(jBteNUf,
••e i#
m
t
•
•2\ *• •
• S
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
‘ K
•
EXP02016
ANTALYA
Cl/jbö/2014
Sayı : 90852262-301.03Konu: Finike 530 ada 8 NİP değişikliği
BAŞKANLIK MAKAMINA
Finike Belediyesi sınırları içerisinde, 19K nolu imar plan paftasında yer alan
Yenimahalle Mahallesi 530 ada 8 nolu parselin Yönetim Merkezinden Ticaret Alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehirdir
Uygun görüşle arz ederim ./„
Bedrullah ERÇIN
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun görüşle arz ederim.
Btfol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE
BELEDİ
MECLİSİNE
/..../2014
'\j
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekler: -1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği fotokopisi
-Plan açıklama raporu
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: info@,antalva-bld.gov.ti'
[email protected]
t
FİNİKE ( ANTALYA BÜYÜKŞEHİR ) BELEDİYESİ
ADA/PARSEL N0:530 ADA / 8 PARSEL
PAFTA N0:19 K
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
MEVCUT PLAN
K
ÖLÇEK: 1/5000
ÖNERİ PLAN
FİNİKE ( ANTALYA-BÜYÜKŞEHİR ) BELEDİYESİ
530 ADA 8 PARSEL
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya ili, Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesi Yeni Mahalle mevkii, 530 ada 8
parsel numaralı taşınmaz üzerinde , 1/5000 ölçekli 19K paftasına giren yaklaşık 0.2
ha alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hazırlanmıştır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği önerisi getirilen alan Antalya’nın Finike İlçe merkezinde yer
almaktadır. Mülkiyeti Finike Belediyesi’ne ait olan 530 ada 8 numaralı taşınmaz için
plan değişikliği hazırlanmıştır.
Parsel mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında Yönetim Merkezi olarak,
mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında da Resmi Kurum Alanı (Adliye alanı)
olarak planlıdır.
Ancak yakın tarihte yapılan plan değişikliği ile Yeni Adliye alanının Finike
sahiline yakın bir alanda planlanması nedeniyle 530 ada 8 parselde planlı olan Adliye
alanına ihtiyaç kalmadığından yeniden planlanması gerekliliği doğmuştur.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Plan çalışması yapılan 530 ada 8 parsel
Belediyesine aittir. İmar uygulaması bulunmaktadır.
boş olup
mülkiyeti
Finike
Şekil 2. Parselasyon planı
4. PLANLAMA KARÂRLARI
Yeni Adliye alanının Finike sahiline yakın bir alanda planlanması ve 530 ada 8
parselin kuzeyinde bulunan 530 ada 11 parseldeki ticaret alanı Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisinin 11.09.2014 tarihli toplantısındaki kararı ile Belediye Hizmet
alanına (Pazar Alanı)’na dönüştürüldüğünden 1/5000 ölçekli nazım imar planında 530
ada 8 parsel Yönetim Merkezi alanından Ticaret alanına dönüştürülmüştür.
Şekil 3. Planlama Alanı ve Yeni Adliye Alanı konumu
1
FİNİKE (ANTALYA BÜYÜKŞEHİR ) BELEDİYESİ
ADAjPARSEL NO: 530 ADA 18 PARSEL
8t>;Et:i9tx»
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PAFTA NO:19 K
MEVCUT PLAN
ÖNERİ PLAN
(LEJAND)
GÖSTERİM (LEJAND)
PLAN OEGJpll L&l
C « II.W İ3IM1RI
: o ::
PlAH DBS Çil LIĞI
YÖNETİM MEP.I Ö
Şekil 4. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
Saygılarımızla arz ederiz.
s a p ik o
O d a
N o
-
^Oj
Y e t e r l i l i k Belges» A G r
Download

Gündemin 96.Maddesi - Antalya Belediyesi