.C İİM U » ,,
4 6.A
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü
Sayı : 84393227/756.02 - l 6 ^
Konu : Kömürcüler 8197 Ada 144 Parsel
^
EXP02016
A N T A L Y A
< 2-^7 09 / 2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait, İlimiz Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler Mahallesi
8197 ada 144 parsel sayılı taşınmaza Canlı Hayvan Pazarı (Mezbaha) yapılmak üzere; 2886
sayılı yasanın 5 l/g maddesi uyarınca 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı
alman taşınmazın tapudan Belediyemiz adına tescili sağlanmıştır.
Belediyemiz adına 49 yıl süre ile irtifak hakkı alınan, İlimiz Döşemealtı İlçesi
Kömürcüler Mahallesi 8197 ada 144 parsel sayılı taşınmaza Canlı Hayvan Pazarı (Mezbaha)
yapılmak üzere; Maliye Hâzinesi ile Belediyemiz arasında düzenlenen resmi senetler de
dikkate alınarak hazırlanan projeye göre yapılması, işletilmesi veya işlettirilmesi işinin sınırlı
ayni hak tesisi (irtifak hakkı) suretiyle 30 yıl süre ile 2886 sayılı Yasa hükümlerine göre
ihaleye çıkarılabilmesi için Belediye Encümene yetki verilmesi hususunun karara bağlanmak
üzere; Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
22./<2?/ 2014
Mehmet AVCI
Gene/Sekreter Yrd. V.
Uygun
le arz ederim.
4
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BUYUKŞEHIR/ipLEDIYE MECLİSİNE
2 .r/-^ /2 0 1 4
Menderes TÜREL
Büyükşehir Belediye Başkanı
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı îçi 07100/ANTALYA
Tel: 0 242 249 53 50
Web: www.antalva.bel.tr
Fax: 0 242 249 53 55
Download

Gündemin 66.Maddesi - Antalya Belediyesi