KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU
2014-2015
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
KURUL VE KOMĠSYONLAR
S.N
1
KURUL VE KOMĠSYONLARIN ĠSĠMLERĠ
ÖĞRETMENLER KURULU
Okul Müdürü -BaĢkan
Müdür Yardımcısı
Rehber Öğretmen
Ġngilizce Öğretmeni
Anasınıfı Öğretmeni
1.Sınıf Öğretmeni
1.Sınıf Öğretmeni
1.Sınıf Öğretmeni
1.Sınıf Öğretmeni
2-A Sınıf Öğretmeni
2-B Sınıf Öğretmeni
2-C Sınıf Öğretmeni
2-D Sınıf Öğretmeni
3-A Sınıf Öğretmeni
3-B Sınıf Öğretmeni
3-C Sınıf Öğretmeni
3-D Sınıf Öğretmeni
4-A Sınıf Öğretmeni
4-B Sınıf Öğretmeni
2
3
4
İMZA
Recep DUYMAZ
Mehmet HORUZOĞLU
Bayram Ali ÖZDEMİR
Gizem GEVREK ÖZDEN
Huriye MELEMEZ
Sevim KIRAL
Gönül GÜLÜMSER
Ayşe OĞUL
Mustafa Kemal CENGİZ
Yasemin AYVAZ
Ayden BATUM
Gürdal AYVAZ
Şenol GÖRÜCÜ
Yavuz ARSLAN
Fatma EĞRİTAŞ
Sevil SALAN
Gülseven ÖZSARAÇ
Ümit KARACA
Halime BAÇ
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU
Müdür Yardımcısı–BaĢkan
Ġngilizce Dersi Zümre BaĢkanı
Anasınıfı Zümre BaĢkanı
1.Sınıflar Zümre BaĢkanı
2.Sınıflar Zümre BaĢkanı
3.Sınıflar Zümre BaĢkanı
4.Sınıflar Zümre BaĢkanı
Mehmet HORUZOĞLU
Müdür Yardımcısı–BaĢkan
Okul Rehber Öğretmeni
Demokrasi ve Çocuk Hakları Kulübü
Rehber Öğretmenleri
Mehmet HORUZOĞLU
Bayram Ali ÖZDEMİR
Ayden BATUM
Gönül GÜLÜMSER
Öğrenci Meclisi BaĢkanı
Öğrenci Meclisi II. BaĢkanı
1.Sınıflar Temsilcisi
2.Sınıflar Temsilcisi
3.Sınıflar Temsilcisi
4.Sınıflar Temsilcisi
Mustafa Kemal CENGİZ
Gürdal AYVAZ
Gülseven ÖZSARAÇ
Halime BAÇ
Gizem GEVREK ÖZDEN
Huriye MELEMEZ
Ayşe OĞUL
Yasemin AYVAZ
Sevil SALAN
Ümit KARACA
ÖĞRENCĠ OKUL MECLĠSLERĠ DEMOKRASĠ ve ĠNSAN HAKLARI KURULU
OKUL SEÇĠM ve SANDIK KURULU
Müdür Yardımcısı–BaĢkan
Okul Rehber Öğretmeni
Demokrasi ve Çocuk Hakları Kulübü
Rehber Öğretmenleri
2 Asıl Öğrenci
2 Yedek Öğrenci
Mehmet HORUZOĞLU
Bayram Ali ÖZDEMİR
Ayden BATUM
Gönül GÜLÜMSER
SATIN ALMA KOMĠSYONU
5
Müdür Yardımcısı–BaĢkan
Öğretmenler Kur. Seç. Üç Öğretmen
Memur
MUAYENE VE KABUL KOMĠSYONU
6
Müdür Yardımcısı-BaĢkan
Anasınıfı Öğretmeni
Öğretmenler Kur. Seç. Bir Öğretmen
Memur
Nöbetçi Öğretmen(O Günki)
7
9
Recep DUYMAZ
Mehmet HORUZOĞLU
Huriye MELEMEZ
Gürdal AYVAZ
Ümit KARACA
SOSYAL ETKĠNLĠKLER ĠNCELEME VE SEÇME KURULU
Müdür Yardımcısı-BaĢkan
Okul Rehber Öğretmeni
DanıĢman Öğretmen
Ġngilizce Öğretmeni
2.Sınıflardan Seçilen Öğrenci
3.Sınıflardan Seçilen Öğrenci
4.Sınıflardan Seçilen Öğrenci
Mehmet HORUZOĞLU
Bayram Ali ÖZDEMİR
Yasemin AYVAZ
Okul-Aile Birliği Veli Temsilcisi
Gönül GÜLÜMSER
Gizem GEVREK ÖZDEN
RESMĠ BAYRAM ve TÖRENLERĠ KUTLAMA
KÜLTÜR-SANAT EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ YÜRÜTME KURULU
Müdür Yardımcısı–BaĢkan
Anasınıfı Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni (1.Sınıf)
Sınıf Öğretmeni (2.Sınıf)
Sınıf Öğretmeni (3.Sınıf)
Sınıf Öğretmeni (4.Sınıf)
Ġngilizce Öğretmeni
Öğrenci Kurulu BaĢkanı
10
Mehmet HORUZOĞLU
Huriye MELEMEZ
Şenol GÖRÜCÜ
Esra SARIKAYA
TAġINIR DEĞER TESPĠT ve TAġINIR SAYIM KURULU
Okul Müdürü-BaĢkan
Müdür Yardımcısı
Anasınıfı Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
8
Mehmet HORUZOĞLU
Ayden BATUM
Yavuz ARSLAN
Gürdal AYVAZ
Esra SARIKAYA
Mehmet HORUZOĞLU
Huriye MELEMEZ
Sevim KIRAL
Yasemin AYVAZ
Sevil SALAN
Ümit KARACA
Gizem GEVREK ÖZDEN
BĠREYSEL EĞĠTĠM PLANI GELĠġTĠRME ve ĠNCELEME KURULU
Müdür Yardımcısı–BaĢkan
Okul Rehber Öğretmeni
Ġngilizce Öğretmeni
Anasınıfı Öğretmeni
(1-4)
Sınıflarında
Bireysel Eğitim Raporu Olan Öğrencilerin
Sınıf Öğretmenleri
Mehmet HORUZOĞLU
Bayram Ali ÖZDEMİR
Gizem GEVREK ÖZDEN
Huriye MELEMEZ
11
REHBERLĠK ve PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ OKUL
YÜRÜTME KURULU
Okul Müdürü–BaĢkan
Müdür Yardımcısı
Okul Rehber Öğretmeni
Anasınıfı Öğretmeni
1.Sınıf Temsilci Öğretmeni
2.Sınıf Temsilci Öğretmeni
3.Sınıf Temsilci Öğretmeni
4.Sınıf Temsilci Öğretmeni
Okul–Aile Birliği Veli Temsilcisi
Okul Öğrenci Meclisi BaĢkanı
12
KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ TESPĠTĠ ve SEÇĠMĠ KOMĠSYONU
Okul Müdürü–BaĢkan
Müdür Yardımcısı
Okul Rehber Öğretmeni
Kütüphanecilik Kul. Reh. Öğretmenleri
Okul-Aile Birliği Veli Temsilcisi
Okul Öğrenci Meclisi BaĢkanı
13
Gizem GEVREK ÖZDEN
Gönül GÜLÜMSER
Recep DUYMAZ
Mehmet HORUZOĞLU
Bayram Ali ÖZDEMİR
Sevil SALAN
Yasemin AYVAZ
Gizem GEVREK ÖZDEN
Mustafa SOYAL
Esra SARIKAYA
Abdullah KARAYORMUK
Gönül GÜLÜMSER
Ali GÖKCAN
ÇOCUK KULÜBÜ YÖNETĠM KURULU
Müdür - BaĢkan
Müdür Yardımcısı
Okul Rehber Öğretmeni
Anasınıfı Öğretmeni
1.Sınıf Temsilci Öğretmeni
2.Sınıf Temsilci Öğretmeni
3.Sınıf Temsilci Öğretmeni
4.Sınıf Temsilci Öğretmeni
Öğrenci Veli Temsilcisi
15
Recep DUYMAZ
Mehmet HORUZOĞLU
Bayram Ali ÖZDEMİR
Sevil SALAN
OGYE- TKY
STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMALARINI YÜRÜTME KURULU
Müdür - BaĢkan
Müdür Yardımcısı
Okul Rehber Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Ġngilizce Öğretmeni
Okul-Aile Birliği BaĢkanı
Okul Öğrenci Meclisi BaĢkanı
Destek Personel-Memur
Destek Personel-Hizmetli
Öğrenci Veli Temsilcisi
Aladağ Mahalle Muhtarı
14
Recep DUYMAZ
Mehmet HORUZOĞLU
Bayram Ali ÖZDEMİR
Huriye MELEMEZ
Ayşe OĞUL
Ayden BATUM
Yavuz ARSLAN
Halime BAÇ
Gönül GÜLÜMSER
Recep DUYMAZ
Mehmet HORUZOĞLU
Bayram Ali ÖZDEMİR
Huriye MELEMEZ
Sevim KIRAL
Ayden BATUM
Fatma EĞRİTAŞ
Halime BAÇ
Gönül GÜLÜMSER
KANTĠN DENETLEME KOMĠSYONU
Müdür Yardımcısı–BaĢkan
Sağ.Tem. Bes. Kul. Dan. Öğretmeni
En. Ver. ve Bil. Tük.Kul.Dan. Öğret.
Okul-Aile Birliği Temsilcisi
Öğrenci Kurulu BaĢkanı
Mehmet HORUZOĞLU
Ayşe OĞUL
Fatma EĞRİTAŞ
Gönül GÜLÜMSER
KARDEġ OKUL ve KARDEġ KAMU KURUMU KOMĠSYONU
16
Okul Müdürü–BaĢkan
Recep DUYMAZ
Müdür Yardımcısı
Mehmet HORUZOĞLU
Okul Rehber Öğretmeni
Bayram Ali ÖZDEMİR
Öğretmen
Yasemin AYVAZ
Öğretmen
Gülseven ÖZSARAÇ
ÖĞRENCĠ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ KURULU
17
Müdür - BaĢkan
Müdür Yardımcısı
Okul Rehber Öğretmeni
Çevre Kulübü Dan Öğret.
Recep DUYMAZ
Mehmet HORUZOĞLU
Bayram Ali ÖZDEMİR
Yavuz ARSLAN
SYD Çocuk Esi. Kızılay Kul.Dan.Öğret. Sevim KIRAL
Sağlık ve Beslenme Kulübü Dan. Öğret. Yasemin AYVAZ
S.S.T. Güv.ve Ġlk. Kul. Dan. Öğretmeni Ümit KARACA
Mustafa SOYAL
Okul-Aile Birliği BaĢkanı
Öğrenci Meclisi BaĢkanı
18
OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠNĠ YAYGINLAġTIRMA,
DEVAMSIZ ve OKULA KAYITSIZ ÖĞRENCĠLERĠ TESBĠT KOMĠSYONU
Okul Müdürü–BaĢkan
Recep DUYMAZ
Müdür Yardımcısı
Mehmet HORUZOĞLU
Okul Rehber Öğretmeni
Bayram Ali ÖZDEMİR
Anasınıfı Öğretmeni
Huriye MELEMEZ
1.Sınıf Öğretmeni
Mustafa Kemal CENGİZ
Okul-Aile Birliği BaĢkanı
Mustafa SOYAL
Aladağ Mahalle Muhtarı
Ali GÖKCAN
OKUL SÜTÜ KABUL ve DAĞITIM KOMĠSYONU
19
20
Müdür Yardımcısı–BaĢkan
Mehmet HORUZOĞLU
Okul Aile Birliği Temsilcisi
Gönül GÜLÜMSER
Sınıf Öğretmeni
Gülseven ÖZSARAÇ
SINAV ĠNCELEME ve DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU
Müdür Yardımcısı -BaĢkan
Okul Rehber Öğretmeni
Ġngilizce Öğretmeni
4-A Sınıf Öğretmeni
4-B Sınıf Öğretmeni
Mehmet HORUZOĞLU
Bayram Ali ÖZDEMİR
Gizem GEVREK ÖZDEN
Ümit KARACA
Halime BAÇ
YAZI-YAYIN ve OKUL WEB ĠNCELEME KURULU
21
Okul Müdürü–BaĢkan
Müdür Yardımcısı
Okul Rehber Öğretmeni
Kült.Edb.Yayın Kul.Reh.Öğretmeni
Ġngilizce Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Recep DUYMAZ
Mehmet HORUZOĞLU
Bayram Ali ÖZDEMİR
Sevil SALAN
Gizem GEVREK ÖZDEN
Yavuz ARSLAN
22
KĠTAP TEMĠNĠ - SEÇĠMĠ ve DAĞITIMI KOMĠSYONU
Mehmet HORUZOĞLU
Müdür Yardımcısı–BaĢkan
Okul Rehber Öğretmeni
Anasınıfı Öğretmeni
Bayram Ali ÖZDEMİR
Huriye MELEMEZ
Mustafa Kemal CENGİZ
Şenol GÖRÜCÜ
Yavuz ARSLAN
Ümit KARACA
1.Sınıf Öğretmeni
2.Sınıf Öğretmeni
3.Sınıf Öğretmeni
4.Sınıf Öğretmeni
23
OKUL-AĠLE BĠRLĠĞĠ DENETLEME KURULU
Okul-Aile Bir. Gen. Kur. Seç. Bir Veli
Öğretmenler Kurulunda Seçilen
2(Ġki) Asıl Öğretmen
Öğretmenler Kurulunda Seçilen
2 (Ġki) Yedek Öğretmen
Gönül GÜLÜMSER
Yasemin AYVAZ
Sevil SALAN
Mustafa Kemal CENGİZ
Şenol GÖRÜCÜ
02/09/2014
UYGUNDUR
Mehmet HORUZOĞLU
Müdür Yardımcısı
Uzm.Öğrt.Recep DUYMAZ
Okul Müdürü
Download

2014-2015 KURUL ve KOMİSYONLAR