BİYOİSTATİSTİK
Dersin Adı
Biyoistatistik
Kodu Yarıyıl
Teori
Uygulama Laboratuar
(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)
SBF 3.YIL/
2
118 1.yarıyıl
Güz
AKTS
3
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin öğrenme ve Teorik Dersler
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Araştırma tekniklerini ve bu kapsamda gerekli olan istatistik verilerinin
kaydı ve analizi.
Dersin öğrenme çıktıları Sağlık Alanında hipotez geliştirme ve örneklem seçimi yöntemi
Biyoistatistiksel kuram felsefesini anlayıp çalışma
Normal, student-t ve ki-kare dağılımları
Tüm parametrik ve non parametrik testleri SPSS veri tabanı kullanarak
yapma
Geniş örneklemlerde farklı yakınsama çeşitlerini açıklayabilme
Dersin içeriği
SPSS veri kaydı, analizi ve yorumlanması.
Kaynaklar
1.Sümbüloglu K ve Sümbüloglu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık,
Ankara,2004
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
1. Hafta
Tartışılacak işlenecek konular
Test çesitleri, özellikleri, geçerlik ve güvenirlik
2. Hafta
Temel tanımlayıcı istatistikler
3. Hafta
Korelasyon katsayıları ve kullanımyerleri (Pearson, Sperman, phi, Cramer, eta)
4. Hafta
Korelasyon katsayıları ve kullanım yerleri (Çift serili korelasyon katsayısı, sıralı
veriler için korelasyon katsayıları)
Basit ve çoklu regresyon yöntemleri
5. Hafta
8. Hafta
Paralel testler yöntemi, test-tekrar test yöntemi,bu testlerde ortaya çıkan
sorunlar.
Grup içi korelasyon katsayısı, Tekrarlıölçümlerdevaryans analizi, tek yönlü
varyansanalzi, Cronbach alfa katsayısı.
I.ARA SINAV
9. Hafta
SPSS tanıtımı
10. Hafta
SPSS uygulamaları
11. Hafta
SPSS uygulamaları
12. Hafta
SPSS uygulamaları
13. Hafta
SPSS uygulamaları
14. Hafta
II.ARA SINAV
15. Hafta
FİNAL SINAVI
6. Hafta
7. Hafta
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş
Yükü
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1. Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bilim dalında yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve
uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme becerisi kazanır.
2. Sağlığı etkileyen unsurları belirler, tanımlar, formüle eder ve
çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun kanıta dayalı yöntemler ve
yeni teknikler seçer ve uygulama becerisi kazanır.
3. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan
modern alet, teknik ve modaliteleri seçer ve kullanma becerisi
kazanır.
4. Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlar, kayıt tutar,
uygun veri toplar, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanır.
5. Bilgiye erişebilmek için literatür araştırması yapar, tıp- sağlık
bilimlerine yönelik veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanabilme
becerisi kazanır.
6. Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin
çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
7.Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi
benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım
programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası
düzeyde de sergiler.
8. Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olur.
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1.Düşük
2.Düşük/orta
3.Orta
4.Yüksek
5.Mükemmel
1
X
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
Download

BİYOİSTATİSTİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta