T . C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI K URU M U
Van Ha lk Sağlığı M ü d ü r l ü ğ ü
Sayı
2 7 /0 3 /2 0 1 4
: 3 7 .8 1 1 .5 6 3 -9 3 4 / 9 0
K onu : Teklife D avet
Sayın :..................................................
Tel : F a k s :
K uru m u m u zu n ihtiyacı olan (45) k alem Sıhhi T esisat M alzem esi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D .V.
hariç fiyat teklifinizi en geç 0 2 .0 4 .2 0 1 4 tarih ve saat
1 0:0 0'a k a d a r g ö n d erm en izi, teklifinizde teslimat süresinin de
bildirilmesini a r z r i c a ederim.
D r p a k u p İM R E N
H alk Sağlığı M ü d ü rü
S atınalm a tarih ve saati
: 0 2 .0 4 .2 0 1 4 - 10:00
T e k lif Başvuru Yeri
V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A T I N A L M A K O M İ S Y O N O D A S I
T eslim at Yeri
V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü A Y N İ Y A T B İR İM İ
T e k lif Türü
T e k li f Birim Fiyat - İş kalem leri b azınd a
EK: 45 Kalem İhtiyaç Listesi
Satınalm anın Y apılacağı Birim: Van Halk Sağlığı M ü d ü rlü ğ ü
* T eknik şartn am ey e uygun m a lz e m e v ereceğim i taahhüt ederim.
* Fiyatlar K D V hariç olarak verilecektir.
* T e k li f m ek tu b u n d a silinti ve kazıntı o lm ayacaktır.
* M alz em e ler k u ru m u m u z ilgili d e p o su n a en geç yedi iş g ün ü içerisinde teslim edilecektir.
* Teklifte belirtilen fiyatların toplam ı yazı ve rak am la yazılacaktır.
* T e k lif m ek tu b u n d a ad. so yad veya ticaret ünvanı yazılm ak üzere yetkili kişilerce im zalanm ış olacaktır.
* T e k li f edilen ürü nü n varsa markası teklifte belirtilecektir.
* T e k lif k u ru m u m u zu n stand art te k lif fo rm u ile d o ld urulacak , veya ilgili firm anın p ro f o rm a faturasına yazılacaktır.
* İl dışından gön derilen fakslanan tekliflerin aslı p osta veya kargo y olu yla peşin ö de m eli olarak k u ru m u m u z satın alm a birim ine
gönderilecektir.
A B D U R R A H M A N GAZİ M A H .B E D İÜ Z Z A M A N C A D .A R A P BABA 1.S O K A K / V A N H A L K SA ĞLIĞI M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü SA T IN A L M A
BİRİMİ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135
Faks: 432 216 84 76
e-posta: fatihaltunx â;gmail.com
Elektronik ağ: www.vanhalksagligi.gov.tr
T . C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜR KİYE HALK SAĞLIĞI K LR U M U
V an Ha lk Sağlığı M ü d ü r l ü ğ ü
İhtiyaç Listesi
Miktar
Birim
S İ R K Ü L A S Y O N P O M P A S I 5 0 L İK
7
ADET
S İ R K Ü L A S Y O N P O M P A S I 6 5 L İK
2
ADET
TERM OM ETRE
5
ADET
4
MANOMETRE
5
ADET
5
R E K O R 20 LİK İÇLİ DİŞLİ
10
ADET
6
R E K O R 20 LİK O Y N A R İÇ DIŞ B A S K IL I
10
ADET
7
R £ K O R 20 L İK O Y N A R B A Ş L IK L I DIŞ DİŞLİ
10
ADET
8
P L A S T İK TE 20 LİK
10
ADET
9
P L A S T İK D İR S E K 20 LİK
20
ADET
10
P L A S T İK D İR S E K 25 LİK
30
ADET
1)
P L A S T İK M A Ş O N 20 LİK
15
ADET
12
P L A S T İK M A Ş O N 25 LİK
15
ADET
13
P L A S T İK TE 25 LİK
10
ADET
14
R E K O R 25 LİK İÇ DİŞLİ
15
ADET
15
R E K O R 25 LİK D IŞ D İŞ O Y N A R B A Ş L IK L I
10
ADET
16
R E K O R 25 LİK İÇ D İŞ O Y N A R B A Ş L IK L I
10
ADET
17
T aharet M usluğ u
32
ADET
18
RADYATÖR VANASI
20
ADET
M a l ı n / İşin A d ı
Sı r a N o
1
2
19
S Ü R G Ü L Ü V A N A M E T A L 50 LİK
5
ADET
20
S Ü R G Ü L Ü V A N A M E T A L 40 LIK
2
ADET
21
M U S L U K (U Z U M )
10
ADET
22
P L A S T İK B O R U 20 LİK
10
BOY
23
P L A S T İK B O R U 25 LİK
5
BOY
24
P L A S T İK B O R U 32 LİK
5
BOY
25
KETEN
11
BAĞ
26
TEFLON BANT KÜÇÜK
110
ADET
27
LAVABO BATARYASI TEK GÖVDELİ
22
ADET
28
H İ D R O F O R T A K IM I 0.75 HP
10
ADET
29
SU S A Y A Ç L A R I
5
ADET
30
T E R M İ K M A N Y E T İ K Ş A R T E L 1,6
10
ADET
31
P L A S T İK M A Ş O M 3/4 K A N G A L
20
ADET
32
P L A S T İK M A Ş O N 1 K A N G A L
20
ADET
33
P L A S T İK M A Ş O N 1/2 K A N G A L
20
ADET
34
Ç E L İK F L E X H O R T U M 3/8 *1/2 L A V A B O
10
ADET
35
Ç E L İK F L E X H O R T U M 3/8 *3/8 L A V A B O
10
ADET
36
L A V A B O S İF O N L A R I
22
ADET
37
Ç E L İK F L E X H O R T U M B A T A R Y A
10
ADET
38
S P İR A L B A Ğ L A N T I l/2 * 3 /8
12
ADET
39
A d a p tö r C o nta
12
ADET
40
Evye
2
ADET
41
H İ D R O F O R 2 HP
2
ADET
42
H İ D R O F O R 0,85 HP
1
ADET
43
H İ D R O F O R 1 HP
ADET
ADET
44
H İ D R O F O R 1,5 HP
1
o
0
45
S İR K Ü L A S Y O N P O M P A S I 80 LİK
2
Bi ri ni F i y a t
Tutar
ADET
A B D L R R A H M A N GAZİ M A H .B E D İÜ Z Z A M A N C A D .A R A P BABA I.S O K A K /VAN H A LK SA ĞLIĞI M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü SA T IN A L M A
BİRİMİ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135
Faks: 432 216 84 76
e-posta: [email protected] ail .com
Elektronik ağ: www.vanhalksagiigi.gov.tr
SIH H İ T E S İS A T T E K N İK Ş A R T N A M E S İ
S İR K Ü L A S Y O N P O M P A S I:
TA NIM :
B u şartnam e k apsam ına giren SİR K Ü L Â SY O N P O M P A SI, düz boruya takılan ıslak rotorlu
pom padır.
S IN IF L A N D IR M A V E Ö Z E L L İK L E R :
1- S IN IF L A N D IR M A :
B u şartnam e kap sam ın a giren sirkülasyon pom paları, tek sın ıf olup flanş çapları ve flanşlar arası
m esafeye göre iki cinse ayrılır.
Cins-1 : Flanş çapı 0 50 m m , flanşlar arası m esafe 250 m m .
Cins-2 : Flanş çapı 0 65 m m , flanşlar arası m esafe 280 m m.
Cins-3 : Flanş çapı 0 80 m m , flanşlar arası m esafe 360 m m.
2- Ö Z E L L İK L E R :
2.1. Yapı Özellikleri:
□
□
□
Pom palar statik ve dinam ik bakım ından dengelenm iş olacaktır.
B ronz, paslanm az çelik, bakalit veya döküm fanı, salm astra baskısı, çelik m illi ıslak rotorlu,
120 °C sıcağa k adar dayanıklı elektrik m otoru ile akuple olacaktır.
P om palarla birlikte delik çaplarına uygun olarak flanş bağlantısı için 8 'e r adet cıvata-som un
verilecektir.
2.2. T ekn ik Özellikler:
□
□
Pom paların debisi; 4.1 - 8 m /h, basıncı; 3 - 5 m ss aralığında olacaktır.
P om paların m otoru trifaze, deviri 1500 d/d ‘ya kadar olacaktır.
TERMOMETRELER, MANOMETRELER:
3.1- A ksi projede belirtilm ediği veya İdarece yazılı olarak talep edilm ediği takdirde
m anom etreler (basınç göstergeleri) doğrudan doğruya basıncı ölçülecek noktaya m onte
edileceklerdir.
3.2- İdarece istendiği takdirde ve h assasiyetinden kaybetm eden yapılm ası kabil olan yerlerde
sıcaklıklar teçhizatlı (çıplak olm ayan) kapiler borularla okum a yerlerine nakledileceklerdir.
3.3- G östergelerin skalasının seçim inde, norm al işletm e sıcaklığı sahasının skalanın orta 1/3
sahasına isabet edecek şekilde olm ası; İşletm e şartlarının atm osferik şartların civarında veya daha
düşük olduğu hallerde atm osferik şartların altındaki ve üstündeki değerleri alan skalalı göstergeler
kullanılm ası sağlanacaktır.
3.4- A kışkan ölçüldüğü yerlerde sıcaklık hissediciler akışa m ani olm am ak şartıyla akışkanın
ortalam a sıcaklığını gösterebilecek bir m esafeye kadar daldırılacaklar; geçm e noktasında hissedici
çapı en çok 1 V2” ve en az bir üst boru çapı olm ak üzere arttırılacaktır.
3.5- K anal tipi term om etrelerin k anallara veya havalandırm a hücrelerine takılm aları halinde
delikli bir koruyucu ile hissedici uç, örtülü olarak m onte edilecek ve kanal veya hücreye bağlantı 3”
lik bir pirinç rakorla y ap ılarak sökm e kolaylığı sağlanacaktır. U zaktan okum alı term om etrelerde
bağlantı borusu aksi istenm ediği takdirde pirinçten olacak, borulara konan term om etreler pirinç
veya paslanm az çelikten k ılıf içerisine m onte edilecekler ve suyu boşaltm adan sökülm eleri kabil
olacaktır.
3.6- T ecrit edilm iş boru, kanal, tank, hücre veya cihazlara takılan term om etre ve
M anom etrelerde tecrit dışına kadar uygun uzatm a parçaları kullanılacaktır. M anom etreler 100 m m .
Ç apında olacak ve rutubete ve toza karşı korunm uş em niyet kapağını havi olacaktır. T abloya m onte
edilenler çelik veya alüm inyum m enteşeli yüzüklü olacaktır.
D irek m onte edilenler arka flanşlı olacak, beyaz üzerine siyah yazılı olacak. Skala sahasının
% 51 i kadar hassasiyette olacaktır.
M anom etreler, ibresinin basınç dalgalanm ası sebebiyle titrem em esi için tek sarım lı bakır bir
helisle bağlanacaklardır.
SU SAYAÇI:
Soğuk su sayaçları; Sanayi ve T icaret B akanlığının 26.04.2002/24737 tarihli 75/33/A T
Y önetm eliğine, Sıcak su sayaçları 05.05.2002/24746 tarihli 79/830/A T Y önetm eliğine uygun
olacaktır.
H İD R O F O R L A R :
A - 1,5 HP (beygir)
Tipi
M odeli
K apasitesi
G övdesi
Çarkı
: Jet tipi H idrofor
: L E O JT 150 5K A T - 10 D A İR E
: 5 kat / 1 0 daire
: D öküm
: N oril
D ifüzörü
M ili
M otor G ücü
Enerji Tipi
T erm ik K orum ası
D enge Tankı H acm i
Em m e / B asm a A ğzı
M aks. Em m e D erinliği
Sızdırm azlık
: V ar
: P aslanm az çelik
: 1,5 HP
: 220 V M onofaze
: 50 Litre
:
1"
: 9 m etre
: M ekanik salm astra
M aks. A kışkan Sıcaklığı : 45°C
M aks. O rtam Sıcaklığı : 40°C
B - 2 HP (beygir)
Tip
M odel
G övde
Ç ark
:
:
:
:
Jet Pom pa
SM JK
D öküm
Pirinç
D ifıizör
M il
M otor G ücü
Enerji
T erm ik K orum a
M aks. Basınç
M aks. Debi
Sızdırm azlık
M aks. Em m e
D erinliği
Em m e / B asm a
Ö lçüsü
M aks. İşletm e
B asıncı
M aks. A kışkan
Sıcaklığı
M aks. O rtam
Sıcaklığı
: N oril
:
:
:
:
:
:
:
K R O M ***
2,0 H P
220 V
M evcut
58 m etre
4,8 m 3/h
M ekanik salm astra
: 8 m etre
: 11/2" - 11/4"
: 8 B ar
: 40°C
: 40°C
D - 0,85 HP (beygir)
Pom pa G övdesi
: G G 25
Ç ark
: N oril
M il
: A ISI 304 Inox
Sıvı Basm a Sıcaklığı
: 0 - 45 °C
K oru m a Sınıfı
: IP 54
İzolasyon
: F Sınıfı
M ek an ik Salm astra : S eram ik / K arbon
F - 0,85 HP (beygir)
Ö zellik
: Periferikal sürtm e fanlı H idrofor
M odeli
: 100 - H idrom atlı
P om pa K apasite
: 4 kat/4 daire
G övde
Pom pa pervanesi
: D öküm G övde
: Sarı B ronz
Pom pa mili
: P aslanm az
Güç
: 1 HP
Voltaj
: 220 V olt
T erm ik K orum a özelliği
Denge Tankı Lt
: V ar
: H idrom atlı m odellerde genleşm e tankı kullanılm az
Pom pa Giriş / çıkış ”
: 1"
Em iş Derinliği
: 6M t
Keçe sistemi
: M ekanik S alm astra K eçe
M aks. Pom pa Sıcaklığı
50°C
G- H İD R R O F O R T A K IM I 0,75 HP:
Güç
M aksim um Su basm a
Basınç
K apasite
G iriş - Ç ıkış çapı
A ğırlık
K oli âdeti
600W
65 M
1 , 5 - 3 bar
65 Litre / dakika
1"
17 Kg
Download

tıklayınız.... - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü