ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
a
Tarih:29.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
MURATPAŞA BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında önerge maddesi olarak görüşülmüş, İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.08.2014 gün ve 289
sayılı kararı ile uygun bulunan, 21L-IVd nolu imar
paftasında yer alan 6536 ada doğusundaki “Semt Spor
Sahası” alanında inşaat yaklaşma sınırları içerisinde
maxh=14.50m ile yapılanma durumu verilmesine ilişkin
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.08.2014 gün ve 289
sayılı kararı ile uygun bulunan, 21L-IVd nolu imar
paftasında yer alan 6536 ada doğusundaki “Semt Spor
Sahası” alanında inşaat yaklaşma sınırları içerisinde
maxh=14.50m ile yapılanma durumu verilmesine ilişkin
1/1000
ölçekli
uygulama
imar
plan
değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2b bendine göre uygulama
yapılabileceğinden, plan veya plan notlarında yapılaşma
koşulları belirlenmeyen donatı alanlarında ilgili mevzuat
hükümlerine
göre
yapılaşması
mümkün
olup
belediyesince ruhsatdüzenlenebileceği
için
karar
verilmesine yer olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
İCj^ I u m A O )
OKTAY
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
06.08.2014 TARİH VE 289 SAYILI KARARI
Gündemin 3. Maddesi
Karar No.289
Özü: Planlama ve İmar Komisyonu raporu
doğrultusunda,
Kızılarık
Mahallesinde
21L-IVd nolu imar plan paftasında 6536 ada
doğusundaki Semt Spor Sahası kullanımındaki
alanda,
yapı
yaklaşma
mesafelerinin
belirlenerek, maxh=14.50m. yapılaşma koşulu
getirilmesine ilişkin hazırlanan 3943,2 Plan
İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliğinin kabulüne oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 3. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Belediyemiz Emlak ve
İstimlak Müdürlüğünün, 10.07.2014 tarihli ve 2576 sayılı yazısına istinaden Kızılarık
Mahallesinde 21L-IVd nolu imar plan paftasında 6536 ada doğusundaki Semt Spor Sahası
kullanımındaki alanda, yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenerek, maxh=14.50m. yapılaşma
koşulu getirilmesine ilişkin hazırlanan 3943,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği Planlama ve İmar Komisyonunun 04.08.2014 tarihli toplantısında
incelenmiş, uygun bulunmuştur. Konunun Belediye Meclisine havalesini isteyen 05.08.2014
tarih ve 4059 sayılı yazısı ve Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 10.07.2014
tarihli ve 2576 sayılı yazısına istinaden Kızılarık Mahallesinde 21L-IVd nolu imar plan
paftasında 6536 ada doğusundaki Semt Spor Sahası kullanımındaki alanda, yapı yaklaşma
mesafelerinin belirlenerek, maxh=14.50m. yapılaşma koşulu getirilmesine ilişkin hazırlanan
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği incelenmiş, uygun bulunmuştur. 04.08.2014
tarihli ve Planlama ve İmar Komisyonu Başkanı Ahmet Öztürk, Üye Özgür Taylant Budak,
Mehmet Tosun, Murat Şimşek, Ayhan Ateş imzalı Komisyon Raporu okundu.
Üye Songül Başkaya söz alıp, Sayın Başkanım Belediyemizin semt spor sahasında açık
ve kapalı yüzme havuzu ihtiyacının karşılanması amacıyla teklif edilen Bütçe İmar
Komisyonumuz tarafından da uygun görülen teklif bizce de uygundur Başkanım, dedi.
Üye Cemal Lütfıi Öner söz alıp, komisyon kararı uygundur, dedi.
Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkanım biz de komisyon raporunu olumlu
buluyoruz, dedi.
Başkan, evet gündemin 3.maddesinin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza
sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir, dedi.
Yapılan oylamada;
Planlama ve İmar Komisyonu raporu doğrultusunda, Kızılarık Mahallesinde 21L-IVd
nolu imar plan paftasında 6536 ada doğusundaki Semt Spor Sahası kullanımındaki alanda, yapı
yaklaşma mesafelerinin belirlenerek, maxh=14.50m. yapılaşma koşulu getirilmesine ilişkin
hazırlanan 3943,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Ümit UYSAL
Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
EXP0?Ö16
T.C.
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ
Plan ve Proje Müdürlüğü
Sayı : 33616178-622.03-k 3 'l O -
■XI /08/2014
Konu: 6536 ada doğusundaki semt spor sahası,
10799 ada güneyindeki semt spor sahası,
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Planlama Şube Müdürlüğü
İlgi: a) 18/08/2014 tarih ve 4243 sayılı yazımız.
b) 15/08/2014 tarih ve 21254 sayılı yazınız.
c) 15/08/2014 tarih ve 21253 sayılı yazınız.
İlgi tarih sayılı yazılara konu 10799 ada güneyi Semt Spor Sahası Müdürlüğümüz
arşivindeki parselasyon paftasına göre 11066 ada 1 parsel olup, yazımız ekindeki dağıtım
cetveline göre 19/08/1993 tarih 4394 sayılı Antalya Belediyesi Encümen kararma göre D.O.P.
(Düzenleme Ortaklık Payı)’ndan gelmektedir.
6536 ada doğusu Semt Spor Sahası, 14/11/1989 tarih ve 5376 sayılı Antalya
Belediyesi Encümen Kararma göre D.O.P. (Düzenleme Ortaklık Payı)’ndan gelmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
EK: 1-Encümen Kararı ( 2 A det)
2-Dağıtım Cetveli ( 1 A det)
3-Parselasyon Paftası ( 1 A det)
Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi Ayrıntılı bilgi için irtibat :1508
no:63 Muratpaşa 07160 ANTALYA
Telefon : 0 242 320 22 22
Faks : 0 242 324 07 98
e-posta : [email protected]
elektronik ağ : www.muratpasa-bld.gov.tr
ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR) MURATPAŞA BELEDİYESİ
KONU: 6536 ADA DOĞUSUNDAKİ SEMT SPOR SAHASI ALANINDA
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama Alanı, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kızılank Mahallesi 21L-IVd no’lu imar
plan paftasında bulunmaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
1. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Bölge halkının açık, kapalı yüzme havuzu ihtiyacının karşılanması amacıyla plan kullanım
kararında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın semt spor sahası alamnda yapılanma
koşullarının belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği önerisi
hazırlanmıştır.
A
2. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Şekil 2. Kadastral Durum
ur
3. PLANLAMA KARARLARI
Semt Spor Sahası alanında açık, kapalı yüzme havuzu alanı yapımına olanaklı
yapılanma koşullan plana işlenmiştir
MURATPAŞA BELEDİYESİ
ADA NO:6536 Ada doğusu tescil dışı alan
PAFTA NO: 21L4D
MEVCUT PLAN
'r em e i;
Antalya
ili, Muratpaşa
İlçesi,
Kızılarık
Mahallesi,
6536 ada doğusu
"Semt Spor Sahası'* Alanında yapılanma
koşullarının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği
T:
K
LÇEK. 1/1000
r tM F R İ P l A N
—
te m e l
EĞi Tİ M
OKULU
E Ğ İTİM
OKULU
(LEJANT)
PLAN ONAMA SINIRI
1-SEMT SPOR SAHASINDA KAPALI VE AÇIK
SPOR TESİSLERİ VE YÜZME HAVUZU TESİSLERİ
YER ALABİLİR
Şekil 3. Plan Örneği
SEM T SPOR SAHASI
f;Ö t**’
ı
Download

Gündemin 58.Maddesi - Antalya Belediyesi