KİM Y A SA L M ALZEM E TEKNİK ŞARTNAM ESİ
1.
KONU:
Türkiye Halk Sağlığı Kurum u Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
M erkez Tüketici Ürünleri Kimyasal A raştırm a Laboratuvariarında kullanılmak üzere
aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen sarf m alzem eler satın alınacaktır.
2.
G ENEL ŞARTLAR:
2.1
İstekliler ve isteklilerin teklif ettiği ürünlerin TITUBB kayıt / bildirim işlemini
tam am lam ış olm alıdır. T ek lif veren istekliler tek lif edilen ürünler / cihazların T:C. İlaç
ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB,) tarafından onaylanm ış bulunan ürün
numarasını ihale sıra num arası belirtilerek yazılı olarak teklifleriyle birlikte
vereceklerdir.TITUBB tarafından onaylanm ayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır.
Ancak. Tıbbi Cihaz Yönetm elikleri kapsam ında olmayan ürünler veya cihazlar için
TİTUBB kayıt veya bildirimi aranm ayacaktır.
Firm alar tekliflerini birim fiyat üzerinden kalem bazında vereceklerdir,
Ürünlerin orijinal pıospektüslerinden birer adet teklifle birlikte verilecektir.
T eklif karara bağlandıktan sonra ürünler orijinal am balajında ve ambalajı açılmamış
şekilde teslim edilecektir.
Satın alman ürünlerin kullanım ında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği
Laboratuvarları Daire Başkanlığı kullanım ına
uygun olm ayan ürün firma tarafından
aynı şartnam eye uygun ürünler ile 3 (üç) ay içinde değiştiriiecektir.
M alzem eler ile birlikte ilgili M SDS verilmelidir.
Ürünün raf ömrü Ü retici fim ıa tarafından belgelenm esi koşuluyla, bu süre ürün
miadının 2 /3 ’ünden az olm am alıdır (Ör: Toplam 6 ay miadı olan ürün, 4 ay miyadı
kalacak şekilde teslim edilmelidir.
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
No
M ALZEM E CİNSİ, Ö ZEL LİK LERİ, MİKTARI:
M alzem e Adı
Mikta
rı
A m balaj/Bi
rim Değeri
N itrik asit
IİN 0 3
H idroklorik asit
22
3
W ater
30
4.
Acetone
(Kimyasal sarfı)
26
Adet
5.
Ethyl acetate
(Kimyasal sarfı)
21
Adet
1.
2.
3.
Adet
Adet
Adet
Teknik Ö zellikler
2.5 L M ol.ağırlığı: 63.01g/mol
Kons.:% 65.Yoğunluk: 1.39g/cm 3 .
2.5L, % 37 FİCİ, 1.2. g/mL at 25 °C
2.5 L U PLC/U LTRA HPLC sistem lerine
uygun olmalıdır.
2.5 L olm alıdır.
Saflığı en az extra pure olmalıdır.
- Gaz krom atografısinde kullanım a
uygun olmalıdır.
2.5 L olmalıdır.
- Saflığı en az '‘extra pure” olmalıdır.
- Gaz krom atografısinde kullanım a
uygun olmalıdır.
No
M alzem e Adı
M ikta
ri
A m balaj/Bi
rim Değeri
Teknik Özellikler
6.
2-Propanol
5
Adet
2.5 L olmalıdır.
- Saflığı en az “extra pure” olmalıdır.
- Likit krom atografisi-kütle
spektrom etrede kullanım a uygun
olmalıdır.
7.
2-Propanol
1
Adet
2.5 L olmalıdır.
- Orijinal am balajında olmalıdır.
2.5 L olmalıdır.
- Saflığı en az “ gradient grade % 99.9”
ve cam şişede olmalıdır.
- Likit krom atografısi-kütle
spektrom etrede kullanım a uygun
olmalıdır.
- 25 g olmalıdır.
- Likit krom atografısi-kütle
spektrom etrede kullanım a uygun
olmalıdır.
8.
M etanol
84
Adet
9.
A m onyum
format
2
Adet
10
Adet
- 1 kg olmalıdır.
- En az %99.5 saflıkta olmalıdır.
10.
Sodyum
Hidroksit
11.
pH tam pon
çözeltisi
2
Adet
- En az 250 mİ olmalıdır.
- pH değeri 4.01 olmalıdır.
- R af ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
12.
pH tam pon
çözeltisi
2
Adet
- En az 250 mİ olmalıdır.
- pH değeri 7.00 olmalıdır.
- R af ömrü en az 1 yıl olm alıdır
13.
pH tam pon
çözeltisi
2
Adet
- En az 250 mİ olmalıdır.
- pH değeri 10.0 olmalıdır.
- R af ömrü en az 1 yıl olm alıdır
14.
Bondesil C-18
2
Kutu
40 UM, 100 GM
15.
V ery High
Tem perature
Silicon Oil Dow
C om ing 210
H/100cS
20
Adet
1 L olmalıdır.
16.
0.1N Potasyum
Perm anganat
3
Adet
-1 L olmalıdır.
-Orjinal Ambalaj
Mikta
rı
Ambalaj/Bi
rim Değeri
No
M alzem e Adı
17.
0.1N Sodyum
tyosülfat
çözeltisi
3
Adet
-İL olmalıdır.
-Orjinal Ambalaj
18.
Orthophosphoric
acid
% 85(H 3P04)
11
Adet
-2,5 L olmalıdır.
-Orjinal Ambalaj
4.
Teknik Ö zellikler
is t e n il e n d o k ü m a n l a r
4.1 T eklif edilen m alzem elerin kullanıldığı yerler hakkında istenildiği durumda referans
verilecektir. Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirm e
yapılacaktır.
4.2 Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında kaliteleri hakkında tereddüte düşülen
kalemlerin,
Satınalm a
K om isyonunca
laboıatuvarlarım ızda
denenmesi
(dem onstrasyon) istenebileceğinden, firmalar; önerilen m arkalara ait ürünlerin
laboratuvarlarım ızda kullanılarak denenebileceğine dair yazılı beyan vereceklerdir.
Demonstrasyon yapm ayan veya dem onstrasyon sonucu ürünü uygun görülm eyen
firm aların teklifleri red edilecektir.
5.
TESLİM A T v e m u a y e n e
5.1.
M alzem elerin B aşkanlığım ıza şevki, depom uza teslimi firm a tarafından yapılacaktır.
M alzemeler, sevkiyat esnasında hasar görmeleri önlenecek şekilde paketlenecek bu
esnada doğabilecek hasarlardan ve bunların giderilm esinden firma sorumlu olacaktır.
M alzem elerin B aşkanlığım ızca oluşturulan M uayene ve Kabul
Komisyonu
tarafından teknik şartnam eye göre kontrol ve muayeneleri yapılacaktır. İmalat ve
m alzem e hatalarından yoksun olm ası, kırık-çatlak-defonne olm am ış halae bulunması
yönünden fiziksel olarak kontrol edilecektir.
Test, kontrol ve m uayenelerde kullanılarak sarf edilecek malzem eler firm a tarafından
ücretsiz sağlanacaktır.
Firma yetkilileri m uayene sırasında hazır bulunm adıkları takdirde m uayenenin
yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
M uayene sonucuna itiraz edilm esi halinde üç (3) gün içinde ikinci muayene,
Başkanlıkça (birinci m uayenede bulunm ayanlardan) oluşturulacak itiraz Komisyonu
tarafından yapılacaktır. Bu m uayenede sadece birinci m uayenede uygun bulunmayan
özellikler değerlendirilecektir. İtiraz Kom isyonunun kararı kesindir.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
J
I
S arf m alzem eler teknik şartnamesi 5 (Beş) ana başlık altında 4 (dört) sayfa olarak
düzenlenmiştir.
4
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
YAKLAŞIK MALİYETE ESAS BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Birim fiyata esas iş kaleminin
adı
Ethyl acetate (CH3COOC2H5)
NitricAcid %65HN03( EXTRA PURE)
Aseton (C3H60)
Amonyum Format
Very High Temperature Silicon Oil Dow
Corning 210 H/100cS
0.1N Potasyum Permanganat
0.1N Sodyum tyosülfat çözeltisi
Orthophosphoric acid / %85(H3P04)
2-Propanol (CH3CH(OH)CH3
10 2-Propanol (CH3CH(OH)CH3 (extra püre)
Methanol(CH30H)
(Gradient
Grade
camşişe %99.9 Sigma+merk 11%99.9)+72
11 puris)
12 W ater M erk
13 pH 4 tampon çözeltisi
14 pH 7 tampon çözeltisi
15 pH 10 tampon çözeltisi
16 Sodyum Hidroksit
17 Bondesil C-18
18 Hidroklorik asit
Miktar
Birim
21 Adet
2,5 L
22 Adet
2,5 L
26 Adet
2,5 L
2 Adet
25 gr
20 Adet
1L
3 Adet
1L
3 Adet
1L
1 Adet
2,5 L
1 Adet
2,5 L
5 Adet
2,5 L
84 A det
2,5 L
30 A det
2,5 L
2 Adet
250 ML
2 Adet
250 ML
2 Adet
250 ML
10
1 KG
2
KUTU
3 Adet
2,5 L
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
GENEL TOPLAM
Y ukarıda b e lirtile n .....................Kalem malzem eyi / H izm et KDV h a r iç ................................... TL' den
(Y a ln ız ..................................................................................................................................... ) bedel ile
T eknik şartnam eye uygun olarak verm eyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
FİRMA KAŞE VE İMZA
Not: 1- Firm alar te k lif ettikleri ürünlerin m arka ve m odellerini belirteceklerdir.
Not: 2- Firm alar Kit ve Kim yasal ürünlerde son kullanm a tarihleri belirtileceklerdir.
İrtibat: Murat DOĞAN
TEL: 0312 565 50 65
FAKS: 0312 565 62 37
A dres : S ağlık Mah. A.Saygun Cad. No:55 S ıhhiye / A N K A R A
Download

KİMYASAL MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye