T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Doçent
Yrd. Doç.
ANABİLİM/ANASANAT DALI
Profesör
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür.Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına,
Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma
veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi, varsa
yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini ve
yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına başvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde
hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT: -Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.
- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve haklarında
bilimsel referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar
geçersiz sayılacaktır.
- Başvuracak adayların "Başvuru Formunu Doldurmaları" gerekmektedir.
AÇIKLAMA
FETHİ TOKER GÜZEL SAN. VE TAS. FAK.
MÜZĠK
1
Doçentliğini piyano yorumculuk alanında almış olmak.
RESĠM
1 Batılılaşma dönemi duvar resimleri konusunda çalışma yapmış olmak.
MĠMARLIK
1 Toplu konut tasarıları konusunda çalışma yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ORTAÇAĞ TARĠHĠ
1
Ġslam coğrafyacılığı konusunda çalışma yapmış olmak.
SĠSTEMATĠK FELSEFE VE MANTIK
1 Ġlgili alanda doktora yapmış olmak.
ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI
1 17. Yüzyıl divanları konusunda çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK CERRAHĠSĠ
1 Kolon motilitesi konusunda çalışma yapmış olmak.
GENEL CERRAHĠ
1 Kolorektal cerrahide preoperaktif barsak hazırlığı konusunda çalışma yapmış olmak
GENEL CERRAHĠ
1 Kolon obstrüksiyonlarında cerrahi yaklaşımlar konusunda çalışma yapmış olmak.
GÖZ HASTALIKLARI
1 Psödoeksfolyasyonlu katarakt hastalarında oküler kan akımı konusunda çalışma yapmış olmak.
PSĠKĠYATRĠ
1 Öğrencilerde sosyal anksiyete bozukluğu konusunda çalışma yapmış olmak.
KULAK BURUN VE BOĞAZ
1 Larenks patolojilerinde polisomnografik bulgular konusunda çalışma yapmış olmak.
GENEL CERRAHĠ
1
Arteriovenöz fistüller konusunda çalışma yapmış olmak.
1 Çocuk dirsek kırıkları konusunda çalışma yapmış olmak.
ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
1 Periodontoloji alanda doktora yapmış olmak.
PERĠODONTOLOJĠ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
1 Soğutma sistemlerinin PLC ile denetlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
POLĠMER MÜHENDĠSLĠĞĠ
1
Doçentliğini Fizikokimya alanında almış olmak.
1
El tendon yaralanmalarında rehabilitasyon konusunda çalışma yapmış olmak.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
FĠZYOTERAPĠ VE REHABĠLĠTASYON BÖLÜMÜ
Son Başvuru Tarihi:27.06.2014
Download

İlan için Tıklayın - Karabük Üniversitesi