim k a litesi a y a rla n
tx.
D u a l-C o d e c a ya rla rı
X. .
S tre a m k a re sayısı
xl.
S tre a m ç ö z ü n ü rlü ğ ü
xli.
S tre a m kalitesi
xIIJ. Ses K o n tro lü
xiv.
P T Z (P a n T ilt Z o o m ) Ö zelliğ in in k u lla n ılm a sı
XV.
K ullanıcı s e v iy e s i b e lirle rc e
XV).
P re - P o s t A la rm A ya rla r)
xvli. A ia rm d u r u m u n d a k a yıtla rın g ö n d e rile c e ğ i F T P a y a rla rı
xviii. A la r m d u ru m u n d a m a ille rin g ö n d e rile c e ğ i S M T P a y a rla rı
XÍX.
TC P/ IP a y a rla n
XX.
R TP S tre a m a y a rla n
XXİ.
D D N S S u n u c u a ya rla rı
4.2.1-14. Y a zılım cantı izle m e y a da k a yıt iz le m e a b ın d a f o t o ğ r a f ç e k ip y a z ıc ıy a fo t o ğ r a f g ö n d e r e c e k t ir
4 .2 .1 .15. Y a z ılım d a k a m e ra la r g ru p la n d ın îa b ilm e l) v e b u g ru p la r ile iz le m e sağlanacaktır.-
4.2.1.16. Y a zılım H .2 6 4 v e M JP E G / JP E 6 fo rm a tla rin ı d e s te k le y e c e k tir.
4.2.1.17. 60 fp s k a yıt te k n o lo jis in i d e s te k le m e tid if.
4.2.2. S İS T E M K O N T R O L Y Ö N E T İC İ SUN.UCUSU!{ 1 A d e t )
4.2.2 .ı.C ih a z
IP - C C T V
sistem i
b ü n ye sin d e
çalışacak
tüm
cihazlara
G e n işle m e üniteleri, iş istasyonları) tP adjresteme yapabilecektir.
(Kam eralar,
K a yıt
C ih
4 .2 .2 .2 .C ih a z İP
C C T V sistem i / b ü n y e s in d e
çalışacak t ü m
cihazların- {K a m e ra la r/ K a yıt
C ih a zla rı,-
.
G e n işle m e -' ü n ite leri,- iş İs ta s yo n la rı) s e n k r o n iz a s y o n u n u sa ğ la m a k . a m a c r i l e - . m e r k e z i . z a m ân:--.
.
y ö n e t ic is i:o le râ k ç a lışa c a k tır. ; -
••
>.
-.. .'
4 .2 .2 .3..C ih a z' sa h a d a 1 ye' irıe rk e z d e -ç a îış a rt t ü m . c ih a zla rın {K a m e ra la r, K a yıt C ih a zla rı;, G e n i ş l e m e .
ü n ite leri/ İş' ista syon la rı) sa ğ lık d u rü m iâ rırıl k o n tro l.e d e b ile c e k , s a h a d a o lu şa n a la rm - b iîg ilö rîn î-' ‘
.an ın d a ö'pfe^tÖre-bİİ.djrei5ektîri
;
..
•.
'•
:’"
4.2.2.4.Cihâz o lu ş a c a k tü m a la rm la rı h â rîta .ü ze ri.h d e g ö s te re c e k tir.
" 1 3 5 K C i R â z 7 " T Ö R r ’ Krzi’H Y r r T a r a f ı n d a n " v S r ile lî r a l a r m . •ö n c e lik - ~ duru m la r ın a r “g ö re - - ■k o n f i g ü re e d ile b ile c e k tir. id a ie 'n in -b e lirle d iğ i i n c i s e v iy e -a la r m d u ru m la rı h a rita d a y a n ıp s ö n e c e k / ilg i li ,
a la rm
in d e k si kırm ızı o lâ ra k - b e lirtile c e k , sesli u y a rı ile o p e r a t ö r u ya rıla c a k v e
o p e ra tö r
m ü d a h a le e tm e d e n a la rm d e a k tiv e o lm a ya c a k tır.
4.2.2.5.Cihaz sa h a d a Ve m e rk e z d e ç a lış a n . t ü m
c ih a zla rın (K a m e ra la r, K a yıt C ih a zla rı, G e n iş le m e
ü n ite le ri, iş ista syo n la rı) lo g ra p o rla m a s ın ı ya p a b ile c e k tir.
4 .2 .3 .
İZLEM E İŞ İSTASYONLARI
4 .2 .3. 1 .İŞ is ta s y o n u k u le kasa (to w e r) t ip in d e o lm a lıd ır.
4 .2 .3.2 . iş is ta s y o n u
işlem cisi In te l 6 4 b it m im a ris in d e v e a n a k a rtı In te l C 206 y o n g a s e t i n e s a h ip
o lm a lıd ır.
4.2.3.3.İşlem ci e n az iki (iki) fizik se l ç e k ird e k li, e n a z 3.4 G H z h ızın d a o lm a lıd ır.
4 .2 .3 .4.İş İs ta s yo n u ü z e rin d e e n a z 2 GB 'lık D D R 3 1333 M h z EC C b e lle k m o d ü lle ri k u lla n ıla ra k t o p la m d a
e n a z 4 G B b e lle k e ld e e d ilm e d ile r.
4.2.3.s.İş is ta s y o n u ü z e rin d e e n a z 2 a d e t 3.5" ö lç ü le rin d e u y g u n sabit d isk y u v a s ı o lm a lıd ır.
4 .2 .3 .6.İş is ta s y o n u ü z e rin d e e n a z 1 a d e t 5Ö0 G B ka p a site li 7.200 rp m h ızın d a S A T A disk o lm a l ıd ı r .
4 .2 .3 .7 .İŞ is ta s y o n u ü ze rin d e e n a z 1 a d e t G ig a b it E th ern et' p o rtu o lm a lıd ır.
4 .2 .3 .8.İş is ta s y o n u -ü ze rin d e e n a z 320 w a t t g ü ç k a yn a ğ ı o lm a lıd ır.
4 .-2 .3 .9 .İŞ is ta s y o n u ü ze rin d e en az 1 G 8 G D D R 5
.'
-
b e lle k ile g e le n 1 a d e t p ro fe s y o n e l iş is t a s y o n u V G A
ka rtı takılı o lm a lıd ır. V G A Kartl ü z e rin d e 1 a d e t Û V l v e 2 a d e t D is p la y P o rt çıkışı o lm a lıd ır .
4 .2 .3 .10 . İş is ta s y o n u ü z e rin d e 1 a d e t S A T A -ll d e ste k li, + v e - m e d y a la r ı ya za b ile n D V D ^ R W ü n ite s i
o lm a lıd ır.
4 .2 .3 .11. İş is ta s y o n u ü ze rin d e e n a z 12 a d e t USB p o rtu (4'ü ö n d e , 7'si ark a d a , l' i a n a k a rt ü z e r in d e ) , 1
a d e t Seri p o rt, 2 a d e t PS2 p o rtu
4.2.3.12 . iş ista syo n u anakartı ü zerind e 2 adet PCI e x l 6 Gen2., 1 ade't PCI e ve 1 a d ^ t J ’CI g e r i
y u v a sı olm alıdır.
'
¿L
4.2.3.13. İş is ta s y o n u kasası ü z e rin d e Z a d e t 5;25" hjarîci g e n iş le m e y u v a s ı p !m a lıd ır.
4.2.3 14. iş istasyonu anakartı üzerinde yüksek, ta İlımlı (high definitio.ıı)..tümleşik ■ses kartı o lm a lıd ır.
Kasanın .ön ve arka .kısımlarında ses.çık!ş|an vfe trıikrofpn:girvşleri olrnalıdır. Kasa' iç in d e de
' .hoparlör(İnternalspeâker)o!maiı'dıt!. .
‘
•••
=.'-v
.,
4;2.3.i5. iş is t a s y o n u kasasının k a p a k lan , PCI -kartŞar/ ha.rddişkler v e o p tik süruc(i)erJ ,h‘e r h a n g l b ir a le t
k u lla n m a d a n ç ıka rıp takiİâbilrpelİÖ i’r.
. 4.2.3.16, İş " is ta s yo n u İle b irlik te Q W E R T Y d iz ilim i life sa h ip T ü rk ç e karakter* setine' sa h ip , U S B ISÖ/EC'
- ¡8859-9"s t ^ d â r d îr f a ü y ğ ü n ' k lâ v y e V e H JS B İB 5 | lâ iro rf^ e " - ( m ö D S ^ r^ i1 iB 1 ld ft7 l^ a v y e ,^ " e ” faTErİ5is t a s y o n u ile a y n ı m a rka o lm a lıd ır.
4.2.3.17. iş is t a s y o n u ile birlik te İP K a m e ra ya zılım ım ı ç a lıştıra b ile c e k 'işle tim - S is te m i v e r i l m e l i d i r . Bü
iş le tim s is te m in in k u ru lu m , s ü rü c ü v e d e s t e k C D / D V D v e kitapçık ları d a İş is ta s y o n u i l e b irlik te
. te s lim e d ilm e lid ir.
4.2.3.18. İş is t a s y o n u e n az 3 y ıl sü re sin c e m ü ş t e ri A d re s in d e parça g a ra n tis in e sa h ip o lm a lıd ır.
4.3.
AĞ İLETİŞİM ALTYAPISI
4.3.1. A Ğ (N ETW O R K) ANAHTARI (MERKEZ A N A H TA R I)
4 '.3 .ı.ı.A n a h ta r m o d ü le r şasi tip te o lm a lı v e e n az| 6 m o d ü l slo tlu o lm a lıd ır.
4.3.1.2.En a z 144 a d e t G ig a b it SX/LX/LH /1008asej-FX m in i-G B IC v e y a lO B a s e -T / lO O B a s e -T X / lO O O B a s e T p o r t a v e y a 48 a d e t 1 0 -G b E p o rta v e y a k o m b in a s y o n la rın a d e s te k v e re b ilm e lid İr .
4.3.1.3.Teklif e d i)e c e k a n a h ta r ü z e rin d e 2 4 a d e t 10/100/1000 B a se -T P o rt b u lu n m a lıd ır.
4.3.1.4.Teklif e d ile c e k a n a h ta r ü z e rin d e 24 a d e t 3^000 B a se -X P o rt b u lu n m a lıd ır.
4 .3 .1 .s.Te k lif e d ile c e k h e r a n a h ta r ü z e rin d e , a n a h ta r ile a y n ı ü re tic iy e a it 15 a d e t lO O O B a s e -S X m o d ü l
ta k ılı o la ra k v e rile c e k tir.
. -
4.3.1,6.10/100/1000 p o rtla r A u t o -M D IX Özelliğim e sa h ip o lm a lı b ö yle lik le ç a p ra z v e y a d ü z b a ğ la n tı
a y a rla m a s ı o to m a tik o la ra k ya p ılm a lıd ır. ,
-
4 .3 .ı . 7 .C ih a z ın b a e k p la n e/ fa b ric hızı 3 7 5 G b p s d e jğ e rin d e n a z o lm a m a iıd ır.
4 .3 .ı.8 .C ih a zın d a ta ile tim kap a site si 280 m illio n p p s d e ğ e rin d e n a z o lm a m a lıd ır.
4 .3 .ı. 9 .L a te n c y (g e cik m e ) d e ğ e ri 10 m ik ro s a n iy e d e n fa zla o lm a m a lıd ır.
4.3.1.10. A d r e s ta b lo s u n d a e n az 64 .0 00 M A C a d fe s d e s te ğ i o lm a lıd ır.
4.3.1.ı ı . Y ö n le n d ir m e ta b lo s u n d a en a z 10 .0 00 a|det y ö n bilgisi tu tu ia b ilm e iid ir.
4 .3 .1 .12 . C ih a z
ü z e rin d e k i m o d ü lle r v e g ü ç k a yn a k la rı h o t-s w a p p a b le o lm a lıd ır, ç a lış ırk e n
h e rh a n g i b ir kesinti o lm a k sızın ta k ılıp ç ık ^ rtıla b ilm e lid ir.
4.3.1 .13 . A n a h t a r üzerine IEEE 802.3at PoE + sta n d a rd ın ı d este kleye n m o d ü lle r t a k ılg M m S ^ H t .
/ i
X I
4.3.1,14, IEH E .802.3ad lin k -a g g re g a tlo n ö ze lliğ i Üe 8 p o rtıı d e s te k le y e n 60 a d e t b a ğ la n tı n o k ta s ı. ( T ru n k ) •
. o lu ş t u m labi m e lid ir ,; .
.'
-
4 .3 4 :15 . ].EEE 8p2;.'lş lV ld ltip le -lb sta r)c e .S p g rin in g .Tre e p r o t o k o lü d e s te ğ i olrrıaiıdin'. ' *
¿ 'r
.4.3.1.16. L a y e r 3 .â ü z e y ln d e -V irtu a l R ö ü te rB e c ) u n d a n e y P ro to c b l (VftRP): v e y a ' b e n z e r i : b i r . y e d eklejrne;• •
p r o t o k o lü b u lu n m a lıd ır. •
’
■
•
’
.
■
.
4.3.1:17; D in a m ik .yö n İe n ç Jirn rje ip ro tö k o fu O S P F , h â t y e d e k liliğ i v e b a n t ge nişliği k o n tro lü y a t i ş n E C M P - ;
d e s te ğ i olm alıdır,. Ö S P F p ro to k o lü n d e ; N S S A 'd e ste ğ i o lm a lıd ır.
4.3.1.18: f E F f ' 8 Ö 2 7 lt i; p /ü9'4 VLA7^1;D ) ' V f f i^ rJD'siTş'afettenfre''de'st'efi“ve “'e"n_az_2 0 4 8 ^ a rle lrp o rt‘ b a z m d â ‘ -;" V L A N ta n ım la n a b ilm e lid ir.
4.3.1.19. G V R P v e ya , b e n ze ri b ir p ro to k o l ile o t o m a t ik o la ra k V lA N ' la rı ö ğ re n e b itm e lî v e
a ta m a
y a p a b ilm e lid ir .
4.3.1.20.1EEE 8 0 2 .İ D S p a n n in g T r e e p r o t o k o lü d e s te ğ i o lm a lıd ır.
4 . 3 . 1 .2 1 . i E E E 8 0 2 .1 w Rapid C o n ve rg e n c e / R e c o n fig u ra tio n S p a n n in g T r e e p ro to k o lü d e s te ğ i o lm a lı d ı r .
4.3.1.22. 9 ,2 1 6 b y te b ü y ü k lü ğ ü n e ka d a r ile tim b irim i { Ju m b o F ra m e ) d e ste ğ i b u lu n m a lıd ır.
4.3.1.23. L a y e r 3 d ü z e y in d e sta tik y ö n le n d ir m e ile V L A N ' la r arası İP ile tim in i d e s te k le m e lid ir.
4 .3 . 1.24 . G e r e k s iz y a y ın tra fiğ in in e n g e lle n m e s i için IG iV lP vl/ v2 / v3 d e s te ğ i o lm a lıd ır.
4 .3 . 1 .2 5 . Y e n i je n e ra s y o n IP v6 d e s te ğ i b u lu n m a lıd ır. IP v 4 p ro to k o lü n d e n IP v6 p r o t o k o lü n e g e ç iş için
h e r iki p ro to k o lü n k u lla n ım ın a im k a n v e r m e lid ir .
4 .3 .1 .26 . D in a m ik y ö n le n d ir m e p ro t o k o lle r i-R lP v l/ v 2 , O S P F v2 v e BGP d e ste ğ i b u lu n m a lı, c ih a z ü z e r in d e
h a z ır te k lif e d ilm e lid ir. A y rıc a p o litik a b a zlı y ö n le n d ir m e d e ste ğ i h a zır o lm a lıd ır.
4.3.1.27. D in a m ik İP M u ltic a st R FC 2362 P İM S p a rse M o d e v e RFC 3973 P IM D e n se M o d e p r o t o k o ll e r i
d e s te ğ i b u lu n m a lıd ır.
4.3.1.28. IP v 6 m u ltic a s t tra fiğ in in g e re k li a r a y ü z le r e y ö n le n d ir ile b ilm e s i v e g e re k s iz m u lt ic a s t y a y ın ın
e n g e lle n e b ilm e s i İçin M L D s n o o p in g ö ze lliğ i b u lu n m a lıd ır. ■
4.3.1.29. IP v 6 y ö n le n d ir m e d e s te ğ i h a zır o lm a lıd ır. O S P F v3 p ro to k o lü d e s te k le n m e li v e c ih a z ü z e r in d e
h a z ır o lm a lıd ır.
4.3.ı.30.‘L a y e r 3 d ü z e y in d e e riş im k o n tro l lis te le ri (A C L) d e ste ğ i b u lu n m a lıd ır.
4 :3 .1 .31 . P o rt g ü ve n liğ i ö ze lliğ i ile kullanıcı lis te le ri o lu ş tu ru la ra k sa d e c e belli M A C a d r e s le r in in ilgili
p o rtla ra b a ğ la n tı k u rm a s ın a izin v e r ile b ilm e lid ir . Bu s a y e d e izinsiz kullanıcı v e c ih a z la r ın ağa
g iriş le ri e n g e lle n e b ilm e lid ir.
4 .3 .1 .32 . R A D I US v e T A C A C S + p ro to k o lle ri île k im lik ta n ım la m a ö ze llik le rin i d e s te k le m e lid ir.
4 .3 .1 .33 . A n a h ta r ı
yö n e tm e k
isteye'n
k iş ile r
R a d iu s
s o rg u la m a
so rg u la n şb ilm e lid irl.e r.
4.3 .1 .34.1 EEE 8 0 2 .l x kim lik tanım lam a p ro to k o lü d e s te ğ i bulunm alıdır.
4.3.1,35. IE E E 8 Ö 2 .1 x d e ste ğ i o lm a y a n k u lla n ıc ıla rı^ n e tw o rk ' e. g ü vş n li.Ş e k ild e b a ğ la n a b ilm e s i iç in W E B
ta b a n lı y e tk ile n d irm e y a p ıla b ilm e lid ir. W E A b a s e d A u th e n tic a tio n ö ze lliğ i'o lm a lıd ır. ..
4.3.1.36.K u lla n ıc ıla r
g e re k tiğ in d e
M A C '..adreslerine; ,görfe..; -.v'e tki Ie n d tr.i le bil m e.l i d i r , . M A C - b a s e d
... A u t h e n t ic a tio n ö ze lliğ i.o lm a lıd ır; *
; 4 .3 4 .37 . P o r t b a şın a a y n ı an d a b ird e n .fazla k im lik ta n ım la m a : m e to d u n a . ( 8 0 2 :ix , W .eb T a b a n l ı v e y a
M a ç T a b a n lı) d e s te k v e rm e lid ir.
4İ3.1.38. P o rt b a şın a a yn ı â n d a b ird e n fa zla 802. lx |kıjî ia n )c is ıd este ğ i b u Iu n m a i i d ır.
4 .3 .1 :39 . K im lik k o n tro lü n e bağlı d in a m ik V L A N a ta m a s ı g e rç e k le ş tirile b ilm e lid ir. . -
------ -- -----------------------
4.3.1:40. K im lik k o n tro lü n e bağlı d in a m ik e riş im k ö ^ tr o lü ( A C L ) y a p ıla b ilm e lid ir.
4.3.1.41. İs te n m e y e n A R P B ro a d ca st s a id ırıla n n a K arşın g ü v e n lik ö n le m i o la ra k D in a m ik A R P k o r u m a s ı
ö ze lliğ i b u lu n m a lıd ır.
. 4.3.1.42. A n a h ta r ın k ö tü n iye tli ağ tra fiğ in e karşı! a n & h ta r iş le m c i' k o ru m a s ı (S w itc h C P U P r o t e c t io n )
ö ze lliğ i b u lu n m a lıd ır.
4.3.1.43. IC M P D o S a ta k la rın a k arşın IC M P T h r o t t lin g v e y a b e n ze ri b ir g ü ve n lik m e t o d u n u n d e s te ğ i
b u lu n m a lıd ır.
4.3.1.44. H a n g i a n a h ta rla m a p o rtla rın ın b ir b ir le fiy le g ö rü ş e c e ğ in i k o n tro l e tm e k için k a y n a k port
filtre le m e s i v e y a b e n ze ri ö ze lliğ i b u lu n m a lıd ır.
4.3.1.45. is t e n m e y e n . D H C P s u n u c u la rın a karşıı) g ü v e n lik ö n le m i o la ra k D H C P k o r u m a s ı ö z e lliğ i
b u lu n m a lıd ır.
4.3.1.46. B P D U a ta k la rın a karşın B P D U k o ru m a s ı b u lu n m a lıd ır.
4.3.1.47. S TP R o o t o la ra k se çilm iş a n a h ta rı atakl'ara v e y a p ıla n d ırm a h a ta la rın a karşı k o r u m a : Ö ze lliğ i
b u lu n m a lıd ır.
4.3.1.43. S S H vl/ S S H v2 S e c u re S h e ll p ro to k o lle ri ife u za k ta n g ü v e n li şe k ild e y ö n e t ile b ilir o lm a lıd ır .
4.3.1.49. S e c u re S o c k e ts L a y e r (SSL) p r o t o k o lü ö z e llik le r i b u lu n m a lıd ır.
4.3.1.50. H e rh a n g i b ir ta ra yıc ı ile H T M L ta b a n lı, |H T T P v e H T T P S p ro to k o lle ri ile u za k ta n y ö n e t ile b ilir
o lm a lıd ır.
4.3.1.51. S N M P v l/ v 2 c / v 3 , R M O N . R M O N v 2 p ro to k o lle ri d e s te k le n m e lid ir.
4.3.1.52. T e k lif e d ile n ü rü n se risin d e s F lo w V e y^ N e t F lo w g ib i v e ri akışı izle m e p r o t o k o lle r in in e n az
b irin in d e s te ğ i b u lu n m a lıd ır.
4.3.1.53.. N e t w o r k tra fiğ in i ta k ip e t m e k için P o rfc -M irro rin g ö ze lliğ i b u lu n m a lıd ır. B ird e n fâ z la p ö r t u n
tra fiğ i te k b ir p o rtta n ta k ip e d ile b ile c e k tir. A ğ İç e risin d e k i başka b ir a n a h ta r ü z e r in d e k i b ir
p o r t u n iz le n m e s i m ü m k ü n o lm a lıd ır. S e file n M A Ç a d re s le re g ö re v e ' V L A N ba zlı tr a fik iz le m e
m ü m k ü n o lm a lıd ır.
4.3.1 ;S 4. RFC 7 8 3 TFTP Protocol (revision 2) (iosya tra n sfe r p ro to ko lü desteği b u lu n m a lıd ır. TF
p ro to k o lü ile yazılım (firm w are) gü n c e lle m e si yapılabilm elidir.
4 .3 . ı . 55 .-.A na h tarİ 3 :m a cihanları, a ra sın d a k i b a ğ la n tıla rın sa ğ lığ ın ın k o ru n m a s ı a m a ç lı..U n l-P ir e c t İo n a Î
Lin k D e te c tio n (U DLD) d e s te ğ i b u lu n m a lıd ır.
