T.C.
BAKIRKÖY ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
CEZA İNFAZ KURUMLARI İÇİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK MEMURU ALIMI
ADAY TESPİT LİSTESİ
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 12.02.2015 gün 26338 sayılı
sözleĢmeli personel alımı konulu yazıları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin ( B )
fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 114.maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararına Ekli SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslarda yer alan Ek
2.maddesi ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav,Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değiĢik 5 ve devam eden
maddelerine göre infaz koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), teknisyen, destek
personeli (Ģoför), destek personeli (aĢçı), destek personeli (kaloriferci), sağlık personeli (sağlık memuru)
sözleĢmeli pozisyonlar için personel alımı yapılacağından Komisyon BaĢkanlıklarına sınav izni verildiği ,
Silivri Ceza Ġnfaz Kurumları için toplam sözleĢmeli 40 sağlık memuru alımıyla ilgili sınav izni de
Komisyonumuza verilmekle ,
SözleĢmeli sağlık memuru alımı için merkezi sınavda ( 2014- KPSS ) alınan puanlar esas olmak
kaydıyla ilan edilen pozisyon sayısının beĢ katı adayın EN YÜKSEK PUANDAN BAġLAMAK ÜZERE
ĠLAN EDĠLEN KADRO SAYISININ BEġ KATI ( 40 X 5 = 200 ) aday tesbit listesi aĢağıda belirtilmiĢtir.
AĢağıdaki listede isimleri karĢısında K A B U L yazılı olan adayların 21 NĠSAN 2015 SALI
GÜNÜ SAAT 09.00 DA BAKIRKÖY ADALET SARAYINDA yapılacak olan SÖZLÜ SINAV için hazır
bulunmaları (adayların uygulama sınavına giriĢ belgeleri ve nüfus cüzdanları ile gelmeleri gerekmektedir. )
AYRICA ADAY TESBĠT LĠSTESĠNDE KABUL YAZILI OLAN ADAYLARIN BĠZZAT 26
MART 2015 TARĠHĠNE KADAR EK-3 GÜVENLĠK SORUġTURMASI VE ARġĠV ARAġTIRMA
FORMUNDAN BĠLGĠSAYARLA DOLDURULMUġ 3 TANESĠNE RESĠM YAPIġTIRILMIġ
FOTOKOPĠ OLMAYACAK ġEKĠLDE 5 ADET GETĠRMELERĠ ,
BAKIRKÖY ADLĠ YARGI ĠLK DERECE
BAġKANLIĞINDA HAZIR BULUNMALARI ,
MAHKEMESĠ
ADALET
KOMĠSYONU
Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı,
Ġ L A N O L U N U R.16/03/2015
ÖĞRENİM
DURUMU
MRK.SNV
PUANI
YILMAZER
MESLEK LİSESİ
82,23825
KABUL
CEYHUN
PİŞKİN
YÜK.ÖĞR.(2
YIL)
81,54064
KABUL
ASLIHAN
AĞIRMAN
MESLEK LİSESİ
80,96377
KABUL
SIRA
NO
ADAY
NO
1
161
BAYRAM
2
163
3
39
ADI
SOYADI
Sayfa 1 / 9
KABUL
RET
4
212
EMİNE HATUN
BOZKUŞ
MESLEK LİSESİ
80,90814
KABUL
5
104
KAMİL
KAPLAN
MESLEK LİSESİ
79,9978
KABUL
6
247
ALPEREN TUĞR
ERDEM
MESLEK LİSESİ
79,83343
KABUL
7
195
ÖMER
AYCAN
MESLEK LİSESİ
79,73734
KABUL
8
271
OĞUZHAN
SAĞCAN
MESLEK LİSESİ
79,5224
KABUL
9
76
RECEP
ALTUĞ
MESLEK LİSESİ
79,51734
KABUL
10
185
FARUK
TAŞ
YÜK.ÖĞR.(2
YIL)
79,44845
KABUL
11
60
ALPEREN
DOĞAN
DİNÇER
MESLEK LİSESİ
79,02677
KABUL
12
194
BÜŞRA
ERSOY
MESLEK LİSESİ
79,00907
KABUL
13
198
MEHMET
YAVUZ
MESLEK LİSESİ
78,95344
KABUL
14
55
EDANUR
ALBAYRAK
MESLEK LİSESİ
78,87252
KABUL
15
279
AYŞE
TOPAL
MESLEK LİSESİ
78,76125
KABUL
16
56
ATAKAN AHMET
OĞUZ
MESLEK LİSESİ
78,62723
KABUL
17
47
MUHAMMED
MENTEŞE
MESLEK LİSESİ
78,47804
KABUL
18
62
BÜŞRA
MUTLU
MESLEK LİSESİ
78,33643
KABUL
19
131
SEYİT
ERTAŞ
MESLEK LİSESİ
78,13919
KABUL
20
40
HALİL
UÇAR
MESLEK LİSESİ
78,02793
KABUL
21
42
MÜCAHİD
AKKAYAOĞLU
MESLEK LİSESİ
77,98746
KABUL
22
70
ZÜMEYRA
KARAKUŞ
MESLEK LİSESİ
77,9723
KABUL
23
22
PINAR
ATASEVER
MESLEK LİSESİ
77,89896
KABUL
24
150
MEHMET EMİN
ÖNDER
MESLEK LİSESİ
77,71436
KABUL
25
2
MEHMET
SAVAŞ
MESLEK LİSESİ
77,71184
KABUL
26
11
HALİSE
AYDOĞAN
MESLEK LİSESİ
77,69919
KABUL
27
91
SEDANUR
SAN
MESLEK LİSESİ
77,63345
KABUL
28
3
KÜBRA
DEMİR
MESLEK LİSESİ
77,55758
KABUL
29
231
RABİYA
ÇEKİRDEK
MESLEK LİSESİ
77,53989
KABUL
30
249
SELİN SILA
TURGAN
MESLEK LİSESİ
77,45644
KABUL
31
129
TUĞBA
ÇITAK
MESLEK LİSESİ
77,43115
KABUL
32
142
TUĞÇE
YALÇIN
MESLEK LİSESİ
77,32241
KABUL
33
108
MAHMUT
DAVULCU
MESLEK LİSESİ
77,29207
KABUL
34
86
MUHAMMET
ERE
ÇITTIR
MESLEK LİSESİ
77,1277
KABUL
35
268
AYGÜL
GİRGİN
MESLEK LİSESİ
77,11
KABUL
36
162
EMİNE
DUMAN
MESLEK LİSESİ
77,06954
KABUL
37
109
SEDA NUR
DOĞAN
MESLEK LİSESİ
77,04931
KABUL
38
230
ZEKERİYA
ŞAHİN
MESLEK LİSESİ
76,96081
KABUL
39
54
BURAK
ÖZTÜRK
MESLEK LİSESİ
76,92287
KABUL
40
71
OSMAN BERAT
TUNÇTAN
MESLEK LİSESİ
76,83437
KABUL
41
156
ÜMMÜGÜLSÜM
OKCU
MESLEK LİSESİ
76,8192
KABUL
42
266
BURAK
ATASEVEN
MESLEK LİSESİ
76,53851
KABUL
Sayfa 2 / 9
43
259
ABDULLAH
ESEN
MESLEK LİSESİ
76,51069
KABUL
44
178
TUĞBA
KILIÇARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2
YIL)
76,47793
KABUL
45
89
TUĞBA
HAKTANIR
MESLEK LİSESİ
76,47023
KABUL
46
90
ALİ
TERCAN
MESLEK LİSESİ
76,42725
KABUL
47
66
BURAK DANYEL
ZENKİN
MESLEK LİSESİ
76,41713
KABUL
48
144
EDA
ÖĞER
MESLEK LİSESİ
76,4146
KABUL
49
14
RESUL
BUHARALİ
MESLEK LİSESİ
76,39943
KABUL
50
117
OĞUZHAN
US
MESLEK LİSESİ
76,3969
KABUL
51
137
İSMAİL HAKKI
ALTUNER
MESLEK LİSESİ
76,38426
KABUL
52
33
TURGAY
KARADERİ
MESLEK LİSESİ
76,31851
KABUL
53
265
FATMA
YILMAZ
MESLEK LİSESİ
76,27604
KABUL
54
174
MUSTAFA
ÜNAL
MESLEK LİSESİ
76,23001
KABUL
55
119
YASEMİN
AYHAN
MESLEK LİSESİ
76,18702
KABUL
56
234
TÜRKAN
KARACALAR
MESLEK LİSESİ
76,1769
KABUL
57
34
ÖZLEM
UĞURER
MESLEK LİSESİ
76,14908
KABUL
58
75
SALİH
ÖZTÜRK
MESLEK LİSESİ
76,14656
KABUL
59
84
İBRAHİM
DELİGÖZ
MESLEK LİSESİ
76,09092
KABUL
60
159
MERVE
ÇAKIRER
MESLEK LİSESİ
76,07322
KABUL
61
64
MERVE CANSU
DEMİR
MESLEK LİSESİ
76,04794
KABUL
62
226
HAYRİYE SÜMEY AMBARCIOĞLU
MESLEK LİSESİ
75,93162
KABUL
63
87
CEVDET
DİNÇER
MESLEK LİSESİ
75,89874
KABUL
64
25
FATOŞ
UÇAŞ
MESLEK LİSESİ
75,88357
KABUL
65
222
KEMAL
ŞAFAK
MESLEK LİSESİ
75,88105
KABUL
66
278
MURAT
ŞENER
MESLEK LİSESİ
75,81288
KABUL
67
51
FATİH
SOLĞUN
MESLEK LİSESİ
75,8077
KABUL
68
80
SONGÜL
ÖZEN
MESLEK LİSESİ
75,77736
KABUL
69
205
MESUT
TOPRAK
MESLEK LİSESİ
75,72678
KABUL
70
238
HASRET
ÇAĞLAYAN
MESLEK LİSESİ
75,67621
KABUL
71
202
ELİF
AYDIN
MESLEK LİSESİ
75,62059
KABUL
72
138
HAZER
UYGUR
MESLEK LİSESİ
75,60541
KABUL
73
141
MUHAMMED FET ÇOBAN
MESLEK LİSESİ
75,57506
KABUL
74
128
NADİDE
AKDULUN
MESLEK LİSESİ
75,55989
KABUL
75
240
KÜBRA
ÜNAL
MESLEK LİSESİ
75,45369
KABUL
76
9
BURCU
BELLİ
MESLEK LİSESİ
75,44863
KABUL
77
30
MERVE
CENAN ŞANLI
MESLEK LİSESİ
75,27668
KABUL
78
221
YILDIZ
TURGUN
MESLEK LİSESİ
75,24633
KABUL
79
256
CEYHUN
ZİLİFLİ
MESLEK LİSESİ
75,21852
KABUL
80
158
ABDULLAH
KURĞUN
MESLEK LİSESİ
75,17805
KABUL
81
239
SULTAN
DÜZCAN
MESLEK LİSESİ
75,13823
KABUL
Sayfa 3 / 9
82
53
SELÇUK
CAN
MESLEK LİSESİ
75,13254
KABUL
83
167
FURKAN
ÇEKER
MESLEK LİSESİ
75,02886
KABUL
84
264
ELANUR
UÇAR
MESLEK LİSESİ
74,99599
KABUL
85
32
MUHAMMET
EMİN
AYAŞ
MESLEK LİSESİ
74,98081
KABUL
86
133
GİZEM NUR
SEFİL
MESLEK LİSESİ
74,96311
KABUL
87
95
AYŞE
DEMİR
MESLEK LİSESİ
74,94289
KABUL
88
165
TUĞCEGÜL
KURTOĞLU
MESLEK LİSESİ
74,85438
KABUL
89
255
FADİME
YAMAN
MESLEK LİSESİ
74,82909
KABUL
90
253
KUBİLAY
DİRLİK
MESLEK LİSESİ
74,75323
KABUL
91
103
SÜMEYRA
ÇETİN
MESLEK LİSESİ
74,73301
KABUL
92
106
ABDULLAH
DERİN
MESLEK LİSESİ
74,72288
KABUL
93
191
MEHMET
BAŞÇİFTÇİ
MESLEK LİSESİ
74,6976
KABUL
94
74
EMRAH
ÖZAL
MESLEK LİSESİ
74,58887
KABUL
95
57
ZEYNEP
ÜNVER
MESLEK LİSESİ
74,52818
KABUL
96
193
EMİNE
KUL
MESLEK LİSESİ
74,48518
KABUL
97
15
ZİYA
TUNA
MESLEK LİSESİ
74,46495
KABUL
98
58
MÜCAHİT FURK
AYDOS
MESLEK LİSESİ
74,43967
KABUL
99
120
NURGÜL
USTAOĞLU
MESLEK LİSESİ
74,4245
KABUL
100
206
FARUK FATİH
ÇETİN
MESLEK LİSESİ
74,39668
KABUL
101
110
KÜBRA
DOĞAN
MESLEK LİSESİ
74,37139
KABUL
102
241
SEFER
BÜYÜKAKTEPE
MESLEK LİSESİ
74,32335
KABUL
103
134
MERVE
KARAKAŞ
MESLEK LİSESİ
74,30312
KABUL
104
48
FURKAN
DÜNDAR
MESLEK LİSESİ
74,28289
KABUL
105
176
NURSEDA
GÜNEŞLİ
MESLEK LİSESİ
74,25255
KABUL
106
207
MERVE
PEKER
MESLEK LİSESİ
74,22726
KABUL
107
26
İLHAN
ÜNAY
MESLEK LİSESİ
74,19185
KABUL
108
213
EBRU
KAYA
MESLEK LİSESİ
74,15392
KABUL
109
116
MEVLÜT
KOÇER
MESLEK LİSESİ
73,99967
KABUL
110
8
FARUK
SOYDAN
MESLEK LİSESİ
73,99967
KABUL
111
107
SELİN
AKBIYIK
MESLEK LİSESİ
73,92128
KABUL
112
209
SÜLEYMAN
KOCAMAN
MESLEK LİSESİ
73,84036
KABUL
113
77
İSMAİL
ENGİN
MESLEK LİSESİ
73,82266
KABUL
114
218
ŞEYMA
SATIK
MESLEK LİSESİ
73,75186
KABUL
115
275
ABDULLAH
BOLAT
MESLEK LİSESİ
73,70634
KABUL
116
7
CELAL
DEDE
MESLEK LİSESİ
73,70633
KABUL
117
98
EMİNE
ÖGE
MESLEK LİSESİ
73,70128
KABUL
118
102
TÜLAY
OK
MESLEK LİSESİ
73,70128
KABUL
119
83
ORHAN
ÖZKUL
MESLEK LİSESİ
73,61278
KABUL
120
82
ÖZAL
SÖZKESEN
MESLEK LİSESİ
73,60519
KABUL
Sayfa 4 / 9
121
19
MERVE
KAYA
MESLEK LİSESİ
73,5445
KABUL
122
149
DENİZ
ULUSAN
MESLEK LİSESİ
73,52427
KABUL
123
224
DİLEK
ÇAKMAK
MESLEK LİSESİ
73,52174
KABUL
124
210
DİLARA
ÇÖLLÜ
MESLEK LİSESİ
73,51416
KABUL
125
235
MERT
KUNT
MESLEK LİSESİ
73,48381
KABUL
126
12
SEMA
ÇAKIR
MESLEK LİSESİ
73,47623
KABUL
127
73
RECEP
POLAT
MESLEK LİSESİ
73,4206
KABUL
128
177
ŞEYMA
ÖZTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2
YIL)
73,36807
KABUL
129
215
İSMAİL
BERFE
MESLEK LİSESİ
73,35991
KABUL
130
125
MELİKE
BAYRAM
MESLEK LİSESİ
73,33968
KABUL
131
114
NİLÜFER
ŞENYER
MESLEK LİSESİ
73,29416
KABUL
132
92
CENGİZ
ÇOŞKUN
MESLEK LİSESİ
73,28152
KABUL
133
236
PELİN CANSU
SANLI
MESLEK LİSESİ
73,24358
KABUL
134
155
FATİH
AKPINAR
MESLEK LİSESİ
73,23853
KABUL
135
17
SEDAT
KELEŞ
MESLEK LİSESİ
73,22841
KABUL
136
262
AYFER
GÜNAYDIN
MESLEK LİSESİ
73,21324
KABUL
137
130
GÖKHAN
ERTÜRK
MESLEK LİSESİ
73,1576
KABUL
138
154
AYŞEGÜL
GÖK
MESLEK LİSESİ
73,10451
KABUL
139
216
NİDANUR
GENÇ
MESLEK LİSESİ
73,04129
KABUL
140
208
AYSUN
SAYAN
MESLEK LİSESİ
72,99324
KABUL
141
96
ALEV ŞEYDA
DİNÇER
MESLEK LİSESİ
72,96796
KABUL
142
217
HAVANUR
GÜDELOĞLU
MESLEK LİSESİ
72,95025
KABUL
143
43
ZEHRANUR
GÜRBÜZ
MESLEK LİSESİ
72,93255
KABUL
144
204
GİZEM
YILDIZ
MESLEK LİSESİ
72,92749
KABUL
145
124
HÜSEYİNHAN
HENDAN
MESLEK LİSESİ
72,92243
KABUL
146
35
HATİCE KÜBRA
ÇETİN
MESLEK LİSESİ
72,91485
KABUL
147
132
OGUZCAN
KARAMELEK
MESLEK LİSESİ
72,91232
KABUL
148
175
ŞEYMA
BELEK
MESLEK LİSESİ
72,88956
KABUL
149
233
FERHAT
GÜNGÖR
MESLEK LİSESİ
72,82887
KABUL
150
10
AYŞE
ÜSTÜNER
MESLEK LİSESİ
72,7783
KABUL
151
88
ÜMİT
ALACAKAPI
MESLEK LİSESİ
72,77323
KABUL
152
157
HATİCE
BABACAN
MESLEK LİSESİ
72,73026
KABUL
153
171
HALİL İBRAHİM
TÜRKMEN
MESLEK LİSESİ
72,67462
KABUL
154
170
ŞÜKRÜYE
ÇELİK
MESLEK LİSESİ
72,66198
KABUL
155
118
KEMAL
YAVUZ
MESLEK LİSESİ
72,66198
KABUL
156
122
SELÇUK
KARA
MESLEK LİSESİ
72,64934
KABUL
157
272
ALİHAN
EKİCİ
MESLEK LİSESİ
72,63922
KABUL
158
148
İSMAİL
TAŞ
MESLEK LİSESİ
72,62658
KABUL
159
31
FATİME
HATTAPOĞLU
MESLEK LİSESİ
72,61646
KABUL
Sayfa 5 / 9
160
97
ÜMMİSULTAN
KARACA
MESLEK LİSESİ
72,58865
KABUL
161
276
OĞUZHAN
DEMİRKIRAN
MESLEK LİSESİ
72,58106
KABUL
162
172
AYŞENUR
ŞEREFHANOĞLU
MESLEK LİSESİ
72,51025
KABUL
163
196
MERVE
UYSAL
MESLEK LİSESİ
72,50266
KABUL
164
45
FERHAT
ÇALDİBİ
MESLEK LİSESİ
72,43692
KABUL
165
139
ÖZNUR
GÜLER
MESLEK LİSESİ
72,38382
KABUL
166
135
ZİYA
ACAR
MESLEK LİSESİ
72,35853
KABUL
167
257
BARIŞ
ARSLAN
MESLEK LİSESİ
72,32313
KABUL
168
52
GÜLŞEN
TÜRKMEN
MESLEK LİSESİ
72,29026
KABUL
169
254
İCLAL
AKSOY
MESLEK LİSESİ
72,29025
KABUL
170
123
GAZİ
DAĞAŞAN
MESLEK LİSESİ
72,25991
KABUL
171
67
RECEP
AKYAPIN
MESLEK LİSESİ
72,20427
KABUL
172
260
HATİCE KÜBRA
DORUK
MESLEK LİSESİ
72,19164
KABUL
173
44
FAİKA
BAĞIRGAN
MESLEK LİSESİ
72,18659
KABUL
174
214
ÖZNUR
VAROL
MESLEK LİSESİ
72,10818
KABUL
175
143
ADNAN
ÇATIKKAŞ
MESLEK LİSESİ
72,06925
KABUL
72,05041
KABUL
176
192
ASLIHAN
DEĞİRMEN
YÜK.ÖĞR.(2
YIL)
177
160
HİLAL
GÖK
MESLEK LİSESİ
72,02727
KABUL
178
27
İSMAİL
EK
MESLEK LİSESİ
72,00198
KABUL
179
68
RASİM
BAŞYİĞİT
MESLEK LİSESİ
71,96658
KABUL
180
153
ZEHRA
BULMUŞ
MESLEK LİSESİ
71,92106
KABUL
181
24
MERTOL OSMAN
BAŞ
MESLEK LİSESİ
71,90589
KABUL
182
5
RİFAT
MUSLU
MESLEK LİSESİ
71,88312
KABUL
183
251
MUHAMMET
ALSANCAK
MESLEK LİSESİ
71,87554
KABUL
184
113
SÜMEYYE ASUDE KAYIRAN
MESLEK LİSESİ
71,87302
KABUL
185
69
ŞULE
KALKAN
MESLEK LİSESİ
71,82497
KABUL
186
199
CANSU
CAMBAZ
MESLEK LİSESİ
71,81232
KABUL
187
277
FEYZA DUYGU
ÖZTÜRK
MESLEK LİSESİ
71,80221
KABUL
188
79
RABİA
CEYLAN
MESLEK LİSESİ
71,79462
KABUL
189
78
MELEK
ERDAL
MESLEK LİSESİ
71,77187
KABUL
190
263
MEHMET
ERSÖNMEZ
MESLEK LİSESİ
71,76681
KABUL
191
136
EMİNE
ÖZVATAN
MESLEK LİSESİ
71,74658
KABUL
192
85
ŞEYMA
AKARMUT
MESLEK LİSESİ
71,63784
KABUL
193
229
SIDDIK
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(4
YIL)
71,62533
KABUL
194
23
KAZIM
DEMİREL
MESLEK LİSESİ
71,61508
KABUL
195
225
ERCAN
AKBABA
MESLEK LİSESİ
71,57210
KABUL
196
187
MACİDE
GÜR
MESLEK LİSESİ
71,52911
KABUL
197
101
TUĞBA
KESKİN
MESLEK LİSESİ
71,52152
KABUL
198
261
BETRA
ATAR
MESLEK LİSESİ
71,51647
KABUL
Sayfa 6 / 9
199
36
MUSTAFA
PAŞA
MESLEK LİSESİ
71,51394
KABUL
200
246
HİLAL
ÖNDER
MESLEK LİSESİ
71,50130
KABUL
201
72
ALTUĞ
ÇAKMAK
MESLEK LİSESİ
71,46589
RET
202
112
OKAN
BAYRAM
MESLEK LİSESİ
71,46336
RET
203
258
MERVE
TEMİZ
MESLEK LİSESİ
71,43555
RET
204
151
LEYLA
COŞKUN
MESLEK LİSESİ
71,41026
RET
205
223
MERVE
ÖZKAN
MESLEK LİSESİ
71,33946
RET
206
13
MUHAMMET MÜ
EVECEN
MESLEK LİSESİ
71,31416
RET
207
252
MÜCAHİT EMİN
BENLİ
MESLEK LİSESİ
71,24842
RET
208
1
CELALEDDİN
ŞAKA
MESLEK LİSESİ
71,24589
RET
209
250
RABİA LEYLA
KÖRKLÜ
MESLEK LİSESİ
71,20797
RET
210
6
ERDOĞAN
YENİYOL
MESLEK LİSESİ
71,19532
RET
211
126
UĞUR
YILDIRIM
MESLEK LİSESİ
71,18773
RET
212
37
GÖZDE
ARNAK
MESLEK LİSESİ
71,16750
RET
213
242
SANİYE
TEYYARE
MESLEK LİSESİ
71,15991
RET
214
29
MEHMET CAN
ÜNAL
MESLEK LİSESİ
71,15233
RET
215
63
ZEKİ
ÖZÇELİK
MESLEK LİSESİ
71,07647
RET
216
49
SELMA
KÜÇÜKALIÇ
MESLEK LİSESİ
71,01831
RET
217
245
BETÜL
AKSÖZEK
MESLEK LİSESİ
70,99808
RET
218
232
EBRU
COŞKUN
MESLEK LİSESİ
70,99808
RET
219
41
RAMAZAN
ÇELİK
MESLEK LİSESİ
70,97532
RET
220
227
UFUK
ORAN
MESLEK LİSESİ
70,95509
RET
221
94
MELİKE
ÜLSÜ
MESLEK LİSESİ
70,93233
RET
222
269
TALHA
ORAZ
MESLEK LİSESİ
70,92981
RET
223
237
ZAFER
TEKE
MESLEK LİSESİ
70,91716
RET
224
65
SANİYE
KOCA
MESLEK LİSESİ
70,90957
RET
225
50
MESUT
SOYDAN
MESLEK LİSESİ
70,82612
RET
226
146
EKREM
ÖZTÜRK
MESLEK LİSESİ
70,72750
RET
227
140
FARUK FURKAN
TOPRAKCI
MESLEK LİSESİ
70,69210
RET
228
38
NAZLI
ABLAK
MESLEK LİSESİ
70,67693
RET
229
267
HALİL
YALÇINKAYA
MESLEK LİSESİ
70,66934
RET
230
93
EDA
GAÇKA
MESLEK LİSESİ
70,66428
RET
231
99
UMUT
KAHRAMAN
MESLEK LİSESİ
70,65164
RET
232
189
BERKAY
DURDABAK
MESLEK LİSESİ
70,61624
RET
233
59
SEDA
SARI
MESLEK LİSESİ
70,56567
RET
234
121
HATİCE NUR
KILIÇ
MESLEK LİSESİ
70,56035
RET
235
270
MUSTAFA
GİCİKBİGİN
MESLEK LİSESİ
70,54038
RET
236
105
FEYYAZ
UZUN
MESLEK LİSESİ
70,50740
RET
237
169
ÇAĞRI
SAĞIR
MESLEK LİSESİ
70,49992
RET
238
127
HATİCE
DEMİR
MESLEK LİSESİ
70,46958
RET
Sayfa 7 / 9
239
145
TUĞÇE
ARSAL
MESLEK LİSESİ
70,46704
RET
240
203
ENES
ÇABUK
MESLEK LİSESİ
70,42912
RET
241
201
BÜŞRA
KAŞAR
MESLEK LİSESİ
70,37601
RET
242
190
MUSTAFA
TEKELİ
MESLEK LİSESİ
70,36843
RET
243
4
HÜLYA
CAN
MESLEK LİSESİ
70,36084
RET
244
18
İKRAM
KILINÇLI
MESLEK LİSESİ
70,35578
RET
245
111
MEDİNE
IŞIK
MESLEK LİSESİ
70,23441
RET
246
164
MAHİR ANIL
GÜRKAN
MESLEK LİSESİ
70,18635
RET
247
20
ADEM
KAZAN
MESLEK LİSESİ
70,16612
RET
248
115
SEDA
ATICI
MESLEK LİSESİ
70,15348
RET
249
228
ŞÜKRÜ
BAL
MESLEK LİSESİ
70,08015
RET
250
173
HİLAL
TAŞDAN
MESLEK LİSESİ
69,68314
251
21
MURAT
KULU
MESLEK LİSESİ
69,01555
252
168
MEHMET AKİF
KARADAĞ
MESLEK LİSESİ
68,69441
253
28
TOLGA
TOPKAR
MESLEK LİSESİ
68,24177
254
244
YASİN
DEMİR
255
166
ABDURRAHMAN
İBİŞ
256
219
NEYTULLAH
GEMİCİ
257
188
FATMA BURCU
PARİM
258
180
GÖKHAN
SÖZEN
259
46
MEHMET
ALTINEL
260
248
YUNUS
BALTACI
261
179
DİLBER
AKDOĞANÖZÜ
262
197
SERPİL
BAKNI
263
274
MEHMET
DABLAN
264
183
HANİFE
UYLU
265
181
MERVE
CIĞIZ
266
186
NURDAN
NESLİHAN
ERTUĞRUL
MESLEK LİSESİ
73,59760
267
184
ENES
ÖZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2
YIL)
71,95799
268
182
HAKAN
EVCİ
MESLEK LİSESİ
71,51141
269
211
CANAN
ATMACA
YÜK.ÖĞR.(2
YIL)
71,35088
270
220
BUSE CEREN
GÜNAY
MESLEK LİSESİ
71,29647
271
273
EMRAH
GÖKKAYA
YÜK.ÖĞR.(4
YIL)
70,33159
272
200
SAVAŞ
İLHAM
MESLEK LİSESİ
75,07943
YAŞ ŞARTI TAŞIMIYOR
273
16
EROL
ASLAN
MESLEK LİSESİ
74,38403
YAŞ ŞARTI TAŞIMIYOR
274
243
MERVE
ÖZCAN
MESLEK LİSESİ
73,86312
YAŞ ŞARTI TAŞIMIYOR
YÜK.ÖĞR.(2
YIL)
YÜK.ÖĞR.(2
YIL)
YÜK.ÖĞR.(2
YIL)
YÜK.ÖĞR.(2
YIL)
YÜK.ÖĞR.(2
YIL)
YÜK.ÖĞR.(2
YIL)
YÜK.ÖĞR.(2
YIL)
MESLEK LİSESİ
YÜK.ÖĞR.(2
YIL)
YÜK.ÖĞR.(4
YIL)
YÜK.ÖĞR.(2
YIL)
YÜK.ÖĞR.(2
YIL)
Sayfa 8 / 9
81,45284
80,94455
80,50806
78,63766
77,68908
76,75199
76,73777
76,38931
76,23001
74,76286
74,27910
73,73597
KPPS/YAZILI ŞARTINI
TAŞIMIYOR
KPPS/YAZILI ŞARTINI
TAŞIMIYOR
KPPS/YAZILI ŞARTINI
TAŞIMIYOR
KPPS/YAZILI ŞARTINI
TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
ÖĞRENIM DURUMU
ŞARTI TAŞIMIYOR
275
152
BİLAL
SELİMOĞLU
MESLEK LİSESİ
72,81117
YAŞ ŞARTI TAŞIMIYOR
276
100
AHMET
ŞAHİN
MESLEK LİSESİ
72,67967
YAŞ ŞARTI TAŞIMIYOR
277
61
SADIK
KÜÇÜK
MESLEK LİSESİ
72,40152
YAŞ ŞARTI TAŞIMIYOR
278
147
ÖNDER
BALLI
MESLEK LİSESİ
71,74910
YAŞ ŞARTI TAŞIMIYOR
279
81
YILMAZ
KARACA
MESLEK LİSESİ
70,73003
YAŞ ŞARTI TAŞIMIYOR
BAŞKAN
ÜYE
Sayfa 9 / 9
ÜYE
Download

Silivri Ceza İnfaz Kurumları için Sözleşmeli Sağlık