\
ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:23.07.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.05.2014
tarihli
toplantısında gündemin 27. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-07A nolu imar
paftasında yer alan Cihadiye Mahallesi 565 ada 7 ve 9
parsellerin
konut
alanından
özel
yurt
alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği
Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-07A nolu imar
paftasında yer alan Cihadiye Mahallesi 565 ada 7 ve 9
parsellerin
konut
alanından
özel
yurt
alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği Komisyonumuzca görüşülmüştür.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Can KASAPOĞL
İmar Kom.
n
Mustafja Reşat OKTAY
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TADİLAT GEREKÇESİ:
Konut alanının yurt alanına dönüştürülmesi.
A D A /PA R SEL NO:565 / 7,9
PLAN NOTU:
PAFTA NC):025B-07A
P A R S E L ALAN:1.891 M2
K
Ö LÇEK: 1/5000
- Yurt kapasitesi max 151 yatak olacaktır.
MEVCUT PLAN
ÖNERİ PLAN
AN TALYA İLİ, (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ), AKSU BELEDİYESİ,
KONU; CİHADİYE MAHALLESİ, 565 ADA 07 ve 09 PARSELLER
1/5.000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1 .PLANLAM A ALANININ GENEL TANIMI
A ntalya ili, Aksu ilçesi, C ihadiye m ahallesi sın ırla rı içerisinde bulunan 0 2 5 A -0 7 A im a r planı
paftasına giren 565 ada 07 ve 09 Parseller, konut ku lla n ım lı alanda y e r alm aktadır.
2. PLÂN LAMANIN AMAÇ VE KAPSAM I
565 ada 07 ve 09 parsellerin m alik i, parselinde Özel yurt alanı yapm ak istem ektedir.
Bu nedenle konut alanı ku lla n ım lı parsellerinde plan d eğişikliği talep etm ektedir.
Plan yapım ına ait esaslara D air Yönetm eliğin üçüncü Bölüm ünde y er alan İm ar planı
d e ğ işiklik le rin d e uyulm ası gereken e sa slar ekinde yer alan "sosyal ve Kültürel T e sisle r"
tablosunda 200 y a ta k için 2500 m2 lik asgari arsa alanı öngörülm ektedir.
Buna göre y ata k başına 12.5 m2 hesabı ile 1890 m2 lik özel yu rt alanında
m aksim um 151 y a ta k y a p ıla b ilir.
3 .BUGÜNKÜ AR AZİ KULLANIM I VE KAD ASTRAL DURUM
565 Ada 07 ve 09 p arseller im a r uygulam ası sonucu oluşm uş olup içerisinde
herhangi b ir yapı bulunm am aktadır.
4. PLAN LAMA KARARLARI
Özel kullanım lı yurt yapm ak am acıyla G elişm e konut alanında kalan 565 ada 07 ve 09
p arsellerde plan değişikliği hazırlanm ıştır. Buna göre hazırlanan 1/5.000 nazım im a r plan
d eğişikliğ i ile konut alanı ''Ö zel Y u rt" alanına dönüştürülm üştür.
A yrıca m aksim um yatak kapasitesinin parsel büyüklüğüne bağlı olarak 151 yatakla
sın ırla n d ırılm a sı am acıyla plan notu eklenm iştir.
k’Janiam a M im .M i^h.İnşaat T aah.T anm .T ıtrur ı
O to Kirpi
Tahılpazan Ma:
K.
Tel.: 0242
Ant.Kurumlar N
!v‘ srsıs
n il ü f e r t o p ç u o
Şehir
Y e t e r l i l i k &*rne
Oip.N
Slu
Grubu IA1
9.0> PDTÜ 1973
tf. No: 127
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü
Sayı :6010319-755-657 '*1
Konu :Aksu 565 ada 7 ve 9 Parseller.
27/06/2014
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
İlgi:28/05/2014 tarih ve 90852262-310.01.04.01-955-1902-13487 sayılı yazınız
İlgi yazınızda belirtilen Antalya İli Aksu Belediyesi sınırlan içerisinde, 025B-07A nolu imar
paftasında yer alan 565 ada 7 ve 9 parsellerin konut alanından özel yurt alanına dönüştürülmesine
yönelik Genel Müdürlüğümüzün görüşü yazımız ekinde sunulmuştur;
Bilgilerinize arz ederim.
lazan
Bölge İüdürü Yardım^
Ahmet SUTCU
Bölge Müdürü
EK:
l)Genel Müdürlük Görüşü (1 Ad)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
Tarih : O T - C İ 2 û ) 4 Sayı:
Ekler:
_I KOORDİNASYON
LU
<
<
X
•tiiti at f -/y ıy ,|
?t> W-İ
Kızıl toprak mah. Ali Çetinkaya Cad. No: 109 07100 ANTALYA
TELEFON: (0242) 312 28 51 (4 HAT) Faks:(0242) 312 28 55
e-posta [email protected] Elektronik aq:www.kyk.qov.tr
İLGİLİ BİRİMLER
25-JUN-2014
05 =5 6
FROM
INSAPT EMLAK D.BA S K
TO
0 0 2 4 23122855
P.01/01
I A ..
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Sayı : 39342105-754.00Konu : Plan Değişikliği
. . - T ’m 'm ~ '•VS
*157./6/2014
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
ANTALYA
İlgi : 12.06.2014 tarih ve 755.530.1450 sayılı yazınız.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin 28.05.2014 tarih ve 13487 sayılı yazısı ile Aksu
Belediye sınırları içerisinde, 025B-07A nolu imar paftasında yer alan 565 ada, 7 ve 9 parsellerin
konut alanından Özel yurt alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğine ilişkin Kurumumuz görüşünün sorulduğu ilgi yazınız ile bildirilmiştir.
Kurumumuz; 351 sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 20. maddesi
“Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli görülen hallerde hizmet binası, yurt binası
ve tesisleri, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 1 inci maddesinin (m)
bendine göre yaptırılabilir.” ve 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesmin (İkinci fıkrası; “İmar
Planı değişikliği; plan ana kararlarının, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı
dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak
yapılır.” hükümlerine amirdir.
Antalya ilinde 2013-2014 öğretim yılında 16736 kız, 24198 erkek olmak üzere toplam
40934 öğrenci yüksek öğrenime devam etmekte olup Kurumumuz yurt yatak kapasitesi 1968 kız,
1150 erkek olmak üzere toplam 3118 kişidir. Antalya İlinde yüksek öğrenime devam eden öğrenci
sayısı ve yatak kapasitesi dikkate alındığında yüksek Öğretim öğrencilerinin barınma problemlerinin
giderilebilmesi için ilgi yazımzda belirtilen ve “Özel Yurt Alanı” olarak plan değişikliği teklif
edilen mülkiyeti Pmarlı Eğitim ve Kültüre Hizmet Demeğine ait tapunun 565 ada, 7 ve 9 nolu
parsellerinde kayıtlı toplam 1.891.00 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ileri yıllarda yurt yapılmak üzere
Kurumumuzca değerlendirilebileceğinden “Özel Yurt Alanı” olarak değiştirilmesi Kurumumuzca
uygun görülmemektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN
Genel Müdür
%
Söğütüzü Mah. 2176 Sok. No:25 Çan kay a/AN KARA
J
Telefon (0 312) 551 60 00 (30 hat)
Faks: (0 312) 551 65 m '
c-posta [email protected] k.gov.tr
Elektronik ağ'. w w . kvLaoy.tr
A y rın tılı bilgi iç in irtib at: Ç JC II^ Ç
D ahilî T el: 65 56
TOTAL P.01
Download

Gündemin 12.Maddesi - Antalya Belediyesi