•
•
''
.,■
■
,4.?.x.56. t E E E 8C2;'1,AB U nk La ye r- D iscover/' P.rotöcol- (LLDP) keşif- p ro to k o lü - y e y a - benze.ri b i r ■p r o t o k o l ^ ..
d e s te ğ i b u lu n m a l ı d i h ' •
•-
4 .3 . 1 .57 . D e s te k li İP .T e le fo n gib i u ç .cS hazlann Q o S v e V la n .g ib î.â ya rla rın ın ö t o m a t ik o la rg k y a p j l a b i İ n a e s r
' .için L L D P -I^ E p .p ro to k o lü d e s te ğ i b u lu n m a lıd ır.
■"■■■■
4 .3 . 1 .58 . is te k d işi m u ltica st b â sk ln la rm a k a rşı IP 'm u ltica st s n o o p in g d e s te ğ i b ü lu n rrıa ljd ır.
" 4 .3 . 1 .59 ; IE E E 8 0 2 iîp trafik ö n c e l ikİeTıdîf m e~d e ste ği o lm a lıd ır.
V.
-------------------~ ------------- -
---------- ;---------- : -
4 .3 : 1 .60 . C la ss o f S e rvice (CoŞ) d e s te ğ i b u lu n m a lıd ır.
4 .3 .1 .6 1. T C P / U D P P o rt n u m a ra la rın a g o re L a y e r 4 d ü z e y in d e trafik ö n c e lik ie n d irm e d e ste ğ i o l m a l ı d ı r .
4.3.1.62. H ız sın ırla m a {Rate Lim itin g ) ö ze lliğ i o lm a lıd ır.
4.3.1.63. H ız g a ra n tile m e (G u a ra n te e d m in im u m ) ö ze lliğ i o lm a lıd ır.
4.3.1.64. Y â z ılım g ü n c e lle m e le ri ü rü n ü n y a ş a m sü re si b o yu n c a ü c re tsiz o la ra k s a ğ la n m a lıd ır.
4.3.1.65. C ih a zın y e d e k li ç a lışabilen d a h ili g ü ç k a yn a k la rı o lm a lıd ır.
4 .3 . 1.66 . C ih a zın y ö n e t im m o d ü lü s ö k ü le b ilir v e ta k ıla b ilir o lm a lıd ır.
4.3.1.67. T e k lif e d ile n A n a h ta r e n a z 7 y ıl g a ra n tili o lm a lı, g a ra n ti k a p s a m ın d a k i a rıza la rd a c ih a z 1 iş
g ü n ü iç e risin d e y e n is iy le d e ğ iş tirilm e lid ir.
4 .3 .1 .68 . T e k lif e d ile n O m u rg a A n a h ta r ü z e r in d e b ü tü n b ile ş e n le r 3 yıl x 7 g ü n x 24 saat u z a k t a n s o r u n
ta n ım la m a ,p a rç a d e ğ işim i v e ü r ü n d e ğ iş im i k o n u s u n d a d e s te k h a k k ın a sa h ip ş e k ild e te k lif
v e r ilm e lid ir .
4.3.2.
8 PORTLU AĞ KENAR AN AH TAR I
4.3.2 .ı.En a z 8 a d e t 10/100 v e -2 a d e t 10/100/1000 e th e rn e t p o rt o lm a lıd ır.
4.3.2.2.En a z 2 a d e t g e n iş le m e y u v a s ı b u lu n m a lı v e g e n iş le m e y u v a la rın a 1 0 00 B aseSX, !O Ö Ö B 'ase LX,
lO O O B a s e L H , 10 Q 8aseFX G B IC 'ter ta kıta b ilm e lid ir.
4.3.2.3:Teklif e d ile c e k h e r a n a h ta r ü z e rin d e , a n a h ta r ile a y n ı ü re tic iy e ait 1 a d e t 1 0 0 0 B a s e -S X m o d ü l
ta k ılı o la ra k v e rile c e k tir.
4 3 .2 .4 .En a z 8 a d e t p o rtu n d a IE E E 8 0 2 .3 a f P oE d e ste ğ i o lm a lıd ır.
4.3.2.s.G BlC 'ler H o t-S w a p p a b le o lm a lı c ih a z ça lışırke n sö k ü lü p ta k ıla b ilm e li, bu iş le m
a n a h t a r ın
ça lışm a s ın ı e tk ile m e m e iid ir.
4.3.2.6.G8lC'ler o rijin a l v e ü re tici g a ra n tis in d e o lm a lı, O E M GB1C te k lif e d ilm e m e lid ir .
4.3.2.7.10/lOO/lOOOBaseT
.
•
p ortlar o to m a tik o lara k M Dj v'e M D IX a ya rla m a sını yapa bil rö e O Z IIE r^ ,
4.3.2.8.En az 8 0 0 0 M A C ad res deste ği olm alıdır.
/L /\
4.3.2.9;Data ile tim kapasitesi e n a z 4 . İ M p p ştfirn a jlid ır'4.3.2.10. A n a lıt a r la m a kapasitesi eri a z 5.6 G b p s .e lm a lıd ır, \ . .
4 .3 .2 .11 . L a te n c y (gecikme)' d e ğ e ri 2 m ik ro sa n tye n i'rya itjh d a olm qiidir..
4.3.2.12. t E E f -8 02 :3ad link a g g re g a tio n (W Ç P ) o ze lli| i o !m a ljd !r. -'
/4J.2.13. IE E E 80 2.1s M u ltip le S p a rın m ğ T re ç iig h d a r d ın ıd e s t fe k le fn ç lid ir ' '
4.3.2.14. C ih a z y ığ ın la n.a bilir’ y a p ıd a o lm a lıd ır. YjiğVnlam a. d u r u m u n d a ' t e k b ir ' lP a d re s ile - u z a k t a n • yönetim sa ğ ia n a b ilm e lîd ir. En a z 16 a d e t a ln â h ta ryığ ın İâ rıia b iİm e lid iK
4.3.2.15.TEEE Î 0 2 . I X p o r t b a ile d n e t w o r k â ccess | ö n tfo l v l g M p i Ö S d^t'eğille^lülIlaTi'ici’k îm lik ' k o n tro lü "
y a p ıla b ilm e lid ir . A y n ı p o rt ü z e r in d e n iki k ıM a n ıc in ın lk im lik k o n tro lü m ü m k ü n o lm a lıd ır.
4.3.2.16. M A C b a zlı v e W E B b a zlı k im lik k o n tro lü rp ü m k ü n o lm a lıd ır;
4 .3 . 2 .17 . A y n ı p o r t ü z e rin d e a y n ı a n d a 8 0 2 .1 x v e tylA C v e y a W E B bazlı k im lik k o n tro lü d e s te ğ i o lm a lıd ır .
4.J.2.18. C ih a zın y ö n e t im in d e b a ğ la n tı a ş a m a s ın d a k i g üvenlik', için ¡>ŞL, S S H v2 v e S N M P v 3
d e s te ğ i
o lm a lıd ır.
4.3.2.19. C ih a zın y ö n e t im in in g ü v e n ii v e şifre li ya n ıla b ilm e s i iç in T A C A C S + d e s te ğ i o lm a lıd ır.
4.3.2.20. S e ç ile n b ir fiziksel p o rtu n d iğ e r p o r t la rd ş n iz o le e d ile re k sa d e c e b e lli b ir p o r t ile h a b e r le ş m e s i
s a ğ la n a b ilm e lld ir.
4.3.2.21. P o r t g ü v e n liğ i ö ze lliğ i ile k u lla n ıcı lis te le ri o lu ş tu ru la ra k s a d e c e b e lli M A C a d r e s le r in in ilgili
p o rtla ra b a ğ la n tı k u rm a s ın a izin v e rile b ilm e lid ir . Bu sa y e d e izin s iz ku lla n ıcı v e c ih a z la r ın ağ a
g iriş le ri e n g e lle n e b ilm e lid ir.
4 .3 .2 .2 2 . D o S (O e n ia i-o f-S e rvic e ) a ta k la rın ı fiitr e ld m e ö ze lliğ i o lm a lıd ır.
4 .3 .2 .23 . IE E E 8 0 2 ,3 x f lo w c o n tro l d e s te ğ i o lm a lıd ır
4.3:2.24. IE E E 8 0 2 .İ p tra fik ö n c e lik le n d irm e d e s te ğ i o lm a lıd ır.
4.3.2.25. B ird e n fa zla p o rtu n tek p o rt ü z e r in d e h iz le n e b ilm e s i için p o rt m o n ito r in g ( m ir r o r ) ö z e lliğ i
o lm a lıd ır.
4.3.2.26. IP M u ltic a s t tra fiğ in y ö n e t im i için iG M P y 3 d e s te ğ i o lm a lıd ır.
4.3.2.27. C ih a zın k o m u t satırı, te ln e t v e W E B ü z e n in d e n y ö n e t im d e s te ğ i o lm a îıd ır.
4.3.2.28. A n a h ta r ü z e rin d e b ird e n fazla" k o n fig ü r^ s y o n d o s ya s ı tu ta b ilm e lid ir.
4.3.2.29. K o n fig ü r a s y o n d o s ya la rın ın k rip to la n a r^ k g ü v e n liıa k ta rım ı için S e c u re F TP d e ste ğ i o lm a lıd ır .
4.3.2.30. C ih a zın u za k ta n iz le n e b ilm e s i v e r a p o rla rın ın a lın a b ilm e si İçin e n a z 4 g ru p R M O N d e s te ğ i
o lm a lıd ır.
4.3.2.31. C ih a zın ü z e rin d e k o n so l p o r t u b u lu n m a lıd ır.
4.3.2.32. IE E E 8 0 2 .1 Q V I A N d e ste ğ i o lm a lı, en az|256 a d e t p o rt bazlı V L A N t a n ım la n a b ilm e iid ir.
4 . 3 .2 . 3 3 .
Y aratılan
V L A N 'ta rın
o to m a tik
o la H k
ö ğ re n ilm e si
ve
d in a m ik
ola ra k
sağlayabilm elid ir.
S?
4.3.2.34. N e t w o r k y ö n e t i m y a z ı l ı m ı ile b i r l i k t e t e k l i f e d i l m e l i d i r .
1
-
4.3.2.35'. C itia zın .ü ze rin d e p o rt d u r u m la rın ı g ö s te re n LE D 'le r o lm a lıd ır.
4;3.|2.36i.l9'' 'i.ıi.eh:'râck .ü ze n n e ; m o n te e d ü e b ilm e lid ir. K a b in m o n t a j . a p a ra tla rı■ üe b i r l i k t e '.teklif
:
’.y e rlrn e lid ln .
..
4.3 .-2.37.. C ih a z İ 0 0 - 2 4 0 V v o lt d î s e v iy e s in d e çalışa bilm elid ir,- Elektrik; b a ğ la n tı: k a b lo sli ile b ir li k t e tç k İTf -'.'
v e r ilm e lid ir .
’
'
.
'
4.3.2.3'8.'Güçkayhaği çih a zin 'iç jn d e ö lh rıa lı, a d a p tö r b e n z e ri c ih a zla r k u lla n ılm a m a lıd ır::'
4.3;2,39/ S e ss iz ç alışm a Içî'ri fa n s ız ta sa rım a sa h ip o lm a lıd ır. C ih a zın y a yd ığ ı's e s s e v iy e s i beiirtil;iin :e n d i h :
4,3.2.4 o T W ü1î ö M u r B ö y T ğ ^ n t î l i o lm a lrd ır. G a r a n t r s ü r e s m c e ' o lu ş a b ile c e lc -a rt z a la r d a ^ o n a r ırn r' g ö ç ^ ’
- k a yn a ğ ı; m odül,' G81C g ib i p a rç a -d e ğ iş im v e y a ü rü n d e ğ iş im i-iç in h e rh a n g i b ir ü c r e t - t a l e p '
e d ilm e y e c e k şe k ild e te k lif v e rilm e lid ir.
4.3.2.4i. A n a h t a r y a zılım g ü n c e lle m e le ri g a ra n ti sü re si b o y u n c a ü c re ts iz ya p ıla b ile c e k ş e k i l d e t e k lif
v e rilm e lid ir.
4.4.
K A M E R A İZLEME VE YÖ N E TİM YAZILIMI
Y a z ılım
t e k lif e d ile n tü m
k a m e ra la rın iz le m e , k a yıt a lm a , k a yıt iz le m e
iş le m le rin in
t a m a m ın ı
g e rç e k le ş tire b ilir y a p ıd a o la c a k tır. İz le m e v e k a yıt y a z ılım ı s is te m in d a h a s o n ra b ü y ü m e s i n i g ö z
ö n ü n d e b u lu n d u r a r a k e n a z 64 a d e t k a m e ra n ın k o n tro lü n ü y a p a b ile c e k k a b iliye tte o l m a l ı d ı r .
4 .4 .I.I.Y a z ılım H .2 6 4 v e M JP E G / JP E G fo r m a t la r ın ıd e s t e k le y e c e k t ir .
4 .4 .ı.2 .Y a zıltm tü m v e rile ri k rip to a n a h ta rla rı k u lla n a ra k g ü v e n li o la ra k g ö n d e re c e k tir.
4.4.1. 3. S iste m y ö n e tic is in e v e a ğ ü z e rin d e k o n u m la n d ırılm ış t ü m is te m c ile re k a yıt e d ilm iş v i d e o v e ses
g ö rü n t ü le m e s in e şifreli sın ırla m a g e tirm e k s u re tiy le izin v e rm e lid ir.
4 .4 .ı.4 .K a yıt
e d ilm iş
g ö rü n t ü le r in
a rş iv
veya
a d li
a m a çlı
farktı
fo rm a tla rd a
d ö n ü ş t ü r ü lm e s in i
d e s te k le y e c e k tir.
4 .4 .ıis .Î z ie m e -y a z ılım ı k a yıtta n b a ğ ım sız çalışacak, K a yıt ya zılım ) iz le m e y a z ılım ın d a o lu ş a c a k o lası
p r o b le m le r d e n e tk ile n m e y e c e k v e k a yd ı d u rm a ya c a k y a p ıd a o la c a k tır. 4 ;4 .ı.6 .İzle m e ya zılım ı T Ü R K Kİ2 LAYI fa rk lı n o k ta la rın d a iz le m e ye tk is in e sa h ip y e tk ilile rin k a m e r a la r ın
c a n lı iz le m e v e k a yıt iz le m e y a p a b ilm e le ri için kulla n ıla ca k tır.
4-4.i-7.Bu y a z ılım
F irm a ta ra fın d a n k u ru la ca k o la n n e t w o r k h a ttın a bağ lı o lacak , y e t k is i o ld u ğ u
k a m e r a y a canlı iz le m e ya p a b ile c e k tir. A y n ı z a m a n d a ye tk isi otan k a m e ra la rın k a y ıt iz le m e s in i
y a p a b ilm e k için n e t w o r k h a ttın a bağlı o la n ilgili s u n u c u ü z e rin d e n k a y ıt iz le m e y a p a b ile c e k t ir .
4 .4 .1 ,8 .İ 2 İe m e y a z ılım ı k u ru la c a k -o la n b ilg is a y a rın .T Ü R K KIZILAY! m e v c u t k ullanılan b ilg is a y a r d fto a
d u r u m u n d a n e t w o r k e b a ğ la n a b ilm e s i için g e re k li ola n n e tw o rk ka rtı T Ü R K K IZILAY! t a r a f n d ş ı
4.4.1,9 -Ya zıh rn canlı izle m e v e ' k a y ıt iz le m e ö ze llik le rin i a y n ı an d a k o n tro l e d e b ilm e lid ir.
