2014-2015 II. ÖĞRETİM ORYANTASYON PROGRAMI
S.N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
PROGRAM
DERSLİK
ADALET
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
GRAFĠK TASARIMI
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
RADYO TELEVĠZYON PROGRAMCILIĞI
AMELĠYATHANE HĠZMETLERĠ
ANESTEZĠ
AġÇILIK
BANKACILIK ve SĠGORTACILIK
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
DIġ TĠCARET
DĠYALĠZ
ĠLK VE ACĠL YARDIM
ĠNSAN KAYNAKLARI
MAKĠNA
OPTĠSYENLĠK
PATALOJĠ LABRATUAR TEKNĠKLERĠ
RADYOTERAPĠ
TIBBĠ LABATUVAR TEKNĠKLERĠ
TIBBĠ TANITIM VE PAZARLAMA
6. kat 66
B1-68
3. kat 31
B2-14
2. kat 23
4. kat 44
8. kat 84
Haz.68
B1-68
B1-68
2. kat 21
4. kat 46
6. kat 64
2. kat
B1-71
5. kat 54
6. kat 66
8. kat 86
5. kat 56
B1-71
B1-71
9. kat 94
9. kat 94
UYGULAMALI ĠNGĠLĠZCE VE ÇEVĠRMENLĠK PR.
9. kat 96
UYGULAMALI RUSÇA VE ÇEVĠRMENLĠK PR.
9. kat 96
25
26 LOJĠSTĠK
9. kat 98
ÖĞR.GÖR.
Öğr.Gör.Mücahit KILIÇ
Yrd.Doç.Dr.Talat FIRLAR
Öğr.Gör.Nazmiye Ece MACĠT
Öğr.Gör.Kevser ġAHĠNBAġ
Öğr.Gör.Turan ASAN
Öğr.Gör.Recep YILMAZ
Öğr.Gör.Levent BOSTANCI
Yrd.Doç.Dr. Korkmaz ULUÇAY
Yrd.Doç.DrTalat FIRLAR
Yrd.Doç.DrTalat FIRLAR
Öğr.Gör.Esat ÖZATA
Öğr.Gör.Dr.Alptekin GÜNEY
Öğr.Gör.Selçuk Aydın BÜLBÜL
Yrd.Doç.Dr.Hilal ÇELĠK
Yrd.Doç.Dr.Ömer Serdar SONCELEY
Öğr.Gör.Semra ESEN
Öğr.Gör.Mücahit KILIÇ
Öğr.Gör.Ahmet ACAR
Öğr.Gör.Emre EREN
Yrd.Doç.Dr.Ömer Serdar SONCELEY
Yrd.Doç.Dr.Ömer Serdar SONCELEY
Yrd.Doç.Dr Atila HAZAR
Yrd.Doç.Dr Atila HAZAR
Öğr.Gör.Altuğ OCAK/Öğr.Gör.Zeynep KOPAN/Öğr.Gör.Ġlkiz Tülek SAYGILI
/Öğr.Gör.Gülcan Ġnalcık ERGEN/Öğr.Gör.Fatih KABA
Öğr.Gör.Altuğ OCAK/Öğr.Gör.Zeynep KOPAN/Öğr.Gör.Ġlkiz Tülek SAYGILI/
Öğr.Gör.Gülcan Ġnalcık ERGEN/Öğr.Gör.Fatih KABA
Yrd.Doç.Dr.Seçil ġENEL
SAAT
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
Download

1 ADALET 6. kat 66 Öğr.Gör.Mücahit KILIÇ 17:00 2 AĞIZ VE DĠġ