T.C.
BAKIRKÖY ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
CEZA İNFAZ KURUMLARI İÇİN
SÖZLEŞMELİ ( BAYAN ) İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI ADAY TESPİT LİSTESİ
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 12.02.2015 gün 26338 sayılı
sözleĢmeli personel alımı konulu yazıları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin ( B )
fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 114.maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararına Ekli SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslarda yer alan Ek
2.maddesi ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav,Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değiĢik 5 ve devam eden
maddelerine göre infaz koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), teknisyen, destek
personeli (Ģoför), destek personeli (aĢçı), destek personeli (kaloriferci), sağlık personeli (sağlık memuru)
sözleĢmeli pozisyonlar için personel alımı yapılacağından Komisyon BaĢkanlıklarına sınav izni verildiği ,
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumu için toplam sözleĢmeli 47 ( bayan ) infaz koruma
memuru alımıyla ilgili sınav izni de Komisyonumuza verilmekle ,
SözleĢmeli bayan infaz koruma memuru alımı için merkezi sınavda ( 2014- KPSS ) alınan puanlar
esas olmak kaydıyla ilan edilen pozisyon sayısının beĢ katı aday içerisinden boy ve kilo Ģartını taĢıyanların
sözlü sınava katılmaya hak kazanacakları belirtildiğinden, baĢvuruda bulunan adayların EN YÜKSEK
PUANDAN BAġLAMAK ÜZERE ĠLAN EDĠLEN KADRO SAYISININ BEġ KATI ( 47 X 5 = 235 )
aday tesbit listesi aĢağıda belirtilmiĢtir.
AĢağıdaki listede isimleri karĢısında K A B U L yazılı olan adayların 23 MART 2015 PAZARTESĠ
GÜNÜ SAAT 09.00 DA BAKIRKÖY ADALET SARAYINDA yapılacak olan BOY- KĠLO ÖLÇÜMÜ
için hazır bulunmaları
( adayların boy –kilo ölçümüne giriĢ belgeleri ve nüfus cüzdanları ile gelmeleri
gerekmektedir. )
(BOY – KĠLO ÖLÇÜMÜ SADECE 23 MART 2015 TARĠHĠNDE YAPILACAĞINDAN
LĠSTEDEKĠ ĠSĠMLERĠ KARġISINDA KABUL YAZILI OLAN ADAYLARIN BELĠRTĠLEN GÜNDE
HAZIR BULUNMALARI )
AYRICA BOY-KĠLO ÖLÇÜMÜNE GELECEK ADAYLARIN EK-3 GÜVENLĠK
SORUġTURMASI VE ARġĠV ARAġTIRMA FORMUNDAN BĠLGĠSAYARLA DOLDURULMUġ 3
TANESĠNE RESĠM YAPIġTIRILMIġ FOTOKOPĠ OLMAYACAK ġEKĠLDE 5 ADET GETĠRMELERĠ ,
BAKIRKÖY ADLĠ YARGI ĠLK DERECE
BAġKANLIĞINDA HAZIR BULUNMALARI ,
MAHKEMESĠ
ADALET
KOMĠSYONU
Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı,
Mahalli Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına müracaat ederek posta yolu ile Komisyon BaĢkanlığımıza
sınav evraklarını gönderen ancak UYAP sisteminden taranmadığından, aday tesbit listesinin yayınlandığı
tarihe kadar da fiziki evrakları ulaĢmadığından, giriĢleri yapılamayan adayların , Boy – Kilo ölçümüne
Sayfa 1 / 80
kadar evraklarının ulaĢması halinde herhangi bir hak kaybına neden olunmaması için ayrıca
değerlendirilerek ek ilan ile adaylara duyurulacağı hususu
Ġ L A N O L U N U R.16/03/2015
SIRA ADAY
NO
NO
ADI
ÖĞRENİM DURUMU
SOYADI
MRK.SNV
PUANI
KABUL
RET
1
1544
AYŞE AYCAN
AYAYDIN
LİSE
89,1796
KABUL
2
1146
EBRU
YAPRAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
87,70525
KABUL
3
689
KEZBAN
ULUKAYA
LİSE
87,6573
KABUL
4
604
MELİKE
AKYÜREK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
87,04482
KABUL
5
493
EMİNE
ARSLANOĞLU
LİSE
86,398
KABUL
6
1879
BÜŞRA
DURNA
LİSE
86,1603
KABUL
7
2704
CANSU
KOÇDOĞAN
LİSE
85,53823
KABUL
8
1649
ÖZNUR
DOLUNAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
85,21851
KABUL
9
106
AYCAN
ACET
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
85,20287
KABUL
10
2671
NURDAN
ÇAMLIBEL
YÜK.ÖGR.(4 YIL)
BILGISAYAR BÖL
85,11073
KABUL
11
222
DİLEK
TAŞDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
85,04469
KABUL
12
850
EMİNE
YEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,99956
KABUL
13
2898
ELİF
YÜCE YAVUZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,81933
KABUL
14
38
AYŞE
OSMANUSTA
LİSE
84,7164
KABUL
15
929
SULTAN
GÖRGÜLÜ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
84,63774
KABUL
16
2470
NURAY
YILDIZ
LİSE
84,56467
KABUL
17
2564
FİDAN
ALTINSOY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,5268
KABUL
18
158
SEHER
DAĞ
ADALET MESLEK
Y.O.
84,42798
KABUL
19
751
PINAR
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,41271
KABUL
20
266
ŞİNDAR
DİNÇ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
84,39528
KABUL
21
1658
İSTEK
KARAGÖK
LİSE
84,32445
KABUL
22
920
SEBİLE
TEKEREK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,31388
KABUL
23
1518
FATMA
ULUBAŞ
LİSE
84,25617
KABUL
24
152
SEDA
BURUKÇU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,23107
KABUL
25
1804
AYSEL
ŞAHİN
LİSE
84,21066
KABUL
26
1323
İLKNUR
BAYRAKCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,06045
KABUL
27
952
FATMA
ZEYTUN
LİSE
84,03112
KABUL
28
896
BÜŞRA
ÖREN
LİSE
84,02859
KABUL
29
2684
BETÜL
KOÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,93533
KABUL
30
2245
AYŞE
SEVİL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,87419
KABUL
Sayfa 2 / 80
ÖZNUR
YILMAZ
LİSE
83,79341
KABUL
64
ESRA
KABLAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
83,78676
KABUL
33
619
SENİHA
SİDAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,76933
KABUL
34
2885
AYŞENUR
TOR
LİSE
83,72515
KABUL
35
1275
ASLI
ÇETİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,71795
KABUL
36
1778
ESRA
KOÇAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,70476
KABUL
37
2979
İMREN
SARIDİKEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,69113
KABUL
38
52
FADİME
EVNİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,65665
KABUL
39
2471
FATMA
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,65665
KABUL
40
1017
FATMA
GÜVEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,59693
KABUL
83,59089
KABUL
31
2453
32
41
245
CANSU
YILMAZ
ADALET MESLEK
Y.O.
42
793
SELİN
KARAKUZU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,53747
KABUL
83,52692
KABUL
43
2444
BURCU
BALABAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
44
1458
ŞEYMA
KURTUCU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,52193
KABUL
45
869
PELİN
GÖKSU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,43843
KABUL
46
1321
ELANUR
BİRARI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,41566
KABUL
47
1186
BERNA
BERKTAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,41104
KABUL
48
136
DİLEK
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,3922
KABUL
49
2636
ELÇİN
GÜL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,3922
KABUL
50
2915
İLKAY
EVİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,314
KABUL
51
1470
İLKNUR
MEŞE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,29836
KABUL
52
1632
MERVE
DURAN
ADALET MESLEK
Y.O.
83,26991
KABUL
53
2563
NUR
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,25926
KABUL
54
2622
SEVİM
KARATAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,25926
KABUL
55
1031
BÜŞRA
AKYÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,24362
KABUL
56
1125
GÜLAY
ÇÜRTÜK
ADALET MESLEK
Y.O.
83,239
KABUL
57
2344
NURDAN
KAHRAMAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,23826
KABUL
58
1276
ŞEYMA
EYÜPLER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,21376
KABUL
83,20914
KABUL
59
2558
FATMA
KARAHAN
ADALET MESLEK
Y.O.
60
1229
SEVCAN
ÇINAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,17608
KABUL
61
536
NAZAN
BÜYÜK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,17004
KABUL
62
1335
DÖNDÜ
SEKMEN
LİSE
83,13847
KABUL
63
2707
ÖZLEM
AKGÜN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,12774
KABUL
64
2774
FATMA
ÇOBAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,1025
KABUL
65
2593
SEVGİ
BAŞDEMİR
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
83,10108
KABUL
66
1098
EBRU
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,05878
KABUL
67
61
SEMA GÜL
KARA
83,04776
KABUL
68
2687
AYŞE
AKILLI
83,01328
KABUL
ADALET MESLEK
Y.O.
ADALET MESLEK
Y.O.
Sayfa 3 / 80
69
1255
AYŞE
KAHVECİ
LİSE
82,98676
KABUL
70
101
ÇİĞDEM
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,97654
KABUL
71
1550
SELİN
ÇAKMAKLI
ADALET MESLEK
Y.O.
82,96033
KABUL
72
1559
MERVE
ÇAM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,9493
KABUL
73
1340
HALİME BETÜL
DURSUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,9461
KABUL
74
1117
SEÇİL
ÖZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,9365
KABUL
75
396
NEZAHAT
ÇİÇİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,91341
KABUL
76
1823
SEVDA
AKA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,907
KABUL
77
2223
FERİDE
HALICI
MESLEK LİSESİ
82,89572
KABUL
78
1266
RABİA
ÜSTÜNER
LİSE
82,88055
KABUL
79
162
BÜŞRA
SIRIK
LİSE
82,87043
KABUL
80
1519
EDA
KİRİŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,85867
KABUL
81
1766
HATİCE
GÜN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,85322
KABUL
82
1395
GÖZDE
KESER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,83022
KABUL
83
2681
MERVE
ATA
LİSE
82,78193
KABUL
84
2207
SEVGİ
YILDIZ
LİSE
82,72883
KABUL
85
2107
HANİFE
NİZAM
ADALET MESLEK
Y.O.
82,68805
KABUL
86
547
ŞENGÜL
AKŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,67703
KABUL
87
179
İNCİ
ÖZDEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,67274
KABUL
88
2540
ELİF
ÖLMEZ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
82,67062
KABUL
89
1915
ZÜLEYHA
TAŞCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,63153
KABUL
90
1610
SILA
ABBAS
LİSE
82,6302
KABUL
91
2355
YASEMİN
KOCAKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,62371
KABUL
92
2585
ASLI
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,60345
KABUL
93
485
HÜMEYRA
ERTUNÇ
MESLEK LİSESİ
82,58974
KABUL
94
1390
SEMRA
TALVA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,57075
KABUL
95
72
ELİF
ADAM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,55653
KABUL
96
1734
SEVGİ
SAYAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,55013
KABUL
97
123
SEVGİ
BULUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,54871
KABUL
98
227
KADRİYE ESRA
PEKEDİZ
LİSE
82,5417
KABUL
99
882
ELİF
BAŞDÜVENCİ
ADALET MESLEK
Y.O.
82,5391
KABUL
100
2805
GÜLDENİZ
SÜNTER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,53873
KABUL
101
2995
ELİF
YILAN
LİSE
82,524
KABUL
102
1190
EMİNE TUĞÇE
KÜLÇÜR
ADALET MESLEK
Y.O.
82,51743
KABUL
103
498
SİBEL
CİVAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,50001
KABUL
104
2196
PINAR
ÖZBEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,50001
KABUL
105
1599
MİNE
TOK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,49859
KABUL
106
2683
DAMLA
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,49077
KABUL
Sayfa 4 / 80
107
1760
AYŞE
ÇAYIROĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,48295
KABUL
108
1928
FATMA
TETİK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,4198
KABUL
109
2044
ÖZGE
ARACI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,39835
KABUL
110
506
ÜMMÜ
ÇAPRAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,35825
KABUL
111
1203
DERYA
BEKTAŞ
LİSE
82,3571
KABUL
112
646
HACER
KÖSEOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,27785
KABUL
113
1765
SONGÜL
GÖKMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,26221
KABUL
114
205
EDA
KURT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,24162
KABUL
115
2302
DENİZ
HAMZAÇEBİOĞLU MESLEK LİSESİ
82,21044
KABUL
116
1856
SERAP
YAZICI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,19183
KABUL
117
2924
YASEMİN
KOCABAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,18216
KABUL
118
1004
HATİCE
ÖZCAN
LİSE
82,14974
KABUL
119
58
SELİN
PEDERLİOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,14492
KABUL
120
767
AYŞE KÜBRA
UZUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,1403
KABUL
121
2779
SEVİL
SARIOĞLAN
LİSE
82,13457
KABUL
122
2547
NİLGÜN
YAVUZ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
82,12466
KABUL
123
702
AYŞE
AKKOL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,11043
KABUL
124
552
KÜBRA
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,10261
KABUL
125
2848
HALİME
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,09338
KABUL
126
1579
SIDIKA
ERGİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,07595
KABUL
127
2604
FERDA
SÖZEN
LİSE
82,04607
KABUL
128
870
SEZEN
ÇİMEN
LİSE
82,04607
KABUL
129
1428
NURAN
ARI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,03685
KABUL
130
947
SEMRA
AKTAŞ
LİSE
82,03342
KABUL
131
811
RAHİME
UZUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,02762
KABUL
132
1728
ILGIM
ULUDAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,00237
KABUL
133
33
ÇİĞDEM
AKSU
LİSE
82,00055
KABUL
134
1744
HACER NUR
PORTAKAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,99776
KABUL
135
2500
GÖNÜL
DOĞAN
LİSE
81,99043
KABUL
136
478
KADRİYE
KURŞUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,9807
KABUL
137
1327
EMİNE NUR
AVŞAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,96968
KABUL
138
2756
YASEMİN
TANIŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,9688
KABUL
139
14
SELİN
MISIRLI
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
81,96328
KABUL
140
2489
MERVE
TOPAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,95331
KABUL
141
1408
SİNEM
TUNÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,94764
KABUL
142
1638
HATİCE
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,94123
KABUL
143
372
NESLİHAN
TAD
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,92738
KABUL
144
2550
SİBEL
ERDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,90392
KABUL
145
1211
HACER
UZUN
LİSE
81,90194
KABUL
Sayfa 5 / 80
146
2870
RANA
ÇUBUKÇU
LİSE
81,8994
KABUL
147
1419
MERYEM
IŞIK
ADALET MESLEK
Y.O.
81,8929
KABUL
148
3005
SEMRA
ALTUNTOP
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,87264
KABUL
149
2335
REMZİYE
EVREN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,8506
KABUL
150
2771
EMİNE
AVŞAR
LİSE
81,84882
KABUL
151
247
EDİBE
ADAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,83816
KABUL
152
417
ŞEHRİBAN
MUTLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,83816
KABUL
153
2951
AYSEL
KÜLCÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,83354
KABUL
154
2866
PINAR
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,80509
KABUL
155
494
ÖZLEM
TAŞKIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,80368
KABUL
81,79906
KABUL
156
1569
AYŞE NUR
YILMAZEL
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
157
1592
AYNUR
KURUTAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,79124
KABUL
158
1118
NERGİZ
DEMİRBAŞ
LİSE
81,78813
KABUL
159
1112
SERPİL
TÜFEKCİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,78484
KABUL
160
1668
TUĞBA
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,76458
KABUL
161
1038
FATMA
ÖZPELİT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,74752
KABUL
162
959
SEVİLAY
SUCU
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
81,73792
KABUL
163
1247
SÜMEYYE
DURSUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,71625
KABUL
164
1936
FATMA
AKTÜRK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,71357
KABUL
165
208
ÜLKÜ
DEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,6942
KABUL
166
2488
ZEHRA
ÖZTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,68638
KABUL
167
580
AYŞE
ÇİFTÇİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,68318
KABUL
168
1666
DİLBER
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,68049
KABUL
169
1911
DİLEK
ÖZBAKİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,67357
KABUL
170
1787
HATİCE
İLBAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,66292
KABUL
171
2929
GÜLŞAH EMİNE
ÖZCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,6551
KABUL
172
2968
TUBA
YILMAZER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,6487
KABUL
173
233
NESRİN
ÖZTEP
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,59025
KABUL
174
491
AYŞE
ÇAKICI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,57832
KABUL
175
1105
ELMAS
ÖZCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,57512
KABUL
176
1128
MİHRİBAN
DEMİRCİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,5737
KABUL
177
2986
HİLAL
MISIRCI
LİSE
81,55549
KABUL
178
792
AYŞE
GÜRLEK
LİSE
81,55044
KABUL
179
2987
SEDA
ER
LİSE
81,54537
KABUL
180
1651
KÜBRA
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,54064
KABUL
81,53922
KABUL
181
672
SEHER
AKÇA
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
182
2906
SEVGİ
AYTEKİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,52358
KABUL
KARAAHMETOĞ
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR
81,51718
KABUL
183
2319
ZÜHAL
Sayfa 6 / 80
HEYBET
DAĞLI
ADALET MESLEK
Y.O.
81,51115
KABUL
EZGİ SENA
YASSIBAŞ
LİSE
81,49734
KABUL
1998
MEDİNE
TURAÇ
LİSE
81,45182
KABUL
187
1825
ÖZLEM
SAĞDIÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,40558
KABUL
188
2767
ELİF
ŞIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,3949
KABUL
189
2136
SEDA
YAVUZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,3686
KABUL
190
2512
HACER
AKYÜZ
LİSE
81,35826
KABUL
191
118
SİNEM
KARVAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,35758
KABUL
192
1729
MERVE
AÇIKGÖZ
LİSE
81,33298
KABUL
193
1454
BEYZA
DEMİRHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,32951
KABUL
194
659
ALİME
ŞEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,31848
KABUL
195
2917
HURİYE
TURA BOZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,31528
KABUL
196
43
TUĞBA
KORKMAZ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
81,29964
KABUL
197
1541
CEREN
TEKİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,27786
KABUL
198
1330
ELİFE
BAYRAKÇI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,27157
KABUL
199
421
SEVGİ
KIRIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,25913
KABUL
200
1085
MERYEM
CENGİZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,2449
KABUL
201
2153
RUKİYE
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,24349
KABUL
202
146
NURAN
POLAT
LİSE
81,2217
KABUL
203
78
ELİF
YILDIZ
LİSE
81,19641
KABUL
204
1507
FERİDE
GÜLER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,19017
KABUL
205
1343
BUKET
GÜVEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,18552
KABUL
206
510
HANDE
ÖZEN
LİSE
81,17871
KABUL
207
1809
NECLA
TUNCAY
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
81,15427
KABUL
208
1480
ELİFE
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,12761
KABUL
209
1305
ESRA
ÖZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,11287
KABUL
210
2832
ŞÜKRAN
BAYRAK
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
81,11055
KABUL
211
2041
ZEYNEP
UÇAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,10415
KABUL
212
2939
ŞULE
KAHRİMAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,09968
KABUL
213
608
BEYHAN
BUCAKLIOĞLU
LİSE
81,08515
KABUL
214
1281
FERHAN
SIYRIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,0757
KABUL
215
2739
ESİN
ATALAY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,0601
KABUL
216
1653
TUĞBA
BOZDOĞAN
LİSE
81,03205
KABUL
217
1310
PINAR
SARIARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,00711
KABUL
218
199
ÖZGE ÖZNUR
ERZURUMLUGİL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,98827
KABUL
219
1546
TUĞÇE
SÖNMEZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,98745
KABUL
220
2542
SONGÜL
ÇEKİM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,97866
KABUL
221
1621
ZEHRA
PARLAK
MESLEK LİSESİ
80,93596
KABUL
184
1977
185
81
186
Sayfa 7 / 80
222
263
NAGİHAN
YILDIRIM
ADALET MESLEK
Y.O.
80,93211
KABUL
223
353
SALİHA
ERTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,92891
KABUL
80,92891
KABUL
224
1063
HABİBE
SARIKAYA
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
225
623
ÖZGÜL
GÜLENÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,92109
KABUL
226
422
TUĞBA
ÖZKAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,9171
KABUL
227
2911
MEDİNE
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,89511
KABUL
228
1797
EMİNE
KENÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,89302
KABUL
229
2132
DUYGU
BEKDAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,88661
KABUL
230
338
DUYGU
ASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,87738
KABUL
231
2752
EZGİ
UZUNER
LİSE
80,87274
KABUL
232
1216
KADRİYE
ÜNLÜ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,86413
KABUL
233
2491
BURÇİN EMİNE
GÖKALP
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,85213
KABUL
234
1367
MERYEM
GİZEM
AVCI
ADALET MESLEK
Y.O.
80,83969
KABUL
235
414
ÖZGE
TÜMER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,83565
KABUL
236
1522
SONGÜL
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,82246
RET
237
1516
FERİDE
KAYA
LİSE
80,81963
RET
238
639
NİMET
KAPANCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,80663
RET
239
2581
NURSEMİN
TUNA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,8006
RET
240
73
SEDA
USLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,79739
RET
241
1982
HABİBE
KARACA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,79278
RET
242
211
DUYGU
KARAİBRAHİMO
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
80,79099
RET
243
2352
GÜLHANDAN
İSPİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,79099
RET
244
2092
ŞEHNAZ
AKKOÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,76932
RET
245
2799
FATIMA
TAŞ
LİSE
80,75895
RET
246
184
MERVE
DEDE
LİSE
80,74631
RET
247
408
DERYA
AKGÜL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,71673
RET
248
1955
CEREN
GÖKMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,71599
RET
249
1332
NİHAN
EROĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,70356
RET
250
1046
NESRİN
ÖZDEMİR
LİSE
80,6932
RET
251
1532
DUYGU
ALTUNTAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,68471
RET
252
2410
RAZİYE
KAYA
LİSE
80,65779
RET
253
2942
ŞEHRİBAN
ÇAMUR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,65517
RET
254
94
ÜLKÜ
SAÇLIK
80,65344
RET
255
1921
GÜLBAHAR
TOLUN
80,65023
RET
256
605
MERVE
TÜZ
MESLEK LİSESİ
80,65021
RET
257
1662
HÜLYA
ÖZEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,641
RET
258
597
NERMİN
KARACA
LİSE
80,62998
RET
259
1876
AYŞE GÜL
HARMANDAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,61754
RET
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
Sayfa 8 / 80
260
2503
MERVE
KEĞANLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,61575
RET
261
2688
ŞÜKRAN
GÖKOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,60793
RET
262
1071
GÖZDE
DOĞAN
LİSE
80,60723
RET
80,60652
RET
263
1990
ÇİĞDEM
İNCESU
ADALET MESLEK
Y.O.
264
1461
SAMİYE
İLHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,5987
RET
265
2323
SEVGİ
ÖZDEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,5987
RET
266
1354
DERYA
İMİR
LİSE
80,59205
RET
ADALET MESLEK
Y.O.
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
80,57807
RET
80,57807
RET
267
2359
SEMA
ALŞAN
268
599
SİBEL
ELÇİN
269
958
AYŞEGÜL
KARAKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,56422
RET
270
1730
RÜHŞEN
SAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,56101
RET
271
876
FATMA
ATA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,55781
RET
272
397
FULYA
DURMAZ
LİSE
80,53895
RET
273
1432
NERİMAN
SOYA
LİSE
80,52378
RET
274
84
GAMZE
TORAMAN
LİSE
80,49704
RET
275
2380
ÇİĞDEM
ÇALIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,49064
RET
276
210
AYŞE
HALLAÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,49064
RET
277
2525
TANSU
TANER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,46718
RET
278
2922
GÜLÜZAR
ALTUN
LİSE
80,46056
RET
279
2851
ZÖHRE
BULUNDU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,45474
RET
280
530
AYŞENUR
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,44692
RET
281
1812
YELİZ
ALA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,44372
RET
282
1059
MERVE
ONAYLI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,43951
RET
283
1727
NESRİN
GÜLER
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
80,4359
RET
284
721
AYŞE
TASLI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,42192
RET
285
472
KÜBRA
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,41244
RET
286
1794
AYDAN
OCAKLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,40924
RET
287
553
DEMET
KAZANÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,39218
RET
288
2926
DİLEK
DEMİREL
LİSE
80,37796
RET
289
2411
ASLI
MERTOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,37014
RET
290
1268
GURBET
KARIŞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,3154
RET
291
1360
GÜLŞAH
TOPDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,30758
RET
292
2192
TUGBA
KÖSE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,30758
RET
293
973
NERMİN
UYSAL
LİSE
80,30125
RET
294
1867
DEMET
ATADEMİR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,29881
RET
295
806
TUĞÇE
AY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,29881
RET
296
2953
SİBEL
GENÇGÜN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,29211
RET
297
681
SERAP
ERDEM
LİSE
80,28102
RET
Sayfa 9 / 80
298
2300
GÜLÇİN
YILDIRIM
299
1114
GİZEM
BAYRAM
300
2903
FATMA
TOSUN
301
1939
GÜLHANIM
GÜLTEMEN
302
1848
ESRA
303
1404
304
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,26848
RET
80,25888
RET
80,25604
RET
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,25044
RET
GÖR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,24374
RET
ESRA
ZERENLİLER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,24041
RET
2834
HATİCE
PEKŞEN
LİSE
80,23803
RET
305
3000
ESRA
ARAS
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
80,234
RET
306
2811
BEGÜM
KARAKAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,234
RET
307
909
BİLGE
ÖZTÜRK YILMAZ
LİSE
80,23298
RET
308
1857
NADİDE
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,22298
RET
309
40
CANSU
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,21978
RET
310
2237
FATMA
ÖZBEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,21374
RET
311
1284
MELEK
EROĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,20734
RET
312
2035
ESRA
İLGİCİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,20417
RET
313
1713
SEVİLAY
BALLI
MESLEK LİSESİ
80,19504
RET
314
65
FEYZA NUR
ÇİFÇİ
LİSE
80,19252
RET
315
917
SEBAHAT
EĞİNLİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,1917
RET
316
1788
AYSUN
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,18658
RET
317
981
TÜLAY
POLAT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,18428
RET
318
826
CEMİLE
DAYI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,17286
RET
319
1618
AYŞEGÜL
AYAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,17003
RET
320
927
ŞEYMA
DEMİRKAYA
MESLEK LİSESİ
80,1647
RET
321
1366
NURAY
PEK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,1579
RET
322
829
TUĞBA
AKDAŞ
MESLEK LİSESİ
80,15458
RET
323
257
ARZU
AĞCA
MESLEK LİSESİ
80,14952
RET
324
1080
ÖZLEM
EPCELERLİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,1491
RET
325
804
AYŞEGÜL
BAYDAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,14471
RET
326
1969
ÖZGE
AK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,14158
RET
327
1583
GÜLSEMİN
ACI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,12914
RET
328
2972
EMİNE
GÜÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,12773
RET
329
2944
NEFİZE
DEMİRCİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,12594
RET
330
1793
İLKNUR
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,11393
RET
331
737
BETÜL
ERDİNÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,10953
RET
332
1165
ÖZNUR
DOĞAN
LİSE
80,10906
RET
333
2239
BÜŞRA
SEMERCİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,10889
RET
334
1477
ZÜHRİYE
ÖZCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,10248
RET
335
2086
TUĞBA
GÖRGÜLÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,08364
RET
ADALET MESLEK
Y.O.
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
Sayfa 10 / 80
336
2074
GÜLAY
BEKTAŞ
LİSE
80,07619
RET
337
1625
DERYA
EROĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,0712
RET
338
1449
GÜL
KILIÇ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
80,06658
RET
339
1741
ŞEYDA
ÖZTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,06338
RET
340
1536
BURÇİN
ÇAKIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,05877
RET
80,04633
RET
341
327
EBRU NUR
AVKAR
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
342
682
SERPİL
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,03248
RET
343
2039
BUKET
SANGUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,0289
RET
344
2536
MERVE
TADIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,01646
RET
345
1285
MELİKE
ÖZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,00224
RET
346
925
ASLI
USLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,9866
RET
347
1846
MERVE
UZUN
LİSE
79,98516
RET
348
612
SEMRA
DUYKU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,98202
RET
349
1051
ÇİĞDEM
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,98198
RET
350
796
NAZİFE
BELBAĞI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,97972
RET
351
960
SEVİM
SAĞLAM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,97416
RET
352
2115
ASLIHAN
AKBULUT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,97092
RET
353
1244
EMİNE
ŞİRİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,95852
RET
354
2117
HÜLYA
TAMİRCİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,95852
RET
355
477
ÖZLEM
ALTUNSOY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,95391
RET
356
942
SEREN
KANBUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,94609
RET
357
2421
HATİCE
KAMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,93648
RET
358
1221
EMİNE
ÖNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,93507
RET
359
1202
KERİMAN
KARA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,93186
RET
360
2082
ELİF
ÖZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,92725
RET
361
1725
ZEYNEP
COŞAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,92546
RET
362
1598
DAMLA
YÜKSEL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,90916
RET
363
2402
ZELİHA
ÖZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,90699
RET
364
112
EMİNE
FIRAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,90379
RET
365
238
DENİZ
AKCABELEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,90267
RET
366
2431
HİLAL
YURUL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,89617
RET
367
1888
TUBA
KALKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,89276
RET
368
1679
GİZEM
KARAHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,88815
RET
79,88353
RET
369
821
AYSUN
BEREKET
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR
370
458
ZEHRA
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,88033
RET
371
2720
CEMİLE
YILDIRMIŞ KOŞM
LİSE
79,86378
RET
372
2436
MELİKE
ÇAKMAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,8476
RET
373
2330
ZEYNEP
BULUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,84726
RET
Sayfa 11 / 80
374
2158
MELİKE
NARİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,82879
RET
375
335
GAMZE
ERDEM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,81137
RET
376
697
BİRSEN
SÜZEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,79923
RET
377
1768
EBRU
KAYA
LİSE
79,79045
RET
378
2613
SEBİLE
ÖZGÜRLÜ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,78834
RET
379
2654
MELİKE
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,78791
RET
380
2669
NURTEN
İŞÇİMEN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
79,78187
RET
381
545
BEYZA
KARS
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,78009
RET
382
673
ŞÜKRİYE
SANDALLI
LİSE
79,77275
RET
383
855
NİHAL
İŞCAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,76406
RET
384
1799
SEMA
SÜTCÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,75343
RET
385
2425
ÇİLEM
DEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,72855
RET
386
1440
ELİF
GÜR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,72855
RET
387
2602
IŞIL
İŞCAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,71569
RET
388
997
ELİF
KURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,70509
RET
389
2176
SEDA
BAYRAKTAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,70189
RET
390
2579
ELHAM
ŞENTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,69087
RET
391
2790
ÇİĞDEM
TORLAKOĞLU
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR
79,68163
RET
392
1714
SIDIKA
KINIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,67843
RET
393
674
KÜBRA
KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,67821
RET
394
1298
RAZİYE
BAYGÜL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,67061
RET
395
2257
ZEHRA
KURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,67061
RET
396
2607
FATMA BEGÜM
ÖZER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,65497
RET
397
511
SEVİLAY
YILDIRIM
LİSE
79,65035
RET
398
771
ESRA
ADA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,65035
RET
399
1663
PELİN
KALYONCU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,64253
RET
400
2458
BÜŞRA
ALBAYRAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,63933
RET
401
1974
RAHŞAN
ATEŞ
LİSE
79,63367
RET
402
2639
ÇİĞDEM
UĞURLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,62545
RET
403
2434
GÜLCAN
ÖZNUR
MESLEK LİSESİ
79,62355
RET
79,61587
RET
404
2954
NİHAN
BOZALP
ADALET MESLEK
Y.O.
405
1156
AYŞEGÜL
TABAKOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,60996
RET
406
2060
BİRGÜL
KARA
MESLEK LİSESİ
79,59573
RET
407
480
BÜŞRA
ARI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,59241
RET
408
2409
İNCİ
SÖNMEZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,56829
RET
409
1464
ÖZLEM
MERT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,56434
RET
410
2173
BURCU
ŞAYLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,56255
RET
411
299
HÜMEYRA
ERKAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,5461
RET
Sayfa 12 / 80
412
787
ÇİĞDEM
AYDOĞAN
LİSE
79,54263
RET
413
377
AYŞE
BUĞUR
MESLEK LİSESİ
79,54229
RET
414
2339
MERVE
TOKER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,54229
RET
415
1608
AYŞE
KARA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,54051
RET
416
352
PINAR
LEYLEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,53909
RET
417
1019
EBRU
SAYIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,53269
RET
418
943
NUR DAMLA
ÖZYILMAZ
LİSE
79,53252
RET
419
176
MERYEM
FATMA
AKBAŞ
LİSE
79,52493
RET
420
1060
GÜLCAN
SAĞLAM
LİSE
79,51987
RET
421
1075
FADIMA
ÖZKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,51563
RET
422
440
YASEMİN
ARIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,51243
RET
423
1942
SÜMEYYA
DONBALOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,50781
RET
424
2945
BAHAR
MENCİK
LİSE
79,5047
RET
425
2406
CEYLAN
BALKAYA
LİSE
79,49711
RET
426
984
NURSİMA
TÜRKOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,49679
RET
427
2350
SABRİYE
TOPBAŞ
LİSE
79,48194
RET
428
1614
NURCAN
AKDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,47653
RET
429
1752
ZÜLEYHA
UZUNÇAKIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,47512
RET
430
1732
ESRANUR
KURT
LİSE
79,47435
RET
431
1845
HÜLYA
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,47191
RET
432
2014
MÜBERRA
UZUN ÇİMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,45769
RET
433
293
KEZİBAN
KAVAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,44727
RET
434
1961
GAMZE
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,44667
RET
435
1176
GİZEM
KODAMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,43743
RET
436
583
BURCU
ATICI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,43408
RET
437
160
HİLAL
ÇALIŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,42961
RET
438
102
FADİME
ÖZEKEN
MESLEK LİSESİ
79,41619
RET
439
2480
AYŞE
KESİK
LİSE
79,40757
RET
440
640
BURCU
KURTUL
LİSE
79,40356
RET
441
1737
MAVER
ERDEM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,39833
RET
442
1134
AYTEN
KARAOĞLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,38731
RET
443
86
LEYLA
MERCİMEK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,37462
RET
444
913
HİLAL
KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,37022
RET
445
2009
MELEK
YATIR
LİSE
79,36815
RET
446
497
TUBA
İLHAN LEYLEKO
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,36352
RET
447
2267
NEJLA
KARAHAYDAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,35603
RET
448
802
BÜŞRA
AYDIN ÖZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,35263
RET
449
903
FATMA
ŞELVE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,34821
RET
450
419
SEVİM
KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,33274
RET
Sayfa 13 / 80
451
755
HATİCE
CEYLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,32937
RET
452
1482
DİLEK
KIRCAER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,32185
RET
453
2147
ÖZGE
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,31373
RET
454
629
EBRU
ÇETİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,30426
RET
455
13
GÜLİZ
BAYINDIR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,29987
RET
456
1032
FİLİZ
ÜNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,29951
RET
457
758
ZEHRA
AVAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,29809
RET
458
685
SERAP
POLAT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,28877
RET
459
732
CEVAHİR YAĞM SÜRÜCÜ
LİSE
79,28067
RET
460
1438
CANAN
BİNGÜL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,27348
RET
461
423
HALİDE
YAVAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,26361
RET
462
2952
EBRU
CANBOLAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,259
RET
463
297
HAVVA
KARAKOYUNLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,25721
RET
464
1720
KÜBRA
GEZEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,24336
RET
465
1353
ESMEGÜL
KÖKER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,24015
RET
466
589
FATMA
KÖKSAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,23554
RET
467
2120
HÜR TUĞBA
KARAKAYA
MESLEK LİSESİ
79,22907
RET
468
700
DİLAN
ATAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,22451
RET
469
2676
AYSUN
KÖSE
LİSE
79,21137
RET
470
542
FATMA
HANÇER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,20567
RET
471
1557
İNCİ
TOPCU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,19964
RET
472
376
AYŞENUR
AYDIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,19785
RET
473
1798
SEVİM
ALTUNAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,19644
RET
474
660
EMİNE
MUMCU
LİSE
79,18608
RET
475
2316
FATMA
KARAKUŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,18542
RET
476
2464
TUĞBA
GÖKOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,17445
RET
477
764
NURAY
İMİR
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
79,16836
RET
478
117
EBRU
ÜLGER
LİSE
79,16333
RET
479
1935
TESLİME
BALTACI
LİSE
79,15574
RET
480
2142
MEHTAP
GEDİK
LİSE
79,13045
RET
481
234
BURCU
SELEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,12606
RET
482
1103
FATMA
BİNGÖL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,12606
RET
483
859
ÜMRAN
KOÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,12606
RET
484
2118
DİDEM
KUŞ
LİSE
79,1254
RET
485
2764
KADRİYE
YILMAZ
LİSE
79,11781
RET
486
356
AYLA BEGÜM
TÜRKYILMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,11499
RET
487
617
HATİCE
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,0962
RET
488
1426
FATMA
GÜNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,07877
RET
489
182
FATMA
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,07751
RET
Sayfa 14 / 80
490
1073
DUYGU
KARAKÖSE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,07736
RET
491
443
ÜNZİLE
KILIÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,07415
RET
492
2712
NESLİHAN
COŞGUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,07132
RET
79,06812
RET
79,05851
RET
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
493
2454
SEVİL
YILDIRIM
494
2111
GÖKSEL
DİNÇ
495
1442
ŞULE
ÖZKANLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,05069
RET
496
1526
İREM
ÇAKIR
MESLEK LİSESİ
79,047
RET
497
1602
SEVİM
GÜLER
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
79,04146
RET
498
354
YELİZ
KÜLAHCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,03364
RET
499
670
GONCA
BAŞTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,03185
RET
500
2264
ZEHRA
SİLAHŞÖR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,02262
RET
501
1378
EZGİ
KUBAT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,02035
RET
502
124
SEDA
KESLER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,018
RET
503
331
ESMA
ERDEM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,018
RET
504
546
HANDAN
ÇIRAK
LİSE
79,01159
RET
505
968
ELİF
KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,00946
RET
506
1141
MÜGE
KAYA
LİSE
79,00908
RET
507
2553
ZELİHA
ERMİŞ
LİSE
79,00654
RET
508
1660
FATMA
KULAKSIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,00378
RET
509
2650
ÖZLEM
TÜRKDÖNMEZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,00236
RET
510
1500
MEHTAP
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,00057
RET
511
91
SERENAY
YILDIRIM
MESLEK LİSESİ
78,98884
RET
512
1573
DUYGU
OĞUZ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
78,98493
RET
513
625
DURDANE
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,98352
RET
514
921
KEZBAN
KURHAN
LİSE
78,97367
RET
515
1282
DUYGU
YÜKSEL DEMİR
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
78,96646
RET
516
2130
GAMZE
ÇINAR
LİSE
78,96608
RET
517
2652
HATUN
ÜNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,96468
RET
518
323
KEVSER
SAKALLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,95544
RET
519
1151
MAŞİDE NAZ
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,94762
RET
520
976
ÇİSEM
GÜLÜMSER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,94442
RET
521
2025
NURAY
SOYATİK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,9368
RET
522
2455
SELEN
KANTARCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,9366
RET
523
1192
HATİCE
AVCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,93198
RET
524
1932
HATİCE KÜBRA
SARI
LİSE
78,93068
RET
525
156
SEVDA
AYDOĞDU
78,92878
RET
526
592
BAHAR
KARADALLI
78,92558
RET
527
1821
AYŞE
KOÇDEMİR
78,92379
RET
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
ADALET MESLEK
Y.O.
Sayfa 15 / 80
528
1751
AKİLE
YAVUZ
LİSE
78,91804
RET
529
2886
SEMRA
FİDAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,91634
RET
530
1678
FİLİZ
CERAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,89892
RET
78,88186
RET
531
336
CEMİLE
ADIYAMAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
532
950
SİBEL
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,88186
RET
533
189
EMİNE MELTEM MUTLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,86942
RET
534
237
FATMA
ÜZÜM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,85982
RET
535
2910
ZEYNEP
ÜNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,8552
RET
536
606
AYŞE
GENÇOĞLU
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
78,84559
RET
537
2447
SEMRA
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,84418
RET
538
1634
GONCA
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,84418
RET
539
2947
LATİFE
SÜMEYRA
ŞAFAK
LİSE
78,82953
RET
540
531
TUĞÇE
ÇAM
LİSE
78,82195
RET
541
2085
BETÜL
LEBLEBİCİOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,8193
RET
542
1861
HATİCE
KILIÇ
ADALET MESLEK
Y.O.
78,80508
RET
543
756
SAYGI
YEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,79584
RET
544
8
NURGÜL
SAĞLAM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,79264
RET
545
1567
ASLI
EROĞUL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,78482
RET
546
1647
SEMİHA
MERT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,78482
RET
547
1923
ZEYNEP
SAĞLAM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,7706
RET
548
1773
SEDA
KARAKURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,76918
RET
549
1409
YASEMİN
KURT
LİSE
78,74608
RET
550
2334
DİLEK
ERMENEK
LİSE
78,73344
RET
78,73329
RET
551
2391
MİYASE
TÖKÖZ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
552
1706
SELEN
YAVUZASLANOĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,72688
RET
553
333
HAVA
ALICI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,72226
RET
554
1685
CANAN
KAYAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
78,72226
RET
555
1325
FATMA TUĞBA
KIZILCIK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,72115
RET
556
2105
EZGİ
KARAOĞLAN
LİSE
78,71826
RET
557
2112
EMİNE GİZEM
KINALI
ADALET MESLEK
Y.O.
78,71444
RET
558
1301
SERPİL
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,70342
RET
559
549
DİLARA
FARIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,69419
RET
560
320
ELİFE
KILIÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,6924
RET
561
1444
CANAN
BAYANER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,686
RET
562
824
MERVE
ŞENOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,68138
RET
563
1627
FERİDE
KIRCA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,68138
RET
564
1443
MERVE
ARSLAN
LİSE
78,67676
RET
565
1703
AYYÜCE SEVGİ
AKYOL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,66753
RET
Sayfa 16 / 80
566
1645
ADALET
AKDOĞAN
LİSE
78,65758
RET
567
600
ŞENGÜL
ZEYBEK
ADALET MESLEK
Y.O.
78,63766
RET
568
2001
SEVGİ
DERİNYOL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,63446
RET
569
2487
NAZMİYE
SOYTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,62984
RET
570
979
SÜMEYYE
KURT
LİSE
78,62976
RET
571
601
NİGAR
MENGÜBETİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,62061
RET
572
1309
SEVİM
KALAYCI
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
78,61882
RET
573
2430
MERVE
NARİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,61242
RET
574
631
YETER
GÜNAY
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
78,60959
RET
575
538
SEMİHA GÜL
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,60892
RET
576
2616
SELDA
HAZAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,58694
RET
577
874
GÜLHAN
DUYSAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,5719
RET
578
1334
TUĞBA
KARAKULA
LİSE
78,5716
RET
579
2677
TUĞBA
EKİCİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,56935
RET
580
2589
ZUHAL
DİRİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,56408
RET
581
2890
SÜMEYYE
ZEYNEP
GÜLEN
LİSE
78,55896
RET
582
103
HÜSNE
KARATAŞ
LİSE
78,55643
RET
583
1886
PELİN
KONAKCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,54844
RET
584
647
SEVGİ
YEŞİL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,53836
RET
585
695
DERYA
IRMAK
LİSE
78,53366
RET
586
2927
TUĞBA
BİLDİRİCİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,52538
RET
587
581
DİLEK
BARIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,51575
RET
588
1563
FUNDA
GÖÇER ÜNLÜ
78,51255
RET
589
1801
SONGÜL
KARAMAN
78,51076
RET
590
1336
MELTEM
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,51076
RET
591
2819
ELANUR
EVREN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,49192
RET
592
868
YEŞİM
DEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,48909
RET
78,48909
RET
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
593
1849
ELİF
UYSAL
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
594
820
ŞEYMA
ŞAHBAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,47345
RET
595
1180
ŞULE
AKPINAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,46883
RET
596
294
ŞEYMA
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,46704
RET
597
114
ESRA
DUMAN
MESLEK LİSESİ
78,46286
RET
598
2161
ÜMMÜ BÜŞRA
ÖZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,44359
RET
599
2383
ŞAZİYE
AYTAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,43074
RET
600
2989
ŞULE
ŞEKER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,41231
RET
601
2341
ÖZLEM
EROL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,40769
RET
602
2179
AYÇA
SAYGI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,3963
RET
603
2518
MUKADDES
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,39347
RET
Sayfa 17 / 80
604
1269
YASEMİN
USTA
LİSE
78,39207
RET
605
795
EMİNE
ADIGÜZEL
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR
78,38565
RET
606
1505
FATMA
TUNÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,38447
RET
607
1502
HATİCE
YAZGAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,37641
RET
608
2695
NESRİN
DEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,37321
RET
609
765
SELMA
AKOĞUL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,36478
RET
610
2527
GÜLÇİN
TAÇYİLDİZ
LİSE
78,36425
RET
611
2532
ZEHRA
ARSLANTAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,36248
RET
612
2308
SEMİHA
DENİZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,35369
RET
613
871
ESRA
GÜLÇİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,34975
RET
614
2306
AYLİN FİGEN
DİNÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,34796
RET
615
177
SONGÜL
ÇEVİKEL DÜNDAR YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,3382
RET
616
2964
RABİA
KÜÇÜKGÜLER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,33553
RET
617
841
EBRU
DURDU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,33411
RET
618
1265
MELİKE
ÖZYILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,32167
RET
619
1818
LEYLA
SOLMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,31851
RET
620
656
ÇİĞDEM
TÜRKYILMAZ AT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,31207
RET
621
944
MELEK
MUTLU
LİSE
78,30609
RET
622
2700
YASEMİN
DABAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,30425
RET
623
1991
MERVE
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,30425
RET
624
2337
TUĞBA
DURAK
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
78,30283
RET
625
2028
MİNE
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,29464
RET
626
595
SÜREYYA
YALIM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,29213
RET
627
1215
ESRA
ÖRMECİ
LİSE
78,27574
RET
628
2592
HADİYE
DEMİRAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,26835
RET
629
999
BİLGE
TÖKÖZ
LİSE
78,26309
RET
630
1217
ŞEYMA
AKAVCI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,26135
RET
631
355
LALE
KOCAOĞLU
MESLEK LİSESİ
78,25298
RET
632
371
NUR
GÜNAYDINOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,25256
RET
633
1877
HATİCE
CEYHAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
78,24631
RET
634
1635
EMEL
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,23707
RET
635
2141
GÖRKEM
YEŞİLDAĞ
LİSE
78,23528
RET
636
1467
ÖZLEM
ŞAHANER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,23497
RET
637
163
DİLEK
SÖNMEZ
LİSE
78,23275
RET
638
2197
ASLIHAN
ÇOĞUN
LİSE
78,23023
RET
639
2514
SÜSEN
AY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,22605
RET
640
1351
FATMA
KILIÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,21508
RET
641
2466
SULTAN
ÖKSÜZ
LİSE
78,21505
RET
Sayfa 18 / 80
642
492
REYHANTİLA
BAŞOL
MESLEK LİSESİ
78,21505
RET
643
389
DAMLA CEREN
KAYA
LİSE
78,21253
RET
644
1924
HAVA
GÜL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,19749
RET
645
483
AYTEN
SÜTCÜ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,1908
RET
646
1290
DEMET
AYKOL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,1843
RET
647
203
GÜLLÜ DERYA
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,18375
RET
648
29
YASEMİN
BAKICI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,182
RET
649
373
YEŞİM
DEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,17273
RET
650
970
AYÇA
GÖK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,16989
RET
651
2438
DERYA
İMAMOĞULLARI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,16671
RET
652
277
ELÇİN NURDAN
KARAMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,16491
RET
653
2345
ESRA
BİLGİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,16349
RET
654
2831
NURSEL
AVCU
LİSE
78,15942
RET
655
2382
GÜLÜŞAN
GÜLER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,15709
RET
656
2365
MERVE NUR
DEMİRHAN
LİSE
78,15689
RET
657
206
MELİHA
KANLIÖZ
LİSE
78,15689
RET
658
1527
GÜLŞEN
KÜSTÜK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,15567
RET
659
1267
MERVE
MERYEM
AKÇAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,15247
RET
660
2191
HÜLYA
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,15105
RET
661
1145
NECLA
ÖKSÜZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,14033
RET
662
1917
TUĞBA
ÖZTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,13683
RET
663
588
ELİF
ÇETİNKAYA
LİSE
78,13161
RET
664
1136
SİNEM
GÖKTAŞ
LİSE
78,12403
RET
665
1694
GÜL
OGUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,12298
RET
666
1091
ZEYNEP
NAMLI
LİSE
78,10126
RET
667
935
TUĞÇE
KAYABAŞI
LİSE
78,09874
RET
668
2283
NESRİN
TURAL
LİSE
78,08609
RET
669
739
DERYA
YEŞİLOVA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,08172
RET
670
246
AYSU
SİVRİKAYA
LİSE
78,05574
RET
671
923
SELDA
ASLAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,05009
RET
672
2618
ASLI
GENÇ
LİSE
78,04815
RET
673
24
BURÇİN BÜŞRA
KAYA
MESLEK LİSESİ
78,03805
RET
674
1953
ZEYNEP
GÖKALP
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
78,02274
RET
675
228
AYŞENUR
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,02095
RET
676
32
RUMEYSA
ÖZTÜRK
LİSE
78,02034
RET
677
2507
PINAR
CEYLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,01313
RET
678
893
SUNA
TOSUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,00531
RET
679
1174
NURAY
BOZBAYIR
LİSE
77,99506
RET
680
1572
BURCU
ÖZKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,98505
RET
Sayfa 19 / 80
ESRA
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,97723
RET
2172
HANİFE
ÇANKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,97582
RET
683
402
LEYLA
PELİT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,9648
RET
684
149
EMİNE
COŞKUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,94134
RET
685
2222
SENİHA
MÜBERRA
AKKOL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,93577
RET
686
1850
HATİCE
TABAKCIOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,92467
RET
687
954
EBRU
ÇANTAL
LİSE
77,92425
RET
688
1842
KADRİYE
TEPELİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,92237
RET
689
743
KÜBRA
TÜTÜNCÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,91788
RET
690
425
ŞERİFE ŞULE
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,91788
RET
691
2408
NAZAN
ÇETİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,91588
RET
692
2864
HİLAL
KILIÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,90478
RET
693
286
EMİNE
ŞEN
LİSE
77,89896
RET
694
224
AYDAN
KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,8851
RET
695
153
HACER
KARACAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,88481
RET
696
1693
MELİKE
BIYIKLI
LİSE
77,88379
RET
697
1388
CEYLAN
BALDAS
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,88161
RET
698
129
DİLEK
ACAR
LİSE
77,88126
RET
699
1545
CEREN
DEMİRCİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,8807
RET
700
489
EZGİ
KILIÇ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
77,88019
RET
701
1169
FATMA PINAR
ÇALIMLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,87699
RET
702
2999
EBRU
ÖZDEMİR
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
77,87558
RET
703
815
MÜRVET
ÇİMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,86455
RET
704
783
AYŞE
KÜÇÜKASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,86135
RET
705
1380
MİRAYŞEYMA
KAPTAN
LİSE
77,86104
RET
706
1264
DİLEK
KESKİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,85994
RET
707
2338
BUKET
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,85202
RET
708
1884
SATİYE
GÜNGÖR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,83443
RET
709
1110
HATİCE
EKŞİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,82687
RET
710
907
HAVVA
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,81245
RET
711
780
TUĞBA
SARIGÜL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,80805
RET
712
394
ÇİĞDEM
ÇELEBİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,78777
RET
713
2079
ARZU
ŞEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,77854
RET
714
1451
AYŞE
ZENGİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,77727
RET
715
82
BİRGÜL
FİDAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,77497
RET
716
1277
NURDAN
GÜLBÜZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,77057
RET
717
1137
FATMA
GÖNDÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,75188
RET
718
2605
ESRA
BİÇER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,75009
RET
681
83
682
Sayfa 20 / 80
719
555
TUBA
KİRAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,74726
RET
720
884
ESMA
ASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,74726
RET
721
9
ÇİĞDEM
GÜRBÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,73944
RET
722
613
BÜŞRA
MADEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,73765
RET
723
1681
ÖZLEM
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,7356
RET
724
1947
NURAY
TUZCU
LİSE
77,73459
RET
725
2826
SALİHA
KEÇECİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,72221
RET
726
349
ASİYE
BAŞAKAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,7206
RET
727
586
AYŞE
KOÇ
LİSE
77,71942
RET
728
1200
DİLEK
ÖZASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,71136
RET
729
1549
NAZLI
TAŞTI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,70671
RET
730
135
SEMA
CANLI
LİSE
77,69666
RET
731
2485
DİDEM
AKINCI
LİSE
77,69413
RET
732
2021
ELÇİN
ATLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,6783
RET
733
951
NECMİYE
DURU
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
77,6783
RET
734
1401
PINAR
KAHRAMAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,67384
RET
735
104
SEBAHAT
CULPAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,66727
RET
736
428
FAHRİYE
AKYÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,65946
RET
737
1868
AYŞE
GÜLLÜ
LİSE
77,65115
RET
738
1
BAHAR
CEBECİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,64985
RET
739
2981
EZGİ
TURAL
LİSE
77,64609
RET
740
109
ÖZLEM
TEKDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,64306
RET
741
1009
KÜBRA
YILMAZ
MESLEK LİSESİ
77,64104
RET
742
2089
GÜLHAN
CEBECİOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,64076
RET
743
481
SEVGİ
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,6392
RET
744
2354
SEDA
AYDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,636
RET
745
688
ESRA
ÇİNÇİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,63458
RET
746
2081
GÜLŞEN
AYDIN
ADALET MESLEK
Y.O.
77,63458
RET
747
2599
FATOŞ
İRVÜL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,62987
RET
748
1478
ÖZGE
TUNÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,62676
RET
749
225
ZEYNEP
TIRAMPAOĞLU
LİSE
77,6208
RET
750
275
ÖZGE
ÖZTEMÜR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,61894
RET
751
760
HURİYE
ANAÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,61877
RET
752
1011
YASEMİN
İNCETAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,61877
RET
753
2175
GAMZE
ALKAN
LİSE
77,61322
RET
754
2164
EBRU
ACUN
LİSE
77,60816
RET
755
933
FULYA
ÖZKESKİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,59909
RET
756
2216
SEZEN
ÇELİK
ADALET MESLEK
Y.O.
77,59228
RET
Sayfa 21 / 80
757
759
AYSUN
KARATAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,5859
RET
758
2830
ELİF
KÖKLÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,58446
RET
759
1054
ELİF
ÇİL
LİSE
77,57276
RET
760
2635
ŞEYDA
AKÇOMAK
LİSE
77,57023
RET
761
1210
BURCU
DERİCİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,5578
RET
762
1317
MERVE
ŞAHİN
LİSE
77,55253
RET
763
521
SALİME
ATALAY
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
77,54819
RET
764
468
SEMRA
ÇAKIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,54678
RET
765
2
ZELİHA
TABAN
LİSE
77,54494
RET
766
2742
NURAY
CİRİT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,54357
RET
767
1133
FATMANUR
AVCI
LİSE
77,53988
RET
768
1576
YELİZ
DENİZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,53896
RET
769
2440
NERMİN
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,53434
RET
770
2084
NESLİHAN
ÇAKIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,5187
RET
771
2278
YASEMİN
KARAKUŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,5187
RET
772
1289
YELİZ
KURU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,51094
RET
773
2206
ŞENGÜL
ÖZER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,49204
RET
774
1581
ASLI
KARAVELİOĞLU
LİSE
77,49184
RET
775
495
ÖZGE
AĞZIKÜÇÜK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,48422
RET
776
439
NECLA
KAYGISIZ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
77,48422
RET
777
474
KEZBAN
KOÇBAŞI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,47178
RET
778
1964
NAZİFE
UDUM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,46488
RET
77,44512
RET
779
383
NURTEN
BATUR
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
780
2310
RUKİYE
DEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,4373
RET
781
1813
TUBA
KELEŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,43619
RET
782
1316
ÖZLEM
ÇIPLAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,4309
RET
783
1209
BURCU
TEPE
ADALET MESLEK
Y.O.
77,42948
RET
784
2325
LEYLA
BAŞBOĞA
LİSE
77,42862
RET
785
1523
İSMİGÜL
KARSLIOĞLU
LİSE
77,42356
RET
786
1931
HÜLYA
ÖZEREN ÇAYLAK
MESLEK LİSESİ
77,41597
RET
787
2393
KÜBRA
TUNÇAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,40602
RET
788
2571
BİLGE
KUYUCU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,40282
RET
789
1280
MAŞİFE
BAYRAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,3982
RET
790
35
MERVE
AYTEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,39432
RET
791
1067
ZEHRA DAMLA
DEMİL
LİSE
77,39321
RET
792
67
EBRU
SUSOY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,3918
RET
793
1749
CEREN
YALÇINKAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,38343
RET
794
415
SERAP
AKSEKİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,37673
RET
Sayfa 22 / 80
795
1139
GÜLMELEK
YÜKSEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,37474
RET
796
1889
HİLAL
YILMAZ
ADALET MESLEK
Y.O.
77,37296
RET
797
2292
PINAR
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,37296
RET
798
2395
YURDAGÜL
ÖZTÜRK TURHAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,37234
RET
799
130
MELİKE
ÖNER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,37012
RET
77,36551
RET
800
269
EDA
ESMER
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
801
2364
MEDİNE
GÜNEŞ
LİSE
77,3654
RET
802
2056
SEDA
KÖSEN
LİSE
77,36288
RET
803
2331
MAHİ
CANPOLAT
LİSE
77,35781
RET
804
2259
BERNA
TEKELİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,3559
RET
805
1233
YAĞMUR
SEZİK
LİSE
77,35529
RET
806
2753
HÜLYA
GÜMÜŞ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
77,3527
RET
807
2645
NESLİHAN
BAŞTÜRK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,34805
RET
808
459
RUHAN
KARAKAYA
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
77,34346
RET
809
1097
PELİN
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,34346
RET
810
283
DAMLA
PALIT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,34026
RET
811
361
SEHER
ERGÜL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,34026
RET
812
2711
EMİNE
ÜNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,33103
RET
813
1359
HÜLYA
EVİRGEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,32782
RET
814
2590
SULTAN
AKBAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,32397
RET
815
1988
ARİFE
GENÇEL
MESLEK LİSESİ
77,31988
RET
816
69
NİLÜFER
YELSELİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,31539
RET
817
1003
TUĞBA
İLHAN
LİSE
77,31483
RET
818
2586
HADİCETÜLKÜB DİKTAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,31287
RET
819
2781
SELİN
DOĞANAY
LİSE
77,3123
RET
820
564
ELİF
BASKIN
LİSE
77,30977
RET
821
2070
ÖZLEM
TEMİRCİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,30116
RET
822
1643
YEŞİM
AKCA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,29989
RET
823
1219
CANAN
KÜÇÜK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,29938
RET
77,29654
RET
824
1400
SEDA
ŞAHİN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
825
268
SUZAN
AHI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,28232
RET
826
2230
SELİN
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,28232
RET
827
1394
SEMRA
DEMİRBAŞ
LİSE
77,28196
RET
828
1680
PAKİZE
ÇELİKSERT
LİSE
77,26678
RET
829
467
TUBA
TAZECAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
77,26527
RET
830
1954
SEVİL
EVCİL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,26451
RET
831
1407
AYŞEN
CESUR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,26011
RET
832
2476
HALİSE
DEMİREL ÇİFTÇİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,25886
RET
Sayfa 23 / 80
833
213
ÇAĞLA
AKSOY
MESLEK LİSESİ
77,25414
RET
834
2888
EMİNE
ARI
LİSE
77,25414
RET
835
2572
İKBAL SEDA
İNANAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,25246
RET
836
2859
HATİCE
KARTALER
MESLEK LİSESİ
77,25161
RET
837
2040
SEDA
KÖSE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,24642
RET
838
822
NURCAN
ARSAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,24002
RET
839
2121
DERYA
AÇIKGÖZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,22758
RET
840
1616
CANSU
CAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,22438
RET
841
2005
EMEL
BULUT
LİSE
77,21873
RET
842
271
GÜLBAHAR
BOZKUŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,21614
RET
843
2773
İMREN
YEŞİLYURT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,21174
RET
844
79
SEMRA
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,20874
RET
845
75
BANU
ELTER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,19645
RET
846
23
SULTAN
ÇALIŞKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,1899
RET
847
2625
SİBEL
CANSARAN
LİSE
77,18848
RET
848
2765
EBRU
İZTAŞ
LİSE
77,18587
RET
849
936
HAVVA
ÇAYLI
LİSE
77,17827
RET
850
51
AYŞEGÜL
BİLGİLİ
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR
77,17284
RET
851
1603
DİLEK
ALTAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,16823
RET
852
2875
BİRSEN
ERSOY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,16644
RET
853
1322
ESRA
AKCA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,154
RET
854
610
CANSU
KOCABAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,14579
RET
855
1109
ASUMAN
BASUT
LİSE
77,1454
RET
856
1260
ÇİĞDEM
EKŞİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,14349
RET
857
2351
ÇAĞLA
ÇİLİNGİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,14298
RET
858
2610
BURCU
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,14139
RET
77,13658
RET
859
2486
ESRA
TUYNAK
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
860
810
EMİNE
AYAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,13375
RET
861
789
BURCU
KELEŞ
LİSE
77,13276
RET
862
818
GÜLER
KURT
LİSE
77,12264
RET
863
797
ESRA
ÖKTEM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,11952
RET
864
878
TUĞBA
GÜÇLÜ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,1194
RET
865
1049
HANİFE
KAYMAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,11811
RET
866
30
LEYLA
BAYRAM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,11501
RET
867
2401
FATMA
AYDIN
ADALET MESLEK
Y.O.
77,11312
RET
868
2213
ESRA
ÇAKIR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,10601
RET
869
2090
HUMEYRA
ŞADOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,10182
RET
870
2644
ZEYNEP
GÜVEN
LİSE
77,07713
RET
Sayfa 24 / 80
871
284
FİLİZ
KARACA
LİSE
77,0746
RET
872
1919
DİLEK
BAŞSARI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,0726
RET
873
1682
PINAR
ŞEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,07104
RET
874
2714
GÜL
BARAN
LİSE
77,06954
RET
875
1755
DÖNÜŞ
PEHLİVANLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,06799
RET
876
484
MERVE
ÖZCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,06799
RET
877
1912
PINAR
KOCA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,06478
RET
878
445
FATMA
TÜM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,06434
RET
879
1413
NURCAN
YURDABAKAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,05994
RET
880
381
MERVE NUR
SARITAŞ
MESLEK LİSESİ
77,05185
RET
881
839
ZEYYEN
KENGER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,04133
RET
882
1740
FATMA
YAŞASIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,03812
RET
883
1331
NİLGÜN
EROĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,02889
RET
884
76
GÜL
BAYAZİT SAYAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,02889
RET
885
1885
YILDIZ
KARAGÖZ
MESLEK LİSESİ
77,02402
RET
886
819
SALİHA
ASLANKILIÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,02037
RET
887
1671
GÜNGÖR
POLAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,01466
RET
888
563
AZRA
TEZCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,01466
RET
889
170
YELİZ
ÖZSOY
LİSE
77,01138
RET
ADALET MESLEK
Y.O.
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
77,00684
RET
77,00223
RET
890
678
PAKİZE
ÇALIK
891
1337
NEZAKET
ÖZGÜL
892
2520
ÖZLEM
KARA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,00223
RET
893
995
GAMZE
KABAKCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,99902
RET
894
1164
HASRET
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,99441
RET
895
196
MAHİYE
CİNGÖZ
LİSE
76,98356
RET
76,98338
RET
896
111
EMİNE
KAPLAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
897
1796
KADRİYE
SÖNMEZ
MESLEK LİSESİ
76,98103
RET
898
694
EBRU
TURAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,97698
RET
899
2049
ZELİHA
UZUNKOL
LİSE
76,97598
RET
900
741
BÜŞRA
BİLGİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,97236
RET
901
1790
ÖZLEM
KOÇ
LİSE
76,96587
RET
902
2205
PINAR
KÖSEN
LİSE
76,96333
RET
903
1468
YETER
KAHRAMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,96313
RET
904
807
HAVVA
YAZICI
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
76,96313
RET
905
2994
EZGİ
ALTUNÖZ
LİSANS ÜSTÜ
76,95069
RET
906
1742
MERYEM
DURSUN
LİSE
76,94817
RET
907
2919
DENİZ NACİYE
ÇALIN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,94332
RET
908
1157
İNCİ
ÇEVİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,93967
RET
Sayfa 25 / 80
909
2740
ESMA
ONAT
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
76,93185
RET
910
1496
YURDAGÜL
CESUR
LİSE
76,93046
RET
911
1670
ELİF
KARAGÖL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,92403
RET
912
11
MEHRİBAN
SARIÇİÇEK
LİSE
76,92035
RET
913
2668
ESRA
AKKURT
LİSE
76,92034
RET
914
2873
DAMLA
GÜLTEKİN
LİSE
76,91528
RET
915
47
NAZLICAN
GÜNAY
LİSE
76,91276
RET
916
731
UMMAHANI
ENGİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,90802
RET
917
568
GÜLCAN
TEPE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,90377
RET
918
2692
MERVE
KAHRAMAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,89915
RET
919
2101
ŞEYDA
ÇEÇEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,89878
RET
920
1890
AYŞE GÜL
DÜNDAR
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
76,89878
RET
921
430
CANAN
MERCAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,89265
RET
922
1871
DERYA
ÇETİN
LİSE
76,89
RET
923
2523
DEMET
DEDEOLUK
LİSE
76,88748
RET
924
1167
YASEMİN
AKGÜN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,88616
RET
925
2508
DİDEM
ÇAM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,88493
RET
926
1246
ZUHAL
ASAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,88406
RET
927
469
AYŞE
AKSAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,88386
RET
928
2324
EMİNE
İNAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,88173
RET
76,87994
RET
929
259
NAZİFE DENİZ
KIZILTEPE
ADALET MESLEK
Y.O.
930
2012
NAZAN
BİRLİKBAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,87297
RET
931
1771
SİNEM
TAŞ
LİSE
76,8723
RET
932
1040
FATMA
YALÇIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,87212
RET
933
1369
GÜLÜZAR
ÇELİK
LİSE
76,86471
RET
934
1873
ESRA
HAYTAOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,86187
RET
935
1450
ÖZGÜL
IŞIK
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
76,85968
RET
936
628
SİNEM SELDA
ÜNAL
LİSE
76,84954
RET
937
1487
ZEYNEP
BİÇER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,84868
RET
938
2051
MELİKE
AVCI
LİSE
76,84701
RET
939
138
ESRA
BOLAT
LİSE
76,84701
RET
940
753
İLKNUR
AKSU
LİSE
76,84449
RET
941
569
SEVGİ
TUNA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,83779
RET
942
834
NURTEN
ÇAL
LİSE
76,83623
RET
943
865
ELİF
AY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,83549
RET
944
2379
FULYA
YILMAZ
MESLEK LİSESİ
76,83437
RET
945
1437
GÜLFEN
KEKLİK
LİSE
76,83436
RET
946
1543
ELİF
KALİNCİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,82841
RET
Sayfa 26 / 80
947
2633
FİGEN
ALKAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,8267
RET
948
2463
ZEYNEP
SEKMEN
LİSE
76,82173
RET
949
1142
FADİME
SARIÇOBAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,81455
RET
950
940
ELVAN
GEZGİNCİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,80471
RET
951
773
FEVZİYE
ÇEMEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,80031
RET
952
2284
ASLI
ÇEKER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,79393
RET
953
2214
SELMA
KURUDERE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,77225
RET
954
1102
ŞENAY
DOĞAN
LİSE
76,76862
RET
SABRİYE
AKSU
ADALET MESLEK
Y.O.
76,76123
RET
955
70
956
2510
HİLAL
BEYCİOĞLU
LİSE
76,76103
RET
957
729
CANSU
CAN KIRAN
LİSE
76,75851
RET
958
2231
ÖZLEM
FIRTANA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,75624
RET
959
663
GÖZDE
ÇELİK
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR
76,74701
RET
960
416
SULTAN
KOCA
LİSE
76,74586
RET
961
2169
HAVVANUR
GÜN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,73777
RET
962
1999
HATİCE
KALE
LİSE
76,72817
RET
963
655
SEVİM
ŞİMŞEK
LİSE
76,72563
RET
964
1086
EMİNE
KARADAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,72533
RET
965
1508
SEMA
BEKKİ
MESLEK LİSESİ
76,713
RET
966
562
SELİN
ÇAKIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,71111
RET
967
719
SEVDENUR
ULUS
MESLEK LİSESİ
76,71046
RET
968
785
TÜLAY
KESKİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,70932
RET
969
1554
ESRA
İŞBAKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,70471
RET
970
1381
ESRA
ÇÖL
LİSE
76,69024
RET
971
2973
GÜLPERİ
ŞEKER
LİSE
76,69023
RET
972
411
ELİF
ŞENDİL
MESLEK LİSESİ
76,69023
RET
973
2655
DERYA
IRMAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,68369
RET
974
348
TUĞÇE
EGE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,68303
RET
975
911
FATMA BENGÜ
AĞCADAĞ
MESLEK LİSESİ
76,66494
RET
976
665
CANAN
KOÇ TÜRKER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,66241
RET
76,65779
RET
977
2445
DUYGU
ÖNAT
ADALET MESLEK
Y.O.
978
252
GÜLCAN
TOPRAK
MESLEK LİSESİ
76,65736
RET
76,62702
RET
979
915
ŞURA
EKİCİ
MESLEK LİSESİ(4
YILLIK)
980
1006
GİZEM
KARAÇAM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,62653
RET
981
2390
SAİME
YOLDAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,62653
RET
982
2398
HACER
BOZAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,62189
RET
983
1207
GÖZDE NUR
GİRGİN
LİSE
76,60932
RET
984
1814
ELİF
AKNAR
LİSE
76,60678
RET
Sayfa 27 / 80
985
85
ÖZLEM
UZUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,60484
RET
986
2794
AYDAN
GÜLDALI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,59843
RET
987
2451
HACER
ÜNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,59843
RET
988
1182
ZUHAL
SÖZÜDOĞRU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,59843
RET
989
918
TUĞÇE
ELİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,59806
RET
990
987
ELİF
KILIÇ
MESLEK LİSESİ
76,59162
RET
991
1188
HATİCE
ÖZTÜRK
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
76,5892
RET
992
1312
ZEYNEP
KABAKLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,57959
RET
993
315
KEZBAN
DARILIOĞULLARI LİSE
76,57897
RET
994
2825
ZÜLEYHA
EMANET
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,57356
RET
995
1294
VAHİDE DİCLE
KUŞÇU
LİSE
76,56885
RET
996
641
ASLI
TINMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,56857
RET
997
2891
NEZİHA
AVŞAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,56253
RET
998
2962
BÜŞRA
YARAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,55933
RET
999
1287
GÜLAY
KARAGÜLLE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,55151
RET
1000
1562
BAHAR
ŞENER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,54049
RET
1001
444
MERVE
OLGUN
LİSE
76,53851
RET
1002
716
MEHTAP
DEDE
ADALET MESLEK
Y.O.
76,53409
RET
1003
2163
GÜLDEREN
ÖZDEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,53399
RET
1004
1448
MELEK
ARLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,53267
RET
1005
1000
DERYA
DİLEÇ
MESLEK LİSESİ
76,52839
RET
1006
87
HANİFE
BULUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,52627
RET
1007
1308
DİLEK
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,52627
RET
1008
1791
ZELİHA
AKKAŞ
LİSE
76,52587
RET
1009
2247
EDA
TAŞ
LİSE
76,52334
RET
1010
916
ESRA
AKKOÇ
LİSE
76,51828
RET
1011
1047
NESLİHAN
ŞALLI
LİSE
76,51575
RET
1012
2632
MEKSELİNA
GÖK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,50921
RET
1013
1986
NİMET
ŞAHİN
LİSE
76,50563
RET
1014
1376
HATİCE
AKAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,49881
RET
1015
615
DUYGU
ŞANLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,49819
RET
1016
2139
BAHAR
VELETLİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,49677
RET
1017
2181
BÜŞRA
KÜÇÜKEKMEKCİ
LİSE
76,49553
RET
1018
1534
TUĞÇE
ŞAHİN
LİSE
76,48793
RET
1019
2725
SERAP
UYSAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,48562
RET
1020
2899
AYŞE
EREN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,48255
RET
1021
351
DUYGU
EREN
LİSE
76,47529
RET
1022
934
TUĞBA
HAKTANIR
MESLEK LİSESİ
76,47023
RET
1023
2785
SEVAL
YAMAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,46803
RET
Sayfa 28 / 80
1024
2166
KADRİYE
ERYILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,46691
RET
1025
2983
NURİYE
TEKİNDUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,46229
RET
1026
2097
ŞÜKRAN
GÜNEŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,45909
RET
1027
108
ELİF
İNAN
LİSE
76,45759
RET
1028
2862
EMEL
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,44665
RET
1029
728
EMİNE
MADAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,44605
RET
1030
2628
ZEHRA
GÜLEÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,44605
RET
1031
1944
ÖZLEM
LALE
MESLEK LİSESİ
76,44494
RET
1032
2018
NURAY AYLİN
ÜNER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,43883
RET
1033
2664
DİLEK NADİDE
ERTÜRK
LİSE
76,43736
RET
1034
434
HATUN
KIZILBOĞA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,43056
RET
1035
1987
FAHRİYE
SÖZEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,42846
RET
1036
236
FATMA
ÖZMEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,42636
RET
1037
1763
DEMET
ÜLGER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,41999
RET
1038
1488
ELİF
AKGÜN
MESLEK LİSESİ
76,41713
RET
1039
413
BERNA
KIRATLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,41076
RET
1040
611
DUYGU
ŞAHİN
LİSE
76,40702
RET
1041
2281
HATİCE
BERKSUN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,39978
RET
1042
1511
ŞERİFE ÖZDEN
UÇAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,39768
RET
1043
311
SAADET
ÖZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,39333
RET
1044
1997
GÜLHAN
GÖK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,39328
RET
1045
1007
DİLBER
AKDOĞANÖZÜ
MESLEK LİSESİ
76,38931
RET
1046
2448
GÜLÇİN
YILDIRIR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,38659
RET
1047
1945
FATMA
DUYAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,38449
RET
1048
662
EMİNE
SATAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,37449
RET
1049
2212
AYTEN
ALTIOK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,36987
RET
1050
1716
YETER
KARATAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,36846
RET
1051
2446
ÖZGE
ARSLANTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,36526
RET
1052
1631
CEREN
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,3625
RET
1053
1002
ÖZGE
ALTUNYILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,36205
RET
1054
908
PINAR
ÇÜTCÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,35885
RET
1055
292
SEDA
KÖK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,35602
RET
1056
2741
ESRA
BOLATTEKİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,33539
RET
1057
838
İLKNUR
YILMAZ BALIKCI
MESLEK LİSESİ
76,33368
RET
1058
520
SÜMEYYA
TEKİN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
76,32794
RET
1059
2392
GAMZE
KARADİŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,32616
RET
1060
1965
FAZİLET
KARAKÖSE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,32503
RET
1061
2403
NİHAL
AKIN
LİSE
76,31851
RET
1062
107
GÜLSÜM
ÇAKIR
LİSE
76,30081
RET
Sayfa 29 / 80
1063
1033
BÜŞRA
DURCEYLAN
LİSE
76,29828
RET
1064
2232
FUNDA
ÖZENER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,29488
RET
1065
500
EMEL
ŞEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,28065
RET
1066
1240
EMRE
GÜNGÖR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,27666
RET
1067
2783
CEYLAN
ATMACA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,27425
RET
1068
435
MERVE
BOZTAŞ
LİSE
76,27047
RET
1069
2062
İNANÇ
BARLAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,26963
RET
1070
1896
HASGÜL
CAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
76,2636
RET
1071
1295
SİNEM
KOÇAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,25028
RET
1072
1525
ELVAN
ARSLAN
MESLEK LİSESİ
76,24012
RET
1073
2723
GONCAGÜL
BERBER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,23374
RET
1074
2698
MELİKE
ERKUL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,23053
RET
1075
1724
HİLAL
ÖZAY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,23039
RET
1076
2567
SERPİL
BAKNI
LİSE
76,23001
RET
1077
2608
BÜŞRA
TATLI
MESLEK LİSESİ
76,23001
RET
1078
2013
MELEK
DOĞAN
MESLEK LİSESİ
76,21736
RET
1079
2506
SELİN
FİLİK
LİSE
76,21736
RET
1080
452
TUĞBA
YÜCEL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,2128
RET
1081
1509
ÇİLEM
KARA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,21028
RET
1082
2224
HANDE
GÜLCAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,20191
RET
1083
1302
TUĞBA
ÇİNAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,19464
RET
1084
404
KÜBRA
ÖZMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,18503
RET
1085
1687
ŞERİFE
KARAKAYA
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
76,1822
RET
1086
1245
ŞEYMA
DİLBİRLİĞİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,17259
RET
1087
517
YETER
KILIÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,16976
RET
1088
2867
FATMA
KIZILCA
LİSE
76,16679
RET
1089
2064
NESRİN
ÖZDAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,16336
RET
1090
344
SATİ
KUTSAL
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
76,16016
RET
1091
2938
TUBA
AYDENİZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,15564
RET
1092
1065
ŞERİFE
ERDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,15092
RET
1093
2343
LEYLA
IŞIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,14452
RET
1094
21
ŞEHNAZ
KÜÇÜK
LİSE
76,13644
RET
1095
1379
NİMET
ÜLKER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,13575
RET
1096
711
AYSUN
SÜSLÜ
ADALET MESLEK
Y.O.
76,13528
RET
1097
499
GÜLNUR
ŞEKER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,12256
RET
1098
1874
HAZEL
YAĞMUR
DOĞAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
76,11964
RET
1099
198
ŞERİFE
DEMİRTAŞ
LİSE
76,11368
RET
1100
2674
ZEYNEP
UZUNPINAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,11167
RET
Sayfa 30 / 80
1101
576
SERAP
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,10862
RET
1102
2612
RUKİYE
KAPLAN
LİSE
76,1061
RET
1103
2204
MEDİNE
DURAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,10058
RET
1104
2621
BAHAR
KALAYCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,0976
RET
1105
291
GAZEL
SEZEN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
76,09298
RET
1106
2416
SEDA
YAVUZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,09178
RET
1107
2303
ÖZGE
AKYÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,08658
RET
1108
1259
VESİLE
TAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,08529
RET
1109
215
LALE EZGİ
BAYKANOĞLU
LİSE
76,08334
RET
1110
1121
ZELİHA
KARACA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,08299
RET
1111
326
ASLI ZÜLAL
YILDIZ
LİSE
76,08081
RET
1112
350
NAZLI
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,08054
RET
1113
2852
SEVGİ
DEMİRER
LİSE
76,07828
RET
1114
448
FATMA
ÖZGÜL
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
76,07734
RET
1115
2855
HAZAL ÖZLEM
KAYA
LİSE
76,07576
RET
1116
633
CENNET
ERTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,07555
RET
1117
17
MEHTAP
ŞİŞLİOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,07414
RET
1118
2077
SEDA
SEVİM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,07414
RET
1119
1748
NESLİHAN
KAYABAŞI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,07189
RET
1120
2203
EZGİ
GÖKSU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,06952
RET
1121
1840
NURGÜL
KEKEÇ
LİSE
76,06952
RET
1122
2626
BAHAR
MEZARCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,06952
RET
1123
513
ŞEYMA
ARICI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,06773
RET
1124
2869
NESLİHAN
AYDEDE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,06632
RET
1125
1213
GÜLHAN
HARMANCIKLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,06632
RET
1126
1061
SERVET
KAVAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,0654
RET
1127
2017
TUBA
AVCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,05708
RET
1128
1237
HATİCE
AKTAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,05671
RET
1129
2809
FATMA
GÜDÜCÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,05068
RET
1130
817
AYŞEGÜL
ÜNAY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,03022
RET
1131
287
EDA
KOŞAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,02792
RET
1132
1960
MEHTAP
ASLAN
LİSE
76,0277
RET
1133
845
AYHAN
KELEPÇE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,02722
RET
1134
2552
FATMA NUR
GÜNGÖR
LİSE
76,02265
RET
1135
1717
SEDA
ÖZKULELİ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
76,013
RET
1136
1101
AYŞEGÜL
KAVUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,01158
RET
1137
1304
SANİYE
ALICI
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
76,00659
RET
1138
1683
BÜŞRA
ŞEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,00384
RET
Sayfa 31 / 80
1139
1391
NURAY
DALĞIRAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,00197
RET
1140
2168
ZEYNEP
AKDAĞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,99944
RET
1141
2276
CENNET
ERHAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,99944
RET
1142
2261
NEŞE
KEĞANLI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,98625
RET
1143
2333
ASLI
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,9803
RET
1144
2227
SELVA ECEM
YASSIBAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,9803
RET
1145
2178
ÜMMÜGÜLSÜM
PAKSOY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,9739
RET
1146
2495
KÜBRA
ANITKAN
LİSE
75,96749
RET
1147
2088
ÖZLEM
TOKMAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,96608
RET
1148
1472
MERVE
DÜLGER
LİSE
75,96196
RET
1149
113
SEMRA
AÇIKGÖZ
LİSE
75,95943
RET
1150
1612
SÜMEYYE
KAYA
LİSE
75,94932
RET
1151
630
SEMRA
ERKEÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,94582
RET
1152
667
BİNNUR
SERTKAYA
LİSE
75,93667
RET
1153
2573
AYŞEGÜL
TURGUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,9348
RET
1154
1144
MERVE
BULUTCU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,93301
RET
1155
450
GÜL
YAVUZER
LİSE
75,9215
RET
1156
645
AYŞE GÜLSÜM
BARIŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,8989
RET
1157
1242
GÜLSEN
AVCI
MESLEK LİSESİ
75,89874
RET
1158
2522
GAMZE
UYSAL
LİSE
75,89621
RET
1159
1344
KADER
YAMAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,89601
RET
1160
2154
SAİME ASLI
AKKAYA
LİSE
75,88103
RET
1161
31
MERAL
GÖCEN
LİSE
75,87598
RET
1162
2985
VİLDAN
AKGÜN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,87544
RET
1163
449
SEVDA
KINIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,86584
RET
1164
1707
EMİNE
YILMAZ
ADALET MESLEK
Y.O.
75,86122
RET
1165
2318
FATMA
AD
LİSE
75,85828
RET
1166
1733
EBRU
GEZGİN
LİSE
75,85828
RET
1167
2004
MÜNEVVER
OĞUZTAV
ADALET MESLEK
Y.O.
75,8566
RET
1168
1925
FERHAN
GEYİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,85198
RET
1169
1178
AYŞEGÜL
TÜRKOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,84416
RET
1170
2180
ELİF NİDA
DÖNER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,84238
RET
1171
1589
FATMA GÜL
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,83655
RET
1172
110
TÜRCA
BOZKURT
LİSE
75,83299
RET
1173
544
SÜMEYYE
ÖZER
MESLEK LİSESİ
75,83047
RET
1174
2450
SEVDA
NAR
75,82994
RET
1175
1985
TUĞBA
YILDIRIM
75,82852
RET
1176
1609
NEDİME
POLAT
75,82212
RET
ADALET MESLEK
Y.O.
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
Sayfa 32 / 80
1177
2646
ASLI
ARTIRIK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,81896
RET
1178
2601
NECLA
ŞIKLI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,81666
RET
1179
3010
BANU
ERDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,81251
RET
1180
2497
ELİF
GÜLER
MESLEK LİSESİ
75,81024
RET
1181
1037
SİBEL
BAYRAM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,81017
RET
1182
25
CEMİLE
DEMİRCİ
LİSE
75,80265
RET
1183
209
SÜMEYYE
HÜLYA
BİTGİN
LİSE
75,79507
RET
1184
1386
YAĞMUR
EROL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,79048
RET
1185
216
MERYEM
MUTLU
LİSE
75,78747
RET
1186
2559
KADER
KERBALI
LİSE
75,78495
RET
1187
502
İLKNUR
CEVİZ
LİSE
75,78495
RET
1188
1552
BÜŞRA
TEKİN YAPRAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,78444
RET
1189
2934
HATİCE
ESMEK
LİSE
75,78242
RET
1190
1010
ŞÜKRİYE
ELGÜN
LİSE
75,78242
RET
1191
2960
DİLŞAD
BOZKURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,78124
RET
1192
1288
BAHAR
YAZ
LİSE
75,77736
RET
1193
2562
PINAR
GÜRDAL
LİSE
75,77484
RET
1194
1161
HÜSNE
ERGÜVEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,76276
RET
1195
1087
SABİRE
ÖZKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,76276
RET
1196
1566
RANA
DİNÇ
LİSE
75,76219
RET
1197
2795
ÖZLEM
DAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,75494
RET
1198
1081
ÖZLEM
DESTEGÜL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,75174
RET
1199
2215
AYŞEGÜL
KOYUNSEVER
LİSE
75,74448
RET
1200
1062
BÜŞRA
TANYERİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,7361
RET
1201
2304
EMİNE
DURU
LİSE
75,73185
RET
1202
2185
MERYEM
BOLAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,72828
RET
1203
1689
AYŞE
SAZAK
MESLEK LİSESİ
75,72828
RET
1204
2435
EMEK
ÖNGÖR
LİSE
75,72426
RET
1205
1854
SÜMEYYE ÜLKÜ KARA
LİSE
75,7192
RET
1206
1633
NURCAN
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,71264
RET
1207
992
İPEK
TÜLÜMEN
LİSE
75,71161
RET
1208
401
SİBEL
YAVUZKILIÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,70674
RET
1209
1333
EBRU
YILDIRIM
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
75,70341
RET
1210
147
CANAN
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,68915
RET
1211
525
MERVE
TURAN
MESLEK LİSESİ
75,68632
RET
1212
2472
EMİNE
DEMİRAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,68475
RET
1213
864
GÜLBİN
SÜNGER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,67816
RET
1214
1858
YASEMİN
GÜLER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,67596
RET
1215
1154
ELİF
GÖRGÖZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,67386
RET
Sayfa 33 / 80
1216
856
MERVE
ESER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,67355
RET
1217
1272
NAZLI
BAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,67034
RET
1218
1387
ELİF
BAYRAKTAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,66252
RET
1219
1512
MEHTAP
KILIÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,65932
RET
1220
1711
MERVE
ÇETİN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
75,65791
RET
1221
2340
İMREN
KAVAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,6547
RET
1222
1811
ADALET
DURANSEL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,64957
RET
1223
1767
ESRA
PİŞMİŞOĞLU
LİSE
75,6484
RET
1224
2068
ZÜMRÜT
TÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,64547
RET
1225
1588
ARZU
ADIGÜZEL
ADALET MESLEK
Y.O.
75,64227
RET
1226
313
BURCU
YILMAZ
LİSE
75,64082
RET
1227
1140
ELİF
BUGAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,63408
RET
1228
738
ESMA
AKBABA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,62983
RET
1229
2114
VESİLE
GEÇİT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,62969
RET
1230
2541
RÜVEYDA
DİKKAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,62759
RET
1231
2978
HATİCE
AYDEMİR
LİSE
75,62565
RET
1232
2348
HAVVA
TÜRKMEN
MESLEK LİSESİ
75,62564
RET
1233
2718
GÖZDE
AKCA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,62343
RET
1234
2665
TÜRKAN
KARADAĞ
LİSE
75,613
RET
1235
128
NURDAN
SAĞLAM
LİSE
75,61299
RET
1236
49
KÜBRA
ÇAKIR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,6121
RET
1237
390
ÇİĞDEM
YALÇIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,60779
RET
1238
20
HANDAN
AVCU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,57651
RET
1239
1345
RUKİYE
ÖZTÜRK
LİSE
75,57254
RET
1240
2184
HÜSNE
KÜÇÜKCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,56869
RET
1241
490
ŞEYDA NUR
ALDAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,56087
RET
1242
989
MERVE
ER
LİSE
75,54725
RET
1243
1050
YILDIZ
ULUS
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,54614
RET
1244
2104
GÖNÜL
DEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,53741
RET
1245
2647
NURAN
KIZIL
LİSE
75,53461
RET
1246
649
NURGÜL
TURAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,52497
RET
1247
2221
CANAN
BİLDİRİCİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,52497
RET
1248
800
DURDİYE
ARSLANTAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,51976
RET
1249
1785
İREM SENA
KEÇELİ
LİSE
75,51943
RET
1250
345
CEYLAN
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,51536
RET
1251
763
HATİCE
ÖZGÜN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
75,51395
RET
1252
1943
SELİN BUSE
KÖROĞLU
MESLEK LİSESİ
75,50932
RET
1253
658
SELMA
YILMAZZOBU
LİSE
75,50678
RET
Sayfa 34 / 80
1254
2708
RABİA
TÜRK
ADALET MESLEK
Y.O.
75,50434
RET
1255
2849
BUKET
ZENGİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,50217
RET
1256
250
BURCU
TAKUŞ
LİSE
75,50174
RET
1257
2721
GÜLİSTAN
KIYKIM
MESLEK LİSESİ
75,50173
RET
1258
306
NİHAN
DENİZHAN
LİSE
75,49668
RET
1259
2509
AYLA
KARTAL
LİSE
75,49668
RET
1260
1292
BELKIS
ÖZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,49369
RET
1261
1976
BİRSEN
TOPTAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,49049
RET
1262
752
GÜLŞAH
GÜLDAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,4647
RET
1263
2861
ÖZLEM
DÖNMEZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,46383
RET
1264
2069
SERPİL
KÖYLÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,46063
RET
1265
2170
BEYZA
BAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,45601
RET
1266
19
GÖZDE
DEMİRALP
LİSE
75,45369
RET
1267
2336
KÜBRA
ÜNAL
MESLEK LİSESİ
75,45369
RET
1268
2872
KÜBRA
BODUR
LİSE
75,44863
RET
1269
2374
UMMAHAN
GÜMÜŞ
LİSE
75,44863
RET
1270
969
ELİF
ODABAŞI
LİSE
75,44357
RET
1271
2285
DİLEK
ARAS
LİSE
75,43598
RET
1272
2766
MELEK
AYDIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,43538
RET
1273
456
DİDEM
EROĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,42615
RET
1274
1601
TUĞBA
DAĞDELEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,42512
RET
1275
559
DURDANE
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,42153
RET
1276
2407
ZÜBEYDE
ERDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,41691
RET
1277
1504
GONCA
SÖNMEZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,4073
RET
1278
2732
ŞEYMA
KAYALI
LİSE
75,40311
RET
1279
400
ÖZLEM
KÜÇÜKARSLAN
75,38883
RET
1280
185
ESİN
AYKÖK
ADALET MESLEK
Y.O.
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
75,38563
RET
1281
1306
HİLAL
ASLAN
LİSE
75,38036
RET
1282
34
ÖZLEM
TUNÇAY
LİSE
75,37782
RET
1283
1092
MELİHA
AYDIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,37781
RET
1284
1564
ŞEYDA
YAKUPOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,37461
RET
1285
1980
ÇİSEM
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,36796
RET
1286
696
DUYGU
KARAKURT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,36796
RET
1287
451
MEDİHANUR
GÖKALP
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,365
RET
1288
635
GÖKCAN
ÇİÇEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,36359
RET
1289
2010
DİDEM
ÇINKIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,35897
RET
1290
1584
İMREN
TAŞDEMİR
LİSE
75,35759
RET
1291
1083
BERRİN NİSA
AKIN
LİSE
75,35253
RET
Sayfa 35 / 80
1292
464
NEFİDE
GÜLEÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,34598
RET
1293
285
DEMET
AKASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,34475
RET
1294
1095
KAMER
HAZER
MESLEK LİSESİ
75,33736
RET
1295
2946
MERYEM
KARABULUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,33551
RET
1296
2598
NURSEL
DEMİRCİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,33514
RET
1297
427
SİBEL
DEMİRTAŞ
LİSE
75,33231
RET
1298
1315
SAFİYE
EREN
LİSE
75,31461
RET
1299
412
NURSEL
GÖĞÜŞ
LİSE
75,30449
RET
1300
54
DERYA
ÇİVELEKOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,2997
RET
1301
2813
GAMZE
DAŞKIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,29783
RET
1302
1786
TUBA
GÜDE
LİSE
75,29691
RET
1303
2724
MERVE
AÇAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,29604
RET
1304
1738
SELİN
ERGİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,29321
RET
1305
207
FATMA
KOCAMAN
LİSE
75,28679
RET
1306
852
PINAR
ÜNAL
MESLEK LİSESİ
75,28679
RET
1307
1901
FİLİZ
GÜDÜ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,28651
RET
1308
2705
CEMİLE
ÜNLÜ
MESLEK LİSESİ
75,27668
RET
1309
1927
SEDA
SINIK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,27542
RET
1310
303
TUĞBA
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,27123
RET
1311
551
TUĞÇE
YILMAZER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,27102
RET
1312
648
SİBEL
AĞCA
LİSE
75,26656
RET
1313
1824
ÜMMÜGÜLSÜM
YAĞMUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,26014
RET
1314
1620
SEDA
GÜL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,26013
RET
1315
1223
TUĞBA
AKPINAR
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
75,25731
RET
1316
652
RABİA
AĞCA
MESLEK LİSESİ
75,24887
RET
1317
2099
ZEYNEP
UYANIK
LİSE
75,24633
RET
1318
1779
RUKİYE
TEMEL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,24254
RET
1319
1041
NURİYE
TONGA
LİSE
75,23875
RET
1320
894
ESRA
AYTEN YILDIZ
LİSE
75,23875
RET
1321
2412
MEHTAP
OKUMUŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,23815
RET
1322
433
ECE
GÜN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,23065
RET
1323
2050
GÖZDE
HALİFEGİL
HUKUK FAKÜLTESİ
75,22705
RET
1324
1723
MELEK
BUCAK
LİSE
75,21346
RET
1325
1875
MERVE
ERVÜZ
LİSE
75,21039
RET
1326
1162
GÜLAY
GÜMÜŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,20861
RET
1327
3001
AYSUN
SAYGIN
LİSE
75,20839
RET
1328
2930
ÖZLEM
HATILCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,19155
RET
1329
1914
MERVE
KAVLAKLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,19155
RET
1330
1297
HANİFE
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,18835
RET
Sayfa 36 / 80
1331
900
BUKET
BÜYÜKKAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,18835
RET
1332
214
İMRAN
HALAL
LİSE
75,18311
RET
1333
2255
AYŞEGÜL
DAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,17912
RET
1334
1008
MELİKE
TÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,16772
RET
1335
1273
SONGÜL
ÖZ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
75,16489
RET
1336
533
ESRA
BÜTÜN
LİSE
75,16289
RET
1337
2566
AYŞEGÜL
ABRAVCI
MESLEK LİSESİ
75,15782
RET
1338
2187
SEVİM
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,15707
RET
1339
1254
YASEMİN
TATAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,1544
RET
1340
1494
SERAB
KÖSE
LİSE
75,15024
RET
1341
515
FATMA
ŞİMŞEK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,14791
RET
1342
1205
KEZİBAN
KAYCİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,14121
RET
1343
1113
HÜLYA
AKTEMUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,13823
RET
1344
2201
BERNA
DENİZMEN
MESLEK LİSESİ
75,13507
RET
1345
2072
CANSU
TANER
LİSE
75,13001
RET
1346
1235
ELİF
ÇELİK
LİSE
75,13001
RET
1347
1958
SELVER
DUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,12721
RET
1348
2703
YASEMİN
KOCAKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,12579
RET
1349
727
NURGÜL
KOÇ
LİSE
75,11989
RET
1350
370
AYŞENUR
DOĞRUEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,11797
RET
1351
2786
MERYEM
DURAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,11477
RET
1352
251
NURDAN
DALGIN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,10603
RET
1353
1456
ŞEYMA
ATASOY
LİSE
75,10473
RET
1354
746
EMİNE
NANGİRCİ
LİSE
75,10472
RET
1355
1463
EMRİYE
ÇAKMAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,09934
RET
1356
2459
CAHİDE
NACAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,09913
RET
1357
1600
EMİNE
SOBACI
LİSE
75,09208
RET
1358
2782
MERCAN
ALPAY
LİSE
75,08956
RET
1359
1710
SEVGİ
ABAY
LİSE
75,08449
RET
1360
788
ESRA
GEDÜK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,08405
RET
1361
1675
TUĞÇE
ÇOBAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,08208
RET
1362
2138
RUKEN
KILIÇ
LİSE
75,07887
RET
1363
684
SÜREYYA
KUL
LİSE
75,07185
RET
1364
2878
ZOZAN
TARDU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,06465
RET
1365
910
SARAY
TONTUŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,06003
RET
1366
1753
GAMZE ELİF
ÇOBAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,05683
RET
1367
1015
LEMAN
İNCİMET
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,05097
RET
1368
10
BÜŞRA
YILDIZ
LİSE
75,04403
RET
1369
312
ÇİĞDEM
TAŞ
LİSE
75,0415
RET
Sayfa 37 / 80
1370
1490
AYŞE
KILIÇ
LİSE
75,03898
RET
1371
274
FADİME
KARA
LİSE
75,03139
RET
1372
1515
YELDA
DAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,03017
RET
1373
1445
AYŞEGÜL
GÖNEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,02019
RET
1374
1238
AZİZE
TANIR
LİSE
75,01622
RET
1375
2211
TUĞBA
HATA
MESLEK LİSESİ
75,01368
RET
1376
2513
FATMAGÜL
SARSAR
LİSE
75,01116
RET
1377
2377
HİCRAN
SARI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,0053
RET
1378
2468
ÇİLEM
TURAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,99889
RET
1379
1844
EZGİ RABİA
KUŞCU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,99427
RET
1380
1920
AYSUN
ÖZKAN
LİSE
74,99093
RET
1381
1150
KÜBRA
DİNER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,98966
RET
1382
1212
SELDA
ÇETİN
LİSE
74,9884
RET
1383
2269
EMİNE
ÇEŞME
LİSE
74,98587
RET
1384
946
NAİME
BIÇKICI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,98501
RET
1385
1402
YASEMİN
AYGÜL
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
74,97863
RET
1386
1225
ESRA
UYANIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,97863
RET
1387
1619
SEVAL
ÇAKIL
LİSE
74,97829
RET
1388
1084
HAYRİYE
DELİCE
LİSE
74,97829
RET
1389
2263
EZGİ
ÇETİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,97081
RET
1390
441
İLKAY
SABUN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
74,9694
RET
1391
1934
SEMA NUR
ÇELİK
LİSE
74,96817
RET
1392
776
AZİZE SEÇİL
ERCAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,96303
RET
1393
36
SONGÜL
ASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,95838
RET
1394
1466
SEVGİ
ÖZBEY
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
74,95517
RET
1395
715
SONGÜL KÜBRA DEMİRCİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,95517
RET
1396
1870
AYŞEGÜL
USLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,95423
RET
1397
677
GÜLSEREN
DURTAŞ
LİSE
74,953
RET
1398
964
AYSEL
YAMAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,94984
RET
1399
2699
HANİFE
KESKİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,94334
RET
1400
1274
ŞEHRİBAN
EVİRGEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,9303
RET
1401
636
ELİF
GÜLYÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,92851
RET
1402
2971
HAVVA
YAVUZLU
LİSE
74,92265
RET
1403
1745
GÜLER
BEYAZOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,91466
RET
1404
2970
ŞÜKRAN
AYDIN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,91466
RET
1405
2792
MEHTAP
ACAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,91466
RET
1406
971
MERYEM
HAKAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,91236
RET
1407
2796
TUĞÇE
BIYIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,91146
RET
Sayfa 38 / 80
1408
1181
ELMAS
AYDIN
MESLEK LİSESİ
74,90496
RET
1409
1430
GİZEM
KAHRAMAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
74,90364
RET
1410
508
DEMET
HAMATOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,90044
RET
1411
1261
ESRA
KÜÇÜK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,89937
RET
1412
2037
FİRDEVS
ÖZÇELİK
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
74,888
RET
1413
922
BAHAR
AKTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,8848
RET
74,87057
RET
1414
358
MERVE
GÜLDEN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
1415
2332
SEHER
BOSTANCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,86916
RET
74,86596
RET
1416
2747
SULTAN
TOMAS
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
1417
1805
YASEMİN
DEPEDELEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,86275
RET
1418
687
NUR
AKGÜN
LİSE
74,85691
RET
1419
288
YELİZ
GAZNEPOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,8552
RET
1420
2555
HÜLYA
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,8531
RET
1421
881
HÜLYA
TAŞDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,8521
RET
1422
1039
SİBEL
ÖNDER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,85032
RET
1423
2034
KÜBRA
KIZILKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,8489
RET
1424
2460
MERVA
YAŞAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,8464
RET
1425
2921
AYŞEGÜL
YENER
LİSE
74,84174
RET
1426
74
AYŞEGÜL
ÖZTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,83289
RET
1427
2473
EMEL
AYDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,82882
RET
1428
2271
ÖZLEM
HARMANCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,82827
RET
74,82686
RET
1429
1431
MELİS
KILIÇ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
1430
708
HATİCE
ŞAMİLOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,82442
RET
1431
2254
SUNAY
BAYRAM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,81904
RET
1432
2529
DÜRİYE
ESMER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,80943
RET
1433
2033
EMİNE
ÖZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,80034
RET
1434
2363
NESLİHAN
DEMİREL
MESLEK LİSESİ
74,79875
RET
1435
2372
AYŞE KÜBRA
KARAASLAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,79804
RET
1436
1761
NAZLI
PEKYÜREK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,79699
RET
1437
2498
ASUMAN
ÇÖZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,79238
RET
1438
1239
CEYLAN
ÇINAR BELEN
LİSE
74,79116
RET
1439
2124
ESENGÜL
GÜTMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,78776
RET
1440
1427
GÜLSEREN
AVCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,78776
RET
1441
2818
DERYA
AVŞAR
LİSE
74,7861
RET
1442
1574
AYŞENUR
ÖZÇINAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,78456
RET
1443
1979
ŞAZİYE BÜŞRA
ÇİÇEK
MESLEK LİSESİ
74,78358
RET
1444
1319
SİBEL
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,77994
RET
1445
3
HÜMEYRA
KUDU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,77994
RET
Sayfa 39 / 80
1446
223
SONGÜL
ÇALIŞ
LİSE
74,77599
RET
1447
1479
KÜBRA
ECDAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,77353
RET
1448
1540
ELİFE
KALIP
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,76956
RET
1449
2659
EBRU
KOÇAK
MESLEK LİSESİ
74,76587
RET
1450
823
SELMA
GAMSIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,76571
RET
1451
2087
MERVE GÜL
COŞGUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,7611
RET
1452
2565
CENNET
AYGÖREN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,74737
RET
1453
1891
NURDAN
GÜVEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,74297
RET
1454
2042
BAHAR
ÖKTEM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,73764
RET
1455
1111
EMİNE
PALABIYIK
LİSE
74,73553
RET
1456
2531
FUNDA
AYDIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,73123
RET
1457
1691
NİLGÜN
AVAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,72662
RET
1458
1641
ALEV
GÜLEÇYÜZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,72329
RET
1459
2879
RUKİYE
BORAN GİDER
LİSE
74,72288
RET
1460
2653
ŞİFA HATUN
AĞAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,71659
RET
1461
1803
KÜBRA
CENGİZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,71418
RET
1462
2730
FEYZA
YILMAZ
MESLEK LİSESİ
74,6976
RET
1463
2745
ÜNZÜLE
TÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,6829
RET
1464
2619
EMİNE
KAPLAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,68141
RET
1465
1968
PINAR
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,68111
RET
1466
1056
HATİCE
AĞCA
LİSE
74,67484
RET
1467
2134
MERAL
KÜRKLÜ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,67262
RET
1468
2812
GAMZE
SARIKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,67009
RET
1469
872
GÖZDE
TARHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,65765
RET
74,65482
RET
1470
1179
SAADET FULDA
GÜNGÖR
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
1471
2432
SEMA
BALAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,65162
RET
1472
1034
TUĞBA
IŞIK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,65063
RET
1473
1746
TÜLAY
SARI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,64983
RET
1474
1421
DERYA
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,647
RET
1475
2156
MERAL
KARTAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,63744
RET
1476
1565
SEVİM
AKTAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,62496
RET
1477
897
FATMA
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,62317
RET
1478
2715
NURHAN
ALTUNOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,61755
RET
1479
154
SEDA
GÖZÜTOK
LİSE
74,61668
RET
1480
1143
ÇİĞDEM
BAYIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,61074
RET
1481
2414
AYŞE
SATILMIŞ
LİSE
74,60909
RET
1482
1089
TUĞÇE
HUY
LİSE
74,60656
RET
1483
4
BURÇİN
GÜNGÖR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,59997
RET
1484
454
ZEHRA
ÖZGÜNDÜZ
ADALET MESLEK
Y.O.
74,5951
RET
Sayfa 40 / 80
NİLÜFER ELİF
DEMİR
MESLEK LİSESİ
74,59139
RET
2515
BURCU
BİNGÖL O
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,58468
RET
1487
2749
ÖZGE
ÖZTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,58444
RET
1488
1775
ESMA
ÇAL
LİSE
74,58381
RET
1489
2266
YASEMİN
HORZUM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,58266
RET
1490
2465
ÜMMÜHAN
ŞİMŞEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,58266
RET
1491
2461
AYSEL
YANMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,57946
RET
1492
385
GÜLSEREN
KAZ
MESLEK LİSESİ
74,57369
RET
1493
2243
ZEHRA
ÇETİNKAYA
LİSE
74,57369
RET
1494
2007
YASEMİN
YILMAZ
MESLEK LİSESİ
74,57369
RET
1495
2219
MERVE
ULUTÜRK
LİSE
74,5661
RET
1496
167
BURCU
SARI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,56479
RET
1497
2617
BUŞRA
İPEK
LİSE
74,56105
RET
1498
368
SEDA
DOĞAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
74,5592
RET
1499
1731
EBRU
MERAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,5516
RET
1500
460
BANU
BOZDAĞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,5516
RET
1501
2484
AYŞE MERVE
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,54996
RET
1502
2183
SEHER
TUTUĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,54676
RET
1503
337
ESRA
ASLAN
MESLEK LİSESİ
74,54587
RET
1504
1995
HANİFE
DEMİRCİ
74,54498
RET
1505
1862
GÜLCAN
BİLİCİ
ADALET MESLEK
Y.O.
