23 MAYIS 2014 SABAH GAZETESĠ
TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15
gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koĢulları taĢıyan Profesör
ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili
Dekanlıklara/Müdürlüklere Ģahsen baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koĢullar ile
Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme
Ölçütleri Yönergesi koĢullarını sağlayan adaylar baĢvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet
fotoğraf, Doçentlik BaĢarı Belgesi ile özgeçmiĢ, yayın listesi (profesör adayları baĢlıca araĢtırma eserini belirtecek) ve
yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koĢullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim
Kurulu BaĢkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koĢullarını
sağlayan adaylar, baĢvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi,
yayın listesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmıĢ olması gereklidir.
KADRO UNVANI / ADET
BĠRĠM/ BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI
DEVLET KONSERVATUVARI
Profesör
Doçent
Yardımcı
Doçent
Açıklama
2
Müzik anasanat (Piyano sanat) dalında sanatta yeterlik yapmıĢ olmak.
1
1
Belgelendirmek koĢuluyla A düzeyinde Farsça biliyor olmak.
Alanında doktora yapmıĢ olmak.
1
Güzel Sanatlar Fakültesi lisans mezunu olmak, Güzel Sanatlar alanında
yüksek lisans ve sanatta yeterlik yapmıĢ olmak. Yükseköğretim
Kurumlarında 2 yarı yıl ders verme tecrübesi bulunmak.
1
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü lisans mezunu olmak, Heykel
alanında yüksek lisans ve sanatta yeterlik yapmıĢ olmak. Yükseköğretim
Kurumlarında 2 yarı yıl ders verme tecrübesi bulunmak.
1
Ġslam ve Osmanlı Müesseseleri üzerine çalıĢmaları bulunmak.
3
Alanında doktora yapmıĢ olmak.
1
Ġç Hastalıkları HemĢireliği alanında doktora yapmıĢ olmak.
1
Cerrahi Hastalıkları HemĢireliği alanında doktora yapmıĢ olmak.
HEMġĠRELĠK
KEġAN YUSUF ÇAPRAZ UYG. BĠL. YÜKSEKOKULU
1
Kadın Sağ. ve Hastalıkları HemĢireliği alanında doktora yapmıĢ olmak.
ĠġLETME BĠLGĠ YÖNETĠMĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
1
ĠĢletme alanında doktora yapmıĢ olmak. 2 yarı yıl ders verme tecrübesi
bulunmak.
EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI
RUS DĠLĠ VE EDEBĠYATI
MÜTERCĠM-TERCÜMANLIK (BULGARCA)
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
BĠLGĠSAYAR VE ÖĞRETĠM TEKN. EĞĠTĠMĠ
REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK
FEN FAKÜLTESĠ
BĠYOKĠMYA
GENEL FĠZĠK
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
1
1
1
1
1
GRAFĠK
HEYKEL
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
ĠKT. GELĠġ. VE ULUSLARARASI ĠKT.
MUHASEBE VE FĠNANSMAN
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
ĠSLAM TARĠHĠ
KEġAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
ÇOCUK GELĠġĠMĠ (*)
HEMġĠRELĠK
HEMġĠRELĠK
1
1
(*)
(*)
(*)
BĠLGĠSAYAR YAZILIMI
GENETĠK VE BĠYOMÜHENDĠSLĠK
GENETĠK VE BĠYOMÜHENDĠSLĠK
GENETĠK VE BĠYOMÜHENDĠSLĠK
KONSTRÜKSĠYON VE ĠMALAT
TERMODĠNAMĠK
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
ODYOLOJĠ
BESLENME VE DĠYETETĠK
SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU
TIP FAKÜLTESĠ
ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ
TIBBĠ BĠYOLOJĠ
UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU
BANKACILIK
1
1
Alanında doktoralı ve Uzaktan Eğitim alanında deneyimli olmak.
Ayçiçeği Genetiği alanında çalıĢmaları bulunmak.
Çeltik Genetiği alanında çalıĢmaları bulunmak.
Buğday Moleküler Genetiği alanında çalıĢmaları bulunmak.
2
2
Alanında doktora yapmıĢ olmak.
Alanında doktora yapmıĢ olmak.
1
Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmıĢ olmak.
1
1
1
1
1
1
1
1
(*) KeĢan Sağlık Yüksekokulu kadroları için baĢvurular Rektörlük Personel
Daire BaĢkanlığına yapılacaktır.
SON BAġVURU TARĠHĠ 09 HAZĠRAN 2014
Download

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN