2014-2015 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI KESĠN KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1-) Öğrenim Belgesi ( Kayıt için aşağıda yazılı öğrenim belgelerinden birinin
verilmesi zorunludur)
1.1.Lise veya Dengi Okul Diploması
(Lise diplomasının aslı, diplomasını kaybedenler, mezun oldukları okuldan
alacakları “DĠPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENĠM BELGESĠ” ni
vermek zorundadır.)
1.2.Geçici Mezuniyet Belgesi
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında orta öğretim kurumlarından mezun olan
öğrencilerden diploması hazırlanmamış olanların lise müdürlüklerinden alacakları yeni
tarihli mezuniyet belgesi,
2) Yerleştirme sonuç belgesi (internet çıktısı)
3) Son 6 ay içerisinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş, 12
adet 4.5 x 6 ebadında renkli fotoğraf, fotoğrafların arkasına ad-soyadı, yazılmalıdır
4) Sağlık Kurulu (HEYET) Raporu : SADECE !!!!!!!!!
Özel Güvenlik ve
Koruma Bölümüne yerleşerek kayıt yaptıracak öğrenciler getireceklerdir. Diğer
öğrenciler için Sağlık Raporu istenmemektedir.
Not : Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne kayıt yaptıracak öğrenciler Bu
mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların
1.75 m'den, kız adayların 1.65 m'den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu
alması gerekmektedir.
5- Sadece Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne kayıt yaptıracak öğrenciler
için Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge .
6-“Askerlikle Ġlişiği olmadığına dair belge” (1992 doğumlu ve daha önceki
yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili Askerlik Şubesinden alınacak “ Bir Fakülte veya
Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına” dair belge.)
7) Kayıt Başvuru dilekçesi. (Doldurunuz kayıt evraklarıyla birlikte getiriniz)
8) Öğrenim Ücreti banka dekontu : Yeni kayıt yaptıracak normal öğretim öğrencileri
katkı payı ödemeyeceklerdir. II.Öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri
www.nigde.edu.tr web adresinde bilgilendirme sayfasında yayınlanmıştır. (2014-2015 EğitimÖğretim yılı Katkı payı/Öğrenim ücretleri henüz açıklanmadığından I.yarıyıla ait (GÜZ
YARIYILI) öğrenim ücretleri I.Taksit miktarları 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında alınan
miktarlar
üzerinden alınacaktır.
Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenecek olan 2014-2015
Eğitim-Öğretim yılı katkı payı /öğrenim ücretlerinden ortaya çıkacak fark ( + , - ) II.Yarıyılda
(BAHAR YARIYILI) 2.taksitlere yansıtılacaktır.)
Kesin kayıt hakkı kazanan II. Öğretim öğrencileri öğrenim ücreti (harç) ödeme
işlemlerini tüm Ziraat Bankası şubelerinden yapabilirler. Türkiye’nin herhangi bir yerinde
ki ziraat bankası şubesine T.C kimlik numarası ile başvurulduğu takdirde öğrenim ücreti
(harç) tahsilat işlemi yapılabilmektedir. Ayrıca kayıt gününde kayıt bürosunda kurulacak
olan Ziraat Bankası şubesinde de ödeme işlemi yapılabilecektir.
Yukarıda istenen belgelerin dışında ayrıca başka bir belge istenmeyecektir.
Konu ile ilgili web sayfasını takip ediniz. (http://www.nigde.edu.tr)
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
KESĠN KAYITLARI ĠLGĠLĠ ÖNEMLĠ NOTLAR
Kayıtlar Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında
yapılacaktır.
1) İlgili kayıt gününde öğrencilerin tümünün kayıtları bitmeden kayıt işlemleri sona
ermeyecektir.
2) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
3) Kayıt için adayların bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla kayıt
yapılmaz
4) Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia
edemezler.
NOT:Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında üniversite
gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. (Bkz. 2014-ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzu Sayfa 9 md f)
Download

kayıt için gerekli belgeler