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
74,53716
RET
1506
314
TUĞBA
AĞYAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,52934
RET
1507
1700
MEHTAP
DUMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,52792
RET
1508
2397
CANAN
ÇOLAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,52792
RET
1509
809
TUGBA
KÖSE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,52731
RET
1510
2275
PINAR
ALAZOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,5265
RET
1511
2309
DUYGU
DER
LİSE
74,52565
RET
74,51228
RET
1485
63
1486
1512
2630
FATMA
ÇAĞLAYAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
1513
2667
SİNEM
ŞAMLI
MESLEK LİSESİ
74,51047
RET
1514
539
GAMZE
TERCAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,50553
RET
1515
2479
MEVLÜDE
ÖZBAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,49806
RET
1516
174
HATİCE
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,49444
RET
1517
740
GAMZE
TEKİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,49214
RET
1518
132
ÖZNUR
BÜLBÜL
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
74,49202
RET
1519
1577
ARZU
DÜZENLİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,48882
RET
1520
2912
CANSU
GÖKKAYA
LİSE
74,48771
RET
1521
100
ÜMRAN
TIRAŞ
MESLEK LİSESİ
74,48771
RET
1522
1025
ELVAN
UYAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,48242
RET
Sayfa 41 / 80
1523
1433
MİNE
İNCE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,4746
RET
1524
1538
MERVE
KIRANSOY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,46366
RET
1525
2305
SÜMEYRA
ÇİÇEK
LİSE
74,45434
RET
1526
2427
SÜMEYYE
BETÜL
ERKEK
LİSE
74,45231
RET
1527
1357
SİBEL
UZUN
MESLEK LİSESİ
74,44979
RET
1528
2656
NAGİHAN
İŞGÜDER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,44972
RET
1529
2076
ZEHRA
ARSLAN
MESLEK LİSESİ
74,44472
RET
1530
366
SELVİ
DEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,44049
RET
1531
2750
İMRAN
KAPLAN
LİSE
74,43967
RET
1532
2762
HİKMET
KARASU
MESLEK LİSESİ
74,43208
RET
1533
1476
ŞULE
PEKER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,4291
RET
1534
1158
TUĞBA
AKGÜL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,42618
RET
1535
1555
YELDA GAMZE
ATAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,41666
RET
1536
1822
BANU GÜL
TÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,41204
RET
1537
941
KEVSER
EKEN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
74,41062
RET
1538
122
ARZU
KARAKAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,41062
RET
1539
2108
BETÜL
YAMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,41062
RET
1540
2709
CANSEL
YÜZER
LİSE
74,40933
RET
1541
2982
PINAR
İPEK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,4065
RET
1542
2857
MELAHAT
EŞENÇAYI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,40422
RET
1543
2940
NAZLI PELİN
DÜKKEL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,3975
RET
1544
803
AYSUN
GEVREK
LİSE
74,39415
RET
1545
2808
GÖZDENUR
POLAT
LİSE
74,39162
RET
1546
2615
SEVDA
TATAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,38858
RET
1547
2499
EZGİ
KOÇOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,38396
RET
1548
885
SEDA
AYDUTTU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,38255
RET
1549
133
AYŞENUR
SEYİTHANOĞLU
LİSE
74,37898
RET
1550
1348
ÖZLEM
KUNT
LİSE
74,37392
RET
1551
2346
DURDANE
YILDIZ
LİSE
74,37139
RET
1552
1674
BENGÜL
KOÇ
MESLEK LİSESİ
74,36886
RET
1553
1684
CANAN
ODABAŞI
LİSE
74,36886
RET
1554
1783
FATMA
UZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,36832
RET
1555
1324
ÇİĞDEM
AKSUNGUR
LİSE
74,36634
RET
1556
2701
SEDA
GÜLER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,36512
RET
1557
2554
CEREN
ŞİMŞEK
LİSE
74,36127
RET
1558
1291
AYŞE
AYDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,3605
RET
1559
2516
NARİN
ÜSTÜNDAĞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,36002
RET
1560
1078
MERVE
ARSLANTÜRK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,35583
RET
1561
1966
FATMA BURCU
ÇETİNKAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,34703
RET
Sayfa 42 / 80
1562
669
ÖZLEM
ZEYNE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,34703
RET
1563
1692
PINAR
GÜLCAN
MESLEK LİSESİ
74,34358
RET
1564
2477
AYTEN
GÜLTEKİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,34264
RET
1565
2597
FATMA
KANTEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,33384
RET
1566
2274
HATİCE
YÜKSEKKOL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,33064
RET
1567
18
BİLGEN
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,32282
RET
1568
2370
AZİME
ANDAÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,31962
RET
1569
794
AYŞE
AKKUŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,3182
RET
1570
329
SEMA
YILDIZ
LİSE
74,31577
RET
1571
2858
ZUHAL
ÖZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,31396
RET
1572
321
SEHER
ÖNER
LİSE
74,3107
RET
1573
1023
AYŞEGÜL
GENÇ
MESLEK LİSESİ
74,30817
RET
1574
2850
SERPİL
ERDOĞAN
LİSE
74,30718
RET
1575
1018
SULTAN
DURMUŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,30286
RET
1576
966
NİHAL
YAPAĞLI
LİSE
74,29553
RET
1577
2106
NESLİŞAH ÖZGE YILDIZ
LİSE
74,29553
RET
1578
828
HÜLYA
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,29474
RET
1579
2256
FATMA
UYGUNER
LİSE
74,29301
RET
1580
194
BETÜL
SARITAŞ
LİSE
74,29301
RET
1581
2165
FATMA
ÖZTÜRK
LİSE
74,28542
RET
1582
1815
MERYEM
ÖZEL
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
74,28052
RET
1583
1597
HANİFE
UYLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,2791
RET
1584
2023
HASRET
KARAYİĞİT
MESLEK LİSESİ
74,27783
RET
1585
540
ÖZLEM
ERÇOBAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,26667
RET
1586
1099
AYNUR
ŞENGÜL
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
74,25706
RET
1587
307
RABİHA
ERDEM
LİSE
74,25255
RET
1588
2229
NİHAL
ÇINAR
MESLEK LİSESİ
74,24243
RET
1589
1542
PELİN
DİNÇER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,2413
RET
1590
1826
BÜŞRA
ŞENSOY
LİSE
74,23738
RET
1591
143
NURSEL
SÖYLEMEZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,23481
RET
1592
2788
MERAL
SARICA YAVAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,2336
RET
1593
924
ESRA
İSLİ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
74,2336
RET
1594
482
YASEMİN
ASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,23219
RET
1595
232
TESLİME
DEMİRCİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,22811
RET
1596
2272
TUĞBA
UZUNOĞLU
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
74,22258
RET
1597
843
GÜLŞEN
TAŞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,21932
RET
1598
2837
ASİYE
SUÇİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,21722
RET
1599
2905
FİRDEVS
ERÇETİN
LİSE
74,21208
RET
Sayfa 43 / 80
1600
2976
1601
95
HATİCE KÜBRA
YILMAZ
MESLEK LİSESİ(4
YILLIK)
74,20197
RET
SEMA
CİVAN
LİSE
74,19438
RET
74,19272
RET
1602
2734
LEYLA
ÇUBUK
ADALET MESLEK
Y.O.
1603
240
HANDAN
AKSU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,18989
RET
74,18527
RET
1604
1513
ÜMRAN
KARAHASANOĞ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
1605
1520
SERAP
TURAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,18527
RET
1606
2882
SONAY
DEMİR
LİSE
74,17415
RET
1607
1957
ESRA
ÖZAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,17246
RET
1608
2113
HACER
SARIDAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,16926
RET
1609
1469
HATİCE
KÖSEOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,16655
RET
1610
1068
RABİA
TEMEL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,16655
RET
1611
851
RUKİYE
GENÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,16643
RET
1612
39
EMİNE
KILINÇARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,16002
RET
1613
2881
HAVVA
KAYA
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
74,15861
RET
1614
1897
ŞULE
AKKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,1554
RET
1615
2726
PINAR
ÖZKAYA
LİSE
74,1514
RET
1616
1341
ŞÜKRAN
ERSOY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,14687
RET
1617
3002
ZEHRA
POLAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,14297
RET
1618
577
DİLEK
ERDEM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,13577
RET
1619
2415
MERVE
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,13336
RET
1620
364
GONCAGÜL
KANAK
LİSE
74,13117
RET
1621
1630
AYŞE
IŞIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,12733
RET
1622
1695
SÜHEYLA
TUNCEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,12733
RET
1623
866
ÖZLEM
BÜLBÜL
LİSE
74,12611
RET
1624
816
MELEK
İMURGE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,12468
RET
1625
2193
SAADET
DEMİRCİ
LİSE
74,12105
RET
1626
2501
MERVE
ÖNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,12092
RET
1627
768
EBRU
BAYRAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,11589
RET
1628
1465
TUGBA
SATILMIŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,11149
RET
1629
1447
SEVDA
GEÇTAN
LİSE
74,10588
RET
1630
1453
BURCU
AYDEMİR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,10499
RET
1631
705
ÖZNUR
LAÇO
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,10499
RET
1632
524
NAZLI
SÜNBÜL
MESLEK LİSESİ
74,10082
RET
1633
2437
DUYGU
UMURTAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,10067
RET
1634
50
SALİME
TUNÇOK YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,09746
RET
1635
1399
SELMA
GEGİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,09285
RET
1636
1147
TUĞBA
SEYDEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,08964
RET
1637
295
EMİNE
TATLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,08823
RET
Sayfa 44 / 80
1638
2937
SİBEL
KAYA
LİSE
74,08818
RET
1639
2144
ÖZNUR
TÜRKEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,08041
RET
1640
532
GÜLSÜM
GÜLTEKİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,07861
RET
1641
1296
ESRA
EVREN
MESLEK LİSESİ
74,07806
RET
1642
744
SEZEN
KARAMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,07401
RET
1643
2342
MERVE
TOP
LİSE
74,073
RET
1644
593
NİLAY
AKDENİZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,07259
RET
1645
1996
ZELİHA
CAN
MESLEK LİSESİ
74,07047
RET
1646
1160
EZGİ
HEYBET
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,0676
RET
1647
2583
GÜLSÜM
KIYMAZ
LİSE
74,06542
RET
1648
1088
HATİCE
TOPÇU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,05375
RET
1649
523
CANDAN
DOĞUALP
LİSE
74,05277
RET
1650
273
PINAR
KALA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,04913
RET
1651
1855
DİLEK
ÖNAL KARAKOY
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
74,04734
RET
1652
1077
PINAR
TAŞMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,04593
RET
1653
1548
FADİME
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,04344
RET
1654
2896
ÖZLEM
GÜVEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,0285
RET
1655
2932
SEVAL
DEMİRPOLAT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,02145
RET
1656
2776
TUĞBA
BOZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,01927
RET
1657
2760
AYŞE
GENÇ
LİSE
74,01737
RET
1658
1227
FATMA
ÇAKMAKLI
MESLEK LİSESİ
74,01232
RET
1659
1705
MERVE
SAKAT
LİSE
74,00978
RET
1660
134
ALEV
ÖZDOĞAN DEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,00825
RET
1661
637
GÜLER
BOZOĞLAN
LİSE
74,0022
RET
1662
2769
AYŞE
İREZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,00043
RET
1663
2996
CANSU
YİTMEZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,99926
RET
1664
529
SALİHA
AKKAŞ
LİSE
73,99208
RET
1665
2244
EDA
VARDAR
LİSE
73,98956
RET
1666
1166
YASEMİN
AKSOY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,98627
RET
1667
962
HATİCE
POLAT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,98607
RET
1668
2200
ÜMMÜHAN
KOCA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,97728
RET
1669
2129
NEFİSE
KOÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,97498
RET
1670
985
ELİF
ESEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,96773
RET
1671
505
ESRA
UZUN
MESLEK LİSESİ
73,96679
RET
1672
2273
ESRA
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,96639
RET
1673
2286
ELİF
AYDIN
LİSE
73,96174
RET
1674
278
NURAN
KARADAVUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,95671
RET
1675
2494
DUYGU
KESKİN
TEKNİK LİSE
73,9491
RET
1676
1492
HATİCE BERNA
AYDIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,9471
RET
Sayfa 45 / 80
1677
3011
YÜSRA
BİNİCİ
LİSE
73,94656
RET
1678
2065
MUAZZEZ
AŞIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,94569
RET
1679
2182
ZEYNEP
TOKER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,94
RET
1680
1837
TANSU
CİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,92543
RET
1681
2046
EZGİ
KARACA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,92223
RET
1682
1152
YURDAGÜL
AYRILDI
LİSE
73,91875
RET
1683
2679
YASEMİN
TUTAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,91582
RET
1684
1418
MÜJDE
ATICI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,91572
RET
1685
2829
AYŞE
AKÇA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,91441
RET
1686
175
LEYLA
DAMYAN
LİSE
73,91369
RET
1687
1076
KÜBRA
EFENDİOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,91121
RET
1688
121
PELİN
KELEŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,90979
RET
1689
1406
MELEK
GÜNDÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,90979
RET
1690
1107
AYNUR
TOPAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,90253
RET
1691
2577
YASEMİN
KARACA
LİSE
73,90106
RET
1692
2596
TUBA
TOPCU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,90019
RET
1693
554
GAMZE
EKİNCİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,89698
RET
1694
453
ÖZGE
GÖKGÖZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,89415
RET
1695
1672
MERVE
DEMİR
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
73,89095
RET
1696
982
FİRDEVS
KARA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,88633
RET
1697
309
ÖZLEM
KESİKBAŞ
MESLEK LİSESİ
73,88588
RET
1698
707
NESLİHAN
DURSUNOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,88313
RET
1699
775
SERPİL
KASIMOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,87993
RET
1700
1967
HANİFE
ADAKLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,87032
RET
1701
310
MERVE
BAYBURAN MU
MESLEK LİSESİ
73,86818
RET
1702
2143
HEDİYE
ARAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,86735
RET
1703
2798
ZUHAL
BATÇIOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,86505
RET
1704
161
KÜBRA
YAĞMUR
LİSE
73,85647
RET
1705
220
TUĞBA
UZUN
LİSE
73,85554
RET
1706
442
SALİHA
ERDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,85416
RET
1707
854
IŞIL
GÖK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,84537
RET
1708
2152
EMİNE
POLAT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,84537
RET
1709
1629
MELEK
TOPAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,84403
RET
1710
534
ESRA
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,83427
RET
1711
1005
SABİRE
SEVİM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,83301
RET
1712
769
FİLİZ
ÖZCAN
LİSE
73,83277
RET
1713
734
EMİNE
BOZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,82839
RET
1714
380
EMEL
YAĞCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,82661
RET
1715
2032
TUĞBA
KAVGACI
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
73,82057
RET
Sayfa 46 / 80
1716
1989
MALİKE
GÜREL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
1717
2778
SEHER
ÖZSOLAK
1718
2868
FATMA
BOZKURT
ADALET MESLEK
Y.O.
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
1719
2492
NİLÜFER
ÇELİK
1720
813
1721
73,81879
RET
73,81275
RET
73,81275
RET
LİSE
73,81255
RET
MELEK ŞEVVAL HEREK
LİSE
73,81002
RET
574
EMİNE
KÜTÜKÇÜ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
73,80955
RET
1722
360
DERYA
AŞICI
LİSE
73,80749
RET
1723
1001
EBRU
ÇELİK
LİSE
73,80243
RET
1724
44
AYŞEGÜL
ES
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,797
RET
1725
1048
ÖZGE
BOŞTEPE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,7947
RET
1726
1605
CANSU
AHISHALI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,7903
RET
1727
342
ASUMAN
HAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,78609
RET
1728
928
ESMA
ÖZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,77827
RET
1729
300
MERVE
CEYLAN
MESLEK LİSESİ
73,77714
RET
1730
558
ÖZLEM
KIRICI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,77365
RET
1731
2663
SÜMEYRA
DURSUN
LİSE
73,7645
RET
1732
2282
MERVE
EKEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,76162
RET
1733
2672
SEVİNÇ
DEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,76122
RET
1734
676
ELİF
DEMİRKALE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,76085
RET
1735
2865
NAZLI GÜL
ÖZKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,75801
RET
1736
1764
ELVAN
BİLGEÇ
MESLEK LİSESİ
73,75186
RET
1737
2614
FATMA
AYDIN
ADALET MESLEK
LISESI
73,7468
RET
1738
603
KEVSER
DEMİR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,74633
RET
1739
912
SEVGİ
ÇOLAKOĞLU
MESLEK LİSESİ
73,73921
RET
1740
733
MERVE
CIĞIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,73597
RET
1741
1385
MERVE
SARI
ADALET MESLEK
Y.O.
73,72815
RET
1742
1243
SEMİHA
ABACI
MESLEK LİSESİ
73,72404
RET
1743
638
ÇİĞDEM
DENİZ
TEKNİK LİSE
73,7114
RET
1744
155
ELMAS
KİRLİBAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,70885
RET
1745
2426
ZEHRA
KURTOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,70789
RET
1746
1116
MEDİNE
AYHAN
MESLEK LİSESİ
73,70381
RET
1747
2958
EMİNE
BİCİOĞLU
LİSE
73,70381
RET
1748
2733
FERHAN
ERGİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,69796
RET
73,69687
RET
1749
2690
SEDA
ERDEM
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
1750
2797
İLKNUR
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,69546
RET
1751
339
NURAY
KARADEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,69546
RET
1752
1841
GONCA
ÇIRAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,69367
RET
1753
1922
SONGÜL
OKUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,69225
RET
Sayfa 47 / 80
1754
1423
EMİNE
KUZUBAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,69225
RET
1755
675
BURCU
KARAGÖZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,69047
RET
1756
324
BÜŞRA
YÜCE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,68917
RET
1757
2011
FATMA
ÜMİT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,68443
RET
1758
573
SENEM
ÖZER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,68086
RET
1759
2054
TUBA
DUMAN
LİSE
73,67094
RET
1760
2347
GAMZE
SAĞIR
LİSE
73,66841
RET
1761
188
HANDAN
YAZICI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,66239
RET
1762
1195
AYŞEGÜL
KURTOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,65379
RET
1763
2941
AYŞEGÜL
SALMAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,65169
RET
1764
5
HİLAL
SURAL
MESLEK LİSESİ
73,65071
RET
1765
1883
ESRA
UÇAK
LİSE
73,64818
RET
1766
1673
HABİBE
YALVAÇER
MESLEK LİSESİ
73,64565
RET
1767
2629
ÖZGE
DUMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,64534
RET
1768
1611
MELTEM
ABAŞLIOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,64213
RET
1769
1197
SEZGİ
MÜRTEZAOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,6406
RET
1770
883
SAFİYE
GÜZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,63201
RET
1771
183
LALE
FIRAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,62791
RET
1772
169
HANİFE
BALTA
LİSE
73,62542
RET
1773
2135
YILDIZ
AKSU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,62531
RET
1774
654
BİRNAZ
ÖZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,61547
RET
1775
762
ASİYE
DEMİR
MESLEK LİSESİ
73,61277
RET
1776
2680
AYŞENUR
ATA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,60765
RET
1777
1992
EBRU
ESEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,60624
RET
1778
1993
ÜMRAN
SAÇAKLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,60125
RET
1779
1218
NURİYE
ÇAKAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,60103
RET
1780
393
İREM
ARTAÇ
LİSE
73,60013
RET
1781
1422
FİDASE
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,59983
RET
1782
748
NİHAL
KILIÇ ARIKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,59521
RET
1783
1012
MERVE
PALA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,59453
RET
1784
1497
SÜMEYYE
ALABAY
LİSE
73,59002
RET
1785
1591
GAMZE
ÖZBAŞ
MESLEK LİSESİ
73,58749
RET
1786
92
ŞEYMA
ÖZDAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,5874
RET
1787
2697
CANAN
GEZER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,58419
RET
1788
2171
BURCU
YAMAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
73,57958
RET
1789
1222
GÜL
GÖKYILDIZ
LİSE
73,57738
RET
1790
2816
MİNE
BENLİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,57694
RET
1791
119
HADİYE
KORGAN ENKİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,56073
RET
1792
187
ŞÜKRAN
AKARMUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,55612
RET
Sayfa 48 / 80
1793
2543
LEYLA
BİLGİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,55266
RET
1794
693
FATMA
DERE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,54616
RET
1795
1434
CANSU
ÜNAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,54386
RET
1796
1189
CANAN
YUSUFOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,54048
RET
1797
168
KÜBRA
ÇEBİTÜRK
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
73,54048
RET
1798
914
GÜNEŞ
ÖZKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,54048
RET
1799
2569
NURHAN
PULLUK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,54048
RET
1800
778
SEMA
BAYGÜL
LİSE
73,5268
RET
1801
980
TUĞBA
TOPSAKAL PAR
LİSE
73,52428
RET
1802
1452
ZEYNEP
AKGÜL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,52305
RET
1803
340
AYÇA
AKTAŞ
LİSE
73,52175
RET
1804
725
BURCU
BAĞCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,52164
RET
1805
2329
BUKET
ÖZEK
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
73,51843
RET
1806
2662
ELİF
UZUNEL
LİSE
73,50657
RET
1807
1739
AYŞE BÜŞRA
KEYMEZ
LİSE
73,50152
RET
1808
1715
HANDAN
SOYTÜRK
LİSE
73,49898
RET
1809
1055
FATMA TUĞBA
COŞKUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,48857
RET
1810
2839
EBRU
KARABACAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,48857
RET
1811
1909
HİCRAN
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,48715
RET
1812
125
AYŞE
ÖZ
MESLEK LİSESİ
73,48634
RET
1813
1905
FUNDA
ERDEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,4844
RET
1814
1836
ZEHRA
CÜCÜLÜ
LİSE
73,48381
RET
1815
889
MİNE
CÖMERT
LİSE
73,48129
RET
1816
550
HATİCE
AYDIN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,47791
RET
1817
709
HAVA
ÖZMENTEŞ
LİSE
73,4737
RET
1818
2029
FERİDE
DİLEK KÖKSAL
MESLEK LİSESİ
73,4737
RET
1819
279
AYŞE
PEKCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,4701
RET
1820
2296
ESRA
ÜNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,45908
RET
1821
465
SÜMEYRA
AK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,45613
RET
1822
1754
SEVGİ
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,45588
RET
1823
1278
İZEL
CEYLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,45267
RET
1824
2533
ŞEYDA
ÖZÇELİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,45267
RET
1825
1829
ASLIHAN
BAYSAL
MESLEK LİSESİ
73,45094
RET
1826
2116
FATMA NUR
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,44806
RET
1827
2877
NİLÜFER
ARSLAN
MESLEK LİSESİ
73,44588
RET
1828
2220
TUĞÇE
İNCİ
LİSE
73,44082
RET
1829
2504
HATİCE
ULUÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,44043
RET
1830
1350
TUĞBA
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,44024
RET
1831
1561
ASLIHAN
EMRE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,43603
RET
Sayfa 49 / 80
1832
2071
SULTAN
BARAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,42601
RET
1833
2376
ŞİLAN
ÜTÜCÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,4246
RET
1834
2008
EDA
ÇOBAN
ADALET MESLEK
LISESI
73,41806
RET
1835
1129
AYFER
ALTUN
LİSE
73,41806
RET
1836
1214
KÜBRA
ÇAYCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,41357
RET
1837
1370
CEMİLE
KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,40965
RET
1838
2298
KÜBRA
UZUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,40255
RET
1839
1973
DUYGU
PEKER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,40114
RET
1840
3012
HÜLYA
ORTAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,40086
RET
1841
993
SEMANUR
TÜRKDAL
LİSE
73,40036
RET
1842
1903
ZEHRA
AVAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,39856
RET
1843
1906
MERVE
YAŞAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,39794
RET
1844
2719
HAVVA
ALTUN
LİSE
73,39531
RET
1845
2249
MİNE
KARA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,3919
RET
1846
255
FUNDA
TOPKAYA
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR
73,39012
RET
1847
432
PINAR
KÜLAH
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,38088
RET
1848
1835
NURGÜL
ŞİT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,37887
RET
1849
1636
ELİF
KARAKUŞ
LİSE
73,37761
RET
1850
1907
PINAR
KUŞ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
73,37448
RET
1851
757
DERYA
KELEŞ
LİSE
73,37255
RET
1852
1983
HASRET
DAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,36524
RET
1853
786
PINAR
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,36204
RET
1854
1940
ESRA
ATAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,35742
RET
1855
357
TUĞBA
UZUN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,35689
RET
SÜREYYA
AKYÜZ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
73,35422
RET
1856
66
1857
1030
TUĞBA
YURTSEVER
LİSE
73,35232
RET
1858
837
NAZİFE
DAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,34781
RET
1859
1220
DEMET
ESİM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,3432
RET
1860
2574
ÜMİT BEGÜM
ÖZDEMİR
MESLEK LİSESİ
73,34221
RET
1861
2956
DİLEK
DÜZEN
LİSE
73,32956
RET
1862
230
DERYA
ATASAYAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,32897
RET
1863
522
TENZİLE
ŞEN TURNADERE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,32756
RET
1864
1626
SEMA
PETEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,31974
RET
1865
2736
MELTEM
KARAÇİFÇİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,31475
RET
1866
1918
SAFURE
ONGUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,31192
RET
1867
1127
NURŞAH
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,31192
RET
1868
2591
ELİF BÜŞRA
KARAPINAR
LİSE
73,31186
RET
1869
2761
MEHTAP
ŞENLİK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,31082
RET
Sayfa 50 / 80
1870
2935
GİZEM
ALBAYRAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,30872
RET
1871
2413
BURCU
ÖZBEK
LİSE
73,30681
RET
1872
2404
KÜBRA
SAFTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,30551
RET
1873
115
MERYEM
YÖRÜBAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,3041
RET
1874
825
HANİFE
İNAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,30182
RET
1875
1250
YAREN
DALCI
LİSE
73,29669
RET
1876
2396
BAHAR
ÖZYILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,29308
RET
1877
3003
ŞEYMA PELİN
ÖZKAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
73,28987
RET
1878
2789
SEMA
DEMİRTAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,28846
RET
1879
2462
NAGİHAN
ÇETİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,27885
RET
1880
895
MİNE
DEMİR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,27104
RET
1881
457
SİBEL
TÜRKOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,27103
RET
1882
2539
CEMİLE
ULUBAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,26962
RET
1883
1329
AYŞE
GÖÇER
LİSE
73,26887
RET
1884
2328
MİHRİBAN
ATEŞ
MESLEK LİSESİ
73,26634
RET
1885
1604
CANAN
BELGİ
LİSE
73,26128
RET
1886
2931
ZEHRA
SAMSA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,25995
RET
1887
575
AYŞE
CENGİZ
MESLEK LİSESİ
73,25875
RET
1888
2394
PINAR
GÖROĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,2586
RET
1889
2295
GÜLNUR
KEMAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,25785
RET
1890
2157
AYSEMA
KARAKUŞ
LİSE
73,24611
RET
1891
15
ELİF
SAYAN
MESLEK LİSESİ
73,24611
RET
1892
1412
ELİF
DEĞİRMENCİ
LİSE
73,24611
RET
1893
722
KADER
TOPALAKLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,23834
RET
1894
2102
GAMZE
ÇATALMEŞE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,23817
RET
1895
957
AYSEL
GÖKCAN
TEKNİK LİSE
73,236
RET
1896
150
ELİF MERVE
KÜRELİOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,23377
RET
1897
1756
HANDE
ÇALIŞKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,23193
RET
1898
12
GİZEM
KILIÇ
LİSE
73,22841
RET
1899
2823
FUNDA
HEZER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,21488
RET
1900
1313
KÜBRA
AVCI
LİSE
73,20312
RET
1901
594
PINAR
DÖLEK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,20299
RET
1902
651
FATMA
AYAZ
MESLEK LİSESİ
73,19806
RET
1903
541
HATİCE
İNAL
LİSE
73,19301
RET
1904
2661
AYŞE NUR
CİNGÖZ
LİSE
73,19048
RET
1905
679
ŞAZİYE
SAKA
MESLEK LİSESİ
73,18795
RET
1906
2977
DÖNDÜNUR
ASLANBAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,1873
RET
1907
1028
BURÇİN
KAPLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,18502
RET
1908
2428
GÜLCAN
UZUN
MESLEK LİSESİ
73,18289
RET
Sayfa 51 / 80
1909
2258
BÜŞRA
ÇITAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,1804
RET
1910
1131
DURDANE
DURMAZ
LİSE
73,18036
RET
1911
2083
UMMAHAN
HARPUTLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,17578
RET
1912
782
BETÜL
KARAKUŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,17201
RET
1913
2148
MERVE
BİLAL
MESLEK LİSESİ
73,16772
RET
1914
1952
KÜBRA KEVSER
KANBER
LİSE
73,16266
RET
1915
937
GAMZE
KÖLELİ
LİSE
73,15508
RET
1916
2933
MEDİHA
DEVİREN
LİSE
73,15255
RET
1917
747
FATMA
GAÇKA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,15054
RET
1918
1403
ŞEYMA
ÖZDEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,14592
RET
1919
938
BERGEN
DAŞAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,1413
RET
1920
512
GÜLSÜM
YILDIZ KARADAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,1413
RET
1921
501
EZGİ
UZUN
MESLEK LİSESİ
73,1399
RET
1922
1946
ASİYE
VURAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,1381
RET
1923
16
BEDRİYE
DEVRİM
KOÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,1349
RET
1924
1506
BETÜL
TUTAŞ
LİSE
73,13232
RET
1925
2096
GİZEM
YALINIZ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
73,12246
RET
1926
1474
SEVİM
DÖNMEZ
LİSE
73,11967
RET
1927
2889
MERVE
BIYIKLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,11926
RET
1928
2904
ŞEYMA
ŞENTÜRK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,11485
RET
1929
1847
AYŞEGÜL
SOLAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,11275
RET
1930
1686
SEVDE
GÜNEŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,11144
RET
1931
1665
ELİF
ATASEVEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,11045
RET
1932
710
EMEL
KIRDI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,10605
RET
1933
2078
ILGAZ
İNCEKARA
ADALET MESLEK
Y.O.
73,1022
RET
1934
99
SEÇİL
YILDIZ
MESLEK LİSESİ
73,10198
RET
1935
2145
BURCU
KARABULUT
ADALET MESLEK
Y.O.
73,10041
RET
1936
801
BERRE
AKYOL
LİSE
73,09944
RET
1937
1481
BÜŞRA
TOPAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,099
RET
1938
730
KÜBRA
AYDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,0926
RET
1939
620
MERVE
DİNÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,08336
RET
1940
1810
GÜLŞEN
TURAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,08194
RET
1941
1363
NURTEN
HAKSEVER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,07967
RET
1942
217
NESLİHAN
KAPISIZ
LİSE
73,07668
RET
1943
2122
GAMZE
KOŞDEMİR
LİSE
73,06657
RET
1944
2353
BURCU
UYSAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,06648
RET
1945
2689
BAHAR
ÇALIK
LİSE
73,06405
RET
1946
1937
ALİME
HATIRA ÖZKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,0631
RET
Sayfa 52 / 80
1947
2378
HEDİYE
GÜNDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,0631
RET
1948
953
GAMZE
KAYABAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,06208
RET
1949
1170
ŞEYMA
YİĞİT
LİSE
73,06151
RET
1950
322
KADER
ÜNLÜ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,05539
RET
1951
1338
TUĞBA
POLAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,05208
RET
1952
1027
AYŞEGÜL
AKIL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,04426
RET
1953
2496
HATİCE
KÖG
MESLEK LİSESİ
73,04381
RET
1954
1263
SEHER
AKKİLLİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,04219
RET
1955
1782
SEVCAN
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,0357
RET
1956
2195
BURÇİN
ÜNSAL
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
73,03324
RET
1957
1709
FİLİZ
BAYRAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,02862
RET
1958
1769
ÖZLEM
GÖK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,02684
RET
1959
2686
ESRA
ULUTEN
LİSE
73,02611
RET
1960
488
FAZİLET
ÇETİNER
MESLEK LİSESİ
73,02359
RET
1961
1270
ESRA
GÜLBAĞ
MESLEK LİSESİ
73,02359
RET
1962
2775
HİLAL
ATAMAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,02021
RET
1963
1981
NEJLA
KOÇAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,0144
RET
1964
2815
DUYGU
KARTAL
LİSE
73,01347
RET
1965
2600
BİRSEN
KARA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,01142
RET
1966
2716
DENİZ
DEMİRCİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,00912
RET
1967
996
KÜBRA
ARDIÇ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
73,00338
RET
1968
1882
GİZEM
ÖZDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,00054
RET
1969
42
HİLAL
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,99592
RET
1970
1913
ÖZDEN
BAYRAK
LİSE
72,99577
RET
1971
2443
ELİF
UZUNTAŞ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
72,99414
RET
1972
2314
BÜŞRA
HACAN
LİSE
72,99324
RET
1973
2375
AYŞENUR
GÜLÇİMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,99094
RET
72,98774
RET
1974
2521
NESRİN
GÜLER
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
1975
2810
ZEYNEP
TAŞĞİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,98503
RET
1976
2155
FATMA GÜL
BABA
LİSE
72,9806
RET
1977
429
ÖZLEM
OKCU
LİSE
72,98059
RET
1978
2031
FATMA NUR
DEMİRÖREN
LİSE
72,96795
RET
1979
2093
AYŞEN
ULUKÖY
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR
72,95966
RET
1980
1231
GÜLŞEN
MUTLU
MESLEK LİSESİ
72,95025
RET
1981
172
BÜŞRA HİLAL
CAĞCAĞOĞLU
LİSE
72,94519
RET
1982
2744
CEMİLE
YİLMAZ
LİSE
72,94266
RET
1983
2293
AYŞEGÜL
ÇAKIR
LİSE
72,94266
RET
1984
977
ŞEYMA
KINALI
LİSE
72,93509
RET
Sayfa 53 / 80
1985
363
ZEHRANUR
GÜRBÜZ
MESLEK LİSESİ
72,93255
RET
1986
650
BÜŞRA
ODABAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,93227
RET
1987
2234
BAHRİYE
ŞAHİN
MESLEK LİSESİ
72,92749
RET
1988
1690
PELİN
EROĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,92518
RET
1989
2400
SEDA
EVREN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,92376
RET
1990
301
ÇİĞDEM
ACAR AYGÜNDÜZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,91678
RET
1991
1064
NURDAN
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,90812
RET
1992
1236
SÜMEYYE
OLUÇAY
LİSE
72,90221
RET
1993
2844
EBRU
ATEŞOĞLU
MESLEK LİSESİ
72,89968
RET
1994
2900
SULTAN
BUDAK
LİSE
72,89715
RET
1995
726
DİLAN
ÖLÜK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,8939
RET
1996
1256
FATMANUR
MEMİŞ BOZDAĞ
MESLEK LİSESİ
72,88704
RET
1997
1163
GÜLLÜ
KARAMAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
72,88608
RET
1998
1455
SEHER
KARAGÖZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,886
RET
1999
1963
EDA NUR
AKKAYA
LİSE
72,87692
RET
2000
2020
HATIN
BÜYÜKATA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,87364
RET
2001
3006
HANDAN
AKKUŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,87301
RET
2002
1234
AYŞE
ATEŞ
LİSE
72,86681
RET
2003
1606
GÜLAY
ALKAN
LİSE
72,86175
RET
2004
2746
EMİNE
AKGÜL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,85339
RET
2005
2631
GÜLLALE
UYSAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,85292
RET
2006
2754
GÖZDE
DURAN
MESLEK LİSESİ
72,8491
RET
2007
812
ELİF
İREZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,84698
RET
2008
1959
GAMZE
GÜLSÜM
ACARER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,84378
RET
2009
1226
MİNE
ÖZER
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
72,84236
RET
2010
799
AYCAN
ALTAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,84236
RET
2011
378
RONAİ
GÜLER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,83916
RET
2012
1486
SERPİL
YENER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,83313
RET
2013
2321
IŞIL
DOĞANCI
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
72,83134
RET
2014
2389
GÜLÇİN
GÖÇER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,83134
RET
2015
2449
ÇİĞDEM
DAĞDELEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,83134
RET
2016
2743
YASEMİN
KÜÇÜK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,83093
RET
2017
1094
GÖNÜL
KÖK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,82672
RET
2018
462
LÜTFİYE
ÇELİK
LİSE
72,82635
RET
2019
2481
İREM
KOCAMIŞ
LİSE
72,82129
RET
2020
1460
ESRA
ADALI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,81749
RET
2021
898
FATMA
ALTUNTAŞ
LİSE
72,80612
RET
2022
1701
SÜMEYRA
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,80455
RET
Sayfa 54 / 80
2023
256
SERAP
ALIMCI
LİSE
72,80358
RET
2024
2080
PINAR
TAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,79686
RET
2025
1615
MUAZZEZ
AFŞAR
ADALET MESLEK
Y.O.
72,79224
RET
2026
1036
DİLEK
ÇAÇA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,79136
RET
2027
1425
ZEKİYE
YILMAZ
LİSE
72,78335
RET
2028
379
ÖZLEM
TUNÇER
MESLEK LİSESİ
72,77577
RET
2029
988
ÇAĞLA
ÖZTÜRK İNAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,7734
RET
2030
2955
ZEHRA
ERCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,76878
RET
2031
906
HÜSNE
AKIL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,76737
RET
2032
2925
ÖZGE
DAĞ
LİSE
72,76565
RET
72,76417
RET
2033
46
MERVE
ALTINSOY
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
2034
305
CANSU
KOCAGÖZ
MESLEK LİSESİ
72,76312
RET
2035
2582
YEŞİM
UZUNAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,75635
RET
2036
2916
SÜNDÜZ
DÜZGÜN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,74949
RET
2037
1108
NAFİYE
BAYRAM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,74853
RET
2038
1650
SONGÜL
İPEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,74391
RET
2039
888
SEVGİ
KURNAZ
LİSE
72,7429
RET
2040
437
YILDIZ
ERGUN
LİSE
72,73025
RET
2041
219
BERİVAN
ERELİ
LİSE
72,72772
RET
2042
1551
NADİYE
KUŞCU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,72648
RET
2043
683
MERYEM
ARAS
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,71866
RET
2044
2856
ZEHRA
ESEN
MESLEK LİSESİ
72,71761
RET
2045
1224
BÜŞRA
ÇELİK
MESLEK LİSESİ
72,71508
RET
2046
2780
ÇİĞDEM
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,71451
RET
2047
2358
KÜBRA
EREN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,71405
RET
2048
2787
DİLEK
KUMRU
MESLEK LİSESİ
72,70749
RET
2049
1026
ÖZGE
ÖZATA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,70623
RET
2050
2990
BERNA
ACAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,69841
RET
2051
926
MERVE FATMA
BOLAT
MESLEK LİSESİ
72,69738
RET
2052
2537
PINAR
DEMİR
MESLEK LİSESİ
72,68979
RET
2053
2993
EMİNE
ÖZEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,68738
RET
2054
1664
CANAN
KABLAN
LİSE
72,68727
RET
2055
2620
FATMA NUR
KOÇ
MESLEK LİSESİ
72,68727
RET
2056
1795
ZEYNEP
BAŞ
MESLEK LİSESİ
72,68474
RET
2057
2066
SEDANUR
BOZBIYIK
MESLEK LİSESİ
72,68473
RET
2058
1013
MERAL
TÜLÜCE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,68277
RET
2059
1708
SEHER
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,68135
RET
2060
2280
SEVDA
KENDÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,67815
RET
2061
1193
ŞEYMA
KARAATAY
MESLEK LİSESİ
72,67715
RET
Sayfa 55 / 80
2062
399
NESLİHAN
ÖZYOL
MESLEK LİSESİ
72,67209
RET
2063
2194
ZEYNEP
AKGÜL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,66393
RET
2064
2729
GİZEM
TASLAK
MESLEK LİSESİ
72,66197
RET
72,65611
RET
2065
426
NURSEMA
KARA
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
2066
1531
TUĞBA
POLAT
MESLEK LİSESİ
72,65439
RET
2067
1941
DERYA
GÖL
LİSE
72,65439
RET
2068
1457
FİGEN
DEMİRCİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,65275
RET
72,64829
RET
2069
2682
GÜLHAN
GÜNEŞ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
2070
2907
ASENA
KORKMAZ
LİSE
72,64681
RET
2071
1623
ÇAĞLA
GÜLMEZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,64367
RET
2072
873
CEYDA
KARAYEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,64047
RET
2073
1043
EMEL SEDA
GÖKMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,63726
RET
72,63585
RET
72,63265
RET
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
2074
1471
BEYZA
ÖZKAN
2075
1258
GİZEM
AĞIR
2076
1389
EMİNE
ÖZGEN
MESLEK LİSESİ
72,63163
RET
2077
1196
TUĞÇE
DEMİREL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,62661
RET
2078
2827
HATİCE
AKSEL
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
72,62483
RET
2079
126
ELİF
TAŞYÜREK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,62483
RET
2080
1834
ŞEYMA
ÖZAKSU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,62407
RET
2081
931
TUĞBA
YILDIRIM
LİSE
72,62405
RET
2082
369
LİLAY
ALKAYA
LİSE
72,61646
RET
2083
235
NAZMİYE
GÜMÜŞ ÖZTÜRK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,61548
RET
2084
699
KÜBRA
DURSUN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
72,60919
RET
2085
1392
ÖZGE
FELEK
LİSE
72,60887
RET
2086
2847
EMEL
AKALIN
LİSE
72,60129
RET
2087
2240
BETÜL
SARI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,59817
RET
2088
1365
DİLEK
BAĞCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,59035
RET
2089
616
BURCU
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,59035
RET
2090
1090
EZGİ
KÜLEKÇİ
MESLEK LİSESİ
72,58865
RET
2091
1853
ESRA
BİLGİLİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,58714
RET
2092
2763
CANAN
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,5868
RET
2093
173
GÜLTEN GİZEM
AFAT
LİSE
72,58612
RET
2094
1596
AYŞENUR
DEMİRTAŞ
MESLEK LİSESİ
72,58106
RET
2095
1677
SEHER
KÖSE
LİSE
72,58106
RET
2096
967
SEDA
AKKAYA
LİSE
72,57853
RET
2097
986
EBRU
ÖZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,57791
RET
2098
2003
ESRA
ERYİĞİT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,57791
RET
2099
258
NİHAL
GÖK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,57791
RET
Sayfa 56 / 80
2100
431
AYŞE
KABAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,57009
RET
2101
1962
EMİNE
AKGÜL
LİSE
72,56842
RET
2102
37
DUYGU
KUTLU
LİSE
72,56841
RET
2103
2140
BERTA
BAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,55602
RET
2104
1483
EDA
ERDEM
LİSE
72,55072
RET
2105
1575
ELVAN
KARA
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
72,54023
RET
2106
1014
NURİYE
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,53881
RET
2107
191
GÜLER
KARAMANLI
MESLEK LİSESİ
72,53807
RET
2108
1411
FUNDA GÜL
AYDOĞDU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,53403
RET
2109
1191
BETÜL
MIZRAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,53383
RET
2110
1735
SAFA MERVE
ŞEREFHANLI
LİSE
72,53302
RET
2111
1307
EMİNE
ER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,52779
RET
2112
181
GÜLÜSTAN
YEŞİLBAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,52138
RET
2113
447
HALİME
YAĞCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,52138
RET
2114
1587
LEYLA
KURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,52138
RET
2115
1320
NESLİHAN
KOŞAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,51854
RET
2116
609
SİNEM
BAYRAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,51818
RET
2117
2863
SÜMEYYE
TAVALIOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,51414
RET
2118
57
TUĞBA
KOÇAK
LİSE
72,51278
RET
2119
691
NURDAN
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,50975
RET
2120
1802
ÖZGE
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,50895
RET
2121
2841
ASLI CEREN
ERSOY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,50433
RET
2122
1696
ŞULE
YAKUT
MESLEK LİSESİ
72,50267
RET
2123
3013
MERVE
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,50254
RET
2124
1547
HÜLYA
ÇETİN
LİSE
72,50014
RET
2125
265
EDANUR
ÖNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,49971
RET
2126
831
AYŞEGÜL
KOŞAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,49865
RET
2127
1358
AYŞEGÜL
TOP
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,49865
RET
2128
847
MERVE
SEZĞİN
LİSE
72,49762
RET
2129
519
ZEYNEP
DOĞAN
MESLEK LİSESİ
72,49761
RET
2130
2801
TUĞBA
TURAN
LİSE
72,49508
RET
2131
1177
BÜŞRA
KABLAN
LİSE
72,49508
RET
2132
2252
HANİFE
AKIN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,49426
RET
2133
2920
ŞEMSİ CEYDA
EKER
MESLEK LİSESİ(4
YILLIK)
72,48749
RET
2134
2186
HACER
ÇAKMAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,48549
RET
2135
2666
MÜRÜVVET
AKYILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,48407
RET
2136
2053
TUĞBA
TUFAN
LİSE
72,48244
RET
2137
171
ARZU
GİRGİN
LİSE
72,48243
RET
2138
516
GÜLCİHAN
KARA
ADALET MES.EĞT.
72,48087
RET
Sayfa 57 / 80
ÖNLİSANS AÖF
2139
226
ŞİVAN
KARAKOÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,48087
RET
2140
1184
KEVSER
ARAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,48087
RET
2141
2814
ZÜLBİYE CANSU ÜSTÜNER
LİSE
72,47485
RET
2142
1362
FATMA
ZORLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,47017
RET
2143
409
GÜLHAN
GÜNDOĞDU
LİSE
72,4698
RET
2144
2545
ZEYNEP
DEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,46203
RET
2145
704
MERVE
SEMİZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,46138
RET
2146
2759
ZEYNEP
KAYA
LİSE
72,45462
RET
2147
165
DİLEK NUR
BAKLACI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,45258
RET
2148
1667
ŞÜKRAN
ER
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
72,44959
RET
2149
2399
İNCİ
ÇAĞLAYAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,4478
RET
2150
2384
SEMA
EROĞUL
LİSE
72,44451
RET
2151
1904
TÜLAY
ULAŞ
LİSE
72,44198
RET
2152
144
AYŞE
BAĞCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,43857
RET
72,43715
RET
2153
455
TUĞBA
AYCAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
2154
557
HİCRET
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,43709
RET
2155
1560
SILA
BAHAR
LİSE
72,43692
RET
2156
1892
NAGİHAN
EROL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,43537
RET
2157
2209
YASEMİN
KUBUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,43537
RET
2158
596
GİZEM
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,42613
RET
2159
2075
PERİZADE
KOYUNCU
LİSE
72,42427
RET
2160
1718
TUĞÇE
KURBAN
LİSE
72,42427
RET
2161
1880
ASİYE
TAŞCI
LİSE
72,42175
RET
2162
2578
FUNDA
AŞANTUĞRUL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,41721
RET
72,41049
RET
2163
939
TUĞBA
ÖZTÜRK
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
2164
60
CANSU
ORHANLI
LİSE
72,40658
RET
2165
1863
EDA
ELALMIŞ
MESLEK LİSESİ
72,40658
RET
2166
2188
EZGİ
AÇIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,4055
RET
2167
479
HANDAN
VERİM
LİSE
72,39899
RET
2168
2366
EMİNE
ECE
LİSE
72,39393
RET
2169
2289
NURGÜL
BELEN
MESLEK LİSESİ
72,38888
RET
2170
846
ÖZLEM
KARAHAN
LİSE
72,37876
RET
2171
2199
CANSU
İMAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,37281
RET
2172
332
ELİF
AKYOL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,37281
RET
2173
192
NURDAN
ZORLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,36819
RET
2174
902
SONGÜL
EKİZ
LİSE
72,36612
RET
2175
466
YASEMİN
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,36179
RET
Sayfa 58 / 80
2176
473
HÜSNÜYE
ARDALI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,36179
RET
2177
713
ASİYE
ÖZGÜR
ADALET MESLEK
Y.O.
72,36179
RET
2178
661
HACER
DAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,36037
RET
2179
766
BURCU
TÜFEKÇİ
LİSE
72,35853
RET
2180
2897
MERVE SAFA
KOÇAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,35717
RET
2181
242
HASRET
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,35717
RET
2182
1405
ELİF
KIZILTAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,35255
RET
2183
2892
NURBANU
KURŞUNLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,34935
RET
2184
1859
BETÜL
VEYİSOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,34685
RET
2185
842
BAHAR
SİYAH
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,34615
RET
2186
1489
MESUDE
İPEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,33974
RET
2187
359
GİZEM
İPEK
LİSE
72,3383
RET
2188
1747
AYSEL
UMUTLU
LİSE
72,33071
RET
2189
1249
HATİCENUR
AYDIN
LİSE
72,32566
RET
2190
1374
HAYAL
ERDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,32269
RET
2191
2371
TUĞBA
YILMAZ
LİSE
72,3206
RET
2192
241
MÜGE
ÖNER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,31807
RET
2193
1533
MELİKE
DELİBAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,31807
RET
2194
1869
İSMİHAN
MERVE
UÇAK
LİSE
72,31554
RET
2195
2845
EMİNE
AFACAN
LİSE
72,31554
RET
2196
2651
NURTEN
AYDIN
MESLEK LİSESİ
72,3029
RET
2197
664
TUĞBA
ULUDAĞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,30079
RET
2198
777
NAGİHAN
KÖPRÜLÜ
MESLEK LİSESİ
72,30037
RET
2199
1241
ZEHRA
BAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,29283
RET
2200
148
ZEHRA
ERDOĞAN
LİSE
72,29278
RET
2201
548
GÜLŞEN
TÜRKMEN
MESLEK LİSESİ
72,29026
RET
2202
1926
İCLAL
AKSOY
MESLEK LİSESİ
72,29025
RET
2203
1866
HATİCE
KAR
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
72,28359
RET
2204
461
KEVSER
DİŞER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,28217
RET
2205
1721
EMSAL
BURHAN
MESLEK LİSESİ
72,27509
RET
2206
2580
MELİKE
ÖZTÜMER
LİSE
72,27002
RET
2207
2424
HACER
KAHRIMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,26795
RET
2208
2710
NİMET
SÖNMEZ
LİSE
72,2675
RET
2209
296
HALİME
YILDIRAN
LİSE
72,26749
RET
2210
77
ESRA
AKGÜL
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
72,26333
RET
2211
784
BÜŞRA
TUÇ
LİSE
72,25991
RET
2212
2313
FUNDA
KOCAOĞLU
MESLEK LİSESİ
72,25991
RET
2213
2235
GÜL
IŞIK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,25891
RET
Sayfa 59 / 80
2214
642
DERYA
ÇOK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,25451
RET
2215
2568
ZEKİYE
COŞKUNCA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,25089
RET
2216
706
ZEYNEP
ALKAN
LİSE
72,25089
RET
2217
302
İMRAN
ARDIÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,24911
RET
2218
2957
ESRA
ÖZTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,24449
RET
2219
89
DAMLA
ÇELEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,23667
RET
2220
861
SEHER
CEYLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,22885
RET
2221
2691
AYBEN
ÖREN
ADALET MESLEK
LISESI
72,22704
RET
2222
1828
NURAY
HELVACI
LİSE
72,22198
RET
2223
1895
YASEMİN
GÜLERYÜZ
LİSE
72,21945
RET
2224
1410
MAKBULE
UZUNBOY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,21934
RET
2225
1830
ESRA
ARKIN
MESLEK LİSESİ
72,21692
RET
2226
2757
MUTLU
YAHŞİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,21641
RET
2227
1860
BEYZA
EKİNCİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,20859
RET
2228
2279
SİBEL
YALÇIN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
72,20859
RET
2229
2874
GÜLSÜM
ÇAVUŞOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,20398
RET
2230
308
BETÜL
ÖZEN
LİSE
72,20175
RET
2231
2694
EBRU
ATASEL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,19505
RET
2232
1484
GÜLSEREN
İĞNECİ
LİSE
72,19416
RET
2233
2270
AYŞEGÜL
ERZURUM
LİSE
72,19163
RET
2234
403
SAKİNE
SEVİM
LİSE
72,18911
RET
2235
901
DİLAN
BİRSEN
LİSE
72,18152
RET
2236
781
FERİHANUR
BAL
LİSE
72,17646
RET
2237
2822
NİHAL
KASSAP
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
72,17411
RET
2238
2073
SİBEL
KARAKURT
MESLEK LİSESİ
72,16888
RET
2239
2095
OYLUM
TAYFUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,16629
RET
2240
1984
BÜŞRA
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,16488
RET
2241
2190
TUĞBA
DUMAN
LİSE
72,16382
RET
2242
2475
NEVİN
GÜREL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,15527
RET
2243
1155
EBRU
KILIÇ
LİSE
72,1537
RET
2244
1704
AYÇA TUĞBA
ÖZERKAN KURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,15207
RET
2245
2045
PELİN
ASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,15065
RET
2246
391
SONGÜL
KARACA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,14669
RET
2247
1950
REYHAN
KÜRKÇÜ
LİSE
72,14106
RET
2248
141
GAMZE
OKUMUŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,13785
RET
2249
1439
MERVE
TÜRKOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,13501
RET
2250
362
EMİNE
ÇELİK
LİSE
72,13501
RET
2251
1594
ÜLKÜ ASENA
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,13501
RET
Sayfa 60 / 80
2252
159
HÜSNİYE
BOLAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,13181
RET
2253
1175
YEŞİM
BARAN
MESLEK LİSESİ
72,13094
RET
2254
1712
HÜMEYRA
KARABACAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,12861
RET
2255
1637
BERNA
YAVUZ
MESLEK LİSESİ
72,1183
RET
2256
1232
SERPİL
ERİKCİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,118
RET
2257
572
BESRA
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,118
RET
2258
1096
TUĞBA
AKYAZ
MESLEK LİSESİ
72,11577
RET
2259
382
YAPRAK
YILMAZ
LİSE
72,11324
RET
2260
2367
HATİCE
HAFALIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,10515
RET
2261
2357
BERNA
ERTUNÇ
LİSE
72,10313
RET
2262
1382
YEŞİM
SÖYLEMEZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,09602
RET
2263
1642
ELİF
TAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,09271
RET
2264
2149
KÜBRA
AKSOY
LİSE
72,08796
RET
2265
1377
AYŞE
KÜÇÜKKARA
LİSE
72,08796
RET
2266
2456
MERVE
DENİZHAN
MESLEK LİSESİ
72,08543
RET
2267
319
BÜŞRA
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,08169
RET
2268
2146
FATMA
KARAMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,07566
RET
2269
853
BİRGÜL
YAVAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,07424
RET
2270
1159
SELDA
SAĞLAM YİGİT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,07246
RET
2271
1074
AYŞE
YARIKKAYA
MESLEK LİSESİ
72,06267
RET
2272
120
FATMA
LAÇO
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,06143
RET
2273
1283
ŞEYMA
KARTAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,06104
RET
2274
1595
ELİF
KOLÇAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,05874
RET
2275
798
MELİKE
SEVİNDİK
LİSE
72,05509
RET
2276
375
AYŞE
KARAKOÇ
LİSE
72,05509
RET
2277
1568
YEŞİM
TEKİNALP
LİSE
72,04749
RET
2278
1414
YASEMİN
ŞAHİN
LİSE
72,04497
RET
2279
2949
HATİCE
SAĞLAM
MESLEK LİSESİ
72,04245
RET
2280
367
NERGİS
TOSUN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,03446
RET
2281
2287
ASLI
YÜKSEL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,03446
RET
2282
1617
NAĞİHAN
AKTAŞ
72,03016
RET
2283
1206
SÜMEYRA
FIRAT
72,03016
RET
2284
2312
SAKİNE
TEBEŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,02776
RET
2285
860
SEDA
ALBAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,02375
RET
2286
398
CANAN
CESUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,02234
RET
2287
2417
TUĞBA
KAYIŞKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,02234
RET
2288
392
MAHİYE
DEMİRTAŞ
LİSE
72,01968
RET
2289
164
HİLAL
ÖZMEN
LİSE
72,01968
RET
2290
2560
DÖNDÜ
ERAKCAOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,01913
RET
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
Sayfa 61 / 80
2291
1930
ŞİFA
2292
735
2293
HÖÇÜK
LİSE
72,01715
RET
YAPRAK HAZAL AKGÜN
ADALET MESLEK
Y.O.
72,01593
RET
281
SELMA
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,01131
RET
2294
1535
MUKADDES
ALAGÖZ
LİSE
72,00956
RET
2295
2909
HÜSNA NUR
ÇAĞLIYAN
LİSE
71,99945
RET
2296
591
ÇİĞDEM
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,99106
RET
2297
2928
MERVE
BURAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,99049
RET
2298
2980
DERYA
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,98927
RET
2299
2609
NİLGÜN
IŞIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,98004
RET
2300
2642
ÜLGER
PEKTAŞ
MESLEK LİSESİ
71,96152
RET
2301
131
GÜLEN
FEYİZOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,96119
RET
2302
991
SERAP
GÖÇER KARABU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,95337
RET
2303
1029
NİMET
KEPİR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,94862
RET
2304
2299
MERVE
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,94555
RET
2305
304
SEDA
ABALI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,94094
RET
2306
27
GAMZE
CUCİ
LİSE
71,9337
RET
2307
1851
BETÜL
ARSLAN
MESLEK LİSESİ
71,93118
RET
2308
835
NAZİLE
SÖYLEMEZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,92991
RET
2309
686
İLKNUR
KARAMAN
MESLEK LİSESİ
71,91853
RET
2310
2961
SEDİDE
CAM ŞENGÜL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,90695
RET
2311
1132
TUĞBA
YILMAZ
LİSE
71,90589
RET
2312
1770
FERAY
KIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,90325
RET
2313
2043
DUYGU
KARATAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,90255
RET
2314
877
İLKNUR
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,89864
RET
2315
2623
MERVE
TANIŞIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,89864
RET
2316
2024
GİZEM
ÇAĞATAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,89864
RET
2317
2016
GÜLDANE
SARIBOĞA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,89864
RET
2318
2242
NURGÜL
CUCU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,89815
RET
2319
1774
MELTEM
ÖLÇEK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,88266
RET
2320
2038
ŞÜKRAN
SÜTER
LİSE
71,8806
RET
2321
579
SERAP
ÖZTÜRK
LİSE
71,87807
RET
2322
2052
TÜRKAN
SÖNMEZ
LİSE
71,87555
RET
2323
264
SULTAN
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,86507
RET
2324
2327
ŞEYMA
ERDOĞAN
LİSE
71,8629
RET
2325
2603
MERYEM
HAMZAÇEBİOĞLU YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,85313
RET
2326
486
SİMGE
ERTUĞRUL
LİSE
71,8452
RET
2327
1838
NURAY
BOSTANCI
LİSE
71,83761
RET
2328
974
İLKNUR
BÖLÜKBAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,83608
RET
2329
2860
AYŞE NUR
KOLLU
MESLEK LİSESİ
71,83508
RET
Sayfa 62 / 80
2330
2966
ÇİĞDEM
YİĞEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,83146
RET
2331
1646
TÜLAY
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,82967
RET
2332
2226
MERVE
KESKİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,82826
RET
2333
626
NEZAKET
UYAR
LİSE
71,8275
RET
2334
1356
EBRU NACİYE
KISABACAK
MESLEK LİSESİ
71,82244
RET
2335
2441
KISMET
ÇAVAÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,82044
RET
2336
253
ÇAĞLA
ÇELİK
LİSE
71,81739
RET
2337
2151
FEYZA
DOĞRU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,81724
RET
2338
2551
ZEYNEP
YILDIRIM
LİSE
71,80727
RET
2339
2727
NİLAY
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,80443
RET
2340
2670
BAHAR
YAVAŞ
LİSE
71,80221
RET
2341
254
GÜL PINAR
ŞİMŞEK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,80121
RET
2342
2268
GAMZE
KUBAT
LİSE
71,79716
RET
2343
325
DENİZ
KOÇYİĞİT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,79519
RET
2344
80
DERYA
YALÇIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,78916
RET
2345
1016
MELAHAT
ŞENSÖZ
MESLEK LİSESİ(4
YILLIK)
71,78704
RET
2346
1899
GÜLŞAH
GÖVEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,78276
RET
2347
2265
BURCU
İNANÇLI
LİSE
71,78198
RET
2348
582
DİLEK
TORUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,78134
RET
2349
1659
SENEM
MEMİOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,78097
RET
2350
1079
FATOŞ
ÖZTÜRK
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
71,7657
RET
2351
487
YEŞİM
GÖY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,7593
RET
2352
2770
YASEMİN
DEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,7593
RET
2353
1758
DİLEK
YAZICI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,75751
RET
2354
1852
EZGİ
UYUR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,75724
RET
2355
2828
TUĞÇE
ÖZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,75609
RET
2356
1558
ÇİĞDEM
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,75468
RET
2357
1248
GÜL
HERDEM
LİSE
71,74658
RET
2358
1493
EMİNE
ÖZVATAN
MESLEK LİSESİ
71,74658
RET
2359
2469
NURAY
ALPAYDIN ÇİMEN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
71,74544
RET
2360
2320
HAZEL
TUNÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,73965
RET
2361
298
AYŞE
YAMAN
LİSE
71,73646
RET
2362
190
PINAR
SÜRER
LİSE
71,73394
RET
2363
418
HATİCE
YAMAÇ
LİSE
71,73141
RET
2364
844
NURDAGÜL
BEDİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,73122
RET
2365
116
ÖZGE
UÇAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,73122
RET
2366
1628
ŞENAY
ÇETİNKAYA
LİSE
71,72382
RET
2367
2442
HATİCE
KANIK
LİSE
71,72129
RET
Sayfa 63 / 80
2368
2706
AYDA
KARAGÜLLE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,7202
RET
2369
1570
PAKİZE
TÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,7202
RET
2370
1042
EBRU
KARA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,717
RET
2371
879
AYŞE
AZKIN
LİSE
71,71623
RET
2372
2262
TUĞÇE
SEYRANLI
LİSE
71,71623
RET
2373
2836
MELİKE
ERCİYAS
MESLEK LİSESİ
71,71371
RET
2374
2556
ELVAN
ÖZPUNAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,71238
RET
2375
140
CANSU
AYDOĞAN
TEKNİK LİSE
71,70865
RET
2376
318
BAHTİŞEN
AKYÜREK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,70776
RET
2377
2524
MERAL
ÇOLAKOĞLU
MESLEK LİSESİ
71,70613
RET
2378
471
EMİNE
GÜRDAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,70597
RET
2379
2125
GÜLDENİZ
GÜLLÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,70456
RET
2380
2637
FATMA
KOCAKUŞ
LİSE
71,70106
RET
2381
193
NAZLI
BOZOĞLU
MESLEK LİSESİ
71,69853
RET
2382
2127
MELEK
EKİZ
LİSE
71,69347
RET
2383
761
MÜKERREM
BALOĞLU
MESLEK LİSESİ
71,69347
RET
2384
3009
ESRA
TURAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,69108
RET
2385
1130
MERVE
UYSAL
LİSE
71,69095
RET
2386
2167
SONGÜL
DOYMUŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,6811
RET
2387
2349
HAYRİYE
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,6737
RET
2388
963
SUZAN
ÖZBAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,67328
RET
2389
779
TUĞBA NUR
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,67325
RET
2390
2159
GÜLBAHAR
BOSTANCI
LİSE
71,67072
RET
2391
1415
ÜRKİYE
YILMAZ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
71,67008
RET
2392
2218
AYŞE GÜL
ASLAN
MESLEK LİSESİ
71,66566
RET
2393
1827
ÖZGE
BİLİR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,66051
RET
2394
1149
DERYA
ARGİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,65124
RET
2395
2386
SULTAN
BİÇER
LİSE
71,65049
RET
2396
585
NAZLI
UYANIK
ADALET MESLEK
Y.O.
71,64982
RET
2397
2362
ŞULE
DAŞKOL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,6484
RET
2398
2546
SEBAHAT
YIRTICI
MESLEK LİSESİ
71,64796
RET
2399
518
KÜBRA
DEMİR
LİSE
71,64543
RET
2400
2478
ASLIHAN
ÖZDEMİR
MESLEK LİSESİ
71,6429
RET
2401
2119
SONGÜL
GÜNGÖR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,642
RET
2402
1699
AYŞE
YAĞLICALİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,6388
RET
2403
2544
EZGİCAN
DUMAN
LİSE
71,63785
RET
2404
2923
AYSUN
AKSU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,6356
RET
2405
1318
ELİF
DEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,62778
RET
2406
2967
SEREN GÖKŞEN
USTA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,62513
RET
Sayfa 64 / 80
2407
249
GÜLER
KARAAĞAÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,61392
RET
2408
2236
ELİF
YAMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,61072
RET
2409
1833
FATMA
ALTUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,6029
RET
71,59508
RET
2410
587
AYŞENUR
POLAT DEPELİ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
2411
561
ÖZGE EDA
KESEN
LİSE
71,59486
RET
2412
267
GÜLSÜM
BACNİ
LİSE
71,5898
RET
2413
2288
NESLİHAN
DEMİRCİ
LİSE
71,58474
RET
2414
584
HATİCE
YİĞİT
LİSE
71,57968
RET
2415
556
ZEYNEP
YEŞİLKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,57162
RET
2416
2422
DUYGU
ARABUL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,56984
RET
2417
644
HÜSNİYE
ÇELİK
LİSE
71,56957
RET
2418
2260
AYŞE
ÇİVİLİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,56202
RET
2419
2678
İLKNUR
KAYA
LİSE
71,56199
RET
2420
2685
DÖNDÜ
ŞEKER
MESLEK LİSESİ
71,56198
RET
2421
2854
MERVE
KOÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,5606
RET
2422
374
MERVE
CESUR BAŞPINAR
LİSE
71,55945
RET
2423
2208
CEYLAN
YİĞİT
LİSE
71,55945
RET
2424
2405
HATİCE
AYDIN
LİSE
71,55945
RET
2425
1286
ÖZGE
EREN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,5574
RET
2426
2277
FADİME
KARAKUYU
MESLEK LİSESİ
71,55187
RET
2427
1910
ÖZDEN
KOÇ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
71,54176
RET
2428
886
EBRU
SEVEN
LİSE
71,54175
RET
2429
1314
NAGİHAN
BEŞİROĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,53394
RET
2430
2174
YASEMİN
TÜRKBEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,53069
RET
2431
1106
ŞENNUR
SAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,52932
RET
2432
507
HATİCE
KIRICI
LİSE
71,52658
RET
2433
1757
PINAR
TÜRKER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,52612
RET
2434
2067
YÜKSEL
AKSU
LİSE
71,52152
RET
2435
2368
İREMGÜL
KÖSE
LİSE
71,51141
RET
2436
1257
ŞEHRİ
KARA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,50906
RET
2437
282
BETÜL
ARSLAN
MESLEK LİSESİ
71,50635
RET
2438
2758
SUNAY
ATEŞ
LİSE
71,50635
RET
2439
1373
EDA
DOĞAN KARATAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,50266
RET
2440
2110
İLKAY
ALTUNHAN
LİSE
71,50129
RET
2441
407
HİLAL
ÖÇSOY
MESLEK LİSESİ
71,50129
RET
2442
975
FİLİZ
GÜLTEPE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,49804
RET
2443
1361
ELİF
ÇETİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,49663
RET
2444
528
RAHİME
ÇEŞME
MESLEK LİSESİ
71,49623
RET
2445
328
SÜMEYYE
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,49164
RET
Sayfa 65 / 80
2446
1578
ESRA
TALI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,49164
RET
2447
949
ASİYE
KURNAZ
LİSE
71,49118
RET
2448
244
BENGÜL
ÇETİN
ADALET MESLEK
Y.O.
71,49022
RET
2449
919
NESLİHAN
GÜLPINARLI
LİSE
71,47854
RET
2450
1719
GİZEM
ASLAN
LİSE
71,47348
RET
2451
2055
HATİCE
ÖZBAKIR
LİSE
71,47348
RET
2452
2094
LATİFE
KAYA
LİSE
71,47095
RET
2453
6
TUĞBA
HUY
LİSE
71,47094
RET
2454
1816
TUĞBA
CEBEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,46356
RET
2455
1820
ZÜBEYDE
LEYLA
ULUSOY
LİSE
71,46336
RET
2456
1185
MELİS
ERKUŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,46036
RET
2457
875
ARİFE
ÜSTÜNDAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,45574
RET
2458
503
REMZİYE
DOĞRU
LİSE
71,45325
RET
2459
899
AYŞEGÜL
BOZBUĞA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,44934
RET
2460
1153
ŞENGÜL
ÖRNEK
LİSE
71,44819
RET
2461
1978
BÜŞRA ŞÖHRET
UYSAL
MESLEK LİSESİ
71,44819
RET
2462
1654
GÖZDE
ÖZKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,4433
RET
2463
1726
GAMZE
DELLALBAŞI
LİSE
71,44061
RET
2464
905
ŞEYDA
GÖKO
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,43815
RET
2465
1908
NALAN
KOÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,4369
RET
71,43087
RET
2466
2675
NEBAHAT
SÖNMEZ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
2467
1514
YASEMİN
DOĞAN
LİSE
71,42796
RET
2468
1571
FATMA
AKTAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,42767
RET
2469
1462
ASLI
KURT
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
71,42588
RET
2470
1053
EBRU
AKSAN
LİSE
71,4229
RET
2471
272
PINAR
ÖZYILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,41985
RET
2472
1035
SEDA
COŞKUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,41806
RET
2473
347
TUĞBA
DEVECİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,41664
RET
2474
890
AYFER
ŞEN
LİSE
71,41279
RET
2475
59
SEVGİ
YAZICI
LİSE
71,41026
RET
2476
1187
FATMA
KARAYILAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,40882
RET
2477
2806
NESLİHAN
TAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,40562
RET
2478
1970
AYSEL
KARADERE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,40528
RET
2479
1024
SEVDA
ÇELİK
MESLEK LİSESİ
71,4052
RET
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
71,40421
RET
2480
2311
HATİCE
KARA
2481
1148
DERYA SEVTAP
ÇAMAHMETOĞLU YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,39648
RET
2482
978
FULYA
NARİNÇ
LİSE
71,39256
RET
2483
863
SEMRA
KEMAHOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,37896
RET
Sayfa 66 / 80
2484
3014
TUBA
KAHRAMAN
LİSE
71,37485
RET
2485
994
BEYHAN
ARIKAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
71,36511
RET
2486
3008
RUKİYE
KESKİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,36191
RET
2487
1585
EMEL
YILMAZ
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR
71,35409
RET
2488
2594
SADENUR
ÇINAR
MESLEK LİSESİ
71,34704
RET
2489
998
NERGİZ
SÜRER
LİSE
71,34451
RET
2490
197
SİBEL
YAŞAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,34448
RET
2491
386
HELİN
ÇALĞIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,34448
RET
2492
2838
NURGÜN
KESKİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,33932
RET
2493
2026
SERPİL
ÖNER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,33845
RET
2494
151
RABİA NUR
KARA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,33524
RET
2495
514
PELİN
AKYILDIZ
MESLEK LİSESİ
71,32681
RET
2496
2876
ŞEYDA HANDE N AKBUNAR
LİSE
71,32681
RET
2497
2846
ÖZLEM
KEKLİK
LİSE
71,32428
RET
2498
1375
BURCU DUYGU
KOCAOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,32383
RET
2499
690
GAMZE
ÇALIŞKAN
71,32139
RET
2500
1644
HÜLYA
ABUT
71,3196
RET
2501
2361
HÜLYA
ÇELİKBİLEK
MESLEK LİSESİ
71,31923
RET
2502
2015
DENİZ
KAPLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,3132
RET
2503
1172
SÜMEYYA
ÖZAKTAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,30858
RET
2504
814
CANAN KÜBRA
AYTEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,30858
RET
71,29935
RET
71,299
RET
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
2505
2019
HATİCE
DOĞANTEKİN
ADALET MESLEK
Y.O.
2506
1949
MELEK
GÜNEŞER
LİSE
2507
221
ZÜLEYHAN
AKGÖK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,29756
RET
2508
1806
SİBEL
ÖZDEMİR
MESLEK LİSESİ
71,29394
RET
2509
2420
KÜBRA
AYDOĞAN
LİSE
71,28635
RET
2510
1417
YELİZ
ZENGİN
MESLEK LİSESİ
71,28635
RET
2511
2803
HAVVA
ERGİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,28512
RET
2512
948
CANSU
DÜRME
LİSE
71,28192
RET
2513
2817
ARİFE
GÜNEŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,28192
RET
2514
2530
ELİF
BİNGÖL
LİSE
71,28129
RET
2515
849
SEMİHA
PELİT
LİSE
71,27624
RET
2516
2048
ZEKİYE
CEYLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,27589
RET
2517
1831
EMİNE
KARA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,2741
RET
2518
1070
İCLAL
TURAN
LİSE
71,2737
RET
2519
2493
GÖZDENUR
YILMAZ
LİSE
71,27118
RET
2520
1342
CEYDA
AYAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,26948
RET
2521
1093
ELİF
YETKİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,26877
RET
Sayfa 67 / 80
2522
2483
DERYA
DİKMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,26487
RET
2523
1262
KÜBRA
DEMİRCAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,26227
RET
2524
2624
HİLAL
BOZKURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,26166
RET
2525
2722
EBRU
UMSAL
LİSE
71,25854
RET
2526
1697
SEVCAN
TÜRKCAN
MESLEK LİSESİ
71,25601
RET
2527
2731
HANİSE
ÖZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,24923
RET
2528
476
SELVET
KARADENİZ
LİSE
71,24842
RET
2529
1183
NİMET
ÇEDENE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,23821
RET
2530
2696
ASLI
KİLİSLİOĞLU
MESLEK LİSESİ
71,23325
RET
2531
2842
ŞERİFE
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,23039
RET
2532
218
SÜLBİYE
ERKEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,22689
RET
2533
1066
PINAR
AKIN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,22479
RET
2534
1044
PINAR
MUKA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,2204
RET
2535
2751
TUĞBA
TEĞİN
LİSE
71,21808
RET
2536
2452
AYLİN
ÖZCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,21475
RET
2537
1208
AYŞEGÜL
ÇELEBİ
LİSE
71,20796
RET
2538
565
ÖZLEM
ŞENAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,20721
RET
2539
1349
BİLHAN
AYGÜR
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
71,20693
RET
2540
2948
EMİNE
BULUT YILMAZ
LİSE
71,20543
RET
2541
1902
BETÜL İLKAY
KÜTÜKKIRAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,20301
RET
2542
772
BAHAR
ARSLAN
MESLEK LİSESİ
71,2029
RET
2543
1789
HALİME NUR
AKTAŞ
LİSE
71,19785
RET
2544
2657
SİBEL
YARMAZ
MESLEK LİSESİ
71,19785
RET
2545
2439
ESRA
ALTAŞ
LİSE
71,19532
RET
2546
560
SELMA
AKBIYIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,19449
RET
2547
2027
FATMA
ERDOĞAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
71,19129
RET
2548
2755
SEMRA
KASNAKLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,19129
RET
2549
334
SAADET
HAYTA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,19129
RET
71,18809
RET
2550
537
EMİNE
AYBİRDİ
ADALET MESLEK
Y.O.
2551
668
YEŞİM
AYDIN BAKAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,18522
RET
2552
2251
KADRİYE
GENÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,18027
RET
2553
2549
TUĞBA
YAVUZ
MESLEK LİSESİ
71,18014
RET
2554
1371
DENİZ
ÖZEROL
LİSE
71,18014
RET
2555
2895
NAZLI
AYAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,17873
RET
2556
720
SEÇİL
ÇAMİÇİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,17706
RET
2557
1495
KÜBRA
KARAOĞLAN
MESLEK LİSESİ
71,17256
RET
2558
965
ESRA
DOĞU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,17245
RET
2559
2840
NAZLIGÜL
DAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,17103
RET
Sayfa 68 / 80
2560
2538
DUYGU
SAKARYA
LİSE
71,16498
RET
2561
2160
MERVE NUR
BİŞGİN
LİSE
71,15486
RET
2562
280
DERYA
BEKTAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,15214
RET
2563
2587
DUDU
AYAYDIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,1504
RET
2564
2433
DEMET
UZUN
MESLEK LİSESİ
71,1498
RET
2565
1498
PERVİN
ARTAÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,14757
RET
2566
446
ELİF
ÖZCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,14578
RET
2567
1368
ÇİĞDEM
ASLAN
MESLEK LİSESİ
71,14475
RET
2568
2713
NAGİHAN
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,13796
RET
2569
2936
İKBAL
İLHAN
LİSE
71,13716
RET
2570
201
BÜŞRA
CANAN
MESLEK LİSESİ
71,1321
RET
2571
2627
MERVE
ÜNLÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,12553
RET
2572
932
MERVE
AKKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,11771
RET
2573
945
ÖZGE
DURUKAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,11697
RET
2574
1648
MERVE
GÖZALICI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,11451
RET
2575
388
HACER
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,11451
RET
2576
470
SEVİLAY
SERT
LİSE
71,1144
RET
2577
598
ESRA
BALCI
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
71,10989
RET
2578
892
NURCAN
ÜNLÜ
TEKNİK LİSE
71,10429
RET
2579
1355
SÜMEYRA
KARAKAKLIK
LİSE
71,10176
RET
2580
289
BÜŞRA
TEZEL
LİSE
71,09922
RET
2581
754
NESLİHAN
ZENGİN
LİSE
71,08911
RET
2582
1975
AYDANUR
UZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,08784
RET
2583
1539
DERYA
TÜYLÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,08643
RET
2584
2975
AYŞE
YARDİBİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,08619
RET
2585
632
FATMA
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,08619
RET
2586
1777
NURAY
ÖZDEMİR
LİSE
71,08153
RET
2587
2595
SEDA
PONÇAKLI
LİSE
71,08153
RET
2588
1326
SONGÜL
ERTEKİN
MESLEK LİSESİ
71,079
RET
2589
790
ESRA
BULUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,07861
RET
2590
1807
NURAY
IŞIKOĞLU
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
71,07861
RET
2591
1173
TUĞÇE
KOÇ
YÜK.ÖĞR.(3 YIL)
71,0722
RET
2592
1843
ESRA
ÖZKAN
LİSE
71,07141
RET
2593
1372
ZEYNEP
BİNAY
MESLEK LİSESİ
71,06888
RET
2594
2502
ESRA
POLAT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,05311
RET
2595
71
MERVE
ÇELİK
LİSE
71,05195
RET
71,05195
RET
71,0436
RET
2596
2429
TUĞBA
KALAY
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
2597
1501
ÜMMÜ GÜLSÜM
KÜÇÜK
LİSE
Sayfa 69 / 80
2598
2557
SERPİL
İZMİR
LİSE
71,036
RET
2599
1524
ELVAN
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,0299
RET
2600
1503
GÖZDE
DEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,02849
RET
2601
2315
HATİCE
KARAKAŞ
LİSE
71,02842
RET
2602
1398
FADİME
ERDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,02707
RET
2603
1593
SEDA
GÖKBULUT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,02672
RET
2604
1475
ŞULE
PONBA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,02067
RET
2605
127
NURAY
DEMİRTAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,00965
RET
2606
2419
CANAN
DEMİR
LİSE
71,00819
RET
2607
1119
NEZAKET
GÖK
MESLEK LİSESİ
71,00566
RET
2608
750
ÖZLEM
SOĞANLI
MESLEK LİSESİ
71,00313
RET
2609
2853
AYŞE
ÖZTÜRK
LİSE
71,00313
RET
2610
1123
DUYGU
TONYALI
LİSE
71,00183
RET
2611
2373
HATİCE
YİĞİT
LİSE
71,00061
RET
2612
395
HATİCE
GİTMİŞ
MESLEK LİSESİ
70,98543
RET
2613
2150
GÜRCÜ
SÖYLEMEZ
MESLEK LİSESİ
70,98543
RET
2614
1251
PINAR
ÇALIŞKAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,98275
RET
2615
2884
ESRA
KÖKSAL
MESLEK LİSESİ
70,97785
RET
2616
2843
MÜCELLA
DURKUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,97532
RET
2617
410
NURCAN
YILMAZ
LİSE
70,97279
RET
2618
1661
EMİNE
ÜNLÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,97055
RET
2619
2381
SACİDE
AKKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,97055
RET
2620
137
DÖNDÜ
KÖSE
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
70,96913
RET
2621
1441
KADER
BODUR
MESLEK LİSESİ
70,96773
RET
2622
2914
ÖZGE
TAŞDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,96593
RET
2623
955
FUNDA
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,96131
RET
70,96131
RET
2624
438
MERVE
DÜZCE
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
2625
22
ÖZGE
AKARSLAN
LİSE
70,95762
RET
2626
97
BÜŞRA
TOSUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,95349
RET
2627
2519
FATMA
ALAGÖZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,95349
RET
2628
1586
GÖZDE
KAYA
MESLEK LİSESİ
70,93992
RET
2629
1346
AYŞE
GÜLBURNU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,93607
RET
2630
2423
AYSEL
DOĞANCI
MESLEK LİSESİ
70,93486
RET
2631
2728
ZEYNEP
DAŞ
MESLEK LİSESİ
70,93486
RET
2632
1613
ELİFE
KODAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,93145
RET
2633
2061
GÜLÇİN
TERZİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,92825
RET
2634
2109
ESRA
GÜNAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,92769
RET
2635
1656
GİZEM
ÇIPLAK
MESLEK LİSESİ
70,92474
RET
2636
621
EMİNE SENA
KARADÖL
MESLEK LİSESİ
70,91969
RET
Sayfa 70 / 80
2637
1171
NURTEN
ALBAYRAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,9189
RET
2638
1420
FATMA
AYDIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,91581
RET
2639
2388
HÜLYA
DEMİR
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
70,91581
RET
2640
1384
EBRU
DELİCE
MESLEK LİSESİ
70,91463
RET
2641
867
GAMZE
KARAOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,90159
RET
2642
1459
ARİFE
TOKSOY
LİSE
70,89945
RET
2643
634
DUYGU
MURAT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,89251
RET
2644
1607
SONGÜL
ŞEKERCİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,89235
RET
2645
857
MERYEM
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,89042
RET
2646
180
SEMA
AÇIK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,88812
RET
2647
2959
ZEYNEP
ÖLMEZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,88773
RET
2648
62
ÇAĞLA
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,88582
RET
2649
717
HAZEL
ALAFTEKİN
LİSE
70,88177
RET
2650
712
MAŞİFE
SAĞIR
LİSE
70,88175
RET
2651
2123
SEVİLAY NUR
TUZCUOĞLU
MESLEK LİSESİ
70,88175
RET
2652
3007
FATMA
ŞİMŞEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,87813
RET
2653
88
AYBÜKE
AKYÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,87068
RET
2654
2963
ESRA
KARAMAN VARO
MESLEK LİSESİ
70,86911
RET
70,86889
RET
2655
990
MERVE
GÜNDOĞU
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
2656
2526
ELİF TUĞBA
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,86711
RET
2657
1698
GÜLCAN
ÖZCENGİZ
MESLEK LİSESİ
70,86658
RET
2658
2301
GÖKÇE
BARIŞ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
70,85929
RET
2659
330
HİLAL
KABADAYI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,85787
RET
2660
833
DAMLA
KIZILAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,85005
RET
2661
2189
ESRA
KAYABAŞLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,84223
RET
2662
2821
MELEK
KARTAL
LİSE
70,8236
RET
2663
1115
ÖZLEM
SAVAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,82019
RET
2664
840
KADRİYE
TOPTAŞ
MESLEK LİSESİ
70,81853
RET
2665
1582
FUNDA
AVCİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,81776
RET
2666
2137
ÜMMÜ GÜLSÜM
UZUN
LİSE
70,81601
RET
2667
718
GÜLSEMİN
DUMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,81415
RET
2668
2634
BETÜL
KİSMET
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,81095
RET
2669
1339
MELİHA
TEMİZSOY
LİSE
70,79831
RET
2670
2998
DİLEK
ÇETİNKAYA
MESLEK LİSESİ
70,79578
RET
2671
2611
AYSAL NUR
EROL
LİSE
70,79073
RET
2672
2991
ÖZDEN
ÇOŞKUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,79069
RET
2673
862
ZÜHAL
TÜTEN
LİSE
70,78819
RET
2674
2535
DUDU
KARABULUT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,78468
RET
Sayfa 71 / 80
2675
248
SEMRA
BARMANBEK BAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,77967
RET
2676
1776
HALİME
ERKORKMAZ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
70,77647
RET
2677
145
DERYA
KUZKAYA
LİSE
70,77556
RET
2678
98
ADALET BAŞAK
AKTAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,77505
RET
2679
570
FATMA
SARI
MESLEK LİSESİ
70,76796
RET
2680
2036
GÖZDE
GÜNGÖR
LİSE
70,76291
RET
2681
405
SEHER
CANİK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,7627
RET
70,76262
RET
2682
1655
HÜLYA
PALANCI
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR
2683
1022
HAYRİYE
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,76262
RET
2684
2883
EDA
KARAYİĞİT
MESLEK LİSESİ
70,76038
RET
2685
2548
NURHAYAT
KAYA
LİSE
70,76038
RET
2686
2584
CANAN
AYDIN
LİSE
70,76038
RET
70,75621
RET
2687
2802
AYŞE
ERDOĞAN
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR
2688
2965
DERYA
KAPLAN
LİSE
70,74773
RET
2689
1639
ARZU
ÇAMLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,74661
RET
2690
1299
EBRU
ÇAKAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,74519
RET
2691
1311
HABİBE
ARHAN
LİSE
70,74267
RET
2692
28
ŞUHEDA
TURNA
MESLEK LİSESİ
70,7275
RET
2693
1808
YELİZ
DURĞUN DANACI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,72493
RET
2694
742
ARİFE
AKDEMİR
LİSE
70,72245
RET
2695
90
ZUHAL
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,72173
RET
2696
714
YASEMİN
AKDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,71873
RET
2697
2474
HATİCE
KARAKUŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,71853
RET
2698
105
SEBAHAT
BECER
LİSE
70,71739
RET
2699
961
TUĞBA
KARAMAN
LİSE
70,71739
RET
2700
1817
PERİHAN
SATIOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,71533
RET
2701
891
DUYGU PINAR
BALOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,71391
RET
2702
1580
KADER
TUNÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,70751
RET
2703
1473
FATMA
ATAŞ
MESLEK LİSESİ
70,70727
RET
2704
1104
FİLİZ
KÜTÜKLÜ
LİSE
70,70222
RET
2705
2294
GAMZE
AŞUK
LİSE
70,70221
RET
2706
624
ÖZGECAN
YURDAKUL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,70114
RET
2707
1878
MESİRE
KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,69444
RET
2708
1397
ÇİLEM
GÜNDOĞDU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,69366
RET
2709
1669
GÜLŞAN
İZCİ
LİSE
70,68705
RET
2710
904
İLKNUR
DURKUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,68263
RET
2711
1194
HÜLYA
ATEŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,67706
RET
2712
724
SEYHAN
DEMİRCİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,67481
RET
Sayfa 72 / 80
2713
1759
HATİCE
BAHAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,67481
RET
2714
2791
PELİN
ENŞAN
LİSE
70,66682
RET
2715
2210
ZEHRA
GÖKTAŞ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
70,66379
RET
2716
316
SELCAN
BONCUKCU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,66157
RET
2717
2943
BÜŞRA
YILMAZ
MESLEK LİSESİ
70,65923
RET
2718
2570
GAMZE
ÇILDIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,65917
RET
2719
2057
AYŞE DENİZ
AŞIK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,65737
RET
2720
139
GÜLÇİN
UĞURLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,65068
RET
2721
2233
SÜMEYRA
AYDIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,64674
RET
2722
2737
YÜKSEL
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,63713
RET
2723
653
GANİME
KARABAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,6343
RET
2724
1640
AYŞE
ÜREM
LİSE
70,63141
RET
2725
1435
ESMA
KARAGÖZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,62931
RET
2726
2246
ÖZLEM
ÖZDEMİR
MESLEK LİSESİ
70,62889
RET
2727
703
AYTEN
AKÇA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,61829
RET
70,61624
RET
2728
2969
SEMRA
KENAR
MESLEK LİSESİ(4
YILLIK)
2729
2824
KÜBRA
ŞİMŞEK
LİSE
70,61371
RET
2730
2649
ŞELALE
YALÇIN
LİSE
70,61118
RET
2731
1994
TUBA
KAVAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,60211
RET
2732
543
ESRA
TANK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,60123
RET
2733
2326
ALİME
ÇULLU
LİSE
70,59854
RET
2734
858
KÜBRA
ÖZENÇ
LİSE
70,59854
RET
2735
1347
ESRA
GÜNGÖR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,59341
RET
2736
2992
YASEMİN
MANTAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,59341
RET
2737
96
HENİSE
AYŞEGÜL
GÖKTEPE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,59341
RET
2738
2641
ZEHRA
DOKUMACI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,59341
RET
2739
1622
BİLGE
TORLAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,59021
RET
2740
2887
CEMİLE
BAYRAKTAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,5888
RET
2741
2894
BÜŞRA
BEGÜT
LİSE
70,5859
RET
2742
2702
ZELİHA
TÜZÜN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,58559
RET
2743
56
NESLİHAN
ÇİNKILIÇ
LİSE
70,57831
RET
2744
2575
MERVE
GÜNEŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,57457
RET
70,57457
RET
2745
2238
FUNDA
YEŞİLYURT
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
2746
1521
FATMA
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,57133
RET
2747
1971
SELVİHAN
DURSUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,56996
RET
2748
1446
HACER
BİLGİÇ
MESLEK LİSESİ
70,56819
RET
2749
1800
SENA
BALCIOĞLU
LİSE
70,56567
RET
2750
384
EMİNE
ER
MESLEK LİSESİ
70,56314
RET
Sayfa 73 / 80
2751
406
GONCA GÜL
KARAHASAN
LİSE
70,56314
RET
2752
1865
GÜLSÜM
ERKAN
MESLEK LİSESİ
70,56061
RET
2753
2250
ESRA
CAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,55893
RET
2754
2387
ESİN
ÇAKIRLAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,55432
RET
2755
2217
ÇİĞDEM
AKSOY
LİSE
70,54796
RET
2756
791
HAMİDE
BALCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,5465
RET
2757
496
YASEMİN
TURCAN
MESLEK LİSESİ
70,53532
RET
2758
2100
KÜBRA
ÖZTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,53406
RET
2759
527
ZELİHA
AĞCA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,53086
RET
2760
261
BÜŞRA İREM
ASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,52907
RET
2761
424
BÜŞRA
GÖKDEMİR
MESLEK LİSESİ
70,52521
RET
2762
1429
KEVSER
TURĞUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,52445
RET
2763
1743
AYŞE NUR
KANBUR
MESLEK LİSESİ
70,52268
RET
2764
1933
NURAN
ÖRS
LİSE
70,52015
RET
2765
1510
SEDA
KURTULUŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,51983
RET
2766
2291
FATMA
FIÇICIOĞLU
LİSE
70,51509
RET
2767
2022
ZARİFE
ÇORAPSIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,51343
RET
2768
270
GİZEM NUR
YEŞİLKAYA
LİSE
70,51257
RET
2769
526
DİLŞAT
ANARAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,51201
RET
2770
1916
BÜŞRA
ERGÜN
MESLEK LİSESİ
70,5075
RET
2771
1929
SULTAN
HANÇER
LİSE
70,50245
RET
2772
2202
SEDA
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,50245
RET
2773
2606
SEDA
KARAÇAM
LİSE
70,49486
RET
2774
2871
FATMA
OKUTAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,49317
RET
2775
243
MUAZZEZ
GÜNAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,49176
RET
2776
1499
HALİME
YILMAZ
MESLEK LİSESİ
70,4898
RET
2777
2880
BÜŞRA
YAVUZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,48856
RET
2778
1819
YASEMİN
ÇETİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,48318
RET
2779
618
SEVDE
SAĞBAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,48074
RET
2780
178
SİNEM
KARAYİĞİT
MESLEK LİSESİ
70,47969
RET
2781
1393
TUĞÇE
EKİZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,47899
RET
2782
1864
FATMA
KUBLAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,47753
RET
70,47292
RET
2783
1293
BÜŞRA
ŞENSOY
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
2784
2772
MERYEM
ÖZTÜRK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,46999
RET
2785
1021
DERYA
TAŞCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,4683
RET
2786
2322
HATİCE
KALINOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,46651
RET
2787
436
ECE
GÜVEN
MESLEK LİSESİ
70,46452
RET
2788
2638
ASİYE
ERŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,46189
RET
2789
2793
NURGÜL
TÜRK
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
70,45728
RET
Sayfa 74 / 80
2790
2467
EMİNE
ŞAHİN
LİSE
70,45693
RET
2791
1396
FATMA
YILDIRIM
LİSE
70,45187
RET
2792
1020
SEDA
ŞAHİN
LİSE
70,44935
RET
2793
1328
TUBA
KARATAŞ
LİSE
70,44682
RET
2794
202
CANSU
ÇOLAKOĞLU
LİSE
70,43923
RET
2795
805
HÜMEYRA
YİĞİTEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,43523
RET
2796
45
SEDA
GEÇER
LİSE
70,43417
RET
2797
2918
HİLAL
IRIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,4292
RET
2798
2000
GÜLSÜM
SELVİ
MESLEK LİSESİ
70,42912
RET
2799
2673
SAİDE
OCAKOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,42741
RET
2800
1300
AYNUR
BAL
LİSE
70,42405
RET
2801
2248
HAVA
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,42162
RET
2802
2063
FERİHA
EKİCİ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
70,42138
RET
2803
2241
ÜMRAN
ÖZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,41959
RET
2804
1881
ÖZNUR
KURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,41818
RET
2805
2648
RABİA
ÖZKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,41498
RET
2806
2913
EDA
BULAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,41036
RET
2807
2002
DEVRİM
ÇOBAN
MESLEK LİSESİ
70,40889
RET
2808
1199
MELEK TUĞBA
POLAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,40857
RET
2809
2640
SELDA
UZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,40716
RET
2810
571
PELİN
TOSUN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,40194
RET
2811
1624
MELİKE
ÖZKAN
LİSE
70,4013
RET
2812
262
NİHAL
BULUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,39472
RET
2813
2800
MÜBERRA
FIŞKIRMA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,3901
RET
2814
229
SÜMEYYE
ÖZEL
MESLEK LİSESİ
70,38866
RET
2815
1072
ARZU
HANCI
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
70,38832
RET
2816
1069
ŞULE
ÇAKIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,3869
RET
2817
830
FATMA
OKCU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,38435
RET
2818
2588
MERAL
AYDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,37908
RET
2819
239
ELİF
CEREN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,37126
RET
2820
2528
HABİBE
ÇETİN
LİSE
70,37095
RET
2821
2290
FATMA
SOYYILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,36806
RET
2822
1416
BELKIZ
AVSEREN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,36806
RET
2823
808
ÖZNUR
GÜNDÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,36627
RET
2824
2225
CEREN
GÜRAKSU
LİSE
70,3659
RET
2825
1201
PINAR CEYDA
KOCABAŞ
TEKNİK LİSE
70,3659
RET
2826
260
KÜBRA NUR
GÜZELBABA
LİSE
70,36337
RET
2827
2059
NURDAN
YARAR
LİSE
70,36337
RET
2828
93
ÖZLEM
AYYILDIZ
MESLEK LİSESİ
70,34567
RET
Sayfa 75 / 80
2829
745
ESMA
ÇAKIR
MESLEK LİSESİ(4
YILLIK)
70,34567
RET
2830
2950
DUYGU
DOĞAN
LİSE
70,33809
RET
2831
2198
HÜLYA
GÜREL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,33808
RET
2832
2490
GAMZE
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,33808
RET
2833
643
MELTEM
ÖZÇAKIR
LİSE
70,33302
RET
2834
2307
ZÜBEYDE NUR
ÖZGÜMÜŞ
MESLEK LİSESİ
70,33049
RET
2835
420
ESRA
KANDİL
LİSE
70,33049
RET
2836
346
ZEYNEP
ÇELİK
LİSE
70,32796
RET
2837
2369
DİLEK
CANER KAÇMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,32699
RET
2838
956
FUNDA
AKDERE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,32576
RET
2839
41
ILGAZ
ŞİMŞEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,32576
RET
2840
1537
REYHAN
SUMAN
LİSE
70,32544
RET
2841
1781
MİNE
AYGÜL
MESLEK LİSESİ
70,32544
RET
2842
2098
DERYA
CEYHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,32434
RET
2843
2748
ÖZLEM
KARAKARTAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,32259
RET
2844
567
FENER
GÜNEŞ
MESLEK LİSESİ
70,31785
RET
2845
983
ESRA
PİNAR
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
70,31652
RET
2846
204
NİLAY
KUM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,31615
RET
2847
607
DİLEK
KAYA
MESLEK LİSESİ
70,31532
RET
2848
566
SİNEM
YILDIRIM
MESLEK LİSESİ
70,30521
RET
2849
590
BANU
ŞENKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,29768
RET
2850
2297
AYŞE
AĞIRMAN
LİSE
70,2951
RET
2851
1556
AYLİN
ÜÇKÖYLÜOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,29448
RET
2852
2768
GÖZDE
KARAGÜNLÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,29448
RET
2853
887
YASEMİN
YAZAR
LİSE
70,29003
RET
2854
2784
GÜLAY
BÖYÜKYILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,28986
RET
2855
1529
DİLEK
BOSTANLIK
LİSE
70,28986
RET
2856
774
SİBEL
BİLGEÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,28524
RET
2857
1839
EMİNE
KAPLAN
LİSE
70,28497
RET
2858
2820
ASLIGÜL
DALGALAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,28204
RET
2859
365
ÖZLEM
DANKAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,27884
RET
2860
1898
SEVAL
ÖNERBAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,27884
RET
2861
2356
TUĞBA
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,27422
RET
70,27102
RET
2862
2103
NERMİN
AYDOĞAN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
2863
1352
NADİRE
ŞEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,26333
RET
2864
2128
AYŞE
ASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,2632
RET
2865
1057
HANDAN
BİÇER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,25873
RET
2866
2576
MERYEM
İPEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,25858
RET
Sayfa 76 / 80
2867
2660
MERVE
KOŞACA
LİSE
70,25211
RET
2868
1894
YASEMİN
MUTLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,25076
RET
2869
1517
TANSU
SARIOĞLU
MESLEK LİSESİ
70,24957
RET
2870
1052
EZGİ
GÜVEN
LİSE
70,24705
RET
2871
2228
EMİNE
ÖZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,23974
RET
2872
1528
TUĞBA
ÖZAYDIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,23974
RET
2873
1972
SEVDA
PARLAK
LİSE
70,23974
RET
2874
1228
BURCU
AĞIR
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
70,23974
RET
2875
2997
EDA
ERDEM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,23512
RET
2876
1872
ESRA NUR
AKÇAY
LİSE
70,23187
RET
2877
2360
KÜBRA
VANLIOĞLU
LİSE
70,22934
RET
2878
1198
BİRSEN
ANUŞ
LİSE
70,22934
RET
2879
2835
BERİVAN
EROĞLU
LİSE
70,22429
RET
2880
2418
AYŞE
DAĞISTAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,2209
RET
2881
475
ZİYNET
ÇETİNKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,2209
RET
2882
770
MELEK
GÜNER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,2209
RET
2883
2133
MERVE
BOZDEMİR
LİSE
70,2209
RET
2884
504
EMİNE FEYZA
DEVEBOYNU
MESLEK LİSESİ
70,21923
RET
2885
1120
MELİKE
ZORBAZAR
LİSE
70,21418
RET
2886
1126
GÖZDE
DALKILIÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,21308
RET
2887
1736
BÜŞRA
ATEŞ
LİSE
70,20912
RET
2888
2901
DERYA
ÖZTÜRK
ADALET MESLEK
LISESI
70,20406
RET
2889
2047
ELMAS
TOSLAK
LİSE
70,199
RET
2890
1253
AYTEN
SERBEST
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,19424
RET
2891
509
REYHAN
KİREZLİ
MESLEK LİSESİ
70,19394
RET
2892
2457
AYŞE
KÖŞLÜOĞLU
MESLEK LİSESİ
70,19394
RET
2893
2030
SENA
KILIÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,19142
RET
2894
2162
FATMA
YILMAZ
LİSE
70,18635
RET
2895
2058
HAFİZE
GÜVEN
LİSE
70,18635
RET
2896
1252
DİLEK
KOCA
MESLEK LİSESİ
70,17877
RET
2897
2902
KÜBRA
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,17398
RET
2898
1100
DİLARA
BİNYILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,17398
RET
2899
930
EMİNE
UNVAN
MESLEK LİSESİ
70,17372
RET
2900
341
GÜLAY
EZEREL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,17078
RET
2901
736
ZARİFE
GÖKKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,16296
RET
2902
2253
MERVE
CEYLAN
LİSE
70,15834
RET
2903
1688
SUZAN
ZAMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,15514
RET
2904
317
SEVGİ
KUŞDİL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,15514
RET
2905
200
MİNE
TÜRE
LİSE
70,14843
RET
Sayfa 77 / 80
2906
701
SERPİL
ORHAN
MESLEK LİSESİ
70,14843
RET
2907
1530
EBRU
AKŞEHİRLİOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,14732
RET
2908
680
CANSU
YILMAZ
LİSE
70,1459
RET
2909
2658
SEVİM
YILMAZ
LİSE
70,1459
RET
2910
290
ZELİHA
YASAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,1427
RET
2911
1938
TUĞÇE
ASLAN
LİSE
70,13831
RET
2912
2131
GÜLŞEN
AYDIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,13347
RET
2913
1657
MERVE
ERDOĞDU
LİSE
70,13326
RET
2914
627
BURCU
ERDOĞAN
LİSE
70,13325
RET
2915
2974
PEMPE
USTA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,13168
RET
2916
53
AYFER
ÖZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,13122
RET
2917
68
EDA
GAZİOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,13122
RET
2918
1887
SELDA
KARAHAN
LİSE
70,13073
RET
2919
166
EMİNE
BATİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,12706
RET
2920
2482
MEHTAP
ATAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,12706
RET
2921
614
MİNE
BOZKURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,12386
RET
2922
2317
HAVA
ÇEPE
LİSE
70,12314
RET
2923
657
ASLI GÜLŞAH
KARAKAŞ
LİSE
70,11555
RET
2924
2988
MERAL
FİLİZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,11363
RET
2925
26
SEDEF
TÜKEL KARAKU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,11142
RET
2926
723
ZEYNEP
AKBULUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,1105
RET
2927
1750
ELİF
KILINÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,10822
RET
2928
1383
NURAY
AYDIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,10822
RET
2929
2177
CANSU
PAŞAOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,10822
RET
2930
1230
ZEYNEP
KARAAĞAÇ
MESLEK LİSESİ
70,10797
RET
2931
1772
FERYA
ERDEMİR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,10713
RET
2932
231
ELİF
ÇINAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,1068
RET
2933
602
NUREVŞAN
TERCANLI
MESLEK LİSESİ
70,10544
RET
2934
55
KEZBAN
AÇIK
LİSE
70,10544
RET
2935
1082
EMEL
ÖZÇELİK
MESLEK LİSESİ
70,10544
RET
2936
832
YEŞİM
KAYADUMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,1036
RET
2937
212
NURGÜL
KARAPINAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,10182
RET
2938
2505
TUĞBA
KARTAL
LİSE
70,10038
RET
2939
848
NESLİHAN
TOPALAK
LİSE
70,10038
RET
2940
157
ARZU
CANTÜRK
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
70,09578
RET
2941
1784
İREM
ÇALOVA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,09258
RET
2942
2643
ZEYNEP
DULKADİR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,08934
RET
2943
622
SEDA
ÇETİNKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,08796
RET
2944
1832
BÜŞRA
BİCE
LİSE
70,08774
RET
Sayfa 78 / 80
2945
2693
RUKİYE
BOLKIŞ
LİSE
70,08521
RET
2946
1702
MELİSA ÖZGE
KARACATEPE
LİSE
70,08521
RET
2947
972
SONNUR
YAŞAR
MESLEK LİSESİ
70,08015
RET
2948
463
AYDA
BEHŞİ
MESLEK LİSESİ
70,07762
RET
2949
2006
FATMA
KÜÇÜK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,07694
RET
2950
1122
SONAY
GÖK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,07374
RET
2951
749
PINAR
ŞEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,07232
RET
2952
186
HACER
KILINÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,06592
RET
2953
2385
ELİF NUR
ELMAS
MESLEK LİSESİ
70,06498
RET
2954
195
FUNDA
KILIÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,0645
RET
2955
2534
BİRSEN
ÇİRA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,0581
RET
70,05668
RET
2956
1045
ASLI
BÖRKLÜ
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
2957
1780
PEMBE
BEDEL
LİSE
70,05486
RET
2958
1364
ÖZGE
SELÇUK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,05417
RET
2959
1485
FATMA
GÜNAY
MESLEK LİSESİ
70,04728
RET
2960
1948
HİCRAN
TÜRER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,04708
RET
2961
880
ÖZGE
ŞENAL
LİSE
70,04475
RET
2962
692
FATMA
YÜKSEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,03322
RET
2963
1590
EBRU
YAHŞİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,03002
RET
2964
2738
DİLEK
DURAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,03002
RET
2965
2717
AZİZE BURÇİN
TEKÇE
LİSE
70,02958
RET
2966
2833
FATMA
GÜNEŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,02129
RET
2967
2091
ÜMMÜ GÜL
SOLAK
LİSE
70,01947
RET
2968
343
AYŞE
AKDAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,00977
RET
2969
2517
CANSU
BİLMEZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,00798
RET
2970
827
HABİBE
ÖZTÜRK
MESLEK LİSESİ
70,00682
RET
2971
2893
ESRA
KOÇAK
LİSE
70,00682
RET
2972
2561
PINAR
GÜNANA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,00656
RET
2973
2511
NURÇİÇEK
TÖRÜN
LİSE
70,00429
RET
2974
2807
DİLEK
BOZAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,00336
RET
2975
535
ZEYNEP
KALYON
MESLEK LİSESİ
70,00176
RET
2976
666
CANAN
KAYA DEMİRCİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,0014
RET
2977
2777
SÜMERYA
SARP
İLKÖĞRETİM
80,64516
2978
276
FATMA
ÖZKANLI
LİSE
62,63973
2979
387
CEREN
BARAN
MESLEK LİSESİ
69,93096
2980
48
BURÇİN
BUZ
LİSE
69,91326
2981
1652
GİZEM
ÇETİNKAYA
LİSE
69,90061
2982
1893
BENSU
DİNCAR
MESLEK LİSESİ
69,85004
Sayfa 79 / 80
RET / ÖĞRENIM ŞARTI
TAŞIMIYOR
RET / GEÇERSİZ KPSS
TARİHİ
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
2983
1676
TUĞÇE
ÇİRCİ
MESLEK LİSESİ
69,6511
2984
7
ÖZLEM
FİDAN
MESLEK LİSESİ
69,13694
2985
2984
DEMET
TEMİZ
İLKOKUL
69,03326
2986
142
KAMER
ÇELİK YILDIZ
LİSE
69,02567
2987
1762
ELİF NUR
ŞAHİN
MESLEK LİSESİ
68,87395
2988
1124
SEVİM
KÜÇÜK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
68,75146
2989
578
BEYZA
METİN
ADALET MESLEK
Y.O.
67,90619
2990
1424
ASLIHAN
ARMAĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
67,90157
2991
1271
MÜCAHİDE
ELMAS
DOĞAN
MESLEK LİSESİ
67,382
2992
671
RABİA
ŞAHİN
ADALET MES.EĞT.
ÖNLİSANS AÖF
66,89849
2993
1135
NİLAY
BAŞARSLAN
LİSE
66,87373
2994
698
ELİF
PAMUK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
66,77941
2995
1168
MERVE
KILINÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
66,70788
2996
2735
DUYGU
ÇAĞLAY
KUZGUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
66,41009
2997
1792
ZEHRA
CEVİZKAYA
LİSE
66,38063
2998
1722
TUĞBA
TOPAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
65,93272
2999
2804
FATMA NUR
ÇETİN
LİSE
65,42224
3000
1204
SEVDA
KÜÇÜK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
64,65877
3001
1436
SEVDA
YÜKSEL
LİSE
64,06938
3002
1951
BURCU
GÖKCEN
LİSE
63,91091
3003
2908
DERYA
ÖZKULLUK
TEKNİK LİSE
63,30065
3004
836
ŞEYMANUR
YILDIRIM
MESLEK LİSESİ
62,00088
3005
1956
NESLİHAN
KOÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
61,69466
3006
1900
İLKNUR
TÜREN
LİSE
60,86549
3007
3004
AYLA
ŞİRİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
60,60235
3008
1058
CEYLAN
SÖNMEZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
59,56941
3009
2126
ARZU
TOPCU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
58,90773
3010
1303
SEVCAN
YÜKSEL
MESLEK LİSESİ
58,32665
3011
1279
HALE
İNCE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
56,96537
3012
1138
HÜRÜNAZ
ERKIRAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
56,94502
3013
1491
LEYLA
PARLAK
LİSE
73,94656
3014
1553
EMİNE
DEMİRSOY
MESLEK LİSESİ
71,46083
BAŞKAN
ÜYE
Sayfa 80 / 80
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
RET / YAŞ ŞARTI
TAŞIMIYOR
RET / YAŞ ŞARTI
TAŞIMIYOR
ÜYE
Download

(Bayan) İnfaz Koruma Memuru Alımı Aday Tespit Listesi 16.03