Ġġ SAĞLIĞI VE ENDÜSTRĠDE FĠZYOTERAPĠ
Dersin Adı
ĠĢ Sağlığı ve
Endrüstride
Fizyoterapi
Kodu Yarıyıl
FTR
432
Teori
Uygulama Laboratuar
(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)
2
4.YIL/
2.Yarıyıl
Bahar
AKTS
5
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin öğrenme ve Anlatım
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin temel amacı, öğrencilere endüstride kullanılan değerlendirme
yöntemlerini (iş analizi, çalışma kapasitesi, ergonomik analiz vs..) mesleki
rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme ve eğitim yöntemlerini, iş
eğitimini ve koruyucu endüstriyel yaklaşımlarda fizyoterapistlerin rollerini,
ev ve çevre düzenlemeleri ile ilgili temel bilgiler ve uygulama örnekleri
vermektir
Dersin öğrenme çıktıları
1) ergonomi kavramını öğrenebilecektir,
2) çalışma ortamında ergonomik değerlendirme yapabilecektir,
3) çalışma ortamında ergonomik değerlendirme yapabilecektir,
4) mimari engelleri saptayabilecektir,
5) işle ilişkili kas iskelet sistemi hastalıkları ve koruyucu yaklaşımları
kavrayabilecektir.
Dersin içeriği
Kaynaklar
Mesleki rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyonda değerlendirme ve eğitim,
ergonomi, iş analizi, ve çalışma kapasitesinin değerlendirilmesi, endüstride
yaralanmaları önleyici yaklaşımlar, işyeri düzenlemeleri, özürlüler için ev
düzenlemeleri ve çevresel mimari engeller ve düzenlemelerin gözden
geçirilmesi ve saha çalışmaları.
1.Erdil M, Dickerson OB, Glackin E. Occuupational Medicine , third
edition,Mosby Inc,1994
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
1. Hafta
Tartışılacak işlenecek konular
Ergonomi kavramını öğrenme.
2. Hafta
Çalışma ortamında ergonomik değerlendirme yapabilme(teorik)
3. Hafta
Çalışma ortamında ergonomik değerlendirme yapabilme(pratik örnek)
4. Hafta
Çalışma ortamında ergonomik değerlendirme yapabilme(vaka çalışması)
5. Hafta
Çalışma ortamında ergonomik değerlendirme yapabilme(vaka çalışması)
6. Hafta
Ev ortamını değerlendirme ve uygun düzenlemeleri hazırlama(1)
7. Hafta
Ev ortamını değerlendirme ve uygun düzenlemeleri hazırlama(2)
8. Hafta
I.ARA SINAV
9. Hafta
Ev ortamını değerlendirme ve uygun düzenlemeleri hazırlama(3)
10. Hafta
Mimari engelleri saptayabilme
11. Hafta
Mimari engelleri saptayabilme
12. Hafta
İşle ilişkili kas iskelet sistemi hastalıkları ve koruyucu yaklaşımları kavrama
13. Hafta
İşle ilişkili kas iskelet sistemi hastalıkları ve koruyucu yaklaşımları kavrama
14. Hafta
II.ARA SINAV
15. Hafta
Final
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
AKTS (Öğrenci ĠĢ Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam ĠĢ
Yükü
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile iliĢkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1. Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bilim dalında yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve
uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme becerisi kazanır.
2. Sağlığı etkileyen unsurları belirler, tanımlar, formüle eder ve
çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun kanıta dayalı yöntemler ve
yeni teknikler seçer ve uygulama becerisi kazanır.
3. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan
modern alet, teknik ve modaliteleri seçer ve kullanma becerisi
kazanır.
4. Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlar, kayıt tutar,
uygun veri toplar, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanır.
5. Bilgiye erişebilmek için literatür araştırması yapar, tıp- sağlık
bilimlerine yönelik veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanabilme
becerisi kazanır.
6. Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin
çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
7. Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi
benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım
programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası
düzeyde de sergiler.
8. Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olur.
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1.Düşük
2.Düşük/orta
3.Orta
4.Yüksek
5.Mükemmel
1
2
x
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
Download

saat/hafta