İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU
Belediye
: Döşemealtı Belediyesi
Mahalle
: Yağca
Pafta
: N25D-17C-1A.1B.1C, N25D-17C-2A,2D
Ada/ Parsel : 433 parsel, 8707 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 parseller, 1906 ada 1 parsel, 1907 ada 1 parsel, 8711
ada 1 parsel.
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.06.2014 gün ve 115 sayılı kararı ile 1 adet
itirazın reddi, 1 adet itirazın kabul edilerek planın yeniden düzenlenmesi kararı alınan,
N25D-17C-1A,1B,1C N25D-17C-2A,2D nolu imar paftalarında yer alan Yağca
Tapulaması 433 parsel, 8707 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 parseller, 1906 ada 1 parsel, 1907 ada 1 parsel, 8711
ada 1 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi
içersinde yapılan itirazlar, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
Söz konusu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir
Belediye Meclisi’nin 10.09.2013 tarih ve 550 sayılı kararı ile onaylamıştır.
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı, Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 02.01.2014 tarih ve 12 sayılı
kararı ile kabul edilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2014 tarih ve 109 sayılı
kararıyla değiştirilerek onaylanmıştır.
Büyükşehir Belediye Meclisince değiştirilen plan ile “Antalya Büyükşehir
Belediyesi Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı ve Bölge Otoparkı” olarak ayrılan alan,
“Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyun Alanı ve Otopark Alanı” na dönüştürülmüştür.
Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Döşemealtı Belediyesince
askıya çıkarılmış askı 2 adet itiraz da bulunulmuştur.
Birinci itiraz ile daha önceki planda değiştirilen “Antalya Büyükşehir Belediyesi
Oyun Alanı ve Otopark Alanı” nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olmadığı
gerekçesi ile parsellerin “Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Bölgesel Spor
Alanı ve Bölge Otoparkı” olarak düzeltilmesi istenmektedir.
İkinci itiraz ise “Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlanan 433
parselin daha önce İl Genel Meclisince onaylanan planlarda “Akaryakıt ve LPG
Servis İstasyonu” olarak planlı olduğu Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı notlarında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları”
başlığınca “akaryakıt satış ve bakım istasyonları” yapılabileceğine ilişin hüküm
bulunduğu belirtilerek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 433 parselin “Akaryakıt
ve LPG Servis İstasyonu” olarak planlanması istenilmektedir.
Döşemealtı Belediye Meclisince söz konusu ikinci itiraz reddedilmiş, birinci
itiraz ise kabul edilerek bu doğrultuda plan değişikliği hazırlanmış ve alan “Antalya
Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı ve Bölge Otoparkı”na
dönüştürülmüştür.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.07.2014 tarihinde “ 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar planına itirazların reddine 8707 ada 23, 24 parsellere ilişkin 1/5000
ölçekli nazım imar plan kararının kamu yararı doğrultusunda revize edilmesinin uygun
olduğu” dair raporu bulunmaktadır.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi
içerisinde yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
01.09.2014
Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:16.07.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Özel Şahıslar
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.06.2014
tarihli
toplantısında önerge verilip gündemin 126. maddesinde
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.
TALEP KONUSU
KOMİSYON RAPORU:
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.06.2014 gün ve 115
sayılı kararı ile 1 adet itirazın reddi, 1 adet itirazın kabul
edilerek planın yeniden düzenlenmesi kararı alınan, N25D17C-1A,1B,1C N25D-17C-2A,2D nolu imar paftalarında yer
alan Yağca Tapulaması 433 parsel, 8707 ada 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40 parseller, 1906 ada 1 parsel, 1907 ada 1 parsel,
8711 ada 1 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planına askı süresi içersinde yapılan itirazlar.
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.06.2014 gün ve 115
sayılı kararı ile 1 adet itirazın reddi, 1 adet itirazın kabul
edilerek planın yeniden düzenlenmesi kararı alınan, N25D17C-1A,1B,1C N25D-17C-2A,2D nolu imar paftalarında
yer alan Yağca Tapulaması 433 parsel, 8707 ada 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40 parseller, 1906 ada 1 parsel, 1907 ada 1
parsel, 8711 ada 1 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planına askı süresi içersinde yapılan
itirazlar, Komisyonumuzca incelenmiş, itirazların reddine
8707 ada 23, 24 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım
imar plan kararının kamu yararı doğrultusunda revize
edilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi f
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SŞNİRLİ
İmar Kom. Ü v e s t^ -^ ^ '
T.C.
ANTALYA D Ö ŞEM EA LTI BELED İY ESİ
M EC LİS KARA RI
Bjrlegim
6. "
Belediye Başkanı
Divan Katibi
Divan Katibi
:Turgay GENÇ
:S uzan KÜÇÜKBAŞKAN
:Musa ÜNAR
Oturum
İ.
Karar T ^ihi-. Saati
Ö2.06.20 İ 4-14:00
Karar No
' 115
K ARARIN OZÜ: Yağca tapulamasına kayıtlı 433, 8707 ada 18, 21, 22, 23, 24 ve 8711 ada 1 no’lu
parsellerin içerisinde yer alan “Antalya Büylikşehir Belediyesi Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı ve
Bölge Otoparkı Alanı”nın Antalya Büyükşehiı* Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olarak “Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyun Alanı ve
Otopark Alanı” olarak değiştirildiği ve mevzuata aykırı bu uygulamanın düzeltilmesine ilişkin
itirazda bulunmuştur. Söz konusu itiraz incelenmiş, Söz konusu itirazın kabul edilmesi ve 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Bölgesel Spor
Alanı ve Bölge Otoparkı olarak imar planlarında gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 8. maddesinde yer alan “Yağca Köyü 433, 8707 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 parseller, 1906 ada 1 parsel, 1907 ada 1
parsel, 8711 ada 1 parsellerde hazırlanarak Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.01.2014 tarih 12
sayılı kararı ile kabul, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarih 109 sayılı kararıyla
değiştirilerek onaylanan ve 10.03.2014 ile 10.04.2014 tarihleri arasında askıya çıkarılan imar planı
değişikliğine yapılan 2 adet itirazın değerlendirilmesine ilişkin 27.05.2014 tarih 21 sayılı İmar
Komisyonu toplantı tutanağı yazımız ekinde gönderilmiş olup 5393 sayılı yasa gereği konunun
Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunda; Gereğini arz ederim.İfadeli İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/05/2014 tarihli 722 sayılı yazısı ve
İM AR KOM İSYONU TO PLA N TI TUTANAĞI
-Kadir URAN V.Rıfat ÇETİN 10.04.2014 tarih 3776-909 kayıt no’lu dilekçe ile Yağca 433 parsel
ile ilgili kısmına LPG ve Akaryakıt Servis İstasyonu kullanım alanı olarak düzeltilmesine ilişkin
itirazda bulunmuştur. Söz konusu itiraz incelenmiş,
Yağca 433 parsel, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2013 tarih 550 sayılı kararı ile
onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak
onaylandığından söz konu itirazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olması sebebiyle
itirazın reddine, -Şükrü CEYLAN V.Av.Emel CEYLAN’m 26.03.2014 tarih 3229-749 kayıt no’lu
dilekçe ile Yağca 8707 ada 18,21,22,23,24 ve 8711 ada 1 no’lu parsellerin içerisinde yer alan
“Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı ve Bölge Otoparkı Alanı”nm
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
kararlarına aykırı olarak “Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyun Alanı ve Otopark Alanı” olarak
değiştirildiği ve mevzuata aykırı bu uygulamanın düzeltilmesine ilişkin itirazda bulunmuştur. Söz
konusu itiraz incelenmiş, Söz konusu itirazın kabul edilmesi ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına
uygun olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı ve Bölge Otoparkı
olarak imar planlarında gerekli düzeltmelerin yapılması, Komisyonumuzca incelenerek uygun
bulunmuştur. Komisyon raporu imza altına alınarak meclisin takdirine sunulmuştur.
Ali ACIR
Komisyon Başkanı
İmza
Hüseyin ÇETİKAYA
Üye
İmza
Ramazan KAŞLI
Üye
İmza’lı komisyon karan okundu.
T.C.
ANTALYA D Ö ŞEM EA LTI BELED İY ESİ
M EC LİS KARARI
Birleşim
6. ”
Belediye Başkanı
Divan Katibi
Divan Katibi
:Turgay GENÇ
:Suzan KÜÇÜKBAŞKAN
:Musa ÜNAR
Oturum
'" " İ T
Karar Tarihi-Saati
02.06.2014-14:00
Karar No
115
Başkan; konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler sonucunda İmar Komisyonundan
geldiği şekli ile oylamaya sundu, işaretle yapılan oylama sonunda;
-Kadir URAN V.Rıfat ÇETİN 10.04.2014 tarih 3776-909 kayıt no’lu dilekçe ile Yağca 433
parsel ile ilgili kısmına LPG ve Akaryakıt Servis İstasyonu kullanım alanı olarak düzeltilmesine
ilişkin itirazda bulunmuştur. Söz konusu itiraz incelenmiş, Yağca 433 parsel, Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisinin 10.09.2013 tarih 550 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak onaylandığından söz konu itirazın 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olması sebebiyle itirazın reddine,
-Şükrü CEYLAN V.Av.Emel CEYLAN’ın 26.03.2014 tarih 3229-749 kayıt no’lu dilekçe ile
Yağca 8707 ada 18,21,22,23,24 ve 8711 ada 1 no’lu parsellerin içerisinde yer alan “Antalya
Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı ve Bölge Otoparkı Alanı”nın Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına
aykırı olarak “Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyun Alanı ve Otopark Alanı” olarak değiştirildiği ve
mevzuata aykırı bu uygulamanın düzeltilmesine ilişkin itirazda bulunmuştur. Söz konusu itiraz
incelenmiş, Söz konusu itirazın kabul edilmesi ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı ve Bölge Otoparkı olarak imar
planlarında gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Suzan KÜÇÜKBAŞKAN
Musa ÜNAR
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
GÖSTERİM (LEJAND)
ADA/PARSEL NO: Yağca 8707 ada 23 ve 24 parseller
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
MEVCUT PLAN
A NTALYA BÜYÜKŞEH İR İELEDİYESİ ]j:i.
OYUN ALANI VE OtaPARK ALANI
//
ÖLÇEK: 1/1000
YAPI YAKLAŞMA SINIRI
PAFTA NO: 0 2 5 D 1 7 c1b
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KENTSEL VE BÖLGESEL SPOR ALANI VE
BÖLGE OTOPARKI
/ / / /
/ / /
ÖNERİ PLAN
TRAFO ALANI
/ ^ANTALYA'
BÜYÜKŞEHİR*BELEDİYESİ
/
\
i •\ .
V I BÖLGESEL • *?*
.S İP R ALANI V E g Ö M İE ÇTOPARKI.
301.9
ANTALYA
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
YAĞCA MAHALLESİ (KÖYÜ)
8707 ADA 23 VE 24 PARSELLER
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
1. PLÂNLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama çalışmasına esas alınan, Antalya, Döşemealtı Belediyesi, Yağca Mahallesi (Köyü)
sınırları içerisinde bulunan 8707 ada 23 ve 24 parsellerin bulunduğu 10.09.2013 tarih ve 550
sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile “Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel
ve Bölgesel Spor Alanı ve Bölge Otoparkı” kararlı Nazım İmar Planı sonrası hazırlanan
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında sunulan, ancak Büyükşehir İmar Dairesi Başkanlığı
tarafından öneri planlarda “Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyun Alanı ve Otopark Alanı”
olarak değişiklik yapılarak onaylanmıştır. 11.02.2014 gün ve 109 sayılı Büyükşehir Belediye
Meclis Kararı ile onaylanan planlama alanını kapsamaktadır.
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Planlamaya konu 8707 ada 23 ve 24 parsel sınırları içerisinde, yürürlükteki, 1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Planı kararı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kararları arasındaki,
çelişkinin kaldırılmasıdır.
3. BUGÜNÜN ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUMU
Değişikliğe konu 8707 ada 23 ve 24 parseller özel mülkiyete konu olup, halen tarım ve
hayvancılık amaçlı kullanılmaktadır. Kadastral durumu ektedir.
4. PLANLAMA KARARLARI
Planlama alanı 8707 ada 23 ve 24 parselleri kapsamaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi tarafından 11.02.2014 gün ve 109 sayılı kararla kesinleşerek askıya çıkarılan
“Antalya Yağca Köyü Uygulama imar PlanT’na yapılan itirazın, Döşemealtı Belediyesi
tarafından uygun görülmesi nedeniyle “İmar Planı Değişikliği” olarak hazırlanmıştır.
Önerilen plan kararı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli “Nazım İmar Planı” kararlarının aynısı olup,
üst ölçekli planla uyum sağlanmıştır.
Hazırlanan planlar, mevzuata uygun olup, yürürlükteki üst ölçekli planlarla uyumludur.
Mücella Uyar
Burhan Kızılöz
GÜNEY
A . GRUB
AR
LA İNİCİSİ
'5 20 S.S.B.IĞscil No: 0711446
Ttay Cd. 613 -14 TeH )(242ı 312 74 68
Kalekapı V.D. 3456 179 5662 ANTALYA
ARAZİI OTLLÂMDfflJ VE ECÂOâSTİRÂİL BURUM
GÖSTERİEVİ:
ÇCOCOCOCOOO
DEĞİŞİKLİĞE KONU
PLANLAMA ALANINA GİREN
ÖZEL MÜLKİYET ALANLARI
KÖY HİZMETLERİ YERLEŞME ALANI
KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI
DSİ PARSELLERİ
MERA ALANI
AKARYAKIT TESİS ALANI
PLANLAMA ALANINA GİREN MEZARLIK ALANI
PARK ALANLARI
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DÖŞEMEALTI İLÇESİ
YAĞCA KÖYÜ 8707 ADA 23 VE 24 PARSELLER
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ÖLÇEK: 1/1000
GÖSTERİM:
DOOOOCO
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
YAPI YAKLAŞMA SINIRI
Hll
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KENTSEL VE BÖLGESEL SPOR ALANI VE
BÖLGE OTOPARKI
TRAFO ALANLARI
YENİKÖY
BELEDİYE
BAŞKANLÎĞT’NA
Belediyenizde askıya, çıkan Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde
yer alan Antalya ili Yeniköy ilçesi Yağca Köyü 8707 ada 18 , 21 ,22 ,23,24 ve
8711 ada 1 num aralı parsellerin malikiyim. Yeniköy belediye Meclisi
laraftadâD onaylanan uygulama I.nar ila n la rı içerisinde yer alan 14Antalya
Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı ve Lölge Otoparkı Alanı u
k aran , Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kendi onadıkları 1 /
5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olarak değiştirilerek “
A ntah'a
Büyükşehir Belediyesi Oyun Alanı ve Otopark Alanı “ olarak
onaylandığını öğrenmiş bulunuyorum. Mevzuata aykırı bu uygulamanın
çekilmesi hususunda gereğini ar:: ederim.28.€3.2014
Şükrû CEYLAN
D Ö ŞEM EA LTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ANTALYA
İL G İ A-) UYGULAM A İM A R PLANI Ö LÇ EK : 1 / 1000; a-) Antalya B ü y ü k şe h ir
Belediyesi Döşemealtı İlçesi Yağca Köyü 433, 8707 A da 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2 4 , 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1906 A da 1, 1907 Ada 1, 8711 A d a 1
Parseller U ygulam a İM A R PLA NI Ö LÇEK : 1 /1 0 0 0
b-) Döşemealtı Belediyesi Meclis K a ra r T arih ve No’su: 02.01.2014 gün ve 12 N o.
c-) A ntalya B üyükşehir Belediyesi Meclis K a ra r T arih ve N o’su: 11.02.2014 g ü n ve
109 No.
d-) Askıya Çıkış T arihi: 10.03.2014
e-) A skıdan İniş T arihi: 10.04.2014
İL G İ B-) PLA N SIZ ALANLAR İM A R Y Ö N ETM ELİĞ İ
T A L EB İM D İR : K ararı alınıp askıda olan, İlgi A-)’da kayıtlı 1/1000 Ölçekli U ygulam a
İm a r P la n ı’nm , Sahibi B ulunduğum taşınm aza ait 433 Parsel ile ilgili kısmına a şağ ıd a a rz
ettiğim gerekçeler doğrultusunda İtiraz Ediyorum .
A-) F İİL İ DURUM;
1-)
A nılan
yerde
1970
yılından
beri
a k a ry a k ıt
satış
istasy o n u
b u lu n m a k ta d ır.(E k :l/a -b )
2-) Bende, buranın taşınm az tapusunu 14.06.2012 ta rih in d e aldım (Ek:2) vede
15.06.2012 tarihinde vergi kaydım la işe başlam ayla(Ek:3) usulüne uygun g erek li
ev rak ları da tam am lay arak T.C. A ntalya İl Özel İdaresinden 13.07.2012 gün ve 0238
sayılı İşyeri Açma ve Çalışm a R uhsatını alıp (Ek:4) diğer bayilik ve yasal izin leri de
sağlayıp faaliyetim e başladım . Halen A karyakıt Satışı (perakende) faaliyetim i
sürdürm ekteyim .
B-) İM A R DURUMU;
1-) E k :5 ’teki T.C.Antalya İl Özel İdaresi tarafından tanzim edilen 21.10.2012 günlü
İmar Çapı Krokisinde anılan yerimize 158 Ada 1 Parsel olarak gösterildiği ve bu belgede” İl
Genel M eclisinin 10.01.2007 tarih ve 25 sayılı İl Genel Meclisi k a ra rı ile onaylanan Y ağca
Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İm a r Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İm a r P la n ı
içerisinde Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanında kaldığı belirtilmektedir. Ancak, bu süreçlerde
yerimiz ile ilgili Antalya İl Encüm enince alm an 24.09.2009 ta rih li 434 sayılı k a ra r , dava
konusu edilmiş ve anılan k a ra rın yerim iz 433 parsele ait kısm ının T.C. A ntalya l.İ d a r e
M ahkem esi’nin24.09.2010 gün Esas No: 2010 / 409 sayılı k a ra rı ile Y Ü RÜ TÜ LM ESİN İN
D U RD U RU LM A SI k a ra rı alınmıştır. ( Ek:6/a-b) İş bu Mahkeme kararının TÜRK M İLLETİ
ADINA başlıklı kısmın 6’cı paragrafında (Aynen devamla)4’ O layda d avacılara a it
parsellerin ve ifraza tabii tu tu lan 433 parselin düzensiz p arseller halinde olduğu, bu
alanda henüz parselasyon uygulam asının yapılm adığı anlaşılm ış olup, öncelikle
parselasyon planı yapılıp, o alanda düzgün parseller o lu ştu ru ld u k tan sonra gerekirse
ifraz işlem i yapılabileceği açık olduğundan, davalı idarece bu yapılm adan sadece 1
parselle ilgili o larak yapılan ifraz işleminin yu k arıd a sözü edilen yasa ve yönetm elik
m ad d eleri ile plan notlarına ( hüküm lerine ) aykırı olduğu sonucuna v a rılm ıştır.”
Şeklinde kanaattende anlaşılacağı üzere, Parselimizle ilgili bu karar Parsellerin oluşturulması
ile ilgili Planlama Tekniği ile alakalı olup »'Y ER İM İZİN K U LLA N IM I İLE İL G İL İ B İR
K A R A R O LM A D IĞ ID IR .
t
2-) Böylelikle bu Mahkeme kararında bu alanlarda doğrudan Parselasyon Planı
yapılması öngörülürken, bilahare yetkili idarenin yeni kanunla Antalya Büyükşehir Belediyesi
olmasıyla ilgili belediyesince anılan yerimizin de bulunduğu alanlarda 1/5000 Ölçekli Nazım
İmar Planının 10.09.2013 tarihinde Büyükşehir Meclisinin 550 sayılı kararı ile onandığı vede
onanmış bu planda da yerimizin bulunduğu lokasyona, mevcut olan s* A K A R Y A K IT SERVİS
İSTASYONU” muza UYGULAMA İM A R P L A N I’nda cevaz verecek tarzda "K O N U T
DIŞI K EN TSEL ÇALIŞM A A LA N I” İmar lekesi düşüldüğü görülmektedir. ( Ek: 7 )
Bu noktada; gerek 1/5000 Ölçekli Nazım Planı Legand h ü km ünde gerekse İL G İ
BVdeki Plansız A lanlar İm a r Y önetm eliğinin İK İN C İ BÖ LÜ M T A N IM LA R Başlıklı
4.M adde’nin 24) Bendinde (aynen) 45 K onut Dışı Kentsel Ç alışm a A lanları: İçerisinde
motel ve lokanta da bulunabilen ak ary ak ıt satış ve bakım istasyonları, resm i ve sosyal
tesisler, dum ansız, kokusuz atık ve a rtık bırakm ayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike
a rz etmeyen im alathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı m addeler içerm eyen depoların
yapılabileceği
a la n la rd ır.”
o larak
tanım lanm akta
ve
kullanım
şeklinide
b elirtm ektedir.fEk: 8 ) Görüleceği üzere, üst kademe planda G EN EL TA N IM LA M A LA R
K U LLAN ILD IĞ IN DA N ( üst ölçek 1/5000’de parsel bazında KULLANIM TANIMI ibaresi
yazılmayabilmektedir.) parselimize denk gelen yere ” LPG VE A K A RY A K IT SERVİS
İSTA SY O N U ” Kullanım alanı yazılmamıştır.
3-) Hal böyle iken, yani 1/5000 Ölçekli Nazım Planda, parselimize tekabül eden alanda
" K O N U T DIŞI K EN TSEL ÇALIŞM A A LA N I” İmar lekesi mevcut iken( Ek:7) , İLGİ
AJ’daki, askıda olan 1/ 1000 Ölçekli UYGULAMA İM A R PLA N ’ında, yaklaşık 40 yıldan
beridir, üzerinde bina ve tesiste bulunan ve her türlü yasal izinlere sahip ‘ A K A RY A K IT
SE R V İS İSTASYONU” olarak kullandığımız taşınmazımızın bulunduğu alanda 45 LPG VE
A K A R Y A K IT SERVİS İSTASYONU” ibaresi yazılmamıştır, yerimizde " LPG VE
A K A R Y A K IT SERVİS İSTASYONU” Kullanım Alanı olarak gösterilmemiştir.
B u bağlam da, 3194 Sayılı İm ar K a n u n u ’nun T an ım lar başlıklı Ş.m addesindeki
(devam la aynen)” Uygulama İm a r Planı; tasdikli halihazır h a rita la r üzerine varsa
k a d a s tra l duru m u işlenmiş olarak nazım im ar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli
bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulam a için gerekli
im ar uygulam a program larına esas olacak uygulam a etaplarını ve diğer bilgileri
a y rın tıla rı ile gösteren p la n d ır” tanım ını irdelediğim izde, ° U ygulam a İm a r P lanlarının
a-) N azım İm a r Planı esaslarına göre çizilmesi ile b-) U ygulam a etaplarını ve diğer
bilgileri ayrıntılı gösterm esi” hususlarının belirgin ve belirleyici olduğuna dikkatinizi
çekm ek isterim .( Ek: 9 )
4 -) İş bu İm a r K ullanım Alanı gösterilm ediği takdirde, faaliyetimizi sü rd ü rm ek
için y a sa l o larak izinlerine sahip olduğum uz halde ilgili başta E nerji ve Tabii K aynaklar
B akanlığı, E n erji Piyasası Düzenleme K u ru m u ( EPD K ) ve diğer resm i k u ru m lar ile
K redi kollan d ığ ım ız B an k alar ve K redi K u ru lu şları nezdindede çok büyük sıkıntılar
y a şa y a c a k ve ticaretim de sekteye u ğ ra y a rak m addi yönden çok büyük m ağduriyetim de
o la c a k tır.
N E T İC E OLARAK; Maddi yönden de Mağdur olmamam için, Üst Kademe 1/
5000’lik İNazım İmar Plam’nda da "K O N U T DIŞI K EN TSEL ÇALIŞM A A LA N I” olarak
İmar L ekesi bulunan yerimize tekabül eden alanın,( ** KONUT DIŞI K EN TSEL ÇALIŞM A
AL A N I” "Tanımındaki Kullanım Şekline uygun olması nedeniyle ve Tapu, fiili durum ve
kazamlmı ş haklar durumları da gözetilerek) askıda olan alt kademe 1/1000 Ölçekli
UYGİJLA.M A İM A R PLA N I’nda, ” LPG VE AKARYAKIT SERVİS İSTASYONU”
Kullanım .Ajanı olarak gösterilmesi gerekeceği talebimdir.
-
2
-
BU C İH E T L E , mevzuata uygun Talebimin yerine getirilmesi doğrultusunda, İL G İ A-)
da kayıtlı, askıda olan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İm a r P lan ı’nında , Sahibi B ulunduğum
taşınm aza ait 433 Parsel ile ilgili kısm ına, (İmar Mevzuatına, Planlama Tekniği ve Planlama
Sürecine aykırı olduğu da gözetilerek ) y u k arıd a arz ettiğim gerekçeler d o ğ ru ltu su n d a
İtiraz Ediyorum . 10.04.2014
T aşınm az Sahibi
K a d ir URAN
Vekili
R ıfat ÇETİN
T.C.Kimlik No: 34540565798
(T.C.Antalya 11 .Notejfliği Vekaletnamesi)
EKLER:
1- İnşaat İzni ve İşletme Ruhsatı fotokopisi
2 Tapu senedi
3- Vergi Levhası
4- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi
5- Çaplı Kroki fotokopisi
6 Antalya 1.İdare Mahkemesi 2010/409 sayılı karar örneği
7- 1/5000 Ölçekli Nazım Planı
8 Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği madde 4/24 fotokopisi
9- 3194 Sayılı İmar Kanunu madde 5 fotokopisi
-
-
-
6
25
03 04 05
d
ab
dc
ab
dc
d
a
d
a
d
b
c
b
c
b
c
a
d
a
d
a
d
c
b
c
b
c
b
c
'ANTALYA
(MERKEZ)
N25-d-l 7-c
N25-d-l 7-b
NTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÖŞEMEALTI İLÇESİ i
I - “ I
*ĞCA KÖYÜ 433, 8707 ADÂ 1 7 ^ ^ 4 8 ,^ % ^ 21,
t, 23, 2 4 ^ 7 , İ28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
, 38, 39, 40, 1906 ADA 1, 1907 ADA 4 , - =
'11 ADA 1 Pâ İS ELLER
■: -W1
Download

Gündemin 42.Maddesi - Antalya Belediyesi