Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
BİRİM
Tarih: 30.10.2014
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.10.2014
tarihli
toplantısında gündemin 71. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Antalya İli sınırları içerisinde 24.12.2013 tarihinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığınca onaylanan Gazipaşa- Kahyalar
1/25.000 Çevre Düzeni Planına askı süresi içerisinde gelen
ve belediyemize gönderilen 11 adet itiraz.
KOMİSYON RAPORU:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli toplantısında
gündemin 71. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen;644 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 7. Maddesinin 3. Fıkrası ile 6360 sayılı Kanun
uyarınca Belediyemizce değerlendirilmesi gerekliliği nedeniyle
Belediyemize gönderilen, Antalya İli sınırları içerisinde
24.12.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
onaylanan Gazipaşa-Kahyalar 1/25.000 Çevre Düzeni Planına
askı süresi İçerisinde gelen 11 adet itiraz komisyonumuzca
incelenerek, Turizm Tesis Alanlarında yapılaşma koşullarına
ilişkin itirazlar birlikte değerlendirilerek ifraz sonucu elde
edilecek minimum parsel büyüklüğünün 10000m2 olarak
değiştirilmesi, 10000m2-20000m2 arası parsellerde Emsal:
0.40, 20000m2 ve üzeri tüm parsellerde Emsal: 0,60 olarak
düzenlenmesi uygun, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü
tarafından Alanya-Gazİpaşa ayrımı-Kazancı il yolu güzergahının
işlenmesine yönelik itirazın uygun; diğer itirazların 1/100000
ölçekli Çevre Düzeni planına göre planlama alt bölgeleri
kapsamında yapılması gereken 1/25000 ölçekli Nazım İmar
Planı çalışmalarında değerlendirilmek üzere bu aşamada uygun
bulunmadığı kararına varılmış olup,
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.________________________________________
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi t
ı
AAoctv.
Oytun Eyl
İmar Kom
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
T.C.
ANTALYA BÜ Y Ü K ŞEH İR BELED İYESİ
îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı N azım Plan Şube M üdürlüğü
EXP02016
ANTALYA
GAZİPAŞA -KAHYALAR 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI
DEĞİŞİKLİĞİNE YAPILAN İTİRAZLARA İLİŞKİN
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RAPORU
“Gazipaşa-Kâhyalar 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesi uyarınca
Bakanlık Makamının 24.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.
09.06.2014-08.07.2013 tarihleri arasında
askıya çıkarılan plana askı süreci içerisinde 11 adet itiraz yapılmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 29.08.2014 tarih ve
14062 sayılı yazısı ile 644 sayılı KHK’nin 7. Maddesinin 3. Fıkrası ve 6360 sayılı yasa uyarınca
itirazların Belediyemizce değerlendirilmesi istenmiştir.
Bu kapsamda konu ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek 531 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
Konu; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.10.2014 tarihli toplantısında
g ö r ü ş ü lm ü ş
ve “
Turizm Tesis Alanlarında yapılaşma koşullarına ilişkin itirazlar birlikte değerlendirilerek ifraz
sonucu elde edilecek minimum parsel büyüklüğünün 10000m2 olarak değiştirilmesi, 10000m220000m2 arası parsellerde Emsal: 0.40, 20000m2 ve üzeri tüm parsellerde Emsal: 0,60 olarak
düzenlenmesi uygun, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Alanya-Gazipaşa ayrımı-Kazancı
il yolu güzergâhının işlenmesine yönelik itirazın uygun; diğer itirazların 1/100000 ölçekli Çevre
Düzeni planına göre planlama alt bölgeleri kapsamında yapılması gereken 1/25000 ölçekli Nazım
imar Planı çalışmalarında değerlendirilmek üzere bu aşamada uygun bulunmadığı” kararma
varılmıştır.
İtiraza konu Bakanlık Makamının 24.12.2013 tarihinde onaylanan Gazipaşa-Kahyalar 1/25000
ölçekli Çevre Düzeni Planında Turizm Yerleşme Alanlarında plan koşulları;
uBu alanlarda;
1- Otel ve Tatil Köyü yapılması durumunda:
a-) Maksimum Emsal (KAKS)= 0.30
Kot aldığı noktadan itibaren maksimum bina yüksekliği (hmax)=10.50 m. (3 kat)
İfraz sonucu elde edilebilecek minimum parsel büyüklüğü=7 500 m2’dir.
2- Diğer Turizm Tesisleri, Tatil Villası, Apart ve Pansiyon yapılması durumunda;
Maksimum Emsal (KAKS)= 0.20
İfraz sonucu elde edilebilecek minimum pa?‘sel büyüklüğü=5 000 m2
Yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü-2 000 m2
Kot aldığı noktadan itibaren maksimum bina yüksekliği (hmax)=7.50 m. (2 kat)
3- 2000 (İkibin) yatak ve üzeri tatil köyü veya turizm komplekslerinde;
Sayfa 1 / 2
Adres: Haşimişcan Mah. 1305 Sok. No:10
Tel: 0 242 247 55 134 / 0242 243 25 82
Fax:
E lektronik Ağ : www.antalya.bel.tr
07100/ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. Özlem ALPASLAN
E-Posta:[email protected]
T.C.
ANTA LY A BU YU K ŞEH IR BELED İY ESİ
İm ar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı N azım Plan Şube M üdürlüğü
| s.
*
T'
EXP02016
A N T A 1 Y A
Maksimum Emsal (KAKS)= 0.80
İfraz sonucu elde edilecek minimum parsel büyüklüğü: 50.000 m2ve Yükseklik (hmax):4 (Dört)
Kat ’ı geçmeyecek biçimde projelendirilecektir.
Maksimum Yükseklik Sahil Şeridi (Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak
100 metre) arkasındaki 5Om. içinde 3 (Üç) kat, diğer bölümlerde 4 (Dört) kattır. ”
Şeklinde belirlenmiştir.
Gazipaşa-Kahyalar 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı itirazları konusu, Antalya Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
12.11.2014
tarihli
toplantısında
alınan
599
sayılı
kararı
ile yeniden
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
Sayfa 2 / 2
Adres: Haşimişcan Mah. 1305 Sok. No:10
Fax:
Tel: 0 242 247 55 134 / 0242 243 25 82
Elektronik Ağ : www.antalya.bel.tr
07100/ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. Özlem ALPASLAN
E-Posta:[email protected]
1
T.C.
A N TA LY A B Ü Y Ü K ŞEH İR BELED İYESİ
İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı N azım Plan Şube M üdürlüğü
EXP02016
ANTALYA
GAZİPAŞA- KÂHYALAR 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI
DEĞİŞİKLİĞİNE YAPILAN İTİRAZLAREV DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİ
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarih ve 599 sayılı kararı ile yeniden
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilen Gazipaşa-Kâhyalar 1/25000
ölçekli Çevre Düzeni Planı itirazlarının değerlendirilmesi konusu kapsamında;
“Turizm Tesis A lanlarının yapılaşma koşulları ve parsel büyüklüklerine ilişkin itirazların
birlikte değerlendirilerek “Turizm Tesisi Alanlarında; kitle turizmine hizmet eden ve nitelikli turizm
tesislerinin yapılabilmesi amacıyla;
minimum parsel büyüklüğünün lOOOOm2 ve maksimum inşaat
emsalinin 0.80 olarak planlanması önerilmektedir.
Sayfa 1 / 1
Adres: Haşimişcan Mah. 1305 Sok. No:10
Tel: 0 242 247 55 134 / 0242 243 25 82
Fax:
E lektronik Ağ : www.antalya.bel.tr
07100/ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. Özlem ALPASLAN
E-Posta:[email protected]
T.C . Ç evre ve Şchircilik Bakanlığı
M EKANSAL PLANLAM A GEN EL
M ÜDÜRLÜĞÜ - M a rm ara Ve A kdeniz Havzaları
Planlam a Şube M üdürlüğü
29/08/2014 19:04 -53276502/305.02/14062
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI
Sayı :
Konu :
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
53276502/305.02/
Gazipaşa-Kahyalar 1/25.000 Ölçekli
ÇDP
DAĞITIMLI
İlgi:
00655934
■
a) 26.05.2014 tarih ve 8195 sayılı yazı.
b) Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nün 16.07.2014 tarih ve 13160
sayılı yazısı.
•
%
644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 24.12.2013 tarihinde
onaylanan “Gazipaşa-Kahyalar 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni P lam ”y ilgi (a) yazımız gereği 30
günlük ilan-askı işlemleri sonrasında ilgi (b) yazı ile 11 (On Bir) adet itiraz konusu 644 sayılı KHK
uyarınca değerlendirilmek ve sonuçlandırılmak üzere Bakanlığımıza iletilmiştir.
Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında
yayımlanan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7., Maddesinde; “Yerleşme, yapılaşma ve
arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst
ölçekli mekânsal strateji planlarını ve çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini
sağlamak” hükmü yer alırken, 7. Maddenin 3. fıkrasında, “Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen
ulusal ve bölgesel nitelikteki fiziki planlan Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar/ Büyükşehir
belediyeleri sınırları içerisindeki çevre düzeni planlarını büyükşehir belediyeleri, büyükşehir
olmayan illerde ise Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar.” hükmü yer almaktadır.
Bununla birlikte 06/12/2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı “On Üç İlde
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Anılan
Kanun uyarınca Büyükşehir Belediyelerinin sınırları İl mülki sınırları olarak belirlenmiş ve il özel
idarelerinin tüzel kişiliği ortadan kaldırılmıştır.
Diğer taraftan "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği" nin 29.03.2014 tarih ve 29030 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, anılan yönetmeliğin 4. maddesinin (c)
bendi ile çevre düzeni planlarının havza ve il düzeyinde, sadece 1/50.000 ve 1/100.000 ölçeklerde
hazırlanabileceği tanımlanmakta; geçici madde 2’de "Yürürlükte olan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni
planlarında yapılacak revizyon, ilave ve değişikliklerinde bu Yönetmeliğin nazım imar planları ile
ilgili hükümlerine uyulur." ifadelerine yer verilmiş olup Yönetmeliğin 38. maddesi ile de "Çevre
Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler neticesinde
onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları mevcut halleri ile halen yürürlükte olmakla birlikte,
bu planlar üzerinde oluşan veya oluşacak olan yeni taleplerin ise yine bu yönetmelik hüküm esasları
kapsamında; 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Büyükşehir Belediyelerince değerlendirilmesi
gerekmektedir.
İlgi (b) yazı ile iletilmiş olan 11 (On Bir) adet itiraz incelenmiş olup;
İrtibat: Şehir Plancısı,Hüseyin EYDURAN
Tel: 3122857173
Faks:
e-posta: huseyin.eyduran@ csb.gov.tr
Bu belge 5070 sayıh elektronik im za kanuna göre güvenli elektronik imza ile im zalanm ıştır.
,
•,
elektronik a5: \vww.csb.uov.tr
.
,.
Sayfa 1 / 4
E lektronik imzalı suretine http://evrakdogrulam a.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:53276502/305.02/14062 ve B arkod Num.:655934 bilgileriyle erişebilirsiniz.
1-Gazipaşa Belediyesi’ niıı 27.06.2014 tarih ve 1055 sayılı yazısı ile iletilmiş olan itiraz
konularından;
1.1 Gazipaşa Belediyesi mücavir alan içindeyken mahalleye dönüşen; Aydıncık, Beyobası,
Korubaşı, Hasdere, Çobanlar, Macar, Beyrebucak, Muzkent ve Güney köylerinin mevzuat
kapsamında tespit edilmiş olan köy yerleşik alan lekeleri 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında
belirtildiği halde 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında gösterilmediği, mahalleye dönüşen kırsal
yerleşimler için plan hükümlerinin 11.1.5 numaralı maddesinin 2.bendinde “bu yerleşmelerin
mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfusları bağlandıkları belediyenin bu plan ile yapılmış nüfus
kabullerine eklenir” ifadesi yer aldığı, mahalleye dönüşen kırsal yerleşmeler için imar planlarının
yapılması aşamasında nüfus kabullerinin ne olacağı konusunun açık olmadığı, bu tür yerleşimlerde
yapılacak imar planları aşamasında problemle karşılaşılmaması için plan hükümlerinde bu konuya
açıklık getirilmesi talep edilmiştir.
Antalya-Bıırdıır-lsparta Planlama Bölgesi 1/1100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında, plan
paftalarında gösterilsin veya gösterilmesin köy yerleşik alanlarına ilişkin olarak î /l 00.000 ölçekli
ÇDP 9.1.2 Kırsal Yerleşim Alanları başlığı altında yer alan hükümler uyarınca işlem tesis edildiği,
1/25.000 ölçekli ÇDP 11.1.5 maddesi kapsamında, yerleşmelerin mahalle olarak bağlandığı
tarihteki nüfuslarının bağlandıkları belediyenin nüfus kabullerine eklenmesi gerektiği, dolayısıyla
çevre düzeni planı ile yerleşme için öngörülen toplam nüfusun o yerleşimin tamamına yönelik
kullanılması gerektiği, bu hususuta planda herhangi bir yeni düzenlemeye gerek olmadığı mütalaa
edilmektedir.
1.2 Bakılar ve Koru mahallelerinin Hacı Musa Çayı, turizm alanı ve Koru yolu arasındaki
bölgenin 1/100.000 ölçekli planda tarım alanında, ancak sulama alanı dışında yer almakta iken
1/25.000 ölçekli planda sulama alanı olarak tarandığı, sulama alanı dışında kalan bu bölgenin,
1/100.000 ölçekli planda olduğu gibi sulama alanı dışına çıkarılması ve turizm veya tercihli kullanım
alanı olarak planlanması talep edilmektedir.
Üst ölçekli planlarda aynı kullanımlara yönelik plan kararlarının plan kademesinin
gerektirdiği kullanımların detay niteliğine bağlı olarak sadece ilgili kurumun verileri doğrultusunda
plan kademeleri arasında farklılaşabileceği, bıı doğrultuda 1/25.000 ölçekli ÇDP’ de ilgili kurum
verileri kapsamında sulama alanı olarak tanımlanan bölgenin, varsa ilgili kurum görüşü
doğrultusunda sulama alanından çıkarılabileceği mütalaa edilmektedir.
1.3.D-400 karayolunun Kahyalar-Yakacık mahalleleri boyunca turistik yol özelliği taşıması
nedeniyle güzergah boyunca mevzuata uygun olmak koşulu ile akaryakıt, LPG istasyonu, servis
istasyonu, konaklama tesis, yeme-içme tesisi vb. gibi tesisler ise teşhire ve ticarete yönelik
kullanımların yer alabilmesine yönelik plan notu düzenlemesinin yapılması talep edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak ”9.34. Karayolu Kenarında Yapılacak Yapı ve Tesisler" başılğı altında
yer alan hükümler doğrultusunda uygulama yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
1A M acar, Muzkent ve Güneyköy mahallelerinin kıyı kesimlerinde uygun alanlarda koruma
kullanma dengesi gözetilerek tatil köyü gibi turizm tesis alanlarının belirlenmesi, ayrıca, ilçede
alternatif turizm türlerinin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi için mahalleye dönüşen köylerde
emsal 0,10 gibi düşük yoğunlukta eko-turizm alanlarının planlanması talep edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11.1.5 ve 11.2 Kırsal Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan plan
notları kapsamında uygulama yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
1.5.Turizm tesis alanlarında yapılaşma koşularının yatırımcı için cazip hale getirilmesi için;
-Otel ve tatil köyü yapılması durumunda yapılanma koşullarının,
-Maksimum emsal(KAKS) =0.40
-Hmax= 13.50 m. (4 kat)
İfraz sonucunda elde edilecek minimum parsel büyüklüğü 5000 metrekare olarak
İrtibat: Şehir Plancısı,Hüseyin EYDURAN
Tel: 3122857173
Faks:
e-posta: huseyin.eyduran@ csb.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik im za kanuna güre güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır.
elektronik ağ: wwvv.csb.gov.tr
_ .
K
Sayfa 2 / 4
E lektronik imzalı suretine http://evrakdogrulam a.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:53276502/305.02/14062 ve B arkod Num.:655934 bilgileriyle erişebilirsiniz.
değiştirilmesi,
-10.000-50.000 metrekare parsel büyüklüklerinde maksimum emsal (KAKS) =0.60
Hmax=4 kat olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.
Komtya ilişkin olarak 11.13 Turizm Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan plan notları
kapsamında işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ mn 27.06.2014 tarih ve 112204 sayılı
yazısı ile; söz konusu çevre düzeni planında; ( Alanya-Gazipaşa) Ayrım-Kazancı il yolu
bulunmadığı ifade edilerek, (Alanya-Gazipaşa ) Ayrım -K azancı il yolu güzergahı çevre düzeni
planına işlenmek üzere ekte CD ortamında gönderilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11. Genel Hükümler başlığı altında yer alan 11 nolıı hüküm
kapsamında işlem yapılabileceği mütalaa edilmektedir.
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı VI. Bölge M üdürlüğü7 nün 23.06.2014
tarih ve 18953 sayılı yazısı ile; Çevre Düzeni Planı onama sınırına çok yakın bir bölgede “Uğrak
Balıkçı Barınağı” projesinin etüt imar planı çalışmalarının devanı etmekte olduğu ifade edilerek,
ekte gönderilen koordinatların onama sınırı içinde kalması durumunda, bölgeye liman lejantı
konulması gerektiği ifade edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11. Genel Hükümler başlığı altında yer alan 11 nolu hüküm
kapsamında işlem yapılabileceği mütalaa edilmektedir.
4- Kültür ve Turizm Bakanlığı (Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 18.06.2014 tarih ve 2339 sayılı yazısı ile; ÇDP’ de arkeolojik sit alanlarının
sınırlarının işlendiği, ancak söz konusu arkeolojik sit alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun
Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin ilke kararlarına göre işlem yapılacağına dair plan hükmü
oluşturulup oluşturulmadığının anlaşılamadığı ifade edilerek, söz konusu alanlara ilişkin plan
hükümleri iletildiği taktirde inceleneceği ifade edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11.11 Sit Alanları başlığı altında yer alan plan notları kapsamında
uygulama yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
5-Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğü’ nün 12.06.2014 tarih ve 298 sayılı
yazısı ile; plan onama sınırları içerisinde bulunan doğal sit alanlarını gösterir kroki ve Kararlar yazı
ekinde gönderilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11.11 Sit Alanları başlığı altında yer alan plan notlan kapsamında
uygulama yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
j
6-Gazipaşa Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 10.07.2014 tarih ve 1291 sayılı
yazısı ile; Turizm Yerleşme planlarıyla ilgili 11-13-5. maddesinin yapılaşma koşulu başlığının 1 ve
2. maddesine itiraz edilerek, Gazipaşa ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde 22 ada 96 ve 22 ada 21 ve 31
parsellerdeki emsalin 0,80’ e çıkarılması talep edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11.13 Turizm Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan plan notları
kapsamında işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
7-Ali
PUR’ un 13.06.2014 tarihli dilekçesi ile; turizm alanlarında 10.000 m2’yi geçen
alanların tamamının %80 emsale çıkarılması talep edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11.13 Turizm Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan plan notları
kapsamında işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
8-9-10-Tunceller Kollektif Şirketi, Vedat AKYOL ve Ferizan PEKER’ in dilekçesi ile;
Turizm Alanlarında;
0-10.000 m2 büyüklüğündeki parsellerde Emsal (KAKS): 0.30, (3 kat)
10.000-50.000 m2 üzerindeki parsellerde Emsal (KAKS) :0.60, (4 kat)
50.000 m2 ve üzerinde büyüklüğe sahip parsellerde Emsal (KAKS) :0.80, (4 kat)
olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.
İrtibat: Şehir Plancısı,Hüseyin EYDURAN
Tel: 3122857173
Faks:
e-posta: huseyin.eyduran@ csb.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik im za kanuna göre güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır.
elektronik ağ: www.csb.gov.tr
, .
Sayfa 3 / 4
E lektronik imzalı suretine http://evrakdogrulam a.csb.gov.tr adresinden Belge Nunı.:53276502/305.G2/14062 ve B arkod Num.:655934 bilgileriyle erişebilirsiniz.
1
Konuya ilişkin olarak 11.13 Turizm Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan plan notları
kapsamında işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
11Hüseyin YILDIZ, İhsan ÖZDEMİR ve Abdurrahman YILM AZ’ ın 03.07.2014 tarihli
dilekçesi ile; turizm alanlarında yapılanma şartlarının değiştirilmesi talep edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11.13 Turizm Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan plan notları
kapsamında işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
Bu kapsamda, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nm Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 24.12.2013 tarihinde
onaylanan " Gazipaşa-Kahyalar 1/25.000 ölçekli Çevre Diizeni Planı” na yönelik Bakanlığımıza
iletilmiş olan itiraz konularının 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin 3. fıkrası
ve 6360 sayılı Yasa uyarınca İdarenizce değerlendirilerek sonuçlandırılması hususunda bilgilerinizi
ve gereğini rica ederim.
;
Y. Erdal KAYAPINAR
Bakan a.
Genel Müdür
®
Ek:
1 adet Dosya
DAĞITIM :
Gereği :
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı f
B ilg i:
Antalya Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü)
İrtibat: Şehir Plancısı,Hüseyin EYDURAN
Tel: 3122857173
Faks:
e-posta: huseyin.eyduran@ csb.gov.tr
elektronik ağ: \vwvv.csb.ııov.tr
3u belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır.
,
•
,
Sayfa 4 / 4
elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulam a.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:53276502/305.02/14062 ve B arkod Nunı.:655934 bilgileriyle erişebilirsiniz.
T.C.
A NTA LY A B Ü Y Ü K ŞEH İR BELED İYESİ
İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı N azım Plan Şube M üdürlüğü
EXP02016
ANTALYA
GAZİPAŞA- KÂHYALAR 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI
DEĞİŞİKLİĞİNE YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİ
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarih ve 599 sayılı kararı ile yeniden
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilen Gazipaşa-Kâhyalar 1/25000
ölçekli Çevre Düzeni Planı itirazlarının değerlendirilmesi konusu kapsamında;
“Turizm Tesis Alanlan”nın yapılaşma koşulları ve parsel büyüklüklerine ilişkin itirazların
birlikte değerlendirilerek “Turizm Tesisi Alanlarında; kitle turizmine hizmet eden ve nitelikli turizm
tesislerinin yapılabilmesi amacıyla;
minimum parsel büyüklüğünün 10000m2 ve maksimum inşaat
emsalinin 0.80 olarak planlanması önerilmektedir.
Sayfa 1 / 1
Adres: Haşimişcan Mah. 1305 Sok. No:10
Tel: 0 242 247 55 134 / 0242 243 25 82
Fax:
Elektronik Ağ : www.antalya.bel.tr
07100 /ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. Özlem ALPASLAN
E-Posta:[email protected]
Download

Gündemin 10.Maddesi - Antalya Belediyesi