T.C.
MERSİN VALİLİcİ
Çevre ve Şehireilik İl Müdürlüğü
ASKıYAALMA TUTANACı
Mersin İli, Anamur İlçesi, Akine, Ormancık ve Sanağaç Köyleri hudutları içerisinde
bulunan Kıbrıs'a Anamur (Dragon) Çayından Boru ile Su Götürme Projesi kapsamında
Akine, Ormancık ve Sarıağaç Köylerinde tarımsal iskanı yapılacak ailelere geçimlerini
sağlamak amacıyla 5543 Sayılı İskan Kanunun geçici 5. Maddesi ve 26.09.2011 tarih ve
201112291 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 11.07.2014 tarih ve 11278 sayılı
Bakanlığımız Makam Olur'ları ile 16.07.2014 tarihinde onaylanan İmar Planı Revizyonunda
tarım yapılacak alan olarak işaretlenmiş sahada; 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.
Maddesine istinaden hazırlanan imar uygulaması işleminin;
3194 Sayılı İmar Kanunu ve 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile
11.07.2014 tarih ve 11278 sayılı Bakanlığımız Makam Olur'ları ile 16.07.2014 tarihinde
onaylanan İmar Planı Revizyonunun imar planına ait plan notlarının 19. Maddeleri
uyarınca Bakanlığımızın 20.01.2015 gün ve 928, 940 ve 934 Sayılı Makam Olur' u ile
(üç köy için ayrı ayrı) onaylanmıştır.
Bakanlığımızea onaylı söz konusu alandaki imar uygulama pafta ve dosyası
23/01/2015
tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile Müdürlüğümüz
ilan panosunda ve
kurumsal internet adresinde eşzamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.(Ayrıntılı bilgi için
Mersin Çevre ve Şehireilik İl Müdürlüğü İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü Kat3)
İlan Olunur.
23/0112015 MERSİN
Ga,tHarita Mühendisi
İmar ve PIn. Şb. Müd.
Download

Askıya Alma Tutanağı