T.C.
ERDEMLİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
S
o 3 jstos/.üU
Sayı : 91375411 -518-..ÂF 3 ^
Konu : Yayla Alanları Kullanıcı Tespit İlanı
İlg i: Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünün 18.08.2014 tarihli ve 1655493 sayılı yazınız
7 M a rt 2013 tarih ve 28580 sayılı R esm i G azeted e y a y ım la n a n "D ev let O rm an la rın d a k i
Y ay la A la n la rın ın T esp iti ve İdaresi H a k k ın d a Y ö n etm elik " g ereğ in ce 31.12.2011 tarih in d e n
ö n c e y a p ılm ış h e r tü rlü b in a la rın y e r a ld ığ ı y a y la a la n la r ın a k u lla n ıc ı te s p it k o m is y o n u
tarafın d an tesp itin in yap ılacağ ı ile ilgili ilgi sayılı yazı ve ekleri ilişikte gönderilm iştir.
K o n u h a k k ın d a g e r e k li ila n ın y a p ıl a r a k , ila n t u ta n a ğ ın ı n K a y m a k a m lı ğ ı m ı z a
gö n d erilm esin i rica ederim .
M ustafa K U T L A Y
K aym akam a.
İlçe Y azı İşteki M ü d ü rü
EK :
İlgi yazı ve ekleri (8 sayfa)
/
/
D A Ğ IT IM :
E rdem li B eled iy e B aşkanlığına
E rd em li M illi E m lak M ü d ü rlü ğ ü n e
M e rk e z M ah . Silifk e C ad. 3 3 7 3 0
A yrıntılı bilgi için irtib at:O .Y IL M A Z
T e le fo n : (3 2 4 )5 1 5 18 2 7 F a k s: (3 2 4 )5 1 5 18 27
e -p o sta : erdem 1i@ .icisieri.üov .tr E le k tro n ik A ğ : w w w .içişleri.ü o v .tr
\
\
T .C .
ORM AN GENEL M ÜD ÜRLÜĞ Ü
Erdemli Orm an İşletm e M üdürlüğü
Sayı
:61486682-756.99/9^
Konu
: Y ayla Alanları Kullanıcı Tespit İlanı.
ERDEM Lİ K A YM A KAM LIĞI
(İlçe Yazı İşleri M üdürlüğü)
7 M art 2013 tarih ve 28580 sayılı Resm i G azetede yayım lanan "Devlet O rm anlarındaki Y ayla
A lanlarının
Tespiti
ve
İdaresi
H akkında Y önetm elik"
gereğince
M ersin
O rm an
B ölge
M üdürlüğünce tespit edilen ve aşağıda bilgileri bulunan yayla alanları B akanlar K urulunca
onaylanarak 21.05.2014 tarih ve 29006 M ükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak ilan edilmiştir.
A şağıda ism i bulunan ve 31/12/2011 tarihinden evvel yapılmış, hakkında m üsadere kararı
bulunanlar da dahil, her türlü binaların yer aldığı yayla alanına ait vaziyet plan lan İşletm e
M üdürlüğüm üzce yaptırılm ış ve bu yayla alanındaki binaların kullanıcılarının tespiti yapılacağına
ilişkin ilan Erdemlli Kaym akam lığı, Belediye Başkanlığı ve ilgili m ahalle m uhtarlıklarına yazılarak
09 Tem m uz 2014 ile 9 Ağustos 2014 tarihleri arasında ilan edilmiştir.
İlanı yapılan yayla alanlarındaki binaların kullanıcıları İşletm e M üdürlüğüm üzce görevlendirilm iş
"Kullanıcı Tespit K om isyonu " tarafından yapılarak tanzim edilen "Kullanıcı Tespit Tutanakları "
yazım ız ekinde gönderilm iştir. Ekli kullanıcı tespit tutanaklarının, ilgili yönetm eliğin 8. m addesi
gereği, K aym akam lık, Belediye Başkanlığı ve m uhtarlıklar tarafından eş zam anlı olarak bir ay
süreyle ilan edilm esi ve bu listelere karşı yapılacak itirazlar O rm an İşletm e M üdürlüğüm üze
yapılacağından bu yazım ız ve ekli kullanıcı tepit tutanaklarının 18 Ağustos 2014 ile 19 Eylül 2014
tarihleri arasında bir ay süreyle ilan edilmesini ve ilan edildiğine dair " İlan Tutanağının " İşletm e
M üdürlüğüm üze gönderilm esini arz ederim.
iSıra ¡Yayla B ö l.
İşle tm e
ino
Adı
M üdürlüğü (Şefliği
il
(Kayacı M ersin Erdemli
Müd.
(İşletme
İl
İlçe
Y ayla
B ina
Alanı
A lanı
Belde/M ahalle
Adedi
(Ha)
Adedi
(Erdemli (Mersin Erdemli Kayacı
;
4.20
6
17
/
A au
enan AK DU M AÑX
İşletm e M üdürü
|
\
ERDEM Lİ/M ERSİN
Telefon No:324 515 12 19 B elge G eçer Nû;
e-posta: internet adresi:w w w .m ersinobm .gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
A. KAR
Vasıflı İşçi
okmançuk»
T .C .
ORM AN GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ
Erdemli Orman İşletm e M üdürlüğü
Ek
:
Kayacı M ahallesi Kullanıcı Tespit Tutanakları
Dağıtım:
-Erdem li Kaym akam lığına
-Erdem li Belediye Başkanlığına
-M ersin Orm an Bölge M üdürlüğüne
(M akine V e İkmal Şube M üdürlüğü)
-Erdemli Orm an İşletm e Şefliğine
-Sayın Kayacı M ahallesi M uhtarlığı
Erdem li/M ersin
Bu Evr akı n 5 0 70 Sayılı Kanun
Gereğince E-lmza ile imzalandığı
Olunur.
¡6,?./20 Jfy.
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik im za ile imzalanmıştır.
ERDEM Lİ/M ERSİN
Telefon No:324 515 12 19 Belge G eçer No:
e-posta: internet adresi:w w w .m ersinobm .gov.tr
ISÖİİRC 570ÖÎ-.20ÖS
A yrıntılı bilgi içiny
A.KAR
(
V asıflı İşçi \ j
KULLANICI TESPİT TU TA N A Ğ I
İŞLETMESİ: ERDEMLİ
ŞEFLİĞİ:
ERDEMLİ
KÖYÜ:
KAYACI
YAYLA NO: 1
KULLANICI T ES P İT TU TA N AĞ I
İŞLETMESİ: ERDEMLİ
ŞEFLİĞİ:
ERDEMLİ
KÖYÜ:
KAYACI
YAYLA NO: 4
H.
i'..
vji
; ', y ?
/ tötr:V)-
)
Kc.v,v f"e>i
. . 4 ' .,
L ( ‘C-
i r>
f f i' r*^''-4 i
*
n r f ' U . W -
Kayacı Mahalle Muhtarı
Nevzat CÜCE
W
c f'v-v.n
>t- >-•
KULLANICI TESPİT TU TA N AĞ I
İŞLETMESİ: ERDEMLİ
ŞEFLİĞİ:
ERDEMLİ
KÖYÜ:
KAYACI
YAYLA NO: 5
BİNA NO
1
M,
ü^-lf
r-y ? ;'ı
ALANI
KAT
(m2)
SAYISI
70.357
i
KULLANICI ADÎ
r.
i • -.i-,. „
erc-f> ,ho)
’irr i
s
:<
fc•v'ı
AÇ1KLAMA
T.C. KİMLİK NO
.
m w u tt 2- ) kal!) l-d&r İ3o\s,i\ SeLil.'vic!
KAOJ■ ß -1 42-'
■ ...v y f iı
îL ¿,-,¡4
Lo\wi<t4 A ı- ı.
Kavaf » a « e Mutam
H e v ı o t ^ ^ 1-
kıru
KULLANICI TESPİT TU TA N A Ğ I
İŞLETMESİ: ERDEMLİ
ŞEFLİĞİ:
ERDEMLİ
KÖYÜ:
KAYACI
YAYLA NO: 6
KULLANICI TESPİT TUTANAĞI
İŞLETM ESİ:
ERDEMLİ
ŞEFLİĞİ:
ERDEMLİ
KÖYÜ:
KAYACI
YAYLA NO:
7
KULLANICI T E S P İT TUTANAĞI
İŞLETMESİ:
ERDEMLİ
ŞEFLİĞİ:
ERDEMLİ
KÖYÜ:
KAYACI
YAYLA NO:
8
Download

Yayla A