t.şj
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
^-
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:22.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEPSAHİBİ
Özel Şahıs
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarihli toplantısında
gündemin 101. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.06.2014 gün ve 114 sayılı
kararı ile uygun bulunan, K.Yeniköy Mahallesi, N25D-22B-3C,
N25D-23A-4D nolu imar paftalarında yer alan 734 ada 1 parselin
kuzeyindeki 15 metrelik yol aksının mülkiyet dokusu dikkate
alınarak parsellere eşit olarak yol terki oluşturulması amacıyla
734 ada 1 parsel ile 255 ada 8 nolu parsellere 3 m çekme
mesafesi verilerek yolun dengelenmesine ilişkin hazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.06.2014 gün ve 114 sayılı
kararı ile uygun bulunan, K.Yeniköy Mahallesi, N25D-22B-3C,
N25D-23A-4D nolu imar paftalarında yer alan 734 ada 1
parselin kuzeyindeki 15 metrelik yol aksının mülkiyet dokusu
dikkate alınarak parsellere eşit olarak yol terki oluşturulması
amacıyla 734 ada 1 parsel ile 255 ada 8 nolu parsellere 3 m
çekme mesafesi verilerek yolun dengelenmesine ilişkin
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, Döşemealtı Belediyesinden
geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOĞ
İmar Kom.
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
asan Ali İRBAN
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
i Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi
T.C.
ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Birledim
6.
Belediye Başkanı
Divan Katibi
Divan Katibi
:Turgay GENÇ
:Suzan KÜÇÜKBAŞ KAN
:Musa ÜNAR
Oturum
1.
Karar Tarihi-Saati
02.06.2014-14:00
i
Karar No
....
KARARIN ÖZÜ: K.Yeniköy tapulaması 734 ada 1 parselin kuzeyindeki 15 metrelik yol aksının
mülkiyet dokusu dikkate alınarak parsellere eşit olarak yol terki oluşturulması amacıyla K.Yeniköy
tapulaması 734 ada 1 parsel ile 255 ada 8 ııo’lu parsellere 3 metre çekme mesafesi verilerek yolun
dengelenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 7. maddesinde yer alan “K.Yeniköy tapulaması 734 ada 1 no’lu parsel ve
çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 27.05.2014 tarih 20
sayılı İmar Komisyonu toplantı tutanağı yazımız ekinde gönderilmiş olup 5393 sayılı yasa gereği
konunun Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunda; Gereğini arz ederim.İfadeli İmar
ve Şehircilik Miidürlüğü’nün 28/05/2014 tarihli 721 sayılı yazısı ve
İMAR KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI
K.Yeniköy tapulaması 734 ada 1 parselin kuzeyindeki 15 metrelik yol aksının mülkiyet
dokusu dikkate alınarak parsellere eşit olarak yol terki oluşturulması amacıyla K.Yeniköy
tapulaması 734 ada 1 parsel ile 255 ada 8 no’lu parsellere 3 metre çekme mesafesi verilerek yolun
dengelenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği;
Komisyonumuzca incelenerek uygun bulunmuştur. Komisyon raporu imza altına alınarak meclisin
takdirine sunulmuştur.
Ali ACIR
Komisyon Başkanı
İmza
Hüseyin ÇETİKAYA
Üye
İmza
Ramazan KAŞLI
Üye
İmza’lı komisyon kararı okundu.
Başkan; konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler sonucunda İmar Komisyonundan
geldiği şekli ile oylamaya sundu, işaretle yapılan oylama sonunda;
K.Yeniköy tapulaması 734 ada 1 parselin kuzeyindeki 15 metrelik yol aksının mülkiyet
dokusu dikkate alınarak parsellere eşit olarak yol terki oluşturulması amacıyla K.Yeniköy
tapulaması 734 ada 1 parsel ile 255 ada 8 no’lu parsellere 3 metre çekme mesafesi verilerek yolun
dengelenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oy
birliği ile karar verildi.
i
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: 255 ADA 8 ve 9 PARSELLER
GÖSTERİM (LEJAND)
t
K
ÖLÇEK: 1/1000
PAFTA NO: N25-D-22-B-3C ve N25-D-23-A-4D
MEVCUT PLAN
3000
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
ÖNERİ PLAN
ANTALYA - DÖŞEMEALTI
734
H PARSEL WE YAKIN
ÇEVRESİNDE 1/1®®© fcÇ EK Lİ
UYGULAMA İMAR IPSL^ÎMİD DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
Antalya İli Döşemealtı İlçesi, Yeniköy Mahallesi içerisinde yer alan, N25D-22B3C, N25D-23A-4D nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları içerisinde yer
alan 734 ada 1 nolu parsel ve yakın çevresinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği yapılmaktadır.
Planlama alanı yaklaşık 0,25 ha’dır.
.« i
ya
U ---1 «sü
- ^
;
*
l / * 0'«f't*»-:"v/; 1/20İv — J/S0l’M .{ 't i -
1 Uydu Görüntüsü
e ea rth
•
■.t ■S M . U ’ D ytteeM-
3t» m
'«M hiM'si
«no m O ,
734 ada 1 nolu parsel ve yakın çevresinde; yürürlükteki 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planında fonksiyonu; ticaret alanı olup 1 nolu parselin yapılaşma
koşulu TİA=629 m2 max h=5 kat olarak görülmektedir.
05.04.2013 tarih ve 99 karar no ile Döşemealtı Belediyesi tarafından
onaylanan ve 13.08.2013 tarih ve 460 karar no ile Antalya Büyükşehir Belediyesi
tarafından onaylanan imar planı değişikliğinde; 15 metrelik yol aksı düzenlenirken
mülkiyet dokusu dikkate alınmamış kuzeydeki parselin cephesi aynen korunurken
güneydeki parselin cephe kullanım hakkı minimuma düşürülmüştür. Yani yolun
genişleme yönünün sadece 734 ada 1 parselin cephesi tarafından yapılmış
olmasından dolayı parseller arasında kamusal eşitlik göz ardı edilmiş olup
mağduriyet ortaya çıkmıştır.
Öneri plan değişikliğinde 734 ada 1 nolu parsel ve yakın çevresinde cephe
kaybından kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi ve her iki yönden de eşit oranlarda
yol terki oluşması amacıyla düzenleme yapılmıştır.
Planlama alanını kapsayan 734 ada 1 nolu parsel ve bu parselin kuzeyinde
yer alan 15 metrelik yol aksı dengelenmiştir. Yapı kullanım şeklinde ve yapılaşma
miktarında bir değişiklik yapılmamıştır.
Yapı yaklaşma mesafesi ise 734 ada 1 parselde 15 metrelik yol akına cepheli
kısmında 3 metre olarak belirlenmiştir.
i)
/
15 m etrelik yol aksının kuzeyinde yer alan parselde ise taban kullanımı eşitliği
bakımından yapı yaklaşm a m esafesi 3 metre olarak belirlenm iştir.
Uygulama im ar planı değişikliği; ana plan kararlarını bozmadan, ulaşım
sistem inde arazi kullanım larının konumunda, yoğunluğunda değişiklik yapılm adan,
plan bütünüyle uyumlu olacak şekilde, şehircilik ilkelerine uygun, kamu yararı
amacıyla hazırlanmıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Download

Gündemin 41.Maddesi - Antalya Belediyesi