Y E N İ D O Ğ A N C A N L A N D I R M A P R O G R A M I EĞİTİM M A L Z E M E L E R İ ALIMI
ŞARTNAMELER
E N T Ü B E - RE SÜSİTE ED İ L E B İ L İ R BE BE K MAKETİ
1.
Yeni doğm uş bebek resüsitasyon eğitim m ankeni tüm vücut olmalıdır.
2.
Ağız ve burundan ventile edilebilir olmalıdır.
3.
Sadece kafa uygun durum a getirildiğinde hava yolu açılmalıdır.
4.
Bebek maketi ile C P R eğitimi yapılabilir.
5.
Maketin uzunluğu yaklaşık 3 5 -4 5 cm, ağırlığı ise 2.5-3.5 kg. olmalıdır.
6.
Hareketler anatom ik açıdan doğru olup hava verm e sırasında kontrol edilebilmelidir.
7.
Ventilasyon işlemi çok şiddetli ya da hızlı yapılırsa mideyi forse ettiği gözle
görü lebi 1mel idir.
8.
Baş ile anatomik olarak yerinde olan trakea. vokal kordlar. özafagus ve buna simule
edilmiş akciğer ve mide aşağıdaki prosedürlerin denenmesini sağlamalıdır;
9.
a.
Burun ve ağızdan aspirasyon
b.
Orofaringeal tüp takm a
e.
Entübasyon ve trakeal aspirasyon
d.
Gerçek göğüs yükselişi ve inişi
e.
Umblikal ven kataterizasyonu uygulaması
f.
M aske ile ventilasyon
g.
Göğüs sıkıştırmaları
Orijinal kullanma kılavuzu ve Türkçe kullanma kılavuzu beraberinde verilmelidir.
10. Maket zarar görmemesi için özel çantasında verilmeli ve bu çanta 500 gram dan daha
ağır olmamalıdır.
11. Maket, num uneye uygun olmalıdır.
12. C ihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (İki) Yıl ücretsiz garantili
olmalı. 10 (On) Yıl süreyle de ücreti m ukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet
garantisi bulunmalıdır.
L A R İ N G O S K O P SETİ
1.
Laringoskop seti düz tip standart 3 adet ışıklı miller uca sahip olmalıdır.
2.
Uçlar 00. 0.1 numaralı olmalıdır.
3.
Laringoskop setinin sapı standart ve pilli olmalıdır.
4.
Cihazla birlikte 6 adet yedek ampiil ve 12 adet kalem pil verilmelidir.
5.
Taşım a ve saklama çantası bulunmalıdır.
6.
İmalat hatalarına karşı 1 yıl garantili olmalıdır.
7.
Uluslar arası garanti belgelerinden birine sahip olmalıdır.
KENDİ ŞİŞEN BA LON
1.
Hastaya p o zitif basınçta oksijen ya da hava verm ek üzere kullanılır, m evcut balon
sıkılıp bırakıldığında kendiliğinden ilk haline döner.
2.
Resiisitasyon cihazı yeni doğan ve prem atüre bebekler içindir.
3.
Cihaz ile birlikte 2 adet yaslıklı yeni doğan maskesi ve 2 adet airway verilir.
4.
Endotrakeal tüp ve yüz maskelerine kolayca takılabilmelidir.
5.
Kolay yırtılm am ak, patlam am ak, kırılmamalıdır.
6.
Balonun iç hacmi yaklaşık 240 mİ olmalıdır.
7.
Cihazla birlikte oksijen hortumu ve oksijen rezervuarı verilmelidir.
8.
Oksijen rezervuarının iç hacmi balonun iç hacm inden fazla olmalıdır.
9.
Cihazın
üzerinde kapak m ekanizm ası,
basınç boşaltma kapağı
ve basınç ölçer
m an o metre bulunmalıdır.
10. Ek oksijen kullanılmadığı durum larda rezervuar ve oksijen hortum u çıkarıl ab ilmelidir.
1 1 .A m b u cihazı kullanımı, teknik özellikleri ve saklanm a koşullarını içeren tiirkçe
kitapçığı bulunmalıdır.
12. Cihaz, num uneye uygun olmalıdır.
13. Ürün garantili olmalıdır.
L A R İ N G E A L M AS K E
1- Yenidoğan için kullanılabilir olmalıdır.
2- En küçük boy (1 num ara ya da varsa daha küçük boy) olmalıdır.
3- Slikondan yapılmış olmalıdır.
4-
15 m m lik standart konnektörü bulunmalıdır.
5- En az 40 kere kullanılabilir olmalı. K a f içinde ( Tabanında ) bulunan havalandırm a
deliğinin sekresyonu tutması için en az 3 ( üç ) gözeneği olmalıdır.
6- Larengeal m aske flexible bükülmeyi engelleyici ve daha esnek spiralli tel destekli bir
hava yolu tüpü olmalıdır.
MEKONYUM ASPİRATÖRÜ
1. Endotrakeal tüp adaptörüne uygun 15 m m lik konnektörıi olmalıdır.
2.
M ekonyum aspiratörü baş parmak yardımı ile üstten kolaylıkla kontrol edilebilmeli,
aspirasyon aralıkları kullanıcının isteğine göre ayarlanabilmelidir.
3.
M ekonyum aspiratörü latex olmamalıdır.
4.
Ü rünün üstünde markası yazılı olmalıdır.
5.
Haznesi 5.5 cm olmalıdır.
6.
Ürtin. num uneye uygun olmalıdır.
7. Aspiratör hortum unun kolaylıkla takılabilmesi için yaklaşık 2.6 cm uzunluğunda
çamağacı şeklinde konnektör kısmı olmalıdır.
EN D O T R A K E A L TÜP
1.
2.5-3-3.5 ve 4 olmak üzere 4 ayrı numaralı olmalıdır.
2.
Oral-nazal kullanım a uygun olmalıdır.
3.
Travm a oluşturm ayan yuvarlatılmış ucu olmalıdır.
4 . Kafsız olmalıdır.
5.
Cm ölçekli derinlik çizgileri olmalıdır.
6.
Vokal kord çizgileri olmalıdır.
7.
Bağlantı konnektörıi olmalıdır.
8.
Ş effaf olmalıdır.
STİLE
1.
Yenidoğan için kullanılan 2.5-3-3.5 ve 4 numaralı endotrakeal tüplerle kullanım a
uygun olmalıdır.
2.
Yum uşak alüm inyum etrafında PVC ile kaplanm ış olmalıdır.
3.
Dışı düzgün, ipeksi özellikte yüksek yoğunluklu polietilen ile çevrilm iş olmalıdır.
4 . En az 40 kere kullanılabilir olmalıdır.
5.
Çeşitli veya tek boyda olabilir.
L A R İ N G O S K O P BIÇAĞI A M P U L Ü
1.
Yenidoğan için kullanılan 1. 0 ve 00 numaralı düz laringoskop bıçaklarıyla uyum lu
olmalıdır.
/
M A L Z E M E ÇANTASI
1.
En az 50x70. en çok 70x100 boyutlarında olmalıdır.
2.
İçine konulacak eğitim maketlerinin zarar görmesini
önleyecek
kadar sert bir
m alzem eden yapılm ış olmalıdır.
3.
Eğitim
yapılacak
illere
eğitim de
kullanılıp
geri
iade edilmek
malzemelerinin kargo ile gönderilip alınması am acıyla pek
ölçüde dayanıklı olmalıdır.
KALE M PİL (AA)
1. Laringoskopta kullanım a uygun olmalıdır.
iizere.
eğitim
çok kez kullanılabilecek
Download

resüsite edilebilir bebek maketi 1. y