Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:16.07.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.06.2014
tarihli
toplantısında gündemin 61. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Döşemealtı Belediye Meclisinin 07.04.2014 gün ve 73 sayılı
kararı ile uygun bulunan, N25D-23D-1D,4A, N25D-22C-3B
nolu imar paftalarında yer alan Yeniköy tapulaması 1980
ada 1 parselin akaryakıt bakım ve servis istasyonu
alanından alt merkez alanına dönüştürülmesi ve antik
suyoluna ait koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Döşemealtı Belediye Meclisinin 07.04.2014 gün ve 73
sayılı kararı iie uygun bulunan, N25D-23D-1D,4A, N25D22C-3B noîu imar paftalarında yer alan Yeniköy
tapulaması 1980 ada 1 parselin akaryakıt bakım ve servis
istasyonu alanından alt merkez alanına dönüştürülmesi ve
antik suyoluna ait koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin
1/1000
ölçekli
Uygulama
İmar
Planı
değişikliği
Komisyonumuzca 13.01.2014 gün 40 sayılı Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000
ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, plan
lejantındaki ‘alt merkez alanı” ibaresinin “ticaret alanı”
olarak değiştirilmesi, “koruma alan sınırı içerisinde yapı
yapılamaz” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOĞLU
İmar Kora. Başka/rt
Kerim BAŞKAPTAN
İmar KorryÜyesi
Cenk Halil BAYAZ.
İmar Kom. Üyeş*
Mustafa Reşat OKTAY
Oytun EylerM70GMUŞ
İmar Kom. (üyesi
Ali Baki SARICA
İmar
t i . Üyesi
Selçuk SENİRİ
İmar Kom. Üy
T.C.
ANTALYA D Ö ŞEM E A LTI B ELED İY ESİ
M EC LİS KARARI
Birleşim
.... 4. "
Belediye Başkanı:Turgay GENÇ
Divan Katibi
:Suzan KÜÇÜKBAŞKAN
Divan Katibi
:Musa ÜNAR
:
Oturum
1.
Karar Tarihi- Saati
07.04.2014-14:00
Karar No
73
K ARARIN OZU : K.Yeniköy tapulaması 1980 ada 1 no’lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin;Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.12.2013 tarih 246 sayılı,
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2014 tarih 43 sayılı kararları ile onaylanan antik
suyoluna ait koruma alan sınırının da dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildiği
hk.
Gündemin 15. maddesinde yer alan ““K.Yeniköy tapulaması 1980 ada 1 no’lu parselde
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 13.03.2014 tarih 14 sayılı İmar
Komisyonu toplantı tutanağı yazımız ekinde gönderilmiş olup 5393 sayılı yasa gereği konunun
Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunda;Gereğini arz ederim” ifadeli İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.03.2014 tarih 395 sayılı yazısı ve
İM A R KOM İSY O N R A PO RU
E=0.20 inşaat alanı katsayısı, Hmax=5.50 yükseklik ile Akaryakıt, Bakım ve Servis İstasyonu
olarak planlı K.Yeniköy tapulaması 1980 ada 1 parselin, TİA=3933 m2,h=5 kat yüksekliği verilerek
alt merkez alanı olarak değiştirilerek 5’er metre çekme mesafesi belirlenmesine ilişkin hazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
13.01.2014 tarih ve 40 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’nun 16.04.2012 tarih ve 504 sayılı kararıyla tescil edilen, aynı kurulun 05.06.2012
tarih ve 681 sayılı kararı ile de koruma alanı paftası son şeklini alan antik suyoluna ait koruma alan
sınırının İmar Planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanarak Döşemealtı Belediye Meclisinin
04.12.2013 tarih 246 sayılı,Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2014 tarih 43 sayılı
kararları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandığından söz konusu plan
değişikliğinin koruma alan sınırı dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve onay için Antalya
Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna
gönderilmesi, Komisyonumuzca incelenerek uygun bulunmuştur.
İsmail TOSUN
Komisyon Başkanı
İmza
Zafer YÖRÜK
Üye
İmza
Ali COŞANAY
Üye
imzalı komisyon kararı okundu.
Başkan; konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler sonucunda İmar Komisyonundan
geldiği şekli ile oylamaya sundu, işaretle yapılan oylama sonunda;
K.Yeniköy tapulaması 1980 ada 1 no’lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliğinin;Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.12.2013 tarih 246 sayılı, Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2014 tarih 43 sayılı kararları ile onaylanan antik suyoluna ait
koruma alan sınırının da dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
fi :
,
r
v
(/Mimae33Mİy GENÇ
" Be
flr
' .> /
* * %4-'
Musa UNAR
Divan Katibi
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- DÖŞEMEALT! BELEDİYESİ
ÖLÇEK: 1 / 1000
PAFTA NO : N25D23D-1 D.4A VE N25D22C3B
PARSEL NO: 1980 ADA 1 PARSEL
|
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
KONU: AKARYAKIT BAKIM VE SERVİS İSTASYONU OLAN
ALANIN
ALT MERKEZ ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ AMACIYLA İMAR
PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTIR._______________________________________
ÖNERİ PLAN
MEVCUT PLAN
E=0
max.h:
E=Ö^
max.h=3i
-JUrTİh üren
-M P e tro l
GÖSTERİM
OOO
PLAN ONAMA SINIRI
ALT MERKEZ ALANI
(TİA=3933m2 h=5kat)
ANTİK KANAL
KORUMA ALANI
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ)
1980 ADA 1 PARSELDE
1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli Döşemealtı İlçesi, Yeniköy Mevkiinde; N25D-22C-3B, N25D-23D-1D
ve N25D-23D-4A numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları sınırları
içerisinde yer alan 1980 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği yapılmaktadır.
Planlama alanı, 30 metrelik Atatürk Bulvarına cephelidir.
Şekil 1: Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Atatürk Bulvarı boyunca ticaret alanı kullanım fonksiyonun olması bu bölgenin
ticari faaliyetler bakımından yoğun olduğunu göstermektedir.
Mevcut imar planlarında Akaryakıt İstasyonu olarak görülen bu alan farklı
sebeplerden dolayı uzun yıllardır kullanılmamış olup görsel kirliliğe sebep olmaktadır.
Bölgenin ticari faaliyetlerini desteklemek ve alanın görsel kalitesini arttırmak amacıyla
imar planında kullanım fonksiyonu değişikliği talep edilmektedir.
Şekil 2: Bugünkü Alan Kullanımı
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Planlama alanı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftasında
Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak görülmektedir. Yapı kullanım hakkı ise E=0.20
hmax=5.50m olarak görülmektedir.
Döşemealtı Belediyesinin 09.11.1987 tarih ve 15 sayılı meclis kararı ile ilk
mevzii planı yapılmış olup kullanım fonksiyonu Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak
belirlenmiştir. Akaryakıt ve Servis İstasyonu yapılması adına ruhsat alınmamış ve
kullanım yapılmamıştır.
Şekil 3: 09.11.1987 tarihli Mevzii İmar Planı
Döşemealtı Belediyesi’nin 13.06.1997 tarih 97/3 sayılı meclis kararıyla imar
planında konut alanı kullanımı getirilmiştir.
Ardından Döşemealtı Belediyesi’nin 10.02.1999 tarih ve 99/1 sayılı meclis
kararında İmar Planı değişikliğiyle konut alanından tekrar Akaryakıt ve Servis
İstasyonu kullanımı geri döndürülmüştür.
Şekil 5: 10.02.1999 tarihli İmar Planı Değişikliği
Son olarak Döşemealtı Belediyesinin 08.09.2009 tarih ve 90 sayılı meclis
kararıyla ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ nin 14.12.2009 tarih ve 549 sayılı meclis
kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı revizyonunda Akaryakıt ve Servis
İstasyonu olarak kullanımı devam ettirilmiştir Ancak etrafındaki kullanımlar konut
alanından yol boyu ticaret alanı olarak değiştirilmiştir.
Şekil 6: 14.12.2009 tarihli İmar Planı Revizyonu
Planlama alanı 2622 m2 dir.
Mevcuttaki alan kullanımı planlama alanının yakın çevresinin konut alanı
olarak değil ticaret alanı olarak yapılaştığını göstermektedir
Planlama alanının doğusunda Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 05.06.2012 tarih ve 681 sayılı kurul kararı ile tescil edilen antik su kanalı
ve koruma alan sınırı bulunmaktadır.
Şekil 7. Kadastral Durum
4. PLANLAMA KARARLARI
Önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında anayol boyunca diğer
parsellere getirilen mevcut kullanım koşulları aynen devam ettirilmektedir.
Mevcut plandaki yol boyunca ticaret kullanımı esas alınarak; Öneri 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı; Akaryakıt ve Servis İstasyonu kullanım fonksiyonundan
ticaret alanı kullanım fonksiyonuna dönüştürülmüştür.
Planlama alanının yapılaşma koşulu toplam alan için TİA=3393 m2 ve max h=5
kat şeklinde önerilmiştir.
Yapı yaklaşma mesafeleri ise yol boyunca bulunan ticaret alanlarının çekme
mesafeleri ile aynı mesafede belirlenmiş olup her cepheden 5’er metredir.
Şekil 8. Öneri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Uygulama imar planı önerisi; ana plan kararlarını bozmadan, ulaşım
sisteminde arazi kullanımlarının konumunda, yoğunluğunda değişiklik yapılmadan,
plan bütünüyle uyumlu olacak şekilde, şehircilik ilkelerine uygun, kamu yararı
amacıyla hazırlanmıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi
13-01-2014
Celse No
Büyükşehir Bid. Bşk.
Divan Katibi
Divan Katibi
: Prof.Dr. Mustafa AKAYDIN
: Av.Deniz FİLİZ
: Turgay GENÇ
2
Karar No
40
1™m\
Özü :
Eki
Döşemealtı, N25D-22C.23D nolu imar paftasında yer alan 1980 ada 1 parselin akaryakıt istasyonu alanından
ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile
karar verildi.
D airesi: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Evrak Ta.ve No :
08-01-2014 / 68
Meclisin 13-01-2014 Pazartesi günü saat 16:20 'da yaptığı 2014 dönemi 1, Toplantısının
1. Birleşiminin 2. Oturumunda alınan 2014-40 sayılı kararıdır.__________________________
KONU:
Gündemin 28. m addesinde yer alan; “Döşem ealtı Belediyesi sınırları içerisinde, N25D 22C, 23D nolu imar paftalarında yer alan 1980 ada 1 parselin akaryakıt bakım ve servis istasyonu
alanından ticaret alanına dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım im ar planı değişikliği
B üyükşehir Belediye M eclisinin 10.12.2013 tarihli toplantısında görüşülerek İm ar ve B ayındırlık
K om isyonuna havale edilmiş olup, kom isyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanm ak üzere M eclise havalesini arz ederim .” deyim li İm ar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.01.2014 gün ve 68 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Döşem ealtı Belediyesi sınırları içerisinde, N 25D -22C,23D nolu im ar paftasında yer alan
1980 ada 1 parselin akaryakıt istasyonu alanından ticaret alanına dönüştürülm esine ilişkin 1/5000
ölçekli nazım imar planı değişikliği K om isyonum uzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne
varılm ıştır.
Kom isyon Raporu imza altına alınarak, M eclisin takdirine sunulmuştur. 17.12.2013
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
İmza
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
îmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Konu görüşmeye açıldı, yapılan müzakereler sonucunda İmar ve Bayındırlık
Komisyonu raporu doğrultusunda oylamaya sunuldu ve işaretle yapılan oylama sonunda;
OYLAMA:
KABUL
CHP Meclis Üyeleri, AK Parti Meclis Üyeleri, MHP Meclis Üyesi M.R.OKTAY ve BBP
Meclis Üyesi İ.DANACI
RET
ÇEKİMSER
BULUNMAYANLAR
AK ParÜ MedİS ÜyeSİ A 'G' YlLMAN- CHP Meclis üyeleri; KALKIŞ, M.YILMAZ
K ARAR:
D öşem ealtı, N 25D -22C ,23D nolu im ar paftasında yer alan 1980 ada 1 parselin akaryakıt
istasyonu alanından ticaret alanına dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım im ar planı
değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
stafa AKAYDIN
hir Bld. Bşk.
v
Turga#bENÇ
DivapKatibi
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ)
ADA/PARSEL NO: 1980 ADA 1 PARSEL
PAFTA NO : N25D-22C, 23D
ÖLÇEK: 1 / 5000
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
QLÇEK:1 / 5000
AKARYAKIT BAKIM VE SERVİS İSTASYONU OLAN ALANIN
TİCARET ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ AMACIYLA İMARLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTIR.
KUZEY
mi
T
GÜNEY
Download

Gündemin 17.Maddesi - Antalya Belediyesi