4.4.1.10. Y a zılım .ü zfe rin d e n ; k a m e ra la rla P S D .( O h İŞefeeri D ispiây. - E k ra n 'Ü s tü K u m a n d a ) m e n ü l e r i n e
u la şıla b ilm şli/
a y a ria f . .cfeğiştirüebilırieü /ve"' h a re k e tü
fo n k s iy o n la r ı k p n tro t e d ile b ilm e H d ir.
k a m e ra la rın ; PTZ- (Pan
t i i t : •zoom ).'
•
4 .4.1.11 . Y a z ılım ü z e rin d e n , tü m .k a m e :ra !a rın ;a şâ g jd ^ b e lirtile n a y a rla n y a k a c a k tır.
I.
T a r i h / S a a t a ya rla rı •
'
il.
C ih a zı y e n id e n ba şla tm a
i».
C ih a zı fa b rik a a ya rla rın a ç e v irm e
iv.
G ü n c e lle m e
v.
A y a rla rın Y e d e k le m e s i
vi.
C ih a z ile ilgili tü m b ilg ile rin ra p o ila n ırıa s ı ı
vlî.
C ih a z iie ilgili LO G b ilgileri
vüi.
R e s im ka litesi a ya rla n
ix.
D u a i-C o d e c a ya rla rı
x.
Stre am kare sayısı
xi.
S tre a m ç ö z ü n ü rlü ğ ü
xli.
S tre a m kalitesi
xlfl.
S e s K o n tro lü
x)v.
P T Z (P an T ilt Z o o m ) ö ze lliğ in in k u lla n ılm a d ı
xv.
K u lla n ıcı s e viy e s i b e lirle m e
xvi.
P re - Post A la rm A ya rla rı
xvü.
A la r m d u r u m u n d a k a yıtla rın g ö n d e rile c e ğ i F TP a ya rla rı
xviii.
A la r m d u ru m u n d a m a ille rin g ö n d e rile c e ğ i S M T P a ya rla rı
xîx.
TCP/) P a y a rla n
xx.
R T P S tre a m a ya rla rı
xxi.
D D N S S u n u c u a ya rla rı
'
~
-
----------------- —
- .......
!'
-
4.4.1.12. Yazıtım eaniı izleme ya da kayıt izleme ^nındafotoğraf.çekip yazıcıya fotoğraf gönderecektir.
4.4.1.13. Yazılımda kameralar gruplandınlabilmelli ve bu gruplar üe izleme sağlanacaktır.
4 .4 .1 .14 . Y a zılım H .2 64 v e M İP E G / JP E G form atla|rını d e s te k le ye c e k tir.
s.
ALTYAPI-
s.ı.ı.ı.F irm a , kam e raların m o n t e edileceği direkler, bina d ışınd a k u l l a n ı l a c a k olan yere u y g u n k a m e r
a y a k la n ve aparatlarını kendisi tem in $decöktir.: Direklerin m ontajı
firm aya a ittir. D irekler
• u z u n lu k la r ı g ö rü ş a la n ın a -u yg u rı ö lç ü le rd e h e sa p la n a c a k v e ' t o p r a k ü s tü n d e n y ü k s e k li ğ i s a b it
k a m e ra la r, içifi 5 ■m e tre d e n ,, h a re k e tli S p e e d -: D o rp e k a m e r a la r için --6 ;m .aşağ ı ;o l.r n a y a c a k t ı r ,
", K a m e ra : için kullanıjacak. d ire k le r. S a b it k a m e r a la r için 2 ' b o g q n ^ h a re k e tli k a rp e ra la r' İç in ise 3 •
b öğU nıh:plhrıaiıdıK . .D ire k le riıi.z e m in i • 50 c m d e ririliğ in d e ', '50'-x'5 0 ' e m -b o y u t la rın d a ..¿efrriinde /
olacaktır;-. D ire k le r e n a z 3 b o ğ u m lu ,7 6 lik v e ' e n a z 3 m m ö!m a (id îr-.ve d îr e k îe r / -r ü z g â r d a n e
' - k a d a r ş id d e t lio lu rs a ö lâ u n kesinlikle' sal lan m a ya c a ktır. D ire k .te m eli .ve a'nkaraj' b o y u t la r ı^ d ire k
.
k a lın lık la rı h e sa p la n ırk e n direk ü z e rin d e b ir in sa n ın ç a lışm a ’ya p a c a ğ ı d ik k a te dİ ihm âlidir. Tüm --• yjf-g ^ le Y tö p ra k la m a ^ u b g ğ u k u lla m la ra k a y r r a y n top ra kla n a caktır-,
-
-
-•
. v.
5. ı .1 .2 , D ire kİ e t, p a sla n m a z m a lz e m e d e n se çile c e k, sıcak d a ld ırm a g alva.ıl [2 o la c a k t ır..D ire k le rîr i ü z e r in e •
d ü z g ü n b ir şekild e h a v a ş a rtla rın d a n e tk ile n m e y e n b o y a ile h a n g i k a m e ra y a a it o ld u k la rı
g ö s t e r e n n u m a ra la r ya zıla c a k tır.
5 .ı.ı.3 .H e r k a m e ra n ın ba ğlan tısı a y rı
f ib e r o p t ik c o re la r v e y a C a t 6 n e t w o r k k a b lo la r ü z e r in d e n
o la ca k tır.-K e sin lik le iki v e y a d a h a fa zla k a m e ra n ın g ö rü n tü v e d a ta a k ta rım ı a yn ı f ib e r o p t i k c o r e
v e y a C a t 6 .ka b lo ü z e rin d e n ya p ılm a y a c a k tır.
5 .ı.ı.4 .C a t 6 k a b lo la rd a v e F ib e r o p tik k a b lo la rd a e k o lm a ya c a k tır.
5.1.1.5.M ER KEZ, Planı ü z e rin d e g ö s te rile n k a m e ra ile tişim i F ib e r o p tik c o re a lt y a p ı s ın a
d a h il
e d ile c e k tir. K a m e ra , en y a k ın y e rd e k i s w itc h 'e d a h il e d ile c e k tir. Bu k a p sa m d a ile t iş im i s a ğ la m a k
için ku lla n ıla ca k fizik se l d o n a n ım la rı (fib e r o p tik d ö n ü ş tü rü c ü le r, e le k trik v e a r a
b a ğ la n tı
k a b lo la rı v e d iğ e r s is te m in çalışm ası için g e re k li te kn ik e k ip m a n la r) y ü k le n ic i f i r m a k e n d is i
t e m i n e d e c e k tir. M e rk e z'd e ile tişim k e sin tisin e n e d e n o la n fib e r o p tik c o r e alt y a p ıs ın d a k i
h e r h a n g i b îr aksaklık ç ö z ü m ü v e te k n ik e k ip m a n la r yü k le n ic i firm a k e ndisi te m in e d e c e k t ir .
s .ı.ı.6 . M e rk e z ' d e
g ö s te rile n
g ü ze rg a h la rd a n
k a b lo
kanalı k a zıla c a k tır. Y ü k le n ic i f ir m a ,
k a m e ra
k a b lo la rı ka b lo k e sitim e u y g u n p la stik k a b lo kanalı iç e ris in d e n g e çirile c e k tir. K a b lo k a n a lla rı
d ö ş e n ir k e n
ka n a lla rın
köşe
n o k ta la rın a
ö ze l
o rijin a l
kanal
k ö şe le ri
k u lla n ıla ra k
d ö ş e h g c e k tir.K u la n ila ç a k m a lz e m e 110 m m . k o ru g e r b o ru v e b a ğ la n tı e k ip m a n la rı , H d p e B o ru
ç ift c id a rlı y e r altı tip- k a b lo m u h a fa z a s ın a u y g u n ç ü rü m e v e ta b ia t ş a rtla rın a - d a y a n ık lı
o la c a k tır.D ış çapı
e n a z 10 0+ % 1 0 iç ça p ı e n a z 90 + % 1 Q 'o la c a k tır. H e r b ir H d p e b o r u n u n
u z u n lu ğ u e n - a z 6 m . o la c a k tır.,B o ru la rın b irb irin e m o n te ö ze lliğ i v e y a b a ğ la n tı a p a r a t ı v e
c o n ta s ı o la ca k tır.K a b io geçiş b o ru s u e n a z 18 m m . spiral b o ru içi çelik sp ira l,d ışı i z o le li p la stik
k a p la m a lı o lm a lıd ır. Ç e lik spirali p a s la n m a z çelik te n v e
ih tiya ç d u y u la n k a b lo b a ğ la n t ı
ve
a p a ra tla rı ite birlik te ek siksiz ola ca k tır,
s. 1.1 .7 . M e rk e z ' d e k a m e ra k u ru lm a s ı için g ö s te rile n y e r le r d e d ö ş e n e c e k o la n k a m e ra a lt y a p ı b o r u la r ı
iç in ih t iy a j d u y u lm a s ı h a lin d e p a rk e v e y a b e to n k a ld ırım la rın k e silm e si, k a ld ırılm a s ı iş le m le r i işi
a la n yü k le n ic i m ü te a h h it ta ra fın d a n ya p ıla c a k tır. A lty a p ı b o ru la rı d ö ş e n d ik te n s o n r a açı
y e r l e r eski h a lin e a y n i m a lze m e k u lla n ıla ra k d ü z g ü n v e t e m iz bir şe k ild e te s ljx n ^ e d iie c e k tjr
İd a re n in k on trol.'m ü h e.n d isl.eri'ta ra fın d a n B e ğ e n ilm e d iğ i ta k tird e te k ra rd a n s ö k t.ü rü lü p y e n id e n '
ya p ıla c a k tır.., Yerleşke- pla'm- ü z e r in d e -g ö s t e r ile r i y e r le r e 'konacak o la n k a m e r a la r ın •y e r le r i,
u y g u la m a •.eshasj nida d e ğ iş m e s i g e re k tiğ in d e id a re c e u y g u n , g ö rü le n y e r e y ü k le n ic i t a r a f ı n d a n - ,. t a ş ın a c a k t ır -F ir m a b ü d e ğ işik lik için h e r h â h g i'b lr ü c re t.ta le p e tm e y e c e k tir. P ro je k a p s a m ı n d a :
b e lirtile n k â b lo la m â y e rteri n i n d ı ş ın d a 'u y
Iâ m a d a '¡h t iy a ç d u y ü Im a s ı h a lin d e g e r e k e n y e r l e r e
fa zla d a n r ö g a r ya p ıla ca k v e firm a y a h e r han'gi'bir'bedel ö d e n m e y e c e k tir.-
s.lhtiyaç duyulan yerlere min 3’5c.niıX35em"¡kablo geçiş, için beton rö'ğar veya k om p osit m enh ol ’
'Icütüsİ»“yâprl'âcâJcfİf. KüTülanii
karpâkfar([.otaüaktn% ;Menhot'katusu eTPfeam elyaf
T a k viye li;-
Polyester) hamuru küH'anjlarak.üretilmiş oji’m alidır.
,9.Kategori 6 kabloları Û,57mm elektronik b^akır iletken, Poliolefin yalıtkan, Çiftler h a lin d e bükülü
damarlar, Çiftler yıldız biçimli ayırıcı ile büfkülür, Grii renkli PVC dış kılıf (RAL 7032),ka b lo dış çapı
6.3 m m olmalıdır.
.ıo. Kameralar etal RJ45 konnektörü ile bilgisayar ağına bağlanabümelidîr.
.11. Elektrik Kablosunun kesiti en az 3 x [1.5 TTft Elektrik kablosunun Damar çapı e n az 2.60
m m,Elektrik kablosunun Kılıf çapı en az 7,90 mm,Elektrik kablosunun çalışma gerilim i en fazla
450/750V,Elektrik kablosuz PVC'den imalledilmiş olmalıdır.
İHALE KO M İSYO N U N A VERİLECEK EVRAKLAR
.ı.İhaleye iştirak edecek olan isteklilerin, Tijirk Kızılay'ı Etimesgut yerleşkesinde ihale ko n u su iş ile
ilgili keşifte bulunmaları, bu keşif son;ucu kurum dan "Yer Gördü Belgesi’ nı a la rak teklif
dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
1.2.Teklif edilecek kameraların, .görüntü ¡izleme ve sistem kayıt yazılımının,
anahtarlam a
cihazlarının, Türkiye deki üretici firmalarından veya Türkiye deki distribütörlerinden alınmış,
satmaya, kurulumunu yapm aya ve teİchlk desteğini verm eye yetkili olduğuna d a ir "Yetki
Belgesi" ni istekliler teklif dosyasında sunjacaktır.
1.3.Yüklenici firma teklifinde daha Önce ı kamera . işi yaptığı "iş
B itirm e. Belgesi " ve re re k -
belgeleyecektir, iş bitirme belgesi olmaj/an firmaların vereceği teklifler uygun olm ayan teklif
sayılarak reddedilecektir.
.1.4.İhaleye
katılacak firmalar, te küfle rinde referans listelerini ve iş
deneyim
belgelerini
vereceklerdir.
.ı.s.Teklif v e re c e k firm aları teklif ettiklerji fiyatın
h esap la nrh a sınd a
esa s teşkil e d e n
p ro jed e
kullanılacak olan bütün cihaz, ekip m afı, yazılım , m üh en d islik, kapsayan., birim fiyat, toplaı
fiyatlar ve t ü m ü n ü n top lam ın ı gö ste re n i ve teklif edilen fiyat olara k küm ülatif fiya tın g ö r ü n d '
'7İ
. 'EĞİTİM öÂRANT)-BAKlM ONARIM
;;•=> •?.!/;.
"
■ ' - '' i ■
. Fİmria frtitüri cihazlar İçin h ertürlü, tasarım,:hatali malzöme ve*.kö^ü: ■- işçSHğe k a r § V . '(iki) yıl'
" g a r a n t i v e re c e k tir: G a ra n tin in b a şla m a ta rih i
ö ia ra k k a b u ita rih i e şas aiın a c â ktır.
" _ 7 î 2 r '7"L Yü1<lirm d''flrrna' 'aT[z"alanmTş g a r a n t ili ö r ü n ü n * a n z a s ın r g i d e r i n e ^ y k a d a r - •n e :- a y n i -
özellikteki ü rünü ücretsiz olarak temin eder. Garanti'boyunca her. türlü arızalı',' h a sa rlı ve
n orm al
çalışmayan
d övre
elem anları
yüklenici
firm a
tarafından • ü cretsiz
öiara k
değiştirilecektir. Değiştirilen parça ve elem anların tü m masrafları (nakliye v.b.) y ü k le n ic i
firm a ya aittir.
7 .3 .
T e k lif sahibi firm alar, garanti süresinin sona ermesinden itibaren, on yıl süre ite teklif
ettikleri cihazların her türlü ye d e k m alzem eleri ücreti karşılığında tem in le m ü k e lle ftir.
7.4 ,
7.5 .
Firma, teklif ettiği ürün için 1 (bir) yıl süre ile yerinde destek (support) hizmeti ve re c e k tir.
YÜKLENİCİ TK6M tarafından belirlenen personele ürün kullanımına ilişkin g e re k li teknik
eğitim leri verecektir.
7 .6,
8.
8.1.
Verilecek olan eğitimin süresi en az 1 (bir) gün (en az 8 saattik bir eğitim) olacaktıc.
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI
Yüklenici; teknik şartnamede belirtilen taahhüt konusu işleri eksiksiz olarak ta m a m la yıp
sorunsuz bir şekilde devreye almalıdır.
