T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Yollar Şube Müdürlüğü
Sayı :28474118-(301.01)Konu:Büyükşehir Belediyesi Yol Ağı.
EXP02016
AN T A L Y A
..... /12/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
6360 Sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı genişlemiş olup, Belediyemizin
sorumlu olacağı yol ağını belirlemek amacı ile Alanya, Manavgat, Finike, İlçe M erkezlerindeki kent
yolları ile 19 ilçede kırsalda yer alan yolların Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ağma dahil
edilmesine ait talebin karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisine havalesi hususunu;
Bilgilerinizi arz ederim.
Zeki DEMİRAY
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı V.
Uygun görü şledir/
..../1 2 /2 ö lf
erim.
Bedrullah
Genel Seİcret^r
Menderes TÜREL
Büyükşehir Belediye Başkanı
EK LER:
Kent yolları listesi ( 12 ad.)
Kırsal yolları listesi (12 ad )
Tüm Y ol ağı haritası (Cd 1 ad.)
Adres: A ntalya B üyükşehir Belediyesi, M akine ve İkmal Şube M üdürlüğü Fabrikalar M ah. D um lupınar Cad.
A sat Yanı Kepez / A ntalya
Tel: 0 242 345 00 12-14
Fax: 0 242 335 56 56
W eb : w w w .antalva.bel.tr
E -Posta:ftaskin@ antalva.bel..tr
Download

Gündemin 77.Maddesi - Antalya Belediyesi