T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü
f%
’
’• j
'*
EXP02016
ANTALYA
Sayı: 10395726/SûA
2 .0
Konu: 1/25.000 ölçekli N.İ.P değişikliği
0 ^ /0 ^ 2 0 1 4
BAŞKANLIK MAKAMINA
Antalya İli İstanbul-Antalya (Eskişehir-Antalya) Demiryolu Projesi güzergâh
değişikliğinin planlara işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliği’nin Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Uygun görü:
îm ÖZEN
Genel Sekreter Yardımcısı
Uygun
enm.
__/ __ /2014
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Adres: Haşimişcan Mah. Atatürk Cad. 1293 Sok. No:39/4
Tel: 0 242 247 07 84-89
Fax: 0 242 247 07 79
E lektronik Ağ : www.antalya.bel.tr
07100 /ANTALYA
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: A. Özlem ALPASLAN
E-Posta:[email protected]
Download

Gündemin 82.Maddesi - Antalya Belediyesi