DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1. YIL MÜFREDAT DERSLERİ
1. YARIYIL
Ders
Ders Adı
Ders
Sınıf /
Saat/
Dersin
AKTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kodu
ATA105
ENF108
BIY 103
DVB109
EYÖ104
FiZ 101
MAT 102
TÜR106
YAD-ING
101
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ANA203
ATA205
BJO204
FBK201
UYG201
GKi202
STJ208
TÜR206
YAD-ING
102
Türü
Dönem
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE
Zorunlu
1/1
BiLGiSAYAR I
Zorunlu
1/1
ĠNKILAP
BiYOLOJiTARĠHĠ
Zorunlu
1/1
DAVRANIġ BiLiMLERi
Zorunlu
1/1
ECZACILIKTA YÖNLENDiRiM Zorunlu
1/1
FiziK
Zorunlu
1/1
MATEMATiK
Zorunlu
1/1
TÜRK DĠLĠ
Zorunlu
1/1
YABANCI DĠL I (ĠNGĠLĠZCE)
Zorunlu
1/1
Toplam :
2. YARIYIL
ANATOMi
Zorunlu
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE
Zorunlu
BiOiSTATiSTiK
Zorunlu
ĠNKILAP
TARĠHĠ
II
FARMASÖTiK
BOTANiK
Zorunlu
FARMASÖTiK BOTANiK
Zorunlu
GENEL KiMYA
Zorunlu
STAJ DERSi
Zorunlu
TÜRK DĠLĠ II
Zorunlu
YABANCI Dil II (ĠNGiLiZCE)
Zorunlu
Toplam Kredi
1
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Hafta
2
3
3
1
1
2
2
2
3
19
Kredisi
2
3
3
1
1
2
2
2
3
19
(ECTS)
2
6
6
2
2
4
4
2
2
30
2
2
2
2
3
3
1
2
3
20
2
2
2
2
1
3
1
2
3
18
5
2
4
5
2
6
2
2
2
30
Ders
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2. YIL MÜFREDAT DERSLERİ
3. YARIYIL
Ders Adı
Ders
Sınıf /
Saat/
Dersin
AKTS
Kodu
AKJ301
UYG301
ENF305
MiK304
UYG304
FU303
iNG306
OKi302
YAD-ING 201
*
Türü
ANALĠTĠK KĠMYA I
Zorunlu Dönem
2/3
ANALĠTĠK KĠMYA I
Zorunlu
2/3
BiLGiSAYAR II
Zorunlu
2/3
LABORATUARI
FARMASÖTiK MiKROBiYOLOJi Zorunlu
2/3
FARMASÖTiK MiKROBiYOLOJi Zorunlu
2/3
FiZYOLOJi
Zorunlu
2/3
MESLEKi iNGiLiZCE
Zorunlu
2/3
ORGANĠK KĠMYA
Zorunlu
2/3
YABANCI DiL III (iNGiLiZCE)
Zorunlu
2/3
SEÇMELi DERS
Seçmeli
2/3
Toplam Kredi
* HLK301
KTG301
PSK301
SOS301
Halkla ĠliĢkiler
Kimya Tarihine GiriĢ
Psikoloji
Sosyal ÇalıĢma
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4. YARIYIL
ANALĠTĠK KĠMYA II
Zorunlu
ANALĠTĠK KĠMYA II
Zorunlu
BiYOKiMYA
Zorunlu
LABORATUARI
BiYOKiMYA LABORATUARI
Zorunlu
HALK SAĞLIĞI
Zorunlu
iMMÜNOLOJi
Zorunlu
MESLEKi iNGiLiZCE II
Zorunlu
PATOLOJi
Zorunlu
YABANCI DiL IV (iNGiLiZCE)
Zorunlu
SEÇMELi DERS
Seçmeli
Toplam Kredi
AKJ401
UYG401
BYO405
UYG405
HAS403
JMJ402
JNG406
PAT404
YAD-ING 202
**
„ ALT406
MAD408
Alternatif Tıp
Madde Bagimlılığı
Hafta
3
3
3
3
3
3
2
4
Kredisi
3
1
3
3
1
3
2
4
(ECTS)
4
2
4
4
2
4
3
4
2
26
2
22
3
30
2
3
3
3
2
1
2
2
2
1
3
1
2
1
2
2
4
2
6
2
3
3
3
4
2
20
2
16
3
30
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
2
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
Ders
1
2
3
4
5
6
7
8
Kodu
FRG501
UYG501
FRL504
FKJ502
UYG502
FTE503
UYG503
*
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 3. YIL MÜFREDAT DERSLERİ
5. YARIYIL
Ders Adı
Ders
Sınıf /
Saat/ Dersin
Türü
Zorunlu Dönem
3/5
Zorunlu
3/5
Zorunlu
3/5
Zorunlu
3/5
Zorunlu
3/5
Zorunlu
3/5
Zorunlu
3/5
Seçmeli
3/5
FARMAKOGNOZi I
FARMAKOGNOZi I
FARMAKOLOJi
FARMASÖTĠK KĠMYA I
FARMASÖTĠK KĠMYA I
FARMASÖTĠK TEKNOLOJĠ I
FARMASÖTĠK TEKNOLOJĠ I
SEÇMELi DERS
Toplam Kredi
* DOK505
FAT505
GID505
KRA505
NUT505
ORB505
RAD505
SRA505
Doğal Kozmetikler
Fizikokimyasal Ayırım teknikleri
Gıda Katkı maddeleri
Kromotografik Ayırım yöntemleri
Nutrasötikler
Organik BileĢiklerde Ġsimlendirme
Radyofarmasötik Ġlaçların Kullanım Amaçları
Serbest Radikaller ve Antioksidan Savunma
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sistemleri
FARMAKOGNOZi II
FARMAKOGNOZi II
FARMAKOLOJi II
FARMASÖTiK KiMYA II
FARMASÖTiK KiMYA II
FARMASÖTiK TEKNOLOJi II
FARMASÖTiK TEKNOLOJi II
KLiNiK BiYOKiMYA
SEÇMELi DERS
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
FRG601
UYG601
FRL604
FKJ602
UYG602
FTE603
UYG603
KBY605
**
KFÜ606
RDP606
RSJ606
SAY606
Kredisi
2
1
3
3
1
3
1
2
16
(ECTS)
3
2
6
6
2
6
2
3
30
6. YARIYIL
Toplam Kredi
„ JKK606
BGE606
FTP606
iiU606
Hafta
2
3
3
3
3
3
3
2
22
AKTS
Ġlaçta Kalite Kontrol ve Etken Madde Analizi
Bakteri Genetiği
Yöntemleri
Fitoterapi
Ġlaç Sanayisinde Ġyi Ġmalat ve Ġyi Laboratuvar
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Kozmetik
Ürünlerin
Formülasyonları
Etkileri
Uygulamaları
(GMP-GLP)
EndüstrideveFarmasötik
Radyofarmasötik Preperatlar
Kalite
Güvenliği
Validasyon
Reçetesiz
Satılan ve
Ġlaçlar
Spektrokimyasal Analiz Yöntemleri
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
3
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
2
3
3
3
3
3
3
2
2
24
2
1
3
3
1
3
1
2
2
18
4
2
5
4
2
5
2
3
3
30
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 4. YIL MÜFREDAT DERSLERİ
7. YARIYIL
Ders
Ders Adı
Ders Türü
Sınıf /
Saat/
Dersin
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kodu
DEO705
FRG701
UYG701
FRL704
FKJ702
UYG702
FTE703
UYG703
FTO704
UYG704
*
* BiT707
GEN707
BLS707
BiB707
FBJ707
BAG707
JSY707
PVJ707
VET707
Yil_707
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
UYG810
PRJ810
BAN808
UYG808
EMJ805
TRP806
FRB807
FKJ802
UYG802
FTE803
UYG803
TJY804
**
„ BJT809
ÇKS809
DYM809
FBJ809
JRY809
KTA809
KPT809
KRT809
MYB809
SAY809
ECZ.TAR.DEONTOLOJi
FARMAKOGNOZi III
FARMAKOGNOZi III
FARMAKOLOJi III
FARMASÖTiK KiMYA III
FARMASÖTiK KiMYA III
FARMASÖTiK TEKNOLOJi III
FARMASGTiK TEKNOLOJi III
FARMASÖTiK TOKSiKOLOJi
FARMASÖTiK TOKSiKOLOJi
SEÇMELi DERS
Toplam Kredi
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Bitkisel ilaçlar
Seçmeli
Biyoinformatik insan Genom Projesi ve
Seçmeli
Biyokimya Laboratuvar Sonuçlannın
Seçmeli
Eczacılık
Uygulama
Alanlan
Biyoyararlanım
ve BiyoeĢdeğerlik
Seçmeli
Değerlendirilmesi
Farmakobiyoteknoloji
Seçmeli
Ġlaç AraĢtırma ve GeliĢtirme
Seçmeli
Ġlaç Sentezinde Kullanılan Modern Yöntemler
Seçmeli
Parazitoloji ve Viroloji
Seçmeli
Veterinerlikte Kullanılan ilaçların Tasarımı
Seçmeli
Yeni Ġlaç ġekillleri
Seçmeli
Formülasyon GeliĢtirilmesi
8. YARIYIL
ARAġTIRMA PROJESi DERSi I
Zorunlu
4/8
ARAġTIRMA PROJESi DERSi I
Zorunlu
4/8
BESĠN ANALĠZLERĠ
Zorunlu
4/8
BESĠN ANALĠZLERĠ
Zorunlu
4/8
ECZ.MEVZ.iSLT.
Zorunlu
4/8
FARMAKOTERAPi
Zorunlu
4/8
FARMASÖTiK BAKIM
Zorunlu
4/8
FARMASÖTiK KiMYA IV
Zorunlu
4/8
FARMASÖTiK KiMYA IV
Zorunlu
4/8
FARMASÖTiK TEKNOLOJi IV
Zorunlu
4/8
FARMASÖTiK TEKNOLOJi IV
Zorunlu
4/8
TIBBi iLK YARDIM
Zorunlu
4/8
SEÇMELi DERS
Seçmeli
4/8
Toplam Kredi
Bitkisel ilaçların Tasarımı
Çevre Kirliliği ve Sağlık Riski
Doğal Kaynaklı Ġlaç Yardımcı Maddeleri
Farmasötik Biyoteknoloji
Ġlaç Ruhsatlandırmasındaki Yasal
Klinik Toksikoloji ve Advers Etkileri
Düzenlemeler
ve Patent
Kozmetik Preparatlar
ve Kullanıma Bağh
Kronoterapi
Toksisite
MolekülerRiski
Yapının Biyoyararlanıma
Sanayide AraĢtırma Yöntemi ve Sanayii
Etkisi
Tezleri
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
4
Dönem
4/7
4/7
4/7
4/7
4/7
4/7
4/7
4/7
4/7
4/7
4/7
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
3
2
2
30
Hafta
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
2
29
Kredisi
2
2
1
3
2
1
3
1
3
1
2
21
0
0
2
1
2
2
2
2
1
4
1
2
2
21
AKTS
(ECTS)
2
3
2
3
3
2
4
2
4
2
3
30
1
1
3
2
2
2
2
4
2
4
2
2
3
30
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 5. YIL MÜFREDAT DERSLERİ
9. YARIYIL
Ders
Ders Adı
Ders
Sınıf / Saat/ Dersin
Kodu
Eczane
Eczacılığı Dersleri
1 AJK908
AKILCI ilAÇ KULLANIMI
2 ÇEV902
ÇEVRE SAĞLIĞI
3 GTB901
DOĞAL GIDA TAKViYELERi VE BiTKiSEL
4 KOZ907
DOĞAL KOZMETiKLER VE KOZMETiK
iLAÇLAR
5 EBU904
ECZACILIKTA BiLGiSAYAR
ÜRÜNLER
6 GÖS906
ECZACILIKTA GERi ÖDEME SiSTEMLERi
7 MUH905 UYGULAMALARI
ECZACILIKTA MUHASEBE
8 VET903
ZiRAi VE VETERiNER iLAÇLARI
Endiistri ve Araştırma Eczacılığı Dersleri
9 Bi0923
BiYOTEKNOLOJi
10 DSS927
DENETĠMLĠ SALIM VE YENĠ ĠLAÇ TAġIYICI
11 DÜE930
DOĞAL ÜRÜNLERĠN ELDE EDĠLMESĠ VE
SĠSTEMLERĠ
12 EBA932
ECZACILIKTA BiLiMSEL ARAġTIRMA VE
ANALĠZĠ
13 GMP926
ENDÜSTRĠDE FARMASÖTĠK KALĠTE
DEĞERLENDiRME
14 EJF928
ENDÜSTRĠDE. ĠLAÇ FORMÜLASYONUNDA
VALĠDASYON VE GMP
15 FGK-924 GÜVENLĠĞĠ,
FARMAKOGENOMiK
AR-GE
ÖLÇEK BÜYÜTME
(SCALE-UP)
16 JEK925
ĠLAÇ ENDÜSTRĠSĠNDE
KALĠTE
SĠSTEMLERĠ
17 JFA935
ĠLAÇ ETKEN MADDELERĠ ĠLE
18 iEM933
19 MET937
20 JRP929
21 KME931
FARMASÖTĠK MÜSTAHZARLARDA
iLAÇ
ETKEN SAFSIZLIK
MADDESi ARAġTIRMA
VE
METABOLĠT
VE
iLAÇ METABOLiZBASININ iLAÇ KEġiF VE
GELiSTiRME
FARMAKOPESTRATEJiLERi
ANALĠZLERĠ
GELiSTiRiLMESiNDEKi ROLÜ
ĠLAÇTA RUHSAT VE PATENT
KLiNiK ARAġTIRMALARI MEVZUATI, ETĠĞĠ
VE ECZACININ YERi
22 KAS936
KROMATOGRAFĠK ANALĠZLER VE ĠLAÇ
23 OYA934
SPEKTRAL YÖNTEMLERLE ORGANĠK YAPI
SANAYĠNDE KULLANIMI
Hastane ve Endüstri-Araştırma
Eczacılığı Dersleri
ANALĠZĠ
24 ÇÖZ922
HASTANEDE KULLANILAN
AKTS
Türü
Dönem Hafta Kredisi (ECTS)
Seçmeli
5/9
2
2
4
Seçmeli
5/9
2
2
4
Seçmeli
5/9
2
2
4
Seçmeli
5/9
2
2
4
Seçmeli
5/9
1
1
2
Seçmeli
5/9
1
1
2
Seçmeli
5/9
1
1
2
Seçmeli
5/9
2
2
4
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
5/9
5/9
5/9
5/9
5/9
5/9
5/9
5/9
5/9
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Seçmeli
Seçmeli
5/9
5/9
2
2
2
2
4
4
Seçmeli
Seçmeli
5/9
5/9
2
1
2
1
4
2
Seçmeli
Seçmeli
5/9
5/9
2
2
2
2
4
4
Seçmeli
5/9
2
2
4
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
5/9
5/9
5/9
5/9
5/9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
5/9
5/9
5/9
5/9
5/9
5/9
5/9
5/9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
Zorunlu
Zorunlu
5/9
5/9
2
6
28
2
3
15
4
6
30
Zorunlu
5/10
15
15
30
30
DEZENFEKSĠYON ÇÖZELTĠLERĠ VE
STERĠLĠZASYON
VE DĠYALĠZ
Hastane Eczacılığı
Dersleri
25 PAR917
BÜYÜK
HACĠMLĠ
PARENTERAL
ÇÖZELTĠLERĠ TÜRLERĠ
26 FBH921
KLĠNĠK FARMAKOKĠNETĠK VE
ÇÖZELTĠLERE
ĠLAÇ
FORMÜLASYONU
VEKATILIMI
ÜRETĠMĠVE DĠYALĠZ
27 KLN918
KLiNiK
TOKSiKOLOJi
BĠYOFARMASÖTĠK
HESEPLAMALAR
28 RFJ919
RADYOFARMASÖTiK
iMALATI VE
ÇÖZELTĠLERĠ
29 TMÖ920
TIBBĠ MALZEMELERĠN FARMASÖTĠK
UYGULAMALARI
Hastane ve Eczane
Eczacılığı Dersleri
ÖZELLĠKLERĠ
30 DJE914
DROG-iLAÇ ETKiLEġMELERi
31 EFU915
ECZANEDE FiTOTERAPi UYGULAMALARI
32 ENF910
ENFEKSĠYON HASTALIKLARI,
33 EK0916
FARMAKOEKONOMi
HASTALIKLARDAN
VE HĠJYEN
34 JGF911
ĠLAÇ GÜVENLĠĞĠ VEKORUNMA
FARMAKOVĠJĠLANS
35 iÜS912
ĠLAÇ ÜRETĠMĠNDE STABĠLĠTE VE YASAL
36 iiE913
iLAÇ-iLAÇ ETKiLE§MELERi
37 MÜH909 DÜZENLEMELER
MÜSTAHZAR BiLGiSi
ZORUNLU DERSLER
38 PRJ938
ARAġTIRMAPROJESi DERSi II
39 UYG938
ARAġTIRMAPROJESi DERSi II
Toplam Kredi (Zorunlu dersler+10 Kredilik Seçmeli Ders)
10. YARIYIL
40 STJ001
STAJ
Toplam Kredi
5
Toplam Zorunlu Derslerin Kredisi
159
262
Toplam Seçmeli Derslerin Kredisi
22
38
Toplam Kredi
181
300
6
Download

Eczacılık Fakültesi - Dicle Üniversitesi