T.C.
BAKIRKÖY ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
CEZA İNFAZ KURUMLARI İÇİN SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN ( BİLGİSAYAR ) ALIMI
ADAY TESPİT LİSTESİ
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 12.02.2015 gün 26338 sayılı
sözleĢmeli personel alımı konulu yazıları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin ( B )
fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 114.maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararına Ekli SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslarda yer alan Ek
2.maddesi ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav,Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değiĢik 5 ve devam eden
maddelerine göre infaz koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), teknisyen, destek
personeli (Ģoför), destek personeli (aĢçı), destek personeli (kaloriferci), sağlık personeli (sağlık memuru)
sözleĢmeli pozisyonlar için personel alımı yapılacağından Komisyon BaĢkanlıklarına sınav izni verildiği ,
Silivri Ceza Ġnfaz Kurumları için toplam sözleĢmeli 1 bilgisayar teknisyeni alımıyla ilgili sınav
izni de Komisyonumuza verilmekle ,
SözleĢmeli bilgisayar teknisyeni alımı için merkezi sınavda ( 2014- KPSS ) alınan puanlar esas
olmak kaydıyla ilan edilen pozisyon sayısının beĢ katı adayın EN YÜKSEK PUANDAN BAġLAMAK
ÜZERE ĠLAN EDĠLEN KADRO SAYISININ BEġ KATI ( 1 X 5 = 5 ) aday tesbit listesi aĢağıda
belirtilmiĢtir.
AĢağıdaki listede isimleri karĢısında K A B U L yazılı olan adayların 20 NĠSAN 2015
PAZARTESĠ GÜNÜ SAAT 09.00 DA BAKIRKÖY ADALET SARAYINDA yapılacak olan SÖZLÜ
SINAV için hazır bulunmaları (adayların uygulama sınavına giriĢ belgeleri ve nüfus cüzdanları ile
gelmeleri gerekmektedir. )
AYRICA ADAY TESBĠT LĠSTESĠNDE KABUL YAZILI OLAN ADAYLARIN BİZZAT 26
MART 2015 TARĠHĠNE KADAR EK-3 GÜVENLĠK SORUġTURMASI VE ARġĠV ARAġTIRMA
FORMUNDAN BĠLGĠSAYARLA DOLDURULMUġ 3 TANESĠNE RESĠM YAPIġTIRILMIġ
FOTOKOPĠ OLMAYACAK ġEKĠLDE 5 ADET GETĠRMELERĠ ,
BAKIRKÖY ADLĠ YARGI ĠLK DERECE
BAġKANLIĞINDA HAZIR BULUNMALARI ,
MAHKEMESĠ
ADALET
KOMĠSYONU
MRK.SNV
PUANI
KABUL
RET
Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı,
Ġ L A N O L U N U R.16/03/2015
SIRA
NO
ADAY
NO
1
38
NURDAN
ÇAMLIBEL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
85,11073
KABUL
2
17
ADEM
KAVAKLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,67716
KABUL
3
41
MUHAMMET ERK
UZAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,68473
KABUL
ADI
SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
Sayfa 1 / 3
4
13
HÜSEYİN GAZİ
ERSOY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,40661
KABUL
5
27
ABDULMALİK
ÖZKİREMİTÇİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,21991
KABUL
6
24
BURÇAK
ERTÜRK
TEKNİK LİSE
81,98285
RET
7
31
METE
ÇAK
MESLEK LİSESİ
81,39871
RET
8
46
HURİYE
TURA BOZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,31528
RET
9
20
BİRSEN
SÜZEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,79923
RET
10
29
MEHMET ALİ
YILDIZ
MESLEK LİSESİ - BİLG.
79,38079
RET
11
34
HÜR TUĞBA
KARAKAYA
MESLEK LİSESİ - BİLG.
79,22907
RET
12
53
MEHMET ALİ
ÇIPLAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,79726
RET
13
36
HALİL İBRAHİM
KAYMAZ
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG.
78,7959
RET
14
23
SEVİM
KALAYCI
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG.
78,61882
RET
15
12
MURAT
BAŞAR
YÜK.ÖGR.(4 YIL) BILG.
78,23916
RET
16
51
SEMİH FURKAN
KILIÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,86541
RET
17
22
KERİME
DOLAŞ
YÜK.ÖGR.(4 YIL) BILG.
77,2867
RET
18
1
AYŞEGÜL
BİLGİLİ
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG.
77,17284
RET
19
47
BİRSEN
ERSOY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,16644
RET
20
49
ERDAL
DÜZEN
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG.
77,04773
RET
21
14
SALİH
KOÇ
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG.
76,89417
RET
22
16
GÖZDE
ÇELİK
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG.
76,74701
RET
23
19
MESUT
YEŞİLTAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,67343
RET
24
39
BİLAL
BABAOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,39974
RET
25
52
RAHMİ
HATIL
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG.
76,1495
RET
26
10
MECNUN
DEMİR
MESLEK LİSESİ
76,07322
RET
27
37
MAHMUT
ÇALIŞKAN
MESLEK LİSESİ
75,97966
RET
28
50
MEHTAP
KILIÇ
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG.
75,65932
RET
29
25
AYÇİN
CÖMERTOĞLU
MESLEK LİSESİ
75,27921
RET
30
3
BİLAL
TATLISU
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG.
75,21501
RET
31
30
YELDA
DAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,03017
RET
32
21
SONGÜL KÜBRA
DEMİRCİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,95517
RET
33
5
HAKAN
YILMAZ
MESLEK LİSESİ
74,61162
RET
34
9
FIRAT
VURAL
TEKNİK LİSE
74,5484
RET
35
43
ÖMER
YURTSEV
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,49202
RET
36
15
NAZLI
SÜNBÜL
MESLEK LİSESİ - BİLG.
74,10082
RET
37
32
ZELİHA
CAN
MESLEK LİSESİ - BİLG.
74,07047
RET
38
26
SERPİL
KASIMOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,87993
RET
39
33
MERVE
CAN
MESLEK LİSESİ - BİLG.
73,7645
RET
40
18
BURCU
KARAGÖZ
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG.
73,69047
RET
41
7
FUNDA
TOPKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,39012
RET
42
4
BAYRAM ALİ
SARI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,2227
RET
43
45
MUHAMMED
ÇOBAN
MESLEK LİSESİ
73,13232
RET
Sayfa 2 / 3
44
28
BÜŞRA
TOPAL
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILG.
45
40
FERHAT
TAHTACI
46
6
HAKAN
47
8
48
73,099
RET
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,93017
RET
SÜTCÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,38703
RET
MEHMET CİHAN
YAVUZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,34793
RET
44
ÖMER
YILMAZ
MESLEK LİSESİ
71,99692
RET
49
42
NURGÜL
CUCU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,89815
RET
50
48
SİNAN
ÖNDÜÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,7593
RET
51
2
ERCAN
SARIÇİYİL
MESLEK LİSESİ
71,57463
RET
52
11
ECE
GÜVEN
MESLEK LİSESİ
70,46452
RET
53
35
OSMAN MESUT
ÇELİK
LİSE
75,04656
ÖĞRENIM
DURUMU ŞARTI
TAŞIMIYOR
BAŞKAN
ÜYE
Sayfa 3 / 3
ÜYE
Download

Sayfa 1 / 3 T.C. BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