8.2.
‘ Söz konusu işlerde çalıştırılacak
sağlayacak ve bu hususta TK 6 M
p ersonelin h er türlü’ e m n iye ti
yü klen ici firm a
hiçbir sorumluluk kabu! etm eyecektir. Firma çalıştıracağı
kişilerin çalışacakları görev yeri ve ilgili her türlü iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından gerekli olan
tedbirler? almak ve uygulamakta yüküm lü olacaktır. Meydana gelebilecek iş kazalarından ve
üçüncü şahıslara verilecek her türlü zarardan firma ve firma yetkili elemanı sorum lu olacaktır.
Firma çalışacağı kişilere çalıştıkları görev yeri ile ilgili iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından gerekli
m alzemeleri temin edecektir. Firma çalıştıracağı kişilerle ilgili yürürlükte olan tüm İş G üvenliği
v e Çalışma Yasalarım uygulamakla mükelleftir.
8.3.
S iste m e Veya çevreye verile ce k her türlü h a sa rd a n yüklenici firma- sc
ziyan lar fr m a d a n anında tahsis edilecektir
r\
,t
'-ıî
8.4.
Yüklenici montaj esnasında her tüıjü demirbaş,- ölçü aleti/el aleti ve
.kendice m in edecektir.
8.5.-
''
: ..V*
•
’
■
iş m a k in a la n n ı
.
-■ '
İş ‘b itim in d e h iç b ir m a lze m e , ya p ıla n İş m a h a llin d e k a lm a ya c a k tır.- R rtfia .iş ile' i Ig iiî artık.. .
. m a lz e m e le r d e n s o ru m lu d u r y e .te m iz liğ in î ya p 'rn a k .zo ru n d a d ır.
8 .6 .
T e k l i f ' edilen.
’
m a lz e m e ile k u lla n ıla n m a lz e m e a r a s ın d a T K G M a le y h in e b i r fa rk lılık
g örüldüğünde'■ f!rm a ';b ú n u / :îc lá F e d e n , hiçjbir ücret' talep., e tm e k s iz in y e n is i ile d e ğ iş t ir m e k *
z o r u n d a d ır .
%7?:
Fi rm a rb a hs e- k o n u ^ t t iin iş îe rl e .i î g i l F ^ e H ü r-i ü -b a k im -G n a rım T -m o n ta jy d e m o n ta j^ i m ai a t - v e — a rıza d u r u m u n d a işle rin e n i y i .b iç im d e -fra k ım p ro s e d ü rle rin e u y g u n o la ra k y e t k il il e r in i n v é
id a re n in o n a y ın ı a la ra k y a p a c a k tır. S ö z -k o jiu s u işleri id a re n in k o n tro l m ü h e n d is i s ü r e k li k o n t r o l
e d e c e k v e iş le r k o n tro l m ü h e n d is in in iste | in e u y g u n y a p ıla c a k tır. K o n tro i m ü h e n d is in in İs te n e n
iş le rd e h e rh a n g i b ir ek siklik o ld u ğ u ta k tird ’p h iç b ir ö d e m e y a p ılm a y a c a k tır
8 .8 .
Ş a rtn a m e d e b e lirtilm e m iş c ih a z, e k ip m a n ,
m a lz e m e
ve
y a z ılım
g ib i a k s e s u a r la r ın
n o k s a n lığ ın d a n d o la yı v e y a ö z e llik le ri ş a rtn a m e y e u y g u n o lm a s ın a ra ğ m e n u y g u la m a esnasında
c ih a z iç in b e lir le n m iş ö z e llik le r in sah|a u y g u la m a s ı iç in u y g u n o lm a d ığ ın ın
so n ra d a n
a n la ş ılm a s ı d u r u m u n d a , s is t e m in a m a t a u y g u n : ş e k ild e s e r v is v e r e c e k d u r u m a g e t ir m e k
için g e re k li cih a zı e k ip m a n , m a lz e m e , ya zılım v^b. a k se su a rla r. Y ü k le n ic i firm a t a r a f ın d a n
k a rşıla n a c a k tır. Bu konuda TK G M 'D E N hiçbir] ücret talep e d ilm e y e c e k tir.
8 .9 .
Y ü k le n ic i firm a , s ö z le ş m e n in im za la n m a s ın a m ü te a k ip m a lz e m e n in sa h a ya g e t ir ilm e s i
m o n ta j işle ri
d e v r e y e a lm a işle ri, s is te m in k a b u l t e s t v e k o n tro lle rin i iç ere n b ir t a s la k
iş
p r o g r a m ı te klifi ile b irlik te v e r e c e k t ir .
8.1 0 .
K a b u l ö n c e s i v e y a k a b u l m u a y e n e le r i sıra sın d a id a re n in y e tk ilile rin c e te sp it e d i l e n e k sik
v e k u s u rlu işler, Y ü k le n ic i f irm a t a ra fın d a n k a b u ld e n ö n c e ta m a m la n m a k z o r u n d a d ır . K a b u l
m u a y e n e le r in in m ü s p e t s o n u ç la n m a s ı v ^ eksik k u s u rlu işlerin t a m a m la n m a s ı h a lin d e m o n ta j
k a b u lü ile b irlik te k a b u l d e y a p ılır., KabıjıJ m u a yfe n e le rin în m ü s p e t s o n u ç la n m a s ı h a lin d e ise;
s is te m in ç a lışır hale g e ld iğ i ta rih sa yılır.
8.1 1 .
Y Ü K L E N İC İ, te k m e rk e z d e top la n a jn . a rıza lı ü r ü n le r in ta m irin i 3 (üç) iş g ü n ü iç e r is in d e
y a p a ra k v e re c e k tir. A rız a lı ü r ü n le r in ta m iri 3 (üç) iş g ü n ü n d e n fazla sü re ce ğ i d u r u m la r d a
Y Ü K L E N İC İ a rıza lı ü rü n ü n y e r in e g e çic i o la ra k c ih a z-te m in e d e c e k tir.
IP C C T V S İS T E M İ İÇ İN T A H M İN İ M A L Z E M E L İS T E S İD İR
V ' YÜKSEK ÇÖZÜN L'RLÜKTE MUHAFAZALI fil). SABİT İP KAMERA
• •ŞRRVER VİDEO KAYİT YAZILIMI
7
- İ V '-yr7.\ 7'-'7
; ; K ^ T S E R 'W V E p ^
;
-7 '
ŞİŞTEKİ K0N3?R03> VE YÖNETİCİ SUNUCUSU
,
7"
/ o p e r a t ö r İ z l e m e iş İ s t a s y o n u (b îl g îs a Ya r )
OPF-J&ATÖR İZLEME EKRANI 21,5” ADET
7
OMURGA ANAHTAR
SPP.PORT
KENAR ANAHTAR
SFPPORT
24 PORT FİBER OPTİC PATCH PANEL
'22 a d ;.
ii-úúi1-sçt
t ad.
1 ad. :
. 3 ad. 7ûd.
ÎO a d .
10 ad. .
10 ad.
1 ad.
A L T Y A PI V E KABLOLAM A
KOMPOZİT MENHOL
CAT6 DATA KABLOSU
ENERJİ KABLOSU TTR
KABLO ÇEKİM İŞÇİLİĞİ
KAZI
KORUGER BORU VE BAĞLANTI EKİPMANLARI
SPİRAL BORU
FİBER OPTİK İŞÇİLİĞİ (PİGTAİL-PATCH CORD VS)
PLASTİK KABLO KANALI
KAMERA DİREĞİ
CAT6 »ATA KABLOSU EKİPMANLARI
22 ad.
2000 m
500 m
1 ad.
500 m
500 m
500 m
1 ad.
5000 m
20 ad.
1 ad.
Download

TüRKKIZILAYl - Ankara Ticaret Odası