T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İnsan Kaynakları ve Eğitini Dairesi Başkanlığı
A
tivr
ucu iü
EXP0.2Ü16
İ NN T A
t*
A
A !L Y A
S a y ı: 34808595(903.02)/ /f flf /
Konu: Norm Kadro
f
•
5712/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
10.04.2014 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro îlke Standartlarına
İlişkin Yönetmelikte Değişildik yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile değiştirilen
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmelik gereğince Büyükşehir nüfusumuzun, 31.12.2013 itibarıyla adrese dayalı
nüfus sayımı sonuçlarına göre 2.000.000’u geçmesi nedeniyle (A3 Grubu) Belediyemize
4493 adet Memur Kadrosu ile 2247 adet sürekli işçi kadrosu verildiği tespit edilmiştir.
Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan I sayılı
kadro ihdas cetveli ve IV Sayılı Memur Dolu-Boş Kadro Cetveli yazımız ekinde
gönderilmiştir (EK-1, EK-2).
Norm kadro ilgili konunun Büyükşehir Belediye M
usunu arz
ederim.
}
İnsan KaynaKituı ve cgmnı ia n e s i Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
..../12/2014
Uygun
"
' ;rim.
Genel Sekreter
BELEDIİYE m e c l i s i n e
.../12/2014
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EKLER:
1-1 S ayılı M em ur K adro İhdas Cetveli
2-IV S ayılı M em ur D olu-B oş K adro C etveli
Adres: Antalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi
07100 / ANTALYA
Fax: 0 242 249 52 65
Download

Gündemin 70.Maddesi - Antalya Belediyesi