19.3.2015
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMASI
(Çift Numaralı Öğrenciler ve İkinci Öğretim Öğrencileri İçin)
OLAY:
(K), ailesiyle birlikte konut olarak kullanmak üzere (A)’nın dairesini aylık 1500 TL bedelle kiralar.
Sözleşme başlangıç tarihi 1.3.2014 olup kira süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Taraflar ayrıca kira
bedelinin her yıl % 15 oranında arttırılacağı hususunda da anlaşmışlardır. Bunun yanı sıra sözleşmede
bir aylık kira bedelinin ödenmemesi halinde tüm ayların kiralarının muaccel olacağı ve kira bedelinin
kiracıya verilecek 15 günlük süre içerisinde ödenmemesi halinde sözleşmenin kendiliğinden sona
ereceği hükümleri yer almaktadır. (K) eve taşınmasının ardından bir süre kirasını düzenli olarak
ödemiş ancak Ekim ve Kasım aylarının kirasını ödememiştir. Diğer yandan (A) kiralanan dairenin üst
katını da satın almış olup iki daireyi birleştirerek dublex bir daire yapmak istemektedir.
SORULAR:
1- Taraflar arasında kira bedelinin belirlenmesine ilişkin hüküm geçerli midir? Açıklayınız.
2- Ekim ve Kasım aylarının kiralarının ödenmemesi dolayısıyla (A)’nın kalan ayların kirasını talep
edebilmesi mümkün müdür? Açıklayınız.
3- Ekim ve Kasım aylarının kira bedellerinin ödenmemesi halinde (A) sözleşmede öngörüldüğü şekilde
15 gün öncesinden bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi sona erdirebilir mi? Gerekçeli olarak
açıklayınız.
4- Kira bedellerini ödemede temerrüde düşülmesi sebebiyle (A)’nın başvurabileceği başka bir hukuki
imkan var mıdır? Varsa olayda şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendiriniz.
5- (A)’nın daireleri birleştirme isteği sebebiyle kiracıyı tahliye edebilmesi mümkün müdür? Gerekçeli
olarak açıklayınız.
Download

Çift Numaralı Ö - İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi