T.C.
BAKIRKÖY ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
CEZA İNFAZ KURUMLARI İÇİN SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN ( ELEKTRİK) ALIMI
ADAY TESPİT LİSTESİ
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 12.02.2015 gün 26338 sayılı
sözleĢmeli personel alımı konulu yazıları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin ( B )
fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 114.maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararına Ekli SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslarda yer alan Ek
2.maddesi ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav,Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değiĢik 5 ve devam eden
maddelerine göre infaz koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), teknisyen, destek
personeli (Ģoför), destek personeli (aĢçı), destek personeli (kaloriferci), sağlık personeli (sağlık memuru)
sözleĢmeli pozisyonlar için personel alımı yapılacağından Komisyon BaĢkanlıklarına sınav izni verildiği ,
Silivri Ceza Ġnfaz Kurumları için toplam sözleĢmeli 1 elektrik teknisyeni alımıyla ilgili sınav izni
de Komisyonumuza verilmekle ,
SözleĢmeli elektrik teknisyeni alımı için merkezi sınavda ( 2014- KPSS ) alınan puanlar esas olmak
kaydıyla ilan edilen pozisyon sayısının beĢ katı adayın EN YÜKSEK PUANDAN BAġLAMAK ÜZERE
ĠLAN EDĠLEN KADRO SAYISININ BEġ KATI ( 1 X 5 = 5 ) aday tesbit listesi aĢağıda belirtilmiĢtir.
AĢağıdaki listede isimleri karĢısında K A B U L yazılı olan adayların 20 NĠSAN 2015
PAZARTESĠ GÜNÜ SAAT 09.00 DA BAKIRKÖY ADALET SARAYINDA yapılacak olan SÖZLÜ
SINAV için hazır bulunmaları (adayların uygulama sınavına giriĢ belgeleri ve nüfus cüzdanları ile
gelmeleri gerekmektedir. )
AYRICA ADAY TESBĠT LĠSTESĠNDE KABUL YAZILI OLAN ADAYLARIN BİZZAT 26
MART 2015 TARĠHĠNE KADAR EK-3 GÜVENLĠK SORUġTURMASI VE ARġĠV ARAġTIRMA
FORMUNDAN BĠLGĠSAYARLA DOLDURULMUġ 3 TANESĠNE RESĠM YAPIġTIRILMIġ
FOTOKOPĠ OLMAYACAK ġEKĠLDE 5 ADET GETĠRMELERĠ ,
BAKIRKÖY ADLĠ YARGI ĠLK DERECE
BAġKANLIĞINDA HAZIR BULUNMALARI ,
MAHKEMESĠ
ADALET
KOMĠSYONU
Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı,
Ġ L A N O L U N U R.16/03/2015
ÖĞRENİM
DURUMU
SIRA
NO
ADAY
NO
1
37
FATİH AHMET
YADİGAR
MESLEK LİSESİ
83,97043
KABUL
2
19
İSHAK
KARAGÜNEY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,33426
KABUL
3
2
TOLGA
EYYÜPOĞLU
MESLEK LİSESİ
82,09663
KABUL
4
18
MESUT
KARACA
MESLEK LİSESİ
82,03342
KABUL
5
21
EMRE
MERSİN
TEKNİK LİSE
81,37089
KABUL
6
25
UĞUR
EMİRDAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,63933
RET
ADI
SOYADI
Sayfa 1 / 2
MRK.SNV
PUANI
KABUL / RET
7
10
RECEP
TÜRKYILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,72688
RET
8
26
YUSUF
SÜMER
MESLEK LİSESİ
78,62723
RET
9
6
İSMAİL
AKBAŞ
MESLEK LİSESİ
78,43252
RET
10
13
SAMET
KELEŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,37499
RET
11
41
ERKAN
VURGUN
MESLEK LİSESİ
77,55758
RET
12
5
EMRAH
ÇAĞLAK
MESLEK LİSESİ
77,34011
RET
13
9
ALİ
YILDIZ
MESLEK LİSESİ
77,26172
RET
14
38
ABDURRAHMAN
ÖZ
MESLEK LİSESİ
77,19091
RET
15
28
MUHAMMED
GÜLBETEKİN
MESLEK LİSESİ
76,73828
RET
16
36
ABDURRAHMAN
TÜRKMEN
MESLEK LİSESİ
76,18448
RET
17
40
KEMAL
UYGURTAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,0226
RET
18
7
SELMAN
BİLGİÇ
MESLEK LİSESİ
75,91391
RET
19
22
MEHMET
TAPLAKTEPE
MESLEK LİSESİ
75,24632
RET
20
16
MEHMET VURAL
KARA
MESLEK LİSESİ
75,18311
RET
21
11
RAMAZAN
ÇETİNKAYA
MESLEK LİSESİ
74,47507
RET
22
34
MUSA
ŞAHİN
MESLEK LİSESİ
73,57484
RET
23
17
YASİN
ÖZDEMİR
MESLEK LİSESİ
73,3422
RET
24
23
AHMET
BÜTE
TEKNİK LİSE
73,16519
RET
25
35
ERDİNÇ
ERDAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,0599
RET
26
14
ORUÇ SEMİH
SERTBAŞ
MESLEK LİSESİ
73,04381
RET
27
12
EMRE
ALTITOK
MESLEK LİSESİ
72,79853
RET
28
27
ERDİN
GÖZÜBÜYÜK
MESLEK LİSESİ
72,74542
RET
29
4
SERDAR
NERGİZ
MESLEK LİSESİ
72,73025
RET
30
15
HAYRETTİN
DORUK
MESLEK LİSESİ
72,72772
RET
31
42
SALİM
GÜLTEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,66214
RET
32
1
RAMAZAN YÜCEL
BAŞIBÜYÜK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,60599
RET
33
33
İSMAİL
ÇETİNKAYA
TEKNİK LİSE
72,57601
RET
34
20
OZAN
DEMİR
MESLEK LİSESİ
72,47485
RET
35
3
HÜSEYİN
ÇEVİREN
TEKNİK LİSE
72,38382
RET
36
31
HÜSEYİN
GÜNDOĞAN
MESLEK LİSESİ
71,59232
RET
37
32
EKREM
BİLİK
MESLEK LİSESİ
71,36511
RET
38
8
MEHMET
BECEK
MESLEK LİSESİ
71,13715
RET
39
24
BİLAL
KARAKOYUN
TEKNİK LİSE
70,14084
RET
40
30
UĞUR
KAYA
MESLEK LİSESİ
70,02199
41
39
YASİN
DOĞAN
MESLEK LİSESİ
84,43758
42
29
FATİH
BIKMAZ
MESLEK LİSESİ
60,3471
BAŞKAN
ÜYE
Sayfa 2 / 2
RET
ÖĞRENIM
DURUMU ŞARTI
TAŞIMIYOR
KPPS/YAZILI
ŞARTINI
TAŞIMIYOR
ÜYE
Download

Silivri Ceza İnfaz Kurumları için Sözleşmeli