ESOGÜ Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Ders Bilgi Formu
DÖNEM
DERSĠN KODU
Fark Denklemler II
HAFTALIK DERS SAATĠ
YARIYIL
8
DERSĠN ADI
Bahar
DERSĠN
Teorik
Uygulama
Laboratuar
2
2
0
TÜRÜ
DĠLĠ
ZORUNLU ( x ) SEÇMELĠ ( )
Türkçe
Kredisi AKTS
3
5
DERSĠN KATEGORĠSĠ
Matematik
Bilgisayar
Sosyal Bilim
x
DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ
YARIYIL ĠÇĠ
Faaliyet türü
Ara Sınav
Ara Sınav
Kısa Sınav
Ödev
Proje
Rapor
Diğer (………)
YARIYIL SONU SINAVI
VARSA ÖNERĠLEN ÖNKOġUL(LAR)
DERSĠN KISA ĠÇERĠĞĠ
DERSĠN AMAÇLARI
DERSĠN MESLEK EĞĠTĠMĠNĠ
SAĞLAMAYA YÖNELĠK KATKISI
DERSĠN ÖĞRENĠM ÇIKTILARI
TEMEL DERS KĠTABI
YARDIMCI KAYNAKLAR
DERSTE GEREKLĠ ARAÇ VE
GEREÇLER
Sayı
1
1
%
20
20
1
60
Yok.
Fark hesabı, Birinci basamaktan lineer fark denklemleri, Yüksek basamaktan
lineer fark denklemleri, Sabit katsayılı lineer homogen fark denklemleri,
Homogen olmayan lineer fark denklemleri, Parametrelerin değişimi yöntemi,
Lineer denkleme dönüştürülebilen lineer olmayan fark denklemleri,
Diferensiyel fark denklemleri.
Ders içeriğindeki temel kavram ve teknikleri vermek, öğrencilerin bu
kavramları ve teknikleri uygulayarak problem çözme yeteneklerini
geliştirmek.
Konuları ve denklemleri daha farklı notasyonlarla ifade edebilme becerisi
kazanırlar.
Fark denklemleri ile ilgili temel kavramları öğrenir.
Fark denklemlerini oluşturabilir.
Birinci mertebeden fark denklemlerini çözebilir.
Elde edilen sonuçları yorumlayabilir.
Yüksek mertebeden lineer fark denklemlerini çözebilir.
Lineer olmayan fark denklemlerini çözümleyebilir.
Fark denklemlerinin uygulama alanlarını öğrenir.
Hüseyin BEREKETOĞLU, Vildan KUTAY, (2012) Fark denklemleri, Gazi
Kitabevi, Ankara
Saber N. ELAYDI, (1995) An Introduction to Difference Equations, Springer
Walter G. Kelley, Allan C. Peterson, (2001) Difference Equations: an
introduction with applications, Academic Press
Yok.
DERSĠN HAFTALIK PLANI
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15,16
NO
ĠġLENEN KONULAR
Temel Tanımlar,
Fark hesabı
Fark Denklemlerinin Elde Edilmesi
Birinci basamaktan lineer fark denklemleri
Ara sınav
Yüksek basamaktan lineer fark denklemleri
Sabit katsayılı lineer homojen fark denklemleri
Homojen olmayan lineer fark denklemleri
Parametrelerin değişimi yöntemi
Ara Sınav
Lineer denkleme dönüştürülebilen lineer olmayan fark denklemleri
Lineer fark denklemleri için kararlılık
Lineer fark denklem sistemleri
Diferansiyel fark denklemleri
Dönem Sonu Sınavı
PROGRAM ÇIKTISI
3
Matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini uygulama becerisi,
1
Matematik alanında uluslararası düzeyde teori ve uygulamada yeterli bilgi
2
birikimine sahip olmak,
Matematik ve ilgili alanlarda matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve
3
çözme becerisi,
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve
4
tasarlama becerisi,
Verilerin çözümlenmesi, yorumlanması ve yorumlamayı diğer verilere uygulama ve
5
bu bilgileri bilgisayar ortamında uygulayabilme becerisi
Matematik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını
6
kullanabilme becerisi,
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi
7
Matematik ve bilgisayar bilimlerinin yanı sıra diğer bilimsel, teknolojik ve çağdaş
8
konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi,
Bireysel çalışma, analitik düşünme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip
olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
9
becerisi,
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi,
11 Bilimsel araştırma ve kalite konularında bilinç sahibi olma becerisi,
Yaşadığı çevrenin sorunlarına ve gelişimine yönelik duyarlı ve sosyal ilişkilerde
12 tutarlı olabilme becerisi,
Karşılaştığı problemleri çözebilmek için problem çözme ve matematiksel
13 modelleme yoluyla uygun algoritmalar kullanabilme ve bilgisayar programı
yazabilme becerisi,
Farklı karmaşıklık düzeyindeki yazılım sistemlerinin oluşturulmasında tasarım ve
14 geliştirme becerisi,
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini takdir etme ve yaşam boyu öğrenimi
15 uygulama becerisi.
1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dersin Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ahmet BEKĠR
Ġmza:
2
X
Tarih:
X
1
Download

Fark Denklemler II