T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Bingöl Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Karlıova Devlet Hastanesi
SKS BÖLÜM SORUMLULARI
SKS BÖLÜM
ÜNVANI
ADI SOYADI
ÜNVANI
ADI SOYADI
YÖNETĠM HĠZM.
ġaban AYBEK
Ġdari Mali Hz.Md.
Sinan POLAT
Sağ.Bk.Hz.Md.
HASTA BAKIM HĠZMETLERĠ
Sinan POLAT
Sağ.Bk.Hz.Md.
Aslıhan TEMĠZ BAL
HemĢire
ENFEKSĠYON KONTROLÜ VE
ÖNLENMESĠ
Yeter ÖZÇELĠK
Enf.HemĢ.
Hacer SERT ĠNAN
Servis Sor.HemĢ.
TESĠS YÖNETĠMĠ
ġaban AYBEK
Ġdari Mali Hz.Md.
Mithat CENGĠZ
Teknisyen
ACĠL DURUM AFET YÖNETĠMĠ Erol POYRAZ
V.H.K.Ġ
Özkan GÜLEK
V.H.K.Ġ
BĠLGĠ YÖNETĠMĠ
Sinan POLAT
Sağ.Bk.Hz.Md.
Emine FAKHAN
Tıbbi Sekreter
STOK YÖNETĠMĠ
Yasin KOCA
Tıbbi Sekreter
Yusuf SÖNMEZ
Memur
ATIK YÖNETĠMĠ
Sinan POLAT
Sağ.Bk.Hz.Md.
Aslıhan TEMĠZ BAL
HemĢire
POLĠKLĠNĠK HĠZMETLERĠ
Filiz URUK
HemĢire
Hacer SERT ĠNAN
Ebe
ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ
Nurgül ARANMAZ
Acil Sorumlu HemĢ.
Aysel AY
HemĢire
BĠYOKĠMYA LABORATUVARI
Aziz YARIġ
Lab.Sorumlu Tek.
Melek KARACA
Lab.Tek.
GÖRÜNTÜLEME HĠZMETLERĠ
Yusuf YARGICI
Radyoloji Sorumlu Tek.
Semanur KADĠM
Röntgen Teknikeri
KĠLĠNĠKLER
Hacer Ġnan SERT
Servis Sor.HemĢ.
Nurgül ARANMAZ
Servis Sor.HemĢ.
AMELĠYATHANE
Rüveyda KARAKUZU
Ameliyathane S.HemĢ.
Zeki KAVAKOĞLU
Anestezi Teknisyeni
YOĞUN BK.HĠZ.
Zeki KAVAKOĞLU
Anestezi Teknisyeni
Rüveyda KARAKUZU
Ameliyathane S.HemĢ.
ECZANE HĠZMETLERĠ
Musa MUTLU
Eczacı
Hacer SERT ĠNAN
HemĢire
STERĠLĠZASYON HZ.
Rüveyda KARAKUZU
Ameliyathane S.HemĢ.
Zeki KAVAKOĞLU
Anestezi Teknisyeni
DĠYALĠZ HZM.
Ayten TUNÇ
Hemodiyaliz Sorm. H.
Remzi DURUK
HemĢire
DOĞUM HZM.
Emine POLAT
HemĢire
Rüveyda KARAKUZU
HemĢire
ARġĠV HĠZMETLERĠ
Diyar ÇAĞLI
V.H.K.Ġ
Feyzullah BĠNGÖL
V.H.K.Ġ
MUTFAK HĠZMETLERĠ
Merve SAKARYA
HemĢire
Yeter ATALAY
HemĢire
ÇAMAġIRHANE HĠZMETLERĠ
Yeter ATALAY
HemĢire
Merve SAKARYA
HemĢire
MORG HĠZMETLERĠ
Nurgül ARANMAZ
Acil Sorumlu HemĢ.
M.Sait ÇAKIRCI
HemĢire
KALĠTE ĠNDĠKATÖRLERĠ
Ayten TUNÇ
HemĢire
Nurgül ARANMAZ
Acil Sorumlu HemĢ.
Tuba ARSLAN
Kalite Yönetim Direktörü
OLUR
../../2014
Dr.Sedat ORHAN
BaĢhekim
Download

Bölüm Kalite Sorumluları - Karlıova Devlet Hastanesi