T.C.
BAKIRKÖY ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
CEZA İNFAZ KURUMLARI İÇİN SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN ( OTO ELEKTRİK) ALIMI
ADAY TESPİT LİSTESİ
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 12.02.2015 gün 26338 sayılı
sözleĢmeli personel alımı konulu yazıları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin ( B )
fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 114.maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararına Ekli SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslarda yer alan Ek
2.maddesi ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav,Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değiĢik 5 ve devam eden
maddelerine göre infaz koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), teknisyen, destek
personeli (Ģoför), destek personeli (aĢçı), destek personeli (kaloriferci), sağlık personeli (sağlık memuru)
sözleĢmeli pozisyonlar için personel alımı yapılacağından Komisyon BaĢkanlıklarına sınav izni verildiği ,
Silivri Ceza Ġnfaz Kurumları için toplam sözleĢmeli 1 oto elektrik teknisyeni alımıyla ilgili sınav
izni de Komisyonumuza verilmekle ,
SözleĢmeli oto elektrik teknisyeni alımı için merkezi sınavda ( 2014- KPSS ) alınan puanlar esas
olmak kaydıyla ilan edilen pozisyon sayısının beĢ katı adayın EN YÜKSEK PUANDAN BAġLAMAK
ÜZERE ĠLAN EDĠLEN KADRO SAYISININ BEġ KATI ( 1 X 5 = 5 ) aday tesbit listesi aĢağıda
belirtilmiĢtir.
AĢağıdaki listede isimleri karĢısında K A B U L yazılı olan adayların 20 NĠSAN 2015
PAZARTESĠ GÜNÜ SAAT 09.00 DA BAKIRKÖY ADALET SARAYINDA yapılacak olan SÖZLÜ
SINAV için hazır bulunmaları (adayların uygulama sınavına giriĢ belgeleri ve nüfus cüzdanları ile
gelmeleri gerekmektedir. )
AYRICA ADAY TESBĠT LĠSTESĠNDE KABUL YAZILI OLAN ADAYLARIN BİZZAT 26
MART 2015 TARĠHĠNE KADAR EK-3 GÜVENLĠK SORUġTURMASI VE ARġĠV ARAġTIRMA
FORMUNDAN BĠLGĠSAYARLA DOLDURULMUġ 3 TANESĠNE RESĠM YAPIġTIRILMIġ
FOTOKOPĠ OLMAYACAK ġEKĠLDE 5 ADET GETĠRMELERĠ ,
BAKIRKÖY ADLĠ YARGI ĠLK DERECE
BAġKANLIĞINDA HAZIR BULUNMALARI ,
MAHKEMESĠ
ADALET
KOMĠSYONU
Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı,
Ġ L A N O L U N U R.16/03/2015
ÖĞRENİM
DURUMU
MRK.SNV
PUANI
AKIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,87404
KABUL
SALİH
PATIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,25885
KABUL
AKIN
ATEŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,46523
KABUL
SIRA
NO
ADAY
NO
1
6
İBRAHİM
2
8
3
3
ADI
SOYADI
Sayfa 1 / 2
KABUL
RET
4
4
ÖZGÜR
ALTUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,44651
KABUL
5
5
İBRAHİM
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,03631
KABUL
6
2
GÖKHAN
AKDUMAN
MESLEK LİSESİ
79,95987
7
7
MURAT
SÖYLEMEZ
MESLEK LİSESİ
74,16657
8
1
MUSTAFA
MUTLU
MESLEK LİSESİ
72,49255
BAŞKAN
ÜYE
Sayfa 2 / 2
ÖĞRENİM DURUMU ŞARTI
TAŞIMIYOR
ÖĞRENİM DURUMU ŞARTI
TAŞIMIYOR
ÖĞRENİM DURUMU ŞARTI
TAŞIMIYOR
ÜYE
Download

Silivri Ceza İnfaz Kurumları için Sözleşmeli