m
M
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:22.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
MURATPAŞA BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 139. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 214
sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-lla nolu imar paftasında
yer alan 2635 Ada 9 parselin sehven unutulan yürürlükteki
yapılanma koşullarının uygulama imar planına işlenmesine
ilişkin plan değişikliği.________________________________
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 214
sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-lla nolu imar
paftasında yer alan 2635 Ada 9 parselin sehven unutulan
yürürlükteki yapılanma koşullarının uygulama imar planına
işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyemiz
Meclisi'nin 12.08.20014 tarih 419 sayılı kararı uyarınca
parselde "İBT" (isteğe bağlı ticaret) ibaresinin eklenmesi
kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur._______________________________________
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Ü y ^ s i . , ^
I
Musjafa Reşat OKT/W
İmar Çom. Ü yesi/\
İmar Ko
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İraar Kom. Üyesi v
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
03.06.2014 TARİH VE 214 SAYILI KARARI
Gündemin 25. Maddesi
Karar No. 214
Özü: 2635 ada 9 parselin sehven
unutulan yürürlükteki plan koşullarının
plana işlenmesine ilişkin hazırlanan
öneri plan değişikliğinin Planlama ve
İmar Komisyonundan geldiği şekliyle
kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 25.Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Belediyemiz
Meclisinin 06.09.2013 tarihli ve 270 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin
13.01.2014 tarihli ve 64 sayılı kararlarına konu Belediyemiz sınırları içerisinde genişliği
20m.ve üzeri yol kesitine cepheli konut parsellerinde zemin katın ticaret olarak belirlenmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği kapsamındaki 2635 ada 9 parselin sehven
unutulan yürürlükteki plan koşullarının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan öneri plan
değişikliği Planlama ve İmar Komisyonunun 07.05.2014 tarihli toplantısında incelenmiş uygun
bulunmuştur. Konunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini isteyen 28.05.2014
gün ve 2863 sayılı yazısı okundu.
Üye Songül Başkaya söz alıp, söz konusu konuda Antalya Büyükşehir Belediyesi
Meclisince alman bir karar vardır, zaten 20m. ve üzeri yola cephe parsellerde ticari alan
kullanımına ilişkin sehven yapılan hatanın planlara işlenmesiyle ilgili komisyondan geldiği
şekliyle konunun kabulü uygunudur, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, uygudur, dedi.
Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkan bize göre de uygundur, dedi.
Başkan, gündemin 25.maddesinin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza
sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, dedi.
Yapılan oylamada;
2635 ada 9 parselin sehven unutulan yürürlükteki plan koşullarının plana işlenmesine
ilişkin hazırlanan öneri plan değişikliğinin Planlama ve İmar Komisyonundan geldiği şekliyle
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Av.Ümit UYSAL
Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
Murat ŞİMŞEK
Y edek DiyŞn ^Katibi
Cem KOTAN
Geçici Divan Katibi
MURATPAŞA BELEDİYESİ
PLAN D EĞİŞİKLİĞ İ G EREKÇ ESİ:
ADA/PARSEL NO: 2635 ADA 9 PARSEL
PAFTA NO:2QK-lla
MADDİ HATANIN G İD ERİLM ESİ
MEVCUT PLAN
t
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR) MURATPAŞA BELEDİYESİ
KONU : 2635 ADA 9 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı Dutlubahçe Mahallesi sınırlan içerisinde 20K-IIa no’lu imar plan
paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Belediyemiz Meclisinin 06.09.2013 tarihli ve 270 sayılı; Antalya Büyükşehir
Belediyesi Meclisinin 13.01.2014 tarihli ve 64 sayılı kararlarına konu Belediyemiz sınırlan
içerisinde 107 adet imar plan paftasında yer alan, genişliği 20m ve üzeri yol kesitine cepheli
konut parsellerinde zemin katın ticaret olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama
imar plan değişikliği kapsamındaki 2635 Ada 9 parselin sehven unutulan yürürlükteki plan
koşullarının plana işlenmesi plan değişikliğinin amacıdır.
tr r
4. PLANLAMA KARARLARI
Yürürlükteki plan koşulları 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmiştir.
Şekil 3. Plan Örneği
3
Evrak No : .
T.C
Ar'T. ’ : fk ft/îURAT PAŞA BE., ir. DİYESİ
. 'LA sni v e p r o j e m ü d ü r l ü ğ ü
Evrak Tarih : .1-0-:-2013
imar Pl. No: 2°K- 11a
Parselasyon PL No:
1 /1000
114 000
KADASTRO
PARSELASYON
ŞÜYUU
fvliktaü
Ada No. Parsel No. Paf. No.
Ada No Parsel No
„ .2
i m sr
Parseiin
Yüz.Ölç.M :
2635
5566.00 m2
İNŞAAT DURUMU
Yol ve Komşu M esa fesi:
İnşaat T arzı: AYRIK
inşaat Cephesi =imar yönetmeliğine göre belirlenecektir.
---------------------------------------- Taban Alanı ----inşaat D erinliği: -----T.I.A.=5009.40 m2
Kat A d e d i:
Saçak Seviyesi :Max.h=29.50 m
inşaat Kotu :
Adı Soyadı
ÇİZEN
İmar Çap Ser.Sor.
Plan ve Proje Müdürü V.
Derya KÜTÜK
Bünyamin TAÇKIN
Tarih
12-04-2013
3iİQiî&n
- Projelendirme işleminden önce subasman kotuaplikasyonda tespiti gerekir.
2 -Antalya Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği
hükümleri geçerlidir.
Parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında İli.
Derece Su Kaynakları Koruma Alanı'nda kalmaktadır.
IMİA Gelişim Bölgesi planlan eki lejant hükümgeçeriidir.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2012 tave 24 nolu kararı ile parselde plan değişiklio- Projelendirme işleminden önce yerleşim projesi­
nin belediyeden onayı gerekir.
7- Parsele 18/02/2004 tarih ve 02/08 nolu ruhsat
ile inşaat izni verilmiştir.
8- Parselin bir kısmı 1Trafo", bir kısmı da "ko­
nut" alanında kalmaktadır.
9- Parselin inşaat şekli imar planında ölçülendirilmiş ve gösterilmiştir.
10-Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü'nün 11/04/2013
ve 11497 sayılı yazısında trafo alanı ile ko~
nut alanını birbirinden ayırma­
dan (ifraz işlemi yapılmadan)
imar çapı düzenlenmesi gerek­
tiği belirtilmiş olup, bu yazıya
istinaden imar çapı düzenlen­
miştir.
Rıza DEMİR
1- Bu imar çapı 1 sene muteberdir. İmar planında yapılabilecek değişikliklerden dolayı hak
2- İmar yolu teşekkül etmeden inşaat durumu muteber değildir.
m
^
3- İnşaat durumunda inşaat cephesi ve derinliği olarak verilen ölçüler tapu ölçü krokisindeki ölçülere uy'mâdığı takdirde tapu ölçüleri esas alınır.
Makbuz No. 4992
&&&?«
m m
*‘.V .
V
İ İ '“ ı * "V IJ
•• • * ' • ' • • i
•
•
r« * i
• •
• «r
Download

2014 - 2015 LİSE GRUBU FİYAT LİSTESİ