x
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03Konu: Gazipaşa 1156 ada 1, 1157 ada 1 p. UİP
[P020
EXP02016
A NJ TT A LL Y A
£).(./$?/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.09.2014 gün ve 218 sayılı kararı ile reddedilen,
Yeni Mahalle 1156 ada 1 ve 1157 ada 1 parsellerden geçen yolların kaldırılmasına ilişkin
konunun incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini
arz ederim.
Uygun görüşle arz ederim.
..../09/2 Q W
f
Bedrullah E
Genel Şekretef ardımcı sı
Uygun görüşle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE MECLİSİNE
......./..../2014
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
Adres: A ntalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TA LY A
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: ww w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ .antalva-bld.eov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
T.C.
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELEDİYE MECLİS KARARI
Karar Tarihi
: 01/09/2014
Karar Numarası : 218
Belediye
Dr.Adil ÇELİK, Kemal SARIYILDIRIM, Tevfık KARAV, Ahmet BÜYÜKAKÇA,
Meclisini Teşki İbrahim TUNCER, Mustafa TÜRKER, Mustafa AVCI, Semra YALÇIN BİLGİÇ,
Edenlerin Adı
Kazım CAN,Mahmut BAŞ,Eşref ÖZDEMİR,Nazmiye GÜL ÖZGÖRÜ, İsmet TOK,
Soyadı
Şema ŞENLİ, İlker ERDOĞAN , Şevket GÜLCAN
Gazipaşa Belediye Meclisi, 2014 EYLÜL Ayı toplantısının I.Birleşiminin I.Oturumunu
yapmak, gündeminde bulunan konular ile gündeme getirilecek konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri ile 2014/090 sayılı Belediye Meclis Kararı gereğince
01.09.2014 Pazartesi günü saat 14.00’de yukarıda isimleri yazılı üyeler huzuru ile Belediye Toplantı
Odasında, Belediye Başkanı Dr.Adil ÇELİK’in Başkanlığında toplanarak tafsilatı meclis müzekker at
tutanaklarında yazılı olduğu şekilde aşağıdaki hususu karara bağladı .
Canser GÜRKAN’ın Yeni Mahalle 11§£ ada 1 Parsel İle
1157 ada 1 Nolu Parsellerden Geçen Yolla İlgili T alebi:
Canser GÜRKAN’m Yeni Mahalle 1156 ada 1 ve 1157 ada 1 nolu parsellerden
geçen yolların kaldırılması talebi, Belediye İmar Komisyonunun 11.08.2014 tarihli toplantısında
görüşülmüş olup, Yeni Mahallede devam etmekte olan 18.madde uygulamasının bulunmakta olduğuna ve
talebinin uygun görülmediği anlaşılmıştır.
Konunun Belediye Meclis Toplantısında Görüşülmesi Sonucunda; Komisyon Raporu
doğrultusunda, talebinin reddine , karar suretinin ekli dosyasıyla birlikte İmar Ve Şehircilik Müdürlüğüne
tevdiine oybirliğiyle karar verildi.
Download

Gündemin 116.Maddesi