ORİON EĞİTİM VAKFI
ÖZEL GÜZELBAHÇE PİRİ REİS OKULLARI
2014-2015 ÖĞRETİM YILI OKUL VE YEMEK ÜCRETİ TAKSİTLENDİRME SÖZLEŞMESİ
Bir taraftan Orion Eğitim Vakfı Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları (Bundan böyle "Okul" olarak anılacaktır) ile diğer
taraftan aşağıda bilgileri bulunan Öğrencinin/Öğrencilerin velisi (Bundan böyle "Veli" olarak anılacaktır) arasında işbu
sözleşme akdedilmiştir.
Öğrencinin Adı Soyadı :
Velinin Adı Soyadı
:
Sınıfı
:
Ev adresi
:
Numarası
:
İş adresi
:
Okul ve Veli bir arada "Taraflar" olarak anılacaktır.
Taraflar, Okul'un 2014-2015 öğretim yılında anaokulu için belirlediği okul ve yemek ücretlerinin veli tarafından taksitlere
bölünerek ödenmesi amacıyla aşağıdaki koşul ve şartlarda anlaşmışlardır.
1.
Okul'un 2014-2015 Öğretim Yılına ilişkin okul ücretleri (%8 KDV DAHİL) ile ücretlerin ödenmesine ilişkin taksit
imkanları şu şekildedir.
EĞİTİM ÜCRETİ
A- 10 TAKSİTTE ÖDEME HALİNDE: 13.500,00TL
TAKSİT SAYISI
MİKTAR
VADE TARİHİ
1.TAKSİT
1.350,00TL
KAYIT ANINDA
2.TAKSİT
1.350,00TL
15.08.2014
3. TAKSİT
1.350,00TL
15.09.2014
4.TAKSİT
1.350,00TL
15.10.2014
5.TAKSİT
1.350,00TL
15.11.2014
6.TAKSİT
1.350,00TL
15.12.2014
7.TAKSİT
1.350,00TL
15.01.2015
8. TAKSİT
1.350,00TL
15.02.2015
9.TAKSİT
1.350,00TL
15.03.2015
10.TAKSİT
1.350,00TL
15.04.2015
EĞİTİM ÜCRETİ
B- 4 TAKSİTTE ÖDEME HALİNDE: 13.160,00TL
TAKSİT SAYISI
MİKTAR
VADE TARİHİ
1.TAKSİT
3.290,00TL
KAYIT ANINDA
2.TAKSİT
3.290,00TL
20.08.2014
3. TAKSİT
3.290,00TL
20.10.2014
4.TAKSİT
3.290,00TL
20.12.2014
EĞİTİM ÜCRETİ
C-PEŞİN ÖDEME HALİNDE: 12.825,00TL
TAKSİT SAYISI
MİKTAR
VADE TARİHİ
PEŞİN
12.825,00TL
KAYIT ANINDA
Vergi yasaları uyarınca Katma Değer Vergisi’nde yapılacak değişiklikler ücrete aynen yansıtılacaktır.
Veli, okul ücretini ……………. taksitte ödeme planını seçmiş olduğunu kabul ve beyan etmektedir.
2.
Veli, öğrencinin öğlen yemeklerini okulda yiyeceğini kabul ve beyan etmektedir. Okul’un 2014-2015 Öğrenim
Yılına ilişkin yemek ücreti ( %8 KDV dahil) 2.370,00TL olup; aşağıda anılan vadelerde sekiz taksitte ödenecektir.
Vergi yasaları uyarınca Katma Değer Vergisi’nde yapılacak değişiklikler ücrete aynen yansıtılacaktır.
YEMEK ÜCRETİ TOPLAM : 2.370,00 TL
TAKSİT SAYISI
MİKTAR
VADE TARİHİ
1.TAKSİT
305,00TL
01.09.2014
2.TAKSİT
295,00TL
15.10.2014
3. TAKSİT
295,00TL
15.11.2014
4.TAKSİT
295,00TL
15.12.2014
5.TAKSİT
295,00TL
15.01.2015
6.TAKSİT
295,00TL
15.02.2015
7. TAKSİT
295,00TL
15.03.2015
8.TAKSİT
295,00TL
15.04.2015
3.
4.
Yukarıda belirtilen vade tarihleri borcun ödenmesi açısından TBK m. 124 (3) uyarınca kesin vade olup; Veli
tarafından herhangi bir ödemeyi zamanında yapmaması halinde vade tarihinden itibaren herhangi bir ihbar ve/veya
ihtara gerek kalmaksızın taksit tutarına aylık %2 temerrüt faizi işletilecektir.
A-Okul eğitim ücreti ödemelerinin en geç belirtilen tarihlerde Okul’un Akbank Cumhuriyet Bulvarı Şubesi Iban
TR 460004600347888000053160 no.lu hesabına yatırılmak suretiyle yapılması gerekmektedir.
B-Yemek ücreti ödemelerinin en geç belirtilen tarihlerde Okul’un Akbank Cumhuriyet Bulvarı Şubesi Iban
TR 190004600347888000053161 no.lu hesabına yatırılması gerekmektedir.
5.
Veli tarafından birbirini izleyen en az iki taksit tutarının o taksitler için öngörülen vade tarihlerinde ödenmemesi
halinde geriye kalan tüm okul ve yemek ücreti taksitleri de herhangi bir ihtar ve/veya ihbara gerek kalmaksızın
muaccel hale gelecek ve Okul tarafından derhal kanunî takibe konu edilebilecektir.
6.
Velinin kayıttan vazgeçmesi durumunda Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56.maddesine göre işlem yapılır.
7.
İşbu Sözleşmeden doğan bütün ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Yedi maddeden ibaret işbu Sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiş olup; tüm maddeleri Taraflarca okunmuş ve
kabul edilerek ……………..… tarihinde imzalanmıştır.
VELİNİN ADI SOYADI İMZASI
Download

orion eğitim vakfı özel güzelbahçe piri reis okulları 2014