t .c .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03Konu: Aksu 510 ada 4 p. UİP.
r v v
Expf
1 /1 1 /2 0 1 4
BAŞKANLIK MAKAMINA
Aksu Belediye Meclisinin 02.10.2014 gün ve 131 sayılı kararı ile uygun bulunan,
025B-02C-2D nolu imar paftasında yer alan 510 ada 4 parselin Aksu Belediye M eclisi’nin
28.02.2002 tarih ve 43 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olduğu plandaki köşe kırık alanının
tescilli mülkiyet sınırına göre düzeltilmesine ilişkin 110,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plan değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle arz ederim.
O 6/11/2014
Uygun görüşle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE
....... /..../2014
Mesut
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V.
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. Fotokopisi.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP Fotokopisi.
Adres: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TA LY A
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A .L ale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ anta1va-bld.eov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
T.C.
AKSU BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi
02-10-2014
Celse No
Belediye Başkanı
Divan Katibi
Divan Katibi
: Halil ŞAHİN
: Gülsevim BİLGİÇ YAVUZ
: Özay KARABULUT
1
Karar No
131
Eki
Aksu İlçesi Macun tapulaması 510 ada 4 parsel numaralı taşınmazın mülga Aksu Belediye
Meclisinin 28.08.2002 tarih ve 43 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olduğu plandaki köşe kınk
özü :
alanının tescilli mülkiyet sınırlarına göre düzeltilmesine yönelik (A) grubu Şehir Plancısı Osman
SADIKOĞLU ve Şehir Plancısı Okan ATAK tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar
_________planı değişikliğinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.___________________________________
D airesi:
imar ve Şehircilik Müdürlüğü
Evrak Ta.ve No
22-09-2014 2014/2129
Aksu Belediye Meclisi 2014 dönemi 1. birleşiminin 1. oturumu 02-10-2014 Perşembe günü saat
10:00' da yaptığı Olağan toplantısında alınan 2014-131 sayılı kararıdır.________________________
KONU
Gündemimizin 4. maddesinde yer alan; İlgi : 02.09.2014 tarih ve 121 sayılı Aksu Belediye
Meclis Karan. İlgi Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Macun tapulaması 510 ada 4
parsel numaralı taşınmazın köşe kınk alanının tescilli mülkiyet sınırlarına göre düzeltilmesine yönelik
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili Belediyemiz İmar Komisyonunun 18.09.2014
tarihli karan ekte sunulmuş olup, Mecliste görüşülmesini arz ederim, değimli İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 19.09.2014 tarih ve 2129 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonu raporu.
KOMİSYON RAPORU
Aksu İlçesi Macun tapulaması 510 ada 4 parsel numaralı taşınmazın mülga Aksu Belediye Meclisinin 28.08.2002
tarih ve 43 sayılı Meclis Karan ile onaylanmış olduğu plandaki köşe kınk alanının tescilli mülkiyet sınırlarına göre
düzeltilmesine yönelik (A) grubu Şehir Plancısı Osman SADIKOĞLU ve Şehir Plancısı Okan ATAK tarafından
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenerek UYGUN olduğu kanaatine
vanlmıştır. Meclisimizin takdirlerine sunulmuştur.
Hamza DENİZ
GülsevimBİLGİÇYAVUZ
Hüseyin DEMİRKAPLAN
İmar Komisyonu Başkanı
İmar Komisyonu Başkan Yrd.
Üye
(İmza)
(İmza)
(İmza)
Mustafa POYRAZ
Emin ÇAĞLAR
Üye
Üye
(İmzadan imtina)
(İmzadan imtina)
Konu görüşmeye açıldı, yapılan müzakereler sonucunda, İmar Komisyonıt'Raporu
doğrultusunda, oylamaya sunuldu ve işaretle yapılan oylama sonunda;
OYLAMA
AK Parti Meclis Üyeleri Kabul (14 oy)
MHP Meclis Üyeleri Ret (8 oy)
CHP Meclis Üyeleri Ret (2 oy)
îBBP Meclis Üyesi Kabul (1 oy)
KARAR
Aksu İlçesi Macun tapulaması 510 ada 4 parsel numaralı taşınmazın mülga Aks
Meclisinin 28.08.2002 tarih ve 43 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olduğu plandaki köşe kınk
alanının tescilli mülkiyet sınırlarına göre düzeltilmesine yönelik (A) grubu Şehir Plancısı Osman
SADIKOĞLU ve Şehir Plancısı Okan ATAK tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliğinin >kabımm^c^ çokluğu ile karar verildi.
Halil ŞAHİN
Belediye Başkanı
GülsevirrTBİLGİÇ YAVUZ
Divan Katibi
Özay KARABULUT
Divan Katibi
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AKSU İLÇESİ
510 ADA 4 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
1.PLANLAMA ALANININ KONUMU
Antalya İli, Aksu İlçesi, Macun Köyü tapulamasına kayıtlı bulunan 510 ada 4 parsel
numaralı taşınmazın bulunduğu yapı adasının 76 m2 büyüklüğündeki kısmında 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.
Resim 1. Hava Fotoğrafı
2.AMAÇ VE KAPSAM
510 ada 4 parselin yer aldığı alanın imar planı ve İmar Uygulaması geçtiğimiz
yıllarda onaylanmıştır.
Daha sonra yapılan bir plan revizyonunda, imar uygulaması kesinleşen parselin
köşe kırığı, tescilli parsel sınırına göre parselde bina yapmayı oldukça zorlaştıracak
şekilde düzenlenmiştir.
Harita:Mevcut 1/000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
3.PLAN KARARLARI
Parselin çok fazla ihtiyaç olmadığı halde köşesinin kırılması , parsel üzerinde bina
yapmayı zorlaştıran düzenleme nedeniyle parsel malikinin talebi üzerine plan değişikliği
teklifi hazırlanmıştır.
Onaylı imar planında, tescil edilen parselasyon sınırlarına uygun ada köşesi
düzenlemesi yapılmıştır.
Önerilen plan değişikliği teklifi ile 510 ada 4 parselin köşesi tescilli parsel sınırlarına
uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR - AKSU BELEDİYESİ
ADA/PARSEL N0:510 ADA %PARSEL
PAFTA NO 025-b-02-c-2d
K
1
ÖLÇEK <''- 0 0 .
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
MEVCUT PLAN
ÖNERİ PLAN ,
.51 îr
-
E—0 9^-jt
H MAX * 15.5ü M
*
E=0 % 5
H MAX = 15 50 M
' GÖSTERİM
1---------------- PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
i
Harita: 1/0000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi
Saygılarımızla arz ederiz.
1£ J ^ ‘
A /5 o o Q >
t
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR - AKSU BELEDİYESİ
ADA/PARSEL N 0:510 ADA 4 PARSEL
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PAFTA NO: 025-b-02-c-2d
MEVCUT PLAN
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
Download

Tam sayfa faks yazdırma