T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TMO KONYA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE BAĞLI ĠġYERLERĠ 2015 YILI YÜKLEMEBOġALTMA ĠġLERĠ HĠZMET ALIM ĠHALESĠ YAPILACAKTIR
1- Ġdarenin;
a) Adı
: Toprak Mahsulleri Ofisi Konya ġube Müdürlüğü
b) Adresi : Horozluhan Mah. Cihan Sokak. No:9 42040 Selçuklu/Konya
c) Telefon : 0 3332 346 05 51
d) Faks : 0 3332 346 05 50
e) Elektronik Posta Adresi: [email protected]
2- Ġhale konusu hizmetin
a) Adı
: T.M.O. Konya ġube Müdürlüğü Ġle Bağlı ĠĢyerleri 2015 Yılı YüklemeBoĢaltma hizmet alım iĢleri
b) ĠĢin Süresi
: 02.01.2015/31.12.2015
c) Ġhale usulü
: T.M.O. Ġhale Yönetmeliği 22.2 Açık Eksiltme Yöntemi
d) Ġhalenin Yapılacağı Yer: T.M.O Konya ġube Müdürlüğü Ġdari Binası
e) Tarihi – Saati
: 18,12,2014-19,12,2014 tarihleri arası-09.00-17.00 saatleri arası
Her ihale için kesin teminat artıĢına gidilmesi halinde, kesin teminat artıĢı aynı gün öğleden sonra
yapılacaktır. Kesin teminat artırım teklifleri yazılı olarak kapalı zarf içinde verilecektir.
e) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli (KDV dahil): 100,00 TL
Ġstekliler, ihale dokümanını yukarıdaki adresten temin edebilirler.
Ġhale saatine kadar idareye ulaĢmayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ġhalenin yöntemi
gereği, istekli ya da vekili ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.
Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri bu iĢe Ģartnamenin 5. madde
kapsamında sunmaları gerekir:
a) T.C. vatandaĢı olduklarına dair kimlik fotokopisi, (T.C. Kimlik numarası bulunacaktır.)
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret ve/veya Sanayi Odası
veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya
idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı
yıl içinde düzenlenmiĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren vekaletname veya Ġmza Sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri
e) KesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde
kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair
belge; sözleĢme imzalanmadan önce verilecektir.)
f) KesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair taahhütname, ( ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi
itibariyle kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair belge; sözleĢme imzalanmadan önce verilecektir.)
g) Bu iĢe ait ġartnamede belirlenen geçici teminat.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iĢ ve
iĢlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza
beyannamesi.
i) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
Ġstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak, iĢyerince
aslı görülen belgenin fotokopisine “aslı gibidir” Ģerhi düĢülerek, zarfa konulabilecektir.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
j) Kamu veya Özel Kurum/KuruluĢlardan alınacak son 5 yıl içerisinde (2010-2011-2012-2013-2014)
ihale konusu (yükleme-boĢaltma) iĢe iliĢkin minimum 100.000 TL. tutarında (iĢe iliĢkin belge veya
belgeler toplamının tamamı en az 100.000 TL) iĢ deneyimini gösterir belge (Özel Kurum/KuruluĢlar
tarafından düzenlenecek iĢ deneyim belgesi yeminli mali müĢavir tarafından onaylanmıĢ olacaktır).
Ġstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak,
iĢyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “aslı gibidir” Ģerhi düĢülerek, belgenin aslı istekliye iade
edilebilir.
Geçici teminat mektubu nakit olarak yatırılacak ise, iĢyerinin banka hesabına yatırılarak (hangi
ihaleye ait olduğu dekontta belirtilecektir) dekontu, ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi
yapan iĢyerine zarfın içinde sunulur. Nakit para kesinlikle iĢyeri veznesine yatırılmayacaktır.
Teminat mektupları Ģartnamede belirtildiği Ģekilde olacak ve ihalenin adı mutlaka yazılacaktır.
Her ihale için ayrı ayrı geçici teminat mektubu verilecektir.
TMO 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve bu ihale 4734 sayılı Kanunlardaki istisna kapsamında
bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
Ġhaleye 18-19/12/2014 tarihlerinde katılan olmadığı veya Ġhale iptal edildiği takdirde 22/12/2014
tarihinde ġube Müdürlüğümüzde tekrar ihale yapılacaktır.
İŞYERİ ADI
KARAMAN AJANS AMİRLİĞİ VE ÇUMRA AJANS AMİRLİĞİ
AÇIK VE AÇILACAK EKİPLER
DAHİL
KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İLE SARAYÖNÜ AJANS
AMİRLİĞİ AÇIK VE AÇILACAK
EKİPLER DAHİL
İHALENİN
YAPILACAĞI YER
İHALE TARİH VE
SAATİ
KESİN TEMİNAT
ARTIŞINA GİDİLMESİ
HALİNDE TEMİNAT
ARTIŞ GÜN VE SAATİ
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
KONYA ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
18.12.2014-(09.00)
18.12.2014-(13.30)
20,000.00
KONYA ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
18.12.2014-(10.30)
18.12.2014-(14.30)
20,000.00
19.12.2014-(09.00)
19.12.2014-(14.30)
20,000.00
19.12.2014-(10.30)
19.12.2014-(15.00)
20,000.00
19.12.2014-(13.30)
19.12.2014-(16.00)
20,000.00
KONYA ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
KULU AJANS AMİRLİĞİ AÇIK
VE AÇILACAK EKİPLER DAHİL
KARAPINAR AJANS AMİRLİĞİ
KONYA ŞUBE
AÇIK VE AÇILACAK EKİPLER
MÜDÜRLÜĞÜ
DAHİL
CİHANBEYLİ AJANS AMİRLİĞİ
AÇIK VE AÇILACAK EKİPLER
DAHİL
KONYA ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
GEÇĠCĠ TEMĠNATLARIN YATIRILACAĞI BANKA ĠSĠMLERĠ VE HESAP NUMARASI
ZĠRAAT BANKASI (KONYA ġB) : TR70 0001 0019 1637 7119 0663 40
HALK BANKASI (KONYA ġB.) : TR33 0001 2009 5100 0013 0000 07
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ
KONYA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE