T.C.
K A M U DENETÇİLİĞİ K U R U M U
KAMU DENETÇİlICI
KURUMU
Ş İK A Y E T NO
: 01.2013/885
K A R A R TARİHİ:20/03/2014
R E T KA R ARI
Ş İK A Y E T EDİLEN İDARE
TEİA Ş Türkiye Elektrik İletişini A Ş .
N asuh A kar M ah. Türkocağı C ad. 2/17
Ç an k ay a / A N K A R A
ŞİKAYETİN KO N U SU
Ekonom ik öm rünü tamamladığı ve sağlığa zarar verdiği
gerekçesiyle 380 kV O sm anca-Sincan Enerji İletim
Hattının 452 ve 453 nolu pilonlannın yer altına alınması
veya yükseltilmesi yönünde tavsiye karan verilmesi
talebi.
Ş İK A Y E T B A Ş V U R U TARİHİ
28 / 11/2013
L USÛL
A. Şik ay et B a şv u ru Süreci
1) Şikayetçi
...................
tarafın d an 28/1 1 /2 0 1 3 tarih in d e K u ru m u m u z a v erilen şikayet
dilekçesi 10871 evrak sayısı ile 0 1 .2 0 1 3 /8 8 5 sayılı d o sy ay a k a y d ed ilm iş olup, y ap ılan in celem e ve
a ra ştırm a so n u c u n d a ; ş ik a y e t b a ş v u ru su n u n k a ra ra b a ğ la n m a sı için 2 8 /0 3 /2 0 1 3 ta rih li v e 28601
m ü k errer sayılı R esm i G azetede y ay ım lan an K am u D enetçiliği K u ru m u K an u n u n u n U y g u lan m asın a
İlişkin U sul ve E saslar H akkında Y önetm eliğin 4 1 /1 -a m addesi ve İm za Y etkileri Y önergesinin 7/1-e
maddesi uyam ıca şikayetin incelem e ve araştırm asına geçilm iş, K am u Denetçisinin 10/03/2014 tarihli ret
karan önerisi ile K am u Başdenetçisine sunulmuştur.
B. Ö n İ nc ele me Süreci
2 )28/03/2013 tarihli ve 28601 m ük errer sayılı R esm i G azeted e y ay ım lan an K am u D enetçiliği
K u ru m u K a n u n u n u n U y g u la n m asın a İlişkin U sul v e E saslar H ak k ın d a Y ö n etm eliğ in 18, 19 v e 20.
m addeleri çerçevesinde yapılan ön in celem e neticesinde, şikayet in celem e ve araştırm asın a engel b ir
eksikliğin bulunmadığı tespit edilmiştir.
II. O L A Y V E O L G U L A R
A. Şikayetçinin K on u H ak k ın d ak i Açıklamaları ve İddiaları
3) Ş ik ay etçin in , 3 80 kV O sm an c a -S in c a n E nerji İletim H attın ın k ald ırılm ası, 4 5 2 -4 5 3 no.lu
p ito n la rın y e r altın a alınm ası v e y a y ü k seltilm e si h u su su n d a 0 4 /1 1 /2 0 1 3 tarih li d ilek çesi ile yaptığı
başvuruya T E İA Ş G enel M ü d ü rlü ğ ü tarafın d an 18/11/2013 tarihli v e 5 947 sayılı yazı ile red cevabı
v e rilm e s i ü z e rin e ş ik a y e tç i ta ra fın d a n K u ru m u m u z a v e rile n 28/1 1/2013 v e 1 3 /0 1 /2 0 1 4 ta rih li
dilekçelerde;
38 0 kV O sm an c a -S in c a n E n eıji İletim H attın ın fiilen 1984 yılında işletm eye alındığı ve hattın
kullanım öm rünün 30 yıl olduğu, bu nedenle ekonom ik öm rünün dolduğu,
H attın 452 ve 453 nolu pilonlannın bulunduğu bölgede yoğun yerleşim olması nedeniyle güvenlik
v e sağlık g e re k ç e le riy le hattın sö z k o n u su b ö lü m le rin in y e n ile n m esi v e y a y e r altın a alın m ası v ey a
yükseltilmesi gerektiği,
H attın yenilenm esi, y e r altına alınm ası v ey a direklerin yükseltilm esi işinin m asraflarıyla birlikte
TE İA Ş Genel M üdürlüğünce yapılm ası gerektiği yönünde tavsiye karan verilm esi talep edilmiştir.
B. İd arenin Şikayete İlişkin Aç ık la m ala rı
4) Şikayet konusuna ilişkin olarak T ü rk iy e E lektrik İletim A .Ş. (T E İA Ş ) G enel M ü d ü rlü ğ ü 5.
İletim Tesis ve İşletm e G rup M üdürlüğü ile yapılan yazışm alarda ilgili idareden alman 26/12/2013 tarihli
ve 6641 sayılı yazı ile 20/02/2014 tarihli ve 112 sayılı yazıda;
H a ttın 1986 y ılın d a işle tim e a lın d ığ ın ı, e lek trik iletim h a tla rın ın k u llan ım ö m rü n ü n b ak ım
faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olduğu v e hattın periyodik olarak düzenli şekilde bakım ının yapıldığını,
hattın teknik gereksinim leri karşılıyor olm ası ve yüksek y atın ın m aliyetleri nedeniyle m evcut durum da
yenilenmesine ihtiyaç duyulmadığı,
Y ü k sek g erilim hatlarının y e r altı k ab lo su n a d ö n ü ştü rü lm esin in istisnai olarak y o ğ u n yerleşim
bölgelerinde iki trafo arasında yapıldığı, direkler arasının y e r altına alınm asının teknik açıdan çok g ü ç ve
maliyetli olduğundan böyle bir uygulam alannın olmadığı,
11attan kaynaklanan elektrom anyetik alanın can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etm ediği,
D ireklerin yükseltilm esi işinin tadilat prosedürü kapsam ında değerlendirildiği ve TE İA Ş Y önetim
K u ru lu kararı ile uygun g ö rü lm esi h a lin d e tü m m a srafların talep sah ib in ce k arşılan m ası k o şu lu y la
yapılabildiği belirtilmiştir.
III. H U K U K İ D E Ğ E R L E N D İ R M E V E G E R E K Ç E
A. İlgili Mevzuat
5) 6328 sayılı K a m u Denetçiliği K u r u m u K a n u n u
" B a ş v u r u v e usul ü " M a d d e 17 - (3 ) Y ap ılan b a ş v u r u la r d a n ;... b) Y argı organlarında
g ö r ü lm e k te o la n v e y a y a rg ı o r g a n la r ın c a k a r a r a b a ğ la n m ış u y u ş m a z lık la r a iliş k in o la n la r,
... incelenmez.
6) 4721 sayılı T ü r k M e d e n i Kan u nu
"İ r t if a k h a k k ı n ı n ilişkin o l d u ğ u y e r i n de ğ iş ti r il m e s i" M a d d e 791 -İrtifak hakkı yü k lü
taşınm azın yalnız belli bir kısm ının kullanılm ası koşuluyla kurulm uşsa, bu taşınm azın m aliki, m enfaatini
ispat etm ek ve giderleri üstlenm ek kaydıyla; irtifakın, hakkın kullanılm asını güçleşti m ı ey ecck biçim de
taşınm azın başka bir yerine naklini isteyebilir.
7) 31 5 4 sayılı Enerji ve Tabii K a y n a k la r Baka nlığ ı'nın Teşkil at v e G ör evl eri H a k k ın d a
Kanun
''Bak an lığın d ü z e n l e m e g ö r ev v e y e t k i s i ” M a d d e 2 8 - Bakanlık, K anunla yerine getirm ekle
yü k ü m lü olduğu hizm etleri tüzük, yönetm elik, tebliğ, g enelge ve d iğ er idari m etinlerle d ü zen lem ek le
görevli ve yetkilidir.
8) Elektrik Kuvvetli Akın ı Tesisleri Yönetmeliği
" U z a k lı k la r ” M a d d e 44
a) H a v a h a tla rın d a ile tk e n le r a ra sın d a a lın m ası g erek li en k ü çü k u z a k lık la r aşağ ıd ak i gibi
h e sap lan acak tır:...
h) İletkenlerin 46 ncı m addeye göre hesaplanan en büyük salgılı d u n u n d a üzerinden geçtikleri
yer v e cisim lere olan en küçük düşey uzaklıklan Ç izelge-8'de v e rilm iştir....
i) I lava hattı iletkenleri ile yanından geçtikleri yapıların en çıkıntılı bölümleri arasında, en büyük
salınım konum unda en az Çizelge-5'te verilen yatay uzaklık bulu n m alıd ır....
m ) E lektrik kuvvetli akım tesislerin in civ arların d ak i d iğ er tesislere olan y ak laşım m esafeleri
Ç izelge-6'da verilm iştir......
"H av a hatlarının m e ka n ik hesaplarında kullanılacak varsayımlar" M a d d e 46 a) İletkenlerin en büyük zorlanmaları:....
b) B ü y ü k aralıklı hatlarda iletk en lerin çek m e g erilm elerin i v e bu g e rilm e le re ilişkin en b ü y ü k
salgılan hesaplam ak için aşağıdaki varsayım lar ayn ayn göz önüne alınacaktır:...
c) Özel durumlar:...
9) K a m u D e n e t ç i l i ğ i K u r u m u K a n u n u n u n U y g u l a n m a s ı n a İ li ş k in Usu l v e E s a s l a r
Ha kk ınd a Yö netm elik
"İ yi y ö n e t i m ilk el e r i" M a d d e 6- K u ru m , in c elem e ve a raştırm a y ap ark en id aren in , insan
haklarına dayalı adalet anlayışı içinde; kanunlara uygunluk, ayrım cılığın önlenm esi, ölçülülük, yetkinin
kötüye kullanılmaması, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, nezaket, şeffaflık, hesap verilebilirlik, haklı beklentiye
uygunluk, kazanılm ış hakların korunm ası, dinlenilm e hakkı, savunm a hakkı, bilgi edinm e hakkı, m akul
sürede k a ra r verm e, kararların gerekçeli olm ası, karara karşı b aşv u ru y o lların ın g ö sterilm esi, karam ı
geciktirilmeksizin bildirilmesi, kişisel verilerin korunm ası gibi iyi yönetim ilkelerine uygun işlem ve eylem
ile tulum veya davranışta bulunup bulunmadığını gözetir ve iyi yönetim ilkelerine uyar.
B. Şikayet İlişkin U y g u la m a la r
1 0 ) A v ru p a İn san H ak ları M a h k e m e sin in
........................
- T ü rk iy e d a v asın d a v erilen
1 0 /0 9 /2 0 0 6 ta rih li v e 7 3 0 1 6 /0 1 say ılı k a ra rd a ; "A T H M , A lH S 'y e E k 1 N o 'lu P r o to k o l'ü n 1.
m addesinde üç önemli kural bulunduğunu hatırlatm aktadır: birinci bendin birinci cüm lesinde y e r alan ve
genel b ir kural niteliği k a z anan birinci ilk ed e m ü lk iy et hakkı ifa d e e d ilm e k ted ir, aynı b en d in ikinci
cü m lesin d e y e r alan ikinci ilkede mal v e m ü l k t e n y o k s u n bı r ak ıl m a ifa d e e d ilm e k te ve b ir takım
k o şu lla ra b a ğ la n m a k ta d ır; ikinci b e n tte y e r alan ü ç ü n c ü ilk e d e ise D e v l e t l e r e m ü l k i y e t i n k a m u
y a r a r ı n a u y g u n o l a r a k k u l l a n ı l m a s ı n ı d ü z e n l e m e h a k k ı ta n ın m a k ta d ır." ş e k lin d e h ü k ü m
kurulmuştur.
11) A n a y asa M a h k e m e sin in 2 9 /1 2 /1 9 9 9 tarihli ve E: 1999/33, K : 1999/51 sayılı k ararın d a;
"Çağdaş demokrasiler, temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp güvence ah ma
alındığı rejimlerdir. Teme! hak ve özgürlüklerin özüne dokunup onları büyük ölçüde kısıtlayan
veya tümüyle kullanılamaz hale getiren sınırlamaların demokratik toplum düzeninin gerekleriyle
bağdaştığı kabul edilemez. ... Ö zg ü rlü k ler , an cak a yrık du ru m larda ve d e m o k ra tik toplu m
d ü z e n in in s ü r e k liliğ i iç in zo r u n lu o ld u ğ u ö lç ü d e s ın ır la n d ır ıla h ilm e lid ir . " görüşünü
benimsemiştir.
12) Y argıtay H ukuk G enel K u ru lu n u n 15/12/2010 tarihli ve E :2010/5-662, K :2010/651 sayılı
kararında; "Görülmektedir ki, mülkiyet hakkı malike toplum yararına bazı ödevler yükleyen ve
Anay asanın sosyal hak ve ödevler bölümünde yer alan "sosyal bir haktır ". M ü lkiyet hakkının
kullanılm ası toplu m yararın a aykırı olam az . M ü lkiyet ancak kanunla ve kam u ya ra rı am acı
ile sın ırlan dırılabilir . ...
A n a y a s a M a h k e m e si b ir k a r a r ın d a , 'm ü lk iy e t h a k k ı g e ç e n y ü z y ılın f e r d i y e tç i
doktrinlerinin etkisi altında m alikin kişiliğine bağlı , dokunulm az , ku tsal ve doğal haklardan
sayılırken gü n ü m ü zde bu görü ş değişm iş ve m ü lkiyet hakkı, m alikin e toplu m yararına bazı
ö d e v le r ve g ö re v le r yü kleyen so s y a l b ir hak o la ra k g ö rü lm e ye h a ş la n m ış tır' ifa d eleriyle
m odern m ülkiyet görüşünü uygulamıştır. ...
Anayasanın mülkiyet hakkını düzenleyen ve aynı başlığı taşıyan 35. maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca: 'Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.' D em ek ki
ka m u yararı o la n yerde veya bu a m a çla k u lla n m a g e r e k s in im in d e m ü lk iy e t h ak k ı
sınırlanabilir." görüşüyle hüküm kurulmuştur.
C. H u k u k i D e ğ e r l e n d i r m e v e G e r e k ç e
13) Şikayetçinin 380 k V O sm anca-Sincan Enerji İletim H attının 452 ve 453 nolu pilonlannm yer
altına alınması veya direklerin yükseltilmesi yönünde tavsiye kararı verilmesi talep edilmiştir.
14) Ş ikayetçinin d ilek çelerin d e ve idarenin verdiği cev ap lard a; şik ay ete k onu elektrik iletim
hattının 4 52 ve 453 num aralı pilonlannm şikayetçinin m aliki olduğu taşınm azın ü zerinden g eçm ek te
olduğu, hatta ilişkin olarak idarenin söz konusu taşınm az üzerinde irtifak hakkı bulunduğu, şikayetçinin
taşınm azı üzerinde inşa ettiği binanın elektrik iletim hattına yaklaşım m esafesini ihlal ettiği gerekçesiyle
idare tarafından şikayetçi aleyhine irtifak hakkına m üdahalenin m en'i davası açıldığı, dava sürecinde üç
kez k e şif y apıldığı, İT Ü öğretim üy elerin d en o lu şan bilirkişi h ey etin in 06/0 6 /2 0 1 3 tarihli rap o ru n d a
şikayetçinin binasının bu raporun 8 num aralı paragrafında y e r alan E lektrik K u v v etli A kım Tesisleri
Yönetm eliğince öngörülen yaklaşım mesafesini ihlal ettiğinin tespit edildiği, bilirkişi raporlarına dayanarak
D ü zce 1. A sliye H u k u k M ahkem esin in 31/10/2013 tarihli v e E :2008/386, E :2 0 13/704 sayılı ilam ı ile
şikayetçiye ait binanın yaklaşım mesafesini ihlal eden kısımlarının yıkılm asına karar verildiği anlaşılmıştır.
Şikayetçi
ta ra fın d a n K u ru m u m u z a v e r ile n d ile k ç e le rd e , h e r n e k a d a r d a v a d a v e rile n k a ra rın
haksızlığından bahsedilerek açıklam alar yapılm ış olsa da bu uyuşm azlığın yargıya intikal etm iş olm ası
nedeniyle, raporun 5 num aralı paragrafında yer alan 6328 sayılı K am u Denetçiliği K anununun "B aşvuru
usulü" başlıklı 17. m addesinin 3. fıkrasının (b) b en d in d e y e r alan ” (3) Yapılan başvururlardan... b)
Yargı organlarında görülmek te olan veya yar gı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklara
ilişkin olanlar... in ce le nm ez. ” hükm ü gereğince K urum um uzun şikayetçinin binasının yıkımı hakkında
verilen ilam a konu uyuşm azlık hakkında karar vermesi m üm kün değildir.
15)
Şikayet dilekçesinin K u ru m lu n u za başvuru şartlarını sağlayan bölüm leri
değerlendirildiğinde; şikayetçinin 3 8 0 kV O sm an ca-S iııcan E nerji İletim H attın ın 452 v e 453 nolu
pilonlannın y e r altına alınm ası veya direklerin yükseltilm esi y ö n ü n d e tavsiye k aran verilm esi talebini
dayandırdığı gerekçelerinden ilki; 380 kV O sm anca-S incan E neıji İletim H attının 1984 yılında işletim e
açıldığı ve kullanım öm rünün 30 yıl olması nedeniyle ekonom ik öm rünü doldurduğu iddiasıdır. Şikayetçi
söz konusu iddiasını isp atlam a k üzere 380 kV E ren -T E S -O sm an c a T M E n eıji İletim H attın ın Ç E D
ra p o ru n u su n a ra k ra p o ru n 2. s a y fa s ın d a y e r a lan , h a ttın ö m rü n ü n 3 0 yıl o ld u ğ u ib a re sin i em sal
gösterm iştir. A yrıca bir b aşk a hat için işletm e izni alınm adan b ir yıl önce faaliy ete b aşlan m ış olm ası
nedeniyle ilgili idareye para cezası v erildiğini em sal gösterm iştir. Bu id d ialara karşılık T E İA Ş G enel
M üdürlüğü, Eneıji İletim H atlannın K arakteristik Bilgileri Tablosu sunarak; şikayet konusu hattın geçici
kabulünün 12.12.1986 yılında yapılarak işletm eye açıldığını, enerji iletim hatlannın ekonom ik öm rü ile
kullanım ö m rü n ü n farklı değerlendirilm esi g erek tiğ in i, ek o n o m ik ö m rü n ü tam am lay an hattın uygun
görülm esi halinde yenilem e ve bakım geçirildikten sonra kullanılm aya devam edilebileceğini, bu hususun
şikayetçinin sunduğu Ç E D raporund a da belirtildiğini ( Ç E D r a p o r u n u n 2. s a y f a s ı n d a ; "ömrünü
ta m a m la y a n hat uygu n gör ülm es i halinde ye ni le m e ve bakım geçirildikten sonra kullanılmaya
d e v a m edilebilir” ifadesi ye r al ma kt adı r), işletm e sorum luluklannda bulunan eneıji iletim hatlannın
y ıld a 3 k ered en a z o lm a m a k ü z ere p e riy o d ik b ak ım v e o n a rım d a n g e çirild ik le rin i, g e rç ek le ştirile n
b ak ım lar neticesinde kullanım ö m rü olarak 50-60 yıl hedeflendiğini, ö rn ek olarak 19 5 2 ’de işletm eye
alınan 154 kV A dapazan-H yundai E .İ.H v e 1 5 4 k V A dapazan-K öseköy E.İ.H ., 1956 yılında işletm eye
alınan 154 k V O sm an ca-A k çak o ca E .İ.H , 1971 y ılın d a işletm ey e alınan 380 kV A d a p az an -Ç a y ııiıan
E.İ.H attının halen sorunsuz şekilde işletilm eye devam edildiği bel i rti 1m işti r. K aldı ki,30 yıllık kullanaım
öm rününde dolmadığı görülmüştür.
16) Bu hususa ilişkin olarak, hem şikayetçi hem de idare tarafından dosyaya sunulan D ü z c e 2.
A s l i y e H u k u k M a h k e m e s i n i n 28/10/1 986 tarihli v e E: 1986 /8 1 4 , K: 1 9 8 6 /7 9 9 sayılı k a r ar ın ın
incelenmesinden; Türkiye Elektrik K urum u Genel M üdürlüğü tarafından inşa edilen A nkara IT-Osmanca
E n e rji N a k il H a ttı s e b e b iy le , D ü z c e ta p u s u n u n K o n u ra lp K ö y ü , 3 c ilt, 2 0 7 s a h ife 2 0 7 p a rse l
num arasında kayıtlı (şikayete konu p ilo n lan n bulun d u ğ u alan ) taşınm azdan g e ç e c e k e l e k t r i k nakil
hattı altına rastlayan kısım da can v e mal em niyetini tem in yönünden Elektrik K uvvetli A kım Tesisleri
Y ö n e tm e liğ in in 44. m ad d esi ve 2 9 4 2 sayılı K a m u la ştırm a K a n u n u n 17. m ad d esi g ereğ in ce, b edeli
m ukabilinde idare lehine irtifak hakkı tesisi ve tapuda tesciline karar verildiği anlaşılmıştır.
17) D iğer taraftan, şikayetçinin söz konusu hattın direk yüksekliklerinin olm ası gerekenden alçak
o lduğu beyanı karşısında; hattın etü d ü n ü n , aplik asy o n v e p ro jelen d irilm esin in y ü rü rlü k tek i m ev zu at
çerçevesinde yapıldığını beyan eden T E İA Ş G enel M ü d ü rlü ğ ü n ce dosy ay a sunulan 380 k V O sm an caSincan Elektrik İletim H attının G üzergah Planı, D irek Tevzi Listesi, Plaıı-ProfıIIerinden; yükseltilm esi
istenilen 452 nolu direğin konsol yüksekliğinin 28 m etre, 453 nolu direğin konsol yüksekliğinin 23 m etre
olduğu, iletkenlerin zem inden yüksekliğinin rapom n 8 num aralı paragrafında yer alan Elektrik K uvvetli
A kım T esisleri Y ö n e tm eliğ i m a d d e 46 ç iz e lg e 6 'd a v e rile n en d ü şü k d ü şey u z ak lık ları k arşılad ığ ı
anlaşılmıştır.
18) A yrıca, T E İA Ş G enel M ü d ü rlü ğ ü tarafından; y ü k sek gerilim hatlarının y e r altı k ab lo su n a
dönüştürülm esinin istisnai olarak yoğun yerleşim bölgelerinde iki trafo arasında yapıldığı, direkler arasının
y e r altına alınm asının teknik açıdan ço k g ü ç v e m aliyetli olduğundan böyle b ir uygulam a yapılm adığı,
elektrik iletim hattının üzerinden geçtiği taşınm azın m aliki olan özel veya tüzel kişilerin talep etm eleri
d u ru m u n d a 4721 sayılı T ürk M edeni K an u n u n u n 791. m addesinin "İrtifak hakkı yüklü taşınmazın
yalnız belli bir kısmının kullanılması koşuluyla kurulmuşsa, bu taşınm azın maliki, m en faatini
isp a t etm ek ve giderleri üstlenm ek kaydıyla; irtifakın, hakkın kullanılmasını güçleştirmeyecek
biçimde taşınmazın başka bir yerine naklini isteyebilir." hükm ü gereğince direklerin yükseltilm esi
işinin T E İA Ş Y önetim K um lu K aran ile D eplase Prosedürleri kapsam ında, m evzuat gereği m asrafların
talep sahibince karşılanması durum unda gerçekleştirildiği belirtilmiştir.
19) Bu hususa ilişkin olarak; K urum um uz tarafından şikayetçiye gönderilen 02/01/2014 tarihli ve
9 sayılı yazıda; direklerin yükseltilm esi işinin tadilat prosedürü kapsam ında değerlendirildiği v e uygun
görülm esi halinde tüm m asraflann talep sahibince karşılanm ası koşuluyla TEİA Ş Y önetim K urulu karan
ile y ap ılab ild iğ i belirtilerek , bu im k a n d a n y a ra lan m a k o n u su n d ak i g ö rü şleri so n ılm u ştu r. Şikayetçi
1 3/0 1 /2 0 1 4 tarih li cev ab i d ile k ç e sin d e , m a sra fla rın id a re ta ra fın d a n k a rşıla n m a sı y ö n ü n d e k a ra r
verilm esini talep etm iş olup, rapom n 6 num aralı paragrafında yer alan 4721 sayılı T ü rk M edeni K anunu
791. m addesi çerçevesinde değerlendirildiğinde söz konusu talep yerinde görülm em iştir.
2 0 ) Şikayetçinin, bölgede yaşay an in san lan n ve özellikle çocukların radyasyona m aruz kaldığı
yönündeki beyanı karşısında T E İA Ş G enel M ü d ü rlü ğ ü n ce sunulan, Enerji İletim H atları P ro je T esis
K am ulaştırm a ve Ç evre D aire B aşkanlığınca hazırlanan, elektrom anyetik alanların insanlar v e çevreye
etkileri hakkında hazırlanan v e idare tarafından dosyaya sunulan raporda; konu hakkındaki en kapsam lı
ç a lışm a n ın 2 0 0 1 y ı l ı n d a T E A Ş i l e T Ü B İ T A K U l u s a l M e t r o l o j i E n s t i t ü s ü t a r a f ı n d a n
g e r ç e k l e ş t i r i l d i ğ i , s öz k o n u s u ç a l ı ş m a d a n ç ı k a n s o n u ç l a r d e ğ e r l e n d i r i l d i ğ i n d e ü l k e m i z d e
m e v c u t v e t e s is e d i l m e s i d ü ş ü n ü l e n 15 4 k V v e 3 8 0 k V ' l u k h a t l a r d a t e h l i k e l i e l e k t r i k ve
m a n y e t i k al an la rı n m e y d a n a ge lm e d iğ i, bu k o n u d a a r a ş t ır m a la r d e v a m e tm e k le birlik te bu
h atlara belirli u z a k lık ta b u lu n m a k k a y d ıy la henü z k a n ıtla n m ış z a ra rlı e tk ilerin in
i s p a t l a n m a d ı ğ ı , f a z l a y a k l a ş m a d a n k a y n a k l a n a c a k z a r a r l ı e t k i l e r v e fi z ik s e l k a z a l a r d a n
k o r u n m a k üzere yaklaşım mesafeleri kon usunda yasal hüküm ler bulunduğu belirtilmiştir.
21) M edeni K anunun 2. m addesine göre herkes haklannı kullanırken dürüstlük kuralına uym ak
zorundadır. B aşvurucunun m ahkem ede kaybettiği dava sonucunda başka gerekçelerle m ahkem e kararını
etkisiz kılmak üzere ve iyi niyet kurallarına aykın olan müracaatı da doğru bulunmamıştır.
2 2)
Y ukanda açıklanan nedenlerle, şikayet konusu hattın kullanım öm rünün dolduğu, sağlığa zararlı
o ld uğu, d irek lerin olm ası g e re k en d e n alçak o ld u ğ u v e bu n ed en lerle hattın y e r altın a alın m ası v ey a
direklerin yükseltilmesi yönünde tavsiye kararı verilmesi talebinin yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.
IV. H A K A R A M A Ö Z G Ü R L Ü Ğ Ü N E İLİ ŞKİN Y A S A L M E V Z U A T
A. Dava A ç m a Süresinin Y e ni de n Başla ma sı
2 3 ) 14/6/2012 tarihli v e 6328 sayılı K am u D enetçiliği K urum u K an u n u n u n 21. m addesinin 2.
fıkrası uyarınca, bu tavsiye kararı üzerine otuz gün içinde herhangi bir işlem tesis edilm ez veya eylem de
bulunulm az ise durm uş olan dava açına süresinin kaldığı yerden işlem eye başlayacaktır.
B. Yargı Yolu
24)
2 7 0 9 sa y ılı 1982 A n a y a s a s ı'n ın T e m e l H a k v e H ü rriy e tle rin K o ru n m a s ı B a ş lık lı 40.
m a d d e sin in 2 .fık rasın d a , " D e v le t, iş le m le rin d e , ilg ili k iş ile rin h an g i k a n u n y o lla rı v e m e rc ile re
başvuracağını ve sürelerini belirtm ek zorundadır." hükm ü yer alm akta olup, 6328 sayılı K am u Denetçiliği
K urum u K anununun 20. m addesinin 2. fıkrası uyannca, ilgili idarenin şikayetçinin isteminin reddine ilişkin
işlem in e karşı 60 g ü n lü k dava açm a sü resin d en arta k alan süre için d e S ak ary a İdare M ah k em esin d e
yargı yolu açıktır.
V. K A R A R
A çıklanan gerekçelerle; şikayetin R E D D İN E ,
K ararın Şikayetçiye ve TE İA Ş G enel M üdürlüğüne tebliğine,
Türkiye C um huriyeti K am u B aşdenetçisince karar verildi.
M.Nihat ÖMEROĞLU
Kamu Başdenetçisi
Download

Yazı için tıklayınız - Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü