T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 54718026245
Konu : Ek Kadro hk.
29.01.2015
………………….VALĠLĠĞĠNE
(Ġl Sağlık Müdürlüğü)
23.01.2015 tarihli ve 29245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile
23.07.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesi yeniden düzenlenerek "Bu maddenin yayımı tarihinde
ruhsatlı olan özel hastanelerden, bir önceki yıla ait dolu yatağı yüzden az olanlara bir adet;
yüzden fazla olanlara iki adet uzman tabip kadrosu bir defaya mahsus olmak üzere verilir.
Ancak bu kapsamda, yan dal uzmanlıkları ile nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, plastik
ve rekonstrükstif cerrahisi ve beyin ve sinir cerrahisi uzmanlık dallarından kadro verilmez.”
hükmüne yer verilmiştir.
Bu kapsamda Bakanlığımız ÇKYS/SKYS kayıtlarındaki ruhsatlı özel hastaneler söz
konusu yönetmelik hükmü kapsamında, 2014 yılı dolu yatak sayısına göre bir veya iki uzman
tabip kadrosu verilecek olup, mesul müdür ekranı, kadro müracaat bölümünden ihtiyacın
öncelik sırasına göre, ekte yer alan listedeki yer uzmanlık dalları dikkate alınarak Geçici
Madde 3 hükmü gereği bir önceki yıla ait dolu yatak oranına göre en fazla bir veya iki tercih
bildirmek üzere taleplerini ÇKYS/SKYS kayıtları üzerinden 02.02.2015 mesai bitimi saat
18:00’e kadar bildirmeleri gerekmektedir. Bahse konu hususların ilinizde bulunan özel
hastanelere ivedilikle bildirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Doğan ÜNAL
Bakan a.
Genel Müdür V.
Ek-1 : Bir sayfa uzmanlık dalı listesi.
DAĞITIM:
Gereği
81 Ġl V. ( Ġl Sağ. Müd. )
Özel Sağlık Tesisleri Faaliyet Dairesi Başkanlığı
Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhiye/Ankara
Tel: 0 (312) 585 15 84
Faks: 0 (312) 585 15 47
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
OCAK 2015 ÖHY GEÇĠCĠ 3 KAPSAMINDA TERCĠH EDĠLEBĠLECEK UZMANLIK DALLARI
1
ACĠL TIP
2
ADLĠ TIP
3
AĞIZ, YÜZ VE ÇENE CERRAHĠSĠ
4
AĠLE HEKĠMLĠĞĠ
5
ANATOMĠ
6
ANESTEZĠYOLOJĠ VE REANĠMASYON
7
ÇOCUK CERRAHĠ
8
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
9
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
10
DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLARI
11
ENFEKSĠYON HASTALIKLARI VE KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ
12
FĠZYOLOJĠ
13
GENEL CERRAHĠ
14
GÖĞÜS CERRAHĠ
15
GÖĞÜS HASTALIKLARI
16
GÖZ HASTALIKLARI
17
HALK SAĞLIĞI
18
HAVA VE UZAY HEKĠMLĠĞĠ
19
HĠSTOLOJĠ VE EMBRĠYOLOJĠ
20
ĠÇ HASTALIKLARI
21
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
22
KALP VE DAMAR CERRAHĠ
23
KARDĠYOLOJĠ
24
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
25
NÜKLEER TIP
26
ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ
27
RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
28
RADYOLOJĠ
29
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
30
SPOR HEKĠMLĠĞĠ
31
SUALTI HEKĠMLĠĞĠ VE HĠPERBARĠK TIP
32
TIBBĠ BĠYOKĠMYA
33
TIBBĠ EKOLOJĠ VE HĠDROKLĠMATOLOJĠ
34
TIBBĠ FARMAKOLOJĠ
35
TIBBĠ GENETĠK
36
TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ
37
TIBBĠ PATOLOJĠ
38
ÜROLOJĠ
Özel Sağlık Tesisleri Faaliyet Dairesi Başkanlığı
Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhiye/Ankara
Tel: 0 (312) 585 15 84
Faks: 0 (312) 585 15 47
Download

Sayı : 54718026245 29.01.2015 Konu : Ek Kadro hk