ÇANKIRI, 2014
İçindekiler
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA.......................................................................................................... 3
ÇALIŞMA ALANLARI ...................................................................................................................................... 3
ÖZGÖRÜ ............................................................................................................................................................ 4
ÖZGÖREV .......................................................................................................................................................... 4
STRATEJİK AMAÇLAR ................................................................................................................................... 4
PROGRAMIN HEDEFLERİ ............................................................................................................................. 4
PROGRAM ÇIKTILARI.................................................................................................................................... 5
GENEL BİLGİ .................................................................................................................................................... 5
KOMİSYONLAR ................................................................................................................................................ 6
OLANAKLAR ...................................................................................................................................................... 7
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM LABORATUVARLARI ........................................................................ 9
LİSANS EĞİTİMİ ........................................................................................................................................... 11
LİSANS DERS PLANI ................................................................................................................................... 12
LİSANS SEÇİMLİK DERSLER .................................................................................................................... 16
LİSANSÜSTÜ DERS PLANI ........................................................................................................................ 19
İLETİŞİM BİLGİLERİ .................................................................................................................................... 20
2
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA
Kimya mühendisliği mühendislik mesleğinin bir kolu olup, maddelerin fiziksel ve kimyasal
değişimlerinin yer aldığı, üretim işlemlerinin uygulama ve gelişimi ile ilgilenir. Kimya
mühendisinin görevi, içlerinde fiziksel ve kimyasal değişimlerin yer aldığı cihazların
projelendirme, yapım ve çalıştırılmasından ibarettir.
Melbourne Bildirgesinde; “Kimya Mühendisliği, dünyanın her yerinde, insanların hayatını
mükemmelleştirmek amacıyla bilimin prensiplerini teknolojiler geliştirmek ve sağlamak için
kullanmaktadır.”
ÇALIŞMA ALANLARI












Boya sanayi,
Cam sanayi,
Çevre teknolojileri,
Çimento ve refrakter sanayi,
Danışmanlık kurumları
Demir çelik sanayi,
Enerji teknolojisi,
Gıda sanayi,
Gübre sanayi,
İlaç sanayi,
Kağıt sanayi,
Kozmetik sanayi,











3
Lastik ve kauçuk sanayi,
Metal ve kaplama sanayi,
Özel ve kamu laboratuvarları
Petrokimya sanayi,
Petrol rafinerileri,
Polimer sanayi,
Sabun ve deterjan sanayi,
Savunma sanayi,
Seramik sanayi,
Şeker sanayi,
Tekstil sanayi v.b.
ÖZGÖRÜ
Modern program ve altyapıya sahip, kimya mühendisliğinin ilgili olduğu alanlarda ulusal ve
uluslararası sorunlara çözüm üretebilecek bilimsel araştırmalar yapan bir Kimya Mühendisliği
Bölümü olmak.
ÖZGÖREV
Kimya Mühendisliği Bölümü; mesleki yeterliliğe sahip, teknolojiyi ve bilgiyi etkin kullanabilen,
sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek mühendisler yetiştirmeyi; toplum yararını ilke edinerek
uluslararası düzeyde araştırmalar yaparak ve birikimini topluma aktararak hizmet vermeyi
kendisine görev edinmiştir.
STRATEJİK AMAÇLAR
Kimya Mühendisliği Bölümü, modern bir eğitim programı ile öğrencilerine, çok çeşitli kariyer
olanakları sağlayacak şekilde alanın gerektirdiği bilgi ve uygulama becerileri kazandırmayı,
bağımsız öğrenme yeteneğine sahip kimya mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
PROGRAMIN HEDEFLERİ
1. Mezunlarımız matematik, bilim ve mühendisliğin temellerini ve bunların alanının
gerektirdiği uygulamalarını yeterli seviyede bileceklerdir.
2. Mezunlarımız meslekleri ile ilgili temel yasal, etik, çevresel ve sağlık ve güvenlikle ilgili
uygulamalar hakkında yeterli bir bilgiye sahip olacaklardır.
3. Mezunlarımız bağımsız öğrenme kavramını yeterince anlayacak ve alanlarındaki yeni
konuların ve teknolojilerin gelişimini takip edebileceklerdir.
4. Mezunlarımız mesleki kariyerlerine kolayca geçiş yapabilecek, birey ya da takım
çalışmalarında sorumluluk alabilecek ve görevlerini başarı ile yerine getirebileceklerdir.
5. Mezunlarımız, lisansüstü eğitimlerini sürdürebilecek altyapıya ve hazırlığa sahip
olacaklardır.
4
PROGRAM ÇIKTILARI
Bölümümüz mezunları;
 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin kimya mühendisliği
problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi mühendislik
bilgilerini deney tasarlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlamada etkin ve doğru
şekilde kullanan,
 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip
uygulayarak çözme becerisi bulunan,
 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri
analiz ederek yorumlayabilme becerisi bulunan,
 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve
teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi bulunan,
 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde
faydalanabilme becerisi bulunan,
 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinmiş,
 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği olan,
 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi olan,
 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri
takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi bulunan,
 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinmiş,
 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olan
mühendis, yüksek mühendis ve doktor mühendislerdir.
GENEL BİLGİ
Kimya Mühendisliği Bölümü 2010 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmış olup Yüksek
Lisans Programına öğrenci alımına 2011-2012 eğitim-öğretim bahar döneminde başlamıştır.
Bölümün Lisans Programına hem normal öğretim, hem de ikinci öğretime ilk öğrenci alımına
2012-2013 eğitim-öğretim yılında başlanmıştır. Bölümümüzde halen 3 profesör, 4 yardımcı
doçent, 7 araştırma görevlisi ve 2 idari ve teknik personel görev almaktadır. Bölüm aşağıdaki üç
ana bilim dalında yapılanmıştır.
 Temel işlemler ve Termodinamik Ana Bilim Dalı
 Kimyasal Teknolojiler Ana Bilim Dalı
 Proses ve Reaktör Tasarımı Ana Bilim Dalı
Lisans programının ilk iki yılında Matematik, Fizik ve Kimya gibi temel bilimlere ait dersler
ağırlıkta bulunmakta, ikinci yıldan itibaren temel mühendislik ve alana özgü dersler
5
verilmektedir. Lisans eğitimi içerisinde alınan bilgilerin meslek hayatında kullanılmasına yönelik
olarak Proje Planlama ve Tasarlama, ayrıca kimya mühendisliği laboratuvar çalışmalarına yönelik
olarak da laboratuvar ve uygulama dersleri bulunmaktadır. Lisans programında mevcut seçmeli
dersler ile öğrenciye ilgi duydukları alanlarda, farklı bölümlerin lisans programlarından, teknik
olmayan seçmeli dersler ile sosyal içerikli konularda ders alabilme imkanı tanınmaktadır. Ayrıca
başarılı öğrencilerin, çift anadal program yapılandırması sayesinde Kimya Mühendisliği Bölümü
programı dışında farklı bir programdan da mezun olma imkanı bulunmaktadır.
Bölümümüz bünyesinde, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kullanımı için hazırlanmış kitaplık,
bilgisayar odası ve seminer odası, lisans ve lisansüstü derslikleri bulunmaktadır. Ayrıca, 2 eğitim
ve 6 araştırma laboratuvarı da bulunmaktadır.
Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminin verildiği bölümümüzde her yıl yaklaşık 350
öğrencinin eğitim görmesi hedeflenmiştir.
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Uluyazı, Ballıca ve İl Merkezinde bulunan üç farklı yerleşim
biriminde faaliyet göstermektedir. Öğrencilerimiz, bölüm olanaklarının yanı sıra, diğer yerleşim
birimlerindeki tüm ortak kullanım alanlarından da faydalanmaktadır. Üniversitenin yerleşim
birimlerinde, 1000 öğrenci kapasiteli iki yurt binası, 4 yemekhane, kantin ve kafeteryalar, 4
kapalı spor salonu, 2 açık spor sahası, içinde kondüsyon ve aerobik salonunun da bulunduğu bir
spor merkezi bulunmaktadır.
Her yıl mayıs/haziran ayında öğrenci şenliği düzenlenmekte ve öğrencilerimiz bir hafta boyunca
çeşitli etkinliklerle bir araya gelmektedir. Öğrenci şenliğinde çeşitli konserler ve etkinliklerin yanı
sıra çok sayıda bilimsel programlar da düzenlenmektedir. Tüm üniversite yerleşim birimlerine,
Çankırı merkezinden ulaşım imkanları bulunmaktadır.
2547 sayılı yükseköğrenim kanununun 26. maddesine uygun olarak, öğrencilerimize çeşitli
birimlerde öğrenci asistan olarak çalışma olanağı sağlanmaktadır. Öğrencilerimize, ders seçme,
bilimsel kaynağa ulaşma, kaynak tarama, yurt dışı ilişkileri başta olmak üzere, pek çok konuda
hem profesyonel yöneticiler hem de öğretim kadrosu tarafından yol gösterici olmak üzere
danışmanlık da yapılmaktadır.
Tüm bu olanaklar temelinde, Kimya Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim kalitesini artırarak
çalışmalarına devam etmektedir.
KOMİSYONLAR
Staj Komisyonu
Çift Anadal / Yandal Komisyonu
Bilişim Komisyonu
Eğitim Akreditasyonu ve Kalite Komisyonu
6
Kimya Mühendisliği Bölüm Laboratuvar binasından görünümler
OLANAKLAR
Sınıflar
Kimya Mühendisliği Bölümüne tahsis edilmiş 5 adet derslik bulunmaktadır.
Bilgisayar Laboratuvarı
40 bilgisayarlı laboratuvar, hafta içi bölüm öğrencilerinin kullanımına açık bulunmaktadır.
Kimya Mühendisliği Bölümünden görünümler
7
Kimya Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarından görünümler
Kimya Mühendisliği Bölümünden görünümler
Uluslararası Olanaklar
Kimya Mühendisliği Bölümü, Erasmus Programı çerçevesinde öğrencilerine, Avrupa Birliği üye
ülkeleri arasında öğrenci değişimi olanağı sağlamaktadır.
8
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM LABORATUVARLARI
Akışkanlar Mekaniği Deneyleri
 Osborne Reynolds deney sistemi ile akış rejiminin incelenmesi
 Boru hatlarında sürtünme ve enerji kayıplarının incelenmesi
 Hava akış deney sistemi ile akış profilinin incelenmesi
Kütle ve Isı Aktarımı Deneyleri
 Gazlarda kütle transferi ve difüzyon katsayısı hesaplanması
 Sıvılarda kütle transferi ve difüzyon katsayısı hesaplanması
 Doğal ve zorlanmış ısı taşınım eğitimi
 Değişik numunelerle lineer ısı transfer eğitimi
 Tepsili Kurutucu deney sistemi
Ayırma İşlemleri Deneyleri
 Distilasyon kolonu uygulamaları
 Tırmanan film tipi buharlaştırıcı
 Sıvı-sıvı ve katı-sıvı ekstraksiyon
 Absorbsiyon kolonu uygulamaları
Proses ve Reaktör Deneyleri
 Akış kontrol sistemi
 Sıvı seviye kontrol sistemi
 Dolgulu kolonda kalma zamanı dağılımı
 Kesikli ve sürekli karıştırmalı reaktörlerde bir reaksiyonun incelenmesi
 Borusal akış reaktöründe bir reaksiyonun incelenmesi
 Birinci dereceden gecikmeli sistemlerin dinamik davranışlarının incelenmesi
9
Analiz Deneyleri
 Termogravimetrik analizler (TGA, DSC)
 İyon değiştirici yöntemi ile su sertliği tayini
 Katı ve sıvı yakıtların kalorifik değerlerinin ve viskozitelerinin belirlenmesi
 Kömür analizleri
 Cevher hazırlama ve boyut analizi
Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Laboratuvarlarından bir görünüm
10
LİSANS EĞİTİMİ
 Planlanan eğitim süresi sekiz yarıyıl veya dört yıl.
 Toplam 240 AKTS kredilik ders alınması ve biri laboratuvar diğeri işletme stajı olmak
üzere iki adet staj çalışması mezuniyet için gereklidir.
Toplam ders sayısı
i52
Toplam ders saati
164
Toplam AKTS kredisi
240
Temel alan derslerinin AKTS kredisi
İ66 (%28)
Alan derslerinin AKTS kredisi
164 (%68)
Sosyal ve beşeri bilimler derslerinin AKTS kredisi
10 i(%4)
Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsünden genel bir görünüm
11
LİSANS DERS PLANI
Matematik-I
3
Genel Fizik-I
5
Kimya
5
Kimya Mühendisliğine Giriş
2
Teknik Resim
1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
2
Türk Dili-I
2
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
2
Yabancı Dil-I
2
TOPLAM 24
2
0
0
0
2
0
0
0
0
4
28
LABORATUVAR
MAT161
FİZ161
KİM161
KMÜ101
KMÜ103
ATA101
TDİ101
TBT191
YDİ101
DERSİN ADI
UYGULAMA
DERS
KODU
TEORİK
1. YARIYIL
AKTS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
2
4
2
2
3
2
30
ÖN
KOŞUL
Matematik-II
3
Genel Fizik-II
5
Analitik Kimya ve Enstrümantal Analiz
4
Temel Fizik Laboratuvarı
0
Genel Kimya Laboratuvarı
0
Bilgisayar Programlama
1
Türk Dili-II
2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
2
Yabancı Dil-II
2
TOPLAM 19
12
2
0
0
0
0
2
0
0
0
4
27
LABORATUVAR
MAT162
FİZ162
KİM165
FİZ166
KİM163
KMÜ102
TDİ102
ATA102
YDİ102
DERSİN ADI
UYGULAMA
DERS
KODU
TEORİK
2. YARIYIL
AKTS
0
0
0
2
2
0
0
0
0
4
5
5
5
3
2
4
2
2
2
30
ÖN
KOŞUL
MAT205
KMÜ201
KMÜ203
KİM261
UYGULAMA
TEORİK
DERS
KODU
DERSİN ADI
LABORATUVAR
3. YARIYIL
Diferansiyel Denklemler
4
Akışkanlar Mekaniği
4
Fizikokimya
3
Organik Kimya
3
Seçmeli-I
3
Seçmeli-II
3
TOPLAM 20
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
AKTS
ÖN
KOŞUL
5
6
6
5
5
3
30
Kütle ve Enerji Denklikleri
3
İstatistik
3
Sayısal Yöntemler
2
Termodinamik
3
Malzeme Bilimi
3
Yazılı ve Sözlü iletişim
2
Üniversite Seçmeli
3
TOPLAM 19
13
0
0
2
0
0
0
0
2
21
LABORATUVAR
KMÜ202
İST262
MAT262
KMÜ204
KMÜ206
KMÜ208
DERSİN ADI
UYGULAMA
DERS
KODU
TEORİK
4. YARIYIL
AKTS
0
0
0
0
0
0
0
0
6
4
5
6
4
2
3
30
ÖN
KOŞUL
KMÜ301
KMÜ303
KMÜ305
KMÜ300
Kimya Mühendisliği Termodinamiği
Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği-I
Isı Transferi
Staj-I
Seçmeli-III
Seçmeli-IV
3
3
3
0
3
3
TOPLAM 15
0
0
0
0
0
0
0
15
LABORATUVAR
DERSİN ADI
UYGULAMA
DERS
KODU
TEORİK
5. YARIYIL
0
0
0
0
0
0
0
AKTS
ÖN
KOŞUL
5
5
6
5
4
5
30
KMÜ204
AKTS
ÖN
KOŞUL
KMÜ302
KMÜ304
KMÜ306
KMÜ308
KMÜ310
Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme
3
Kütle Transferi
3
Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği-II
3
Kimya Mühendisliği Laboratuvarı-I
0
Mühendislik Ekonomisi
3
Seçmeli-V
3
TOPLAM 15
14
0
0
0
0
0
0
0
19
LABORATUVAR
DERSİN ADI
UYGULAMA
DERS
KODU
TEORİK
6. YARIYIL
0
0
0
4
0
0
4
5
6
6
4
4
5
30
KMÜ303
KMÜ401
KMÜ403
KMÜ405
KMÜ407
KMÜ409
KMÜ400
Kimya Mühendisliğinde Tasarım-I
2
Ayırma İşlemleri
4
Kimya Mühendisliği Laboratuvarı-II
0
Proses Kontrol
3
Çevre ve İş Güvenliği
2
Staj-II
0
TOPLAM 11
2
0
0
0
0
0
2
17
LABORATUVAR
DERSİN ADI
UYGULAMA
DERS
KODU
TEORİK
7. YARIYIL
0
0
4
0
0
0
4
AKTS
ÖN
KOŞUL
6
6
4
6
3
5
30
KMÜ304-305
KMÜ304
KMÜ402 Kimya Mühendisliğinde Tasarım-II
KMÜ404 Kimya Mühendisliği Uygulama Projesi
KMÜ406 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı-III
Seçmeli-VI
Seçmeli-VII
TOPLAM
15
2
1
0
3
3
9
2
2
0
0
0
4
17
LABORATUVAR
DERSİN ADI
UYGULAMA
DERS
KODU
TEORİK
8. YARIYIL
0
0
4
0
0
4
AKTS
ÖN
KOŞUL
6
8
4
6
6
30
KMÜ401
LİSANS SEÇİMLİK DERSLER
Seçmeli I
Ders
Kodu
Ders Adı
T U L AKTS
KMÜ211
KMÜ213
KMÜ215
GMÜ221
Elektrokimya
Yüzey Kimyası
Endüstriyel Kimya
Mesleki İngilizce
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
GMÜ222
Kimyasal Analiz Laboratuvarlarında Kalite Kontrol,
Güvence ve Veri Analizi (ISO17025)
3 0 0
5
Seçmeli II
Ders
Kodu
İŞL481
İŞL483
Ders Adı
Ticaret Hukuku
İş Hukuku
T U L AKTS
3 0 0
3 0 0
3
3
Üniversite Seçmeli
Ders
Kodu
Ders Adı
T U L AKTS
Üniversite havuzunda bulunan 3 AKTS değerine sahip seçmeli derslerden seçilecektir.
Seçmeli III
Ders
Ders Adı
Kodu
KMÜ311 Mühendisler İçin Deneysel Yöntemler
KMÜ313 Fabrika Organizasyonu
KMÜ315 Süreç Optimizasyonu
KMÜ317 Toplam Kalite Yönetimi
16
T U L AKTS
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
Seçmeli IV
Ders
Kodu
KMÜ319
KMÜ321
KMÜ323
KMÜ325
Ders Adı
Bor Teknolojisi
Polimer Teknolojisi
Yakıtlar ve Yakıt Teknolojisi
Biyoteknolojiye Giriş
T U L AKTS
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
Seçmeli V
Ders
Kodu
KMÜ312
KMÜ314
KMÜ316
KMÜ318
KMÜ320
GMÜ328
KİM266
KİM364
KİM366
Ders Adı
Bilgisayar Destekli Tasarım
Çevre Kimyası ve Teknolojisi
Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
Korozyon
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Teknolojisi
Gıda Teknolojisine Giriş
Katalizör Kimyası
Farmasötik Kimya
Termal Analiz Yöntemleri
T U L AKTS
2
3
2
3
3
3
3
3
3
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Seçmeli VI-VII
Ders
Kodu
KMÜ410
KMÜ412
KMÜ414
KMÜ416
KMÜ418
İŞL342
İKT408
Ders Adı
Anorganik Teknolojiler
Organik Teknolojiler
Isı Değiştirici ve Buharlaştırıcılar
Yanma
Ekserji Analizi ve Uygulamaları
Girişimcilik Yönetimi
Proje Hazırlama
17
T U L AKTS
3
3
3
3
3
3
2
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
6
6
6
6
6
6
6
Çankırı Karatekin Üniversitesi - Uluyazı Kampüsü - Mühendislik Fakültesi Binası
18
LİSANSÜSTÜ DERS PLANI
Zorunlu
Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
Ders
Kodu
KMÜ-500
KMÜ-501
KMÜ-502
KMÜ-503
KMÜ-504
KMÜ-505
KMÜ-506
KMÜ-507
KMÜ-508
KMÜ-509
KMÜ-510
KMÜ-511
KMÜ-512
KMÜ-70X
KMÜ-800
Dersin Adı
Seminer
Heterojen Kataliz
İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik
Deneysel Yöntem ve Veri Analizi
İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği
Taşınım Olayları
Bor Kimyası ve Teknolojisi
Kimyasal Süreçlerin Simülasyonu
Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı
Akışkan Yatak Teknolojisi
Biyoyakıt Teknolojisi
Endüstriyel Kristalizasyon
Uzmanlık Alan Dersi
Yüksek Lisans Tezi
Uygulama
Türü
Teorik
Yüksek Lisans Dersleri
AKTS
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
24
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
Ders
Kodu
KMÜ-600
KMÜ-601
KMÜ-602
KMÜ-603
KMÜ-604
KMÜ-605
KMÜ-606
KMÜ-70X
KMÜ-900
Dersin Adı
Seminer
Çok Bileşenli Kütle Transferi
Çok Fazlı Reaktörler
İleri Kimyasal Proses Kontrol
İleri Ayırma Prosesleri
İleri Yanma Teknolojileri
Heterojen Reaksiyonların Kinetiği
Uzmanlık Alan Dersi
Doktora Tezi
19
Uygulama
Türü
Teorik
Doktora Dersleri
AKTS
0
3
3
3
3
3
3
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
6
6
6
6
6
6
24
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İnternet Adresi
:http://mf.karatekin.edu.tr/kimya
e-posta
:[email protected]
Telefon
:(+90) 376 213 26 26 - 8302
Faks
:(+90) 376 212 81 18
Adres
:Çankırı Karatekin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Kimya Mühendisliği Bölümü, Uluyazı Kampüsü,
18200 Merkez, Çankırı, TÜRKİYE
20
21
Download

ÇANKIRI, 2014 - Mühendislik Fakültesi