T.C.
BAKIRKÖY ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
CEZA İNFAZ KURUMLARI İÇİN SÖZLEŞMELİ KALORİFERCİ ALIMI
ADAY TESPİT LİSTESİ
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 12.02.2015 gün 26338 sayılı
sözleĢmeli personel alımı konulu yazıları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin ( B )
fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 114.maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararına Ekli SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslarda yer alan Ek
2.maddesi ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav,Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değiĢik 5 ve devam eden
maddelerine göre infaz koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), teknisyen, destek
personeli (Ģoför), destek personeli (aĢçı), destek personeli (kaloriferci), sağlık personeli (sağlık memuru)
sözleĢmeli pozisyonlar için personel alımı yapılacağından Komisyon BaĢkanlıklarına sınav izni verildiği ,
Silivri Ceza Ġnfaz Kurumları için toplam sözleĢmeli 2 kaloriferci alımıyla ilgili sınav izni de
Komisyonumuza verilmekle ,
SözleĢmeli kaloriferci alımı için merkezi sınavda ( 2014- KPSS ) alınan puanlar esas olmak
kaydıyla ilan edilen pozisyon sayısının beĢ katı adayın EN YÜKSEK PUANDAN BAġLAMAK ÜZERE
ĠLAN EDĠLEN KADRO SAYISININ BEġ KATI ( 2 X 5 = 10 ) aday tesbit listesi aĢağıda belirtilmiĢtir.
AĢağıdaki listede isimleri karĢısında K A B U L yazılı olan adayların 20 NĠSAN 2015
PAZARTESĠ GÜNÜ SAAT 09.00 DA BAKIRKÖY ADALET SARAYINDA yapılacak olan SÖZLÜ
SINAV için hazır bulunmaları (adayların uygulama sınavına giriĢ belgeleri ve nüfus cüzdanları ile
gelmeleri gerekmektedir. )
AYRICA ADAY TESBĠT LĠSTESĠNDE KABUL YAZILI OLAN ADAYLARIN BİZZAT 26
MART 2015 TARĠHĠNE KADAR EK-3 GÜVENLĠK SORUġTURMASI VE ARġĠV ARAġTIRMA
FORMUNDAN BĠLGĠSAYARLA DOLDURULMUġ 3 TANESĠNE RESĠM YAPIġTIRILMIġ
FOTOKOPĠ OLMAYACAK ġEKĠLDE 5 ADET GETĠRMELERĠ ,
BAKIRKÖY ADLĠ YARGI ĠLK DERECE
BAġKANLIĞINDA HAZIR BULUNMALARI ,
MAHKEMESĠ
ADALET
KOMĠSYONU
Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı,
Ġ L A N O L U N U R.16/03/2015
SIRA
NO
ADAY
NO
1
24
MEHMET ALİ
BAYRAM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
88,83345
KABUL
2
105
YUNUS
GÜL
LİSE
88,16557
KABUL
3
61
BURAK
UZUNOĞLU
LİSE
83,82376
KABUL
ADI
SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
Sayfa 1 / 4
MRK.SNV
PUANI
KABUL / RET
4
34
CUMA
ÇETİN
ADALET MES. EĞT.
ÖNLİSANS
83,14658
KABUL
5
17
MEHMET
OKUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,72715
KABUL
6
8
MURAT
YAŞA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,20144
KABUL
7
7
GÖKHAN
SALDIRAN
LİSE
81,94744
KABUL
8
86
HASAN
YAYLACI
LİSE
81,66423
KABUL
9
13
ABDÜLHASAN
ALTUNDAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,53461
KABUL
10
10
İKRAM
YILDIZ
LİSE
81,43158
KABUL
11
54
KEMAL
UĞUR
MESLEK LİSESİ
81,36331
RET
12
26
TEMEL
SÜNBÜL
LİSE
81,14584
RET
13
55
AHMET
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,11517
RET
14
64
EYUP
KARANFİL
LİSE
80,83227
RET
15
102
MUSA
DURNA
LİSE
80,61987
RET
16
99
NUH
OKAN
LİSANS ÜSTÜ
80,55411
RET
17
19
SONER
DURMUŞ
LİSE
79,61848
RET
18
30
FATİH
ÇOBAN
MESLEK LİSESİ
79,59826
RET
19
46
YASİN
YİĞİT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,88328
RET
20
93
SÜLEYMAN
KILIÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,83494
RET
21
6
RAMAZAN
DALKILIÇ
ADALET MES. EĞT.
ÖNLİSANS
78,79123
RET
22
68
MURAT
GÜNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,68317
RET
23
14
FARUK
ASLAN
LİSE
78,167
RET
24
15
YUNUS
ÖĞÜT
MESLEK LİSESİ
78,10126
RET
25
11
SERKAN
KARA
LİSE
77,96218
RET
26
104
MUSTAFA
YAKIŞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,78636
RET
27
87
ÖMER
EMEN
ADALET MES. EĞT.
ÖNLİSANS
77,77675
RET
28
108
KEMAL
CAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,76827
RET
29
36
GÖKHAN
GÖG
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,58766
RET
30
16
MEHMET ALİ
SOFUOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,37474
RET
31
44
İSMAİL
YILMAZ
LİSE
77,32241
RET
32
47
EYYÜP
AY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,27912
RET
33
60
TOLGA
AKBAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,17888
RET
34
110
MEHMET
ALTAN
ADALET MES. EĞT.
ÖNLİSANS
77,07439
RET
35
50
ZEKİ
ASLAN
LİSE
76,84448
RET
36
29
AKİF
ATILGAN
MESLEK LİSESİ
76,51575
RET
37
32
MEHMET
SÖNMEZ
LİSE
76,19207
RET
38
78
İBRAHİM
ŞAHİN
MESLEK LİSESİ
76,10862
RET
39
27
MECNUN
DEMİR
MESLEK LİSESİ
76,07322
RET
40
9
AYHAN
TOPÇU
LİSE
75,96448
RET
41
67
FURKAN MUHAM
ŞİMŞEK
LİSE
75,73691
RET
Sayfa 2 / 4
42
76
RAMAZAN
KIRMA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,7361
RET
43
56
ABDULMUTTALİP
ENÖN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,66431
RET
44
72
SİNAN
ÖNCÜ
LİSE
75,63323
RET
45
74
EMRAH
DEMİREL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,57651
RET
46
71
OĞUZ
AKINARSLAN
LİSE
75,2615
RET
47
37
ÖMÜR
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,22745
RET
48
70
MURAT
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,21826
RET
49
53
YASİN
KASİM
MESLEK LİSESİ
74,83921
RET
50
85
HALİL
TÜRK
LİSE
74,82656
RET
51
31
MURAT
DEMİR
LİSE
74,79621
RET
52
28
ZİYA
CANYURT
ADALET MES. EĞT.
ÖNLİSANS
74,78314
RET
53
65
OSMAN
ÖZGAN
LİSE
74,58886
RET
54
63
FATİH
ARI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,43268
RET
55
75
FATİH
BEZMİŞ
LİSE
74,21967
RET
56
4
ÇAĞLAR
SARIKAYA
LİSE
74,21966
RET
57
33
CESİM
ULAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,09605
RET
58
89
HACI YUSUF
DEMİRBAY
LİSE
74,0199
RET
59
114
MİKAİL
YASAN
LİSE
73,98197
RET
60
23
CELAL
AY
LİSE
73,86565
RET
61
100
HARUN
CANTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,81595
RET
62
94
ZAHİT
DİNÇER
LİSE
73,79071
RET
63
40
MUHAMMED ALİ
YAŞAR
LİSE
73,76197
RET
64
18
BİROL
SAĞIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,6329
RET
65
101
HAKKI
GÖL
LİSE
73,58749
RET
66
82
KENAN
ÖZER
LİSE
73,51416
RET
67
88
MUSTAFA
ERTAY
MESLEK LİSESİ
73,34726
RET
68
107
MURAT
TÜRKER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,32756
RET
69
48
MUSTAFA
DAVARCI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,16531
RET
70
52
MURAT
ERCAN
LİSE
73,15254
RET
71
49
AHMET
GENÇ
LİSE
73,14496
RET
72
69
SERKAN
MALKOÇ
LİSE
73,12979
RET
73
1
NURETTİN
KAYA
MESLEK LİSESİ
73,03369
RET
74
90
MEHMET
KILIÇ
LİSE
73,02864
RET
75
45
ÖZKAN
BALABAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,02542
RET
76
21
SERKAN
SOY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,024
RET
77
58
AHMET
EKİNCİ
MESLEK LİSESİ
72,99324
RET
78
20
HASAN CAN
ERENLER
LİSE
72,93002
RET
79
83
SERKAN
ERGÜL
LİSE
72,89462
RET
80
62
ERHAN
ÖNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,87684
RET
Sayfa 3 / 4
81
79
ERHAN
KINIK
LİSE
72,76059
RET
82
103
ABDULLAH BAY
TEKİROĞLU
LİSE
72,75048
RET
83
111
MUSTAFA
ÖZDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,7343
RET
84
35
NURULLAH
ÜRÜN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,61967
RET
85
3
MEHMET
YURDUSEVEN
LİSE
72,56588
RET
86
80
OZAN
DEMİR
MESLEK LİSESİ
72,47485
RET
87
84
İLYAS
KARABOĞA
LİSE
72,42681
RET
88
95
MUHAMMET ALİ
SAĞKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,3664
RET
89
59
SERKAN
KARAMAN
LİSE
72,36612
RET
90
81
UFUK
YÜCEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,33513
RET
91
51
MUHARREM
ÜNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,16488
RET
92
39
ULGAR
YARDIMCI
LİSE
72,15876
RET
93
98
SÜLEYMAN
ERTUĞRUL
LİSE
71,87301
RET
94
12
YUSUF
BAYRAM
LİSE
71,6606
RET
95
2
ERCAN
SARIÇİYİL
MESLEK LİSESİ
71,57463
RET
96
41
YUNUS
GENCER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,46356
RET
97
106
İSHAK
YAZICI
LİSE
71,39761
RET
98
96
DURMUŞ TARIK
ULUSSEVER
LİSE
71,33439
RET
99
25
DENİZ
AÇIKGÖZ
MESLEK LİSESİ
71,28887
RET
100
97
ALİ OSMAN
CANDAR
TİCARET LİSESİ
71,07393
RET
101
38
TARIK
SERT
MESLEK LİSESİ
71,06888
RET
102
43
MEHMET SADIK
PAMUKÇI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,92559
RET
103
5
BÜNYAMİN
DOĞAN
LİSE
70,77302
RET
104
77
İMRAN
İÇEN
MESLEK LİSESİ
70,68704
RET
105
91
SAMET
PEKDOĞAN
MESLEK LİSESİ
70,40129
RET
106
109
MEHMET
IRMAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,3805
RET
107
22
YAŞAR
AKCA
LİSE
70,37095
RET
108
66
MUSTAFA ERSİN
ERGEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,32114
RET
109
92
RAMAZAN
ÖZASLAN
LİSE
70,16612
RET
110
73
BEKİR
ÖNDER
LİSE
70,02199
RET
111
57
MÜNÜR
DAĞLI
LİSE
82,71617
112
112
GÜRKAN EMRE
ÖZAYDIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,85185
113
42
MUSTAFA
ÖZTÜRK
MESLEK LİSESİ
65,81166
114
113
MUHAMMED ARİF SARIASLAN
MESLEK LİSESİ
65,60179
BAŞKAN
ÜYE
Sayfa 4 / 4
SERTİFİKA ŞARTI
TAŞIMIYOR
SERTİFİKA ŞARTI
TAŞIMIYOR
KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
KPPS/YAZILI
ŞARTINI TAŞIMIYOR
ÜYE
Download

Silivri Ceza İnfaz Kurumları için Sözleşmeli