OKULUMUZDA KURULAN KOMĠSYONLAR 2014-2015
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yürütme Komisyonu;
Sedat YĠĞĠTER
YaĢar BEYKOZ
Kenan KARAGÖZ
Buket ALKAġ
Zübeyde KAYACENGĠZ
Mehmet ERUSTA
Çiğdem SARILAR
Emine GÜNCAN
Mehtap ġENDOĞAN
Aysun ÇEVĠK
Samet Can AYDIN
Okul Müdürü (BĢk.)
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Rehber Öğretmen
Rehber Öğretmen
1/F Sınıf Öğretmeni
2/B Sınıf Öğretmeni
3/D Sınıf Öğretmeni
4/F Sınıf Öğretmeni
Okul Aile Birliği Temsilcisi
Okul Öğrenci Temsilcisi ġeklindedir.
Sosyal Etkinlikler Kurulu;
Kenan KARAGÖZ
Buket ALKAġ
Kaan Melih KARABELA
Mügenur KESKĠN
M. Hasan UZUN
Dilek KURT
Seda ALGAN
Müdür Yardımcısı(BĢk.)
Rehber Öğretmen
Trafik ve Ġlkyardım Eğitim Kulübü Öğrencisi
Görsel Sanatlar Kulübü Öğrencisi
Çocuk Hakları Kulübü Öğrencisi
Okul Aile Birliği Veli Temsilcisi
Okul Aile Birliği Veli Temsilcisi ġeklindedir.
Okul Aile Birliği Denetleme Kurulu;
Ramazan AYDIN (Asil)
Mehmet ERUSTA (Asil)
Halil KAYA (Yedek)
Leyla GÖKÇE (Yedek)
Öğrenci Kurulu Rehber Öğretmeni;
Zübeyde KAYACENGĠZ
Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Sandık Kurulu Rehber Öğretmeni;
Buket ALKAġ
Okul Satın Alma Komisyonu;
Sedat YĠĞĠTER
YaĢar BEYKOZ
Leyla GÖKÇE
Filiz SAĞLAM
Halil KAYA
Aysun BALA
Okul Müdürü (BĢk.)
Müdür Yardımcısı
1/B Sınıf Öğretmeni
4/D Sınıf Öğretmeni
1/C Sınıf Öğretmeni
Okul Öncesi Öğretmeni
Okul Yayın Ġnceleme Komisyonu;
Kenan KARAGÖZ
Adnan KAYA
Hasan Fahri DEM RC
Mehtap ġENDOĞAN
Leyla GÖKÇE
Müdür Yardımcısı
2/F Sınıf Öğretmeni
3/E Sınıf Öğretmeni
4/F Sınıf Öğretmeni
1/B Sınıf Öğretmeni
Muayene ve Teslim Alma Komisyonu;
Sedat YĠĞĠTER
YaĢar BEYKOZ
Ferhat GÖZET
Recep YAVUZ
Okul Müdürü (BĢk.)
Müdür Yardımcısı
1/E Sınıf Öğretmeni
Yardımcı Personel
TaĢınır EĢya Sayım Komisyonu;
Kenan KARAGÖZ
Mustafa TAN
Emine KILIÇ
Cemile SOYLU
Sadiye ASLANTAġ
Müdür Yardımcısı BĢk.
3/A Sınıf Öğretmeni (Asil)
3/D Sınıf Öğretmeni (Asil)
1/D Sınıf Öğretmeni (Yedek)
Destek Eğitim Odası Sınıf Öğretmeni (Yedek)
Okul Risk Takip Kurulu (ADEY);
Kenan KARAGÖZ
Buket ALKAġ
Esen CAN
Samet Can AYDIN
Müdür Yardımcısı BĢk.
Rehber Öğretmen
4/A Sınıf Öğretmeni
Okul Öğrenci Temsilcisi
BEP GeliĢtirme Birimi;
YaĢar BEYKOZ
Buket ALKAġ
Zübeyde KAYACENGĠZ
Sadiye ASLANTAġ
Nuran ESMER
Arife Öznur AYAR
Burcu PALAT
Ramazan AYDIN
Mükerrem AYDIN
Yücel YILDIZ
…………………….
Müdür Yardımcısı
Rehber Öğretmen
Rehber Öğretmen
Destek Eğitim Öğretmeni
4/E Sınıf Öğretmeni
Ġngilizce Öğretmeni
Ġngilizce Öğretmeni
3/G Sınıf Öğretmeni
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Öğrenci Velisi (BEP Öğrencisi Bulunan)
Öğrenciler (BEP)
ġiddeti Önleme Ekibi;
Sedat YĠĞĠTER
Buket ALKAġ
Zübeyde KAYACENGĠZ
Mehmet ERUSTA
Nihal KÜÇÜKOSMAN
Sedat BOSTANCIOĞLU
Servet SAKARYA
Arife Öznur AYAR
Mükerrem AYDIN
Samet Can AYDIN
Arif KURT
Okul Müdürü (BĢk.)
Rehber Öğretmen
Rehber Öğretmen
1/F Sınıf Öğretmeni
2/A Sınıf Öğretmeni
3/B Sınıf Öğretmeni
4/B Sınıf Öğretmeni
Ġngilizce Zümre BaĢkanı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Okul Öğrenci Temsilcisi
Okul Aile Birliği BaĢkanı
Sedat YĠĞĠTER
Okul Müdürü
Download

OKULUMUZDA KURULAN KOMĠSYONLAR 2014